آموزش قراردادي(رایگان)

شورانگيزي و انگيزه زايي در دانش آموزان

نام پروژه ::آموزش قراردادي
حجم فايل :: 224 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزشي
فرمت :: pdf
صفحات ::21

قيمت : رايگان
منبع : بازارچه تحقيقاتي

بخشی از مقاله :

بيشتر مواقع، سازمانهاي بسياري توانايي براي توسعه مواد آموزشي خودشان ندارند . هنگاميكه آن اتفاق مي افتد ، توسعه براي آموزش دادن ويژه به صورت واگذاري مي شود، در حقيقت ، تجربه ما به ما مي گويد كه بيشتر كمپانيها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلكه تحويل همه احتياجات شش سيگما را واگذاركرده اند.به خاطر اين دلايل،سازمانها بايد هوشيار باشند بطوريكه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . اين چيزي است كه اين فصل برآن تأكيد مي كند. ما سعي خواهيم كرد كه سؤالاتي كه چه بايد انجام شود هنگام آموزش جواب دهيم، شامل تحويل، از سومين بخش فروشنده خريداري شود، اين فرآيند را ويژه كردن مي ناميم ، زيرا آن برهمه فازهاي طراحي آموزش در فرآيند خريد متصل است. اين نگرش ، ما اميدواريم ، راهنمايي برچگونه حرفه ا ي كردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزيه و تحليل ابتدا تا انتهاي مسائل از طريق ارزيابي نتايج برنامه ارائه دهد .
«ويژگي ها» يك طراحي از تحويل دادنيهايي هستند كه بايد از هر سازماني كه مواد آموزشي را مي خرد پيش بيني شود، بويژه روش شناسي شش سيگما. اگر جزئيات اضافي نياز باشد براي تكميل اين ويژگيها ، آن بايد از مديران پروژه فراهم شود. هر فاز در اين ويژگيها ممكن است به دقت تهيه شود براي تشريح بيشتر جزئيات مي تواند هر جنبه از نيازها را تعيين كند اينجا ، ما مقداري از بيشترين احتياجات ضروري براي موفقيت را ارائه مي دهيم.
تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها
حل مسئله تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها انجام دهد كه شامل موارد زير باشد.
تشريح رويه هاومنابع استفاده شده در جمع آوري اطلاعات براي تجزيه وتحليل ابتدا تا انتها.
تشريح سطوح عملكرد واقعي يا طراحي شده يا مشكل/ شكاف تعيين شده در بخشهاي واحد تجاري(كار مستقيم ، موجودي شناسايي غيبت و…)
تشريح عوامل مجتمل مشكل كه در عوامل فني وجود داد(مواد، تجهيزات، محيط) عوامل سازماني (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انساني (مهارت و سطوح دانش)
تشريح راه حل هاي بالقوه ، پوشش داده
تشريح وبهترين راه حل مبتني بريك مورد تجاري شامل: شرح هزينه مشكل، راه حل هزينه ،  چه طور راح حل به خوبي مشكل را حل خواهد كرد، حمايت سهامداران يا مشتري بالقوه: مطابق با فرهنگ سازماني،اهداف تجاري،سياست بهبود مداوم: اجراي موانع بالقوه و هزينه هاي مربوطه؛ و بازگشت سرمايه بالقوه
گزارش اطلاعات به سازمان شامل يك شرحي از چگونگي و چرايي شروع فرآيندFEA ، شناسايي شكاف ، موارد، نتايج عمليات، پرسنل، شغلها و هزينه ها درگير شده ، راه حلهاي احتمالي ، راه حلهاي پيشنهادي ، چگونه راه حلهاي بهبود مداوم را حمايت مي كنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضميمه ها شامل: مكاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و غيره .
برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها كه شامل موارد زير است انجام دهد.
پذيرش با روشهاي بهبود فرآيندهاي سازماني
تجزيه و تحليل وظيفه
تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل وظيفه كه شامل موارد زير است انجام دهد.
تجزيه و تحليل در يافت حضار از يك آموزش يا اهداف شغلي شامل حضار اوليه و ثانويه. حضار اوليه شامل آنهايي كه مي روند از طريق آموزش يا استفاده كردن از هدف شغلي . حضار ثانويه شامل هركسي است كه براي عملكرد موفقيت آميز مورد حمايت بوسيله حضار اوليه مانند سرپرستان ، داده هاي افراديكه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسيها و غيره است و بايد شامل اطلاعات جميعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غيره) سطوح ظرفيت مانند (استعداد، حالت درك، توسعه رواني و غيره) سطوح شايستگي مانند (مهارتها و اموزش اوليه) پيشينه تجربي ، توانايي خواندن ، زبانهاي قابل صحبت ) و مهارتهاي عمومي و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشي جاري).
تشريح اهداف پاياني
تشريح گامهاي كار( شامل همه نتايج اصلي گامهاي كار و وظايف فرعي  جزئي وغيره) براي رسيدن به اهداف پاياني به صورت كارشناسانه مورد نياز است. درباره هر گام وظيفه اصلي اطلاعات ضروري مطرح شده درجدول 5-2 قرار دهيد . اطلاعات گام وظيفه را از وظايف اجرا شده ،چك ليستهاي اجرايي ، نقشه هاي جاري، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسي ها و غيره جمع آوري كنيد.
تشريح يك سلسله مراتب وظيفه ، مبتني بر شرح گامهاي وظيفه.
تشريح اهداف آموزشي براي هرگام وظيفه اصلي ، گام وظيفه فرعي (اگر نياز باشد) و غيره. هر هدف آموزشي بايد شامل يك شرحي از 1- انجام شدن يك كار قابل طراحي و قابل مشاهده.2-استانداردها كه به وسيله اجراي كاري كه براي انجام موفقيت آميز ارزيابي و        اندازه گيري خواهد شد. 3- شرايط يا پيشامدهايي كه در تحت آن كار انجام خواهد شد.
طبقه بندي هر هدف آموزشي بوسيله متوسط انبارداري (مانند، هم تعليم و هم هدف شغلي). براي مثال، برخي از اهداف آموزشي مورد نياز يك آموزنده نخواهدبود كه به يك برنامه آموزشي توجه كند. برخي اوقات همه نيازهاي آ‎موزش گيران يك هدف شغلي است .
توسعه ارزيابي آموزشها، براي ارزيابي اوليه و بعدي استفاده مي شود موارد ارزيابي آموزشي بايد مطابق با اهداف آموزشي باشد .
بررسي محصول : تهيه كننده بايد يك بررسي محصولي كه شامل موارد زير است انجام دهد.
بررسي برقراري محصولات آموزشي ، جاسازي آنها با نيازمنديهاي جلسات بالقوه كه در مكاتبات تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها طراحي شده است.
حذف توليدات نامناسب ، شامل آن توليدات با شهرت ضعيف ، قيمت غير منطقي و كانال تحويل غير مناسب.
ارزيابي محصولات مناسب باقيمانده در جدول 1-6.
يك تجزيه و تحليل سودوزيان براي تعديل محصولات موجود يا محصولاني كه شامل توضيح براي تغييرات ضروري است و مقايسه هزينه تصحيح (بوسيله شركت يا تهيه كننده) با آنهائيكه يك برنامه برمحور مشتري توسعه داده اند(بوسيله شركت يا يك تهيه كننده).
طراحي آموزش
تهيه كننده بايد طراحي كند آموزش را كه شامل موارد زير باشد:
توسعه يك توالي منطقي ، طرح با محتواي صحيح و فني، مبتني بر سلسله مراتب وظيفه از تجزيه و تحليل تطابق وظيفه .
توسعه يك استراتژي دوره، شامل عنوان دوره، شرح درسها، ميزان آنها و غيره.
تشريح روشهاي آموزشي (مانند سخنراني، بحث گروهي، خود گام برداري تك به تك ، شبيه سازي ، بازي نقش ، مطالعه موردي، آموزش براي يك شغل ، رشته كاري و غيره ) براي هر هدف آموزشي . تصميمات روش آموزشي بايد مبتني باشد و بر طراحي و توسعه اصول ، (براي  مثال ، جدول 2-6 را ببينيد) اهداف آموزشي، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس.
تشريح رسانه آموزشي (براي مثال، پرينت، كمكهاي بصري ،… كامپيوتري شدن ، موضوع فيزيكي ، سيستم پاسخگويي حضوري و غيره ) مبتني بر طراحي و توسعه اصول، اهداف آموزشي ، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس است.
تعيين «يك برنامه براي توسعه » محصول آموزشي ، با ملاحظه روش و رسانه انتخاب شده و طراحي و توسعه اصول، توسعه ويژگيها بايد شامل باشد هنگامي كه و جايي كه و چگونگي پيروي عناصر آموزشي كه بايد اضافه شود و به محصول آموزشي ، مثالها،مشق وتمرين درسها ، فعاليتها، توضيحها، جدولها و نمودارها، نمايشها، شبيه سازي ها، مرورها، خلاصه ها و چاره ها.