آموزش لینوکس برای مبتدیان(رایگان)

نام کتاب ::آموزش لینوکس برای مبتدیان (بدون هیچ گونه تبلیغ اضافی)

آموزش لینوکس برای مبتدیان

آموزش لینوکس برای مبتدیان

حجم فايل :: 4.623 کيلو بايت
دسته بندي::رشته نرم افزار کامپیوتر
فرمت :: pdf
صفحات ::323

قيمت : رايگان
رمز فايل: bazar4h.ir  (درصورت نیاز)
منبع : بازارچه تحقيقاتي

صفحه اول مقاله:“”لینک دانلود در پایین صفحه””

فصل یک : لینوکس براي مبتدیان
يونیکس چیست؟ به معنای دقیق ، اين برنامه هسته سیستم عامل اشتراك زماني، است، يعني برنامه ای که منابع کامپیوتر را کنترل مي کندو آنها را در بین کاربرانش ، تخصیص مي دهد. اين برنامه به کاربرانش اجازه مي دهد که برنامه هايشان را اجراء کنند، و وسايل جانبي)ديسکها، پايانه ها ، چاپگر و از اين قبیل وسايل( را که به سیستم ارتباط دارد را کنترل مي کند و فايل سیستمي را فراهم مي آورد کهذخیره سازی طولني مدت اطلعاتي همچون : برنامه ها، داده ها و اسناد را کنترل کند. به معنای کلي، يونیکس غالباً نه تنها شامل اساسو شالوده است بلکه، شامل برنامه های ضروری همچون : مترجم )مفسر(، ويراستار، زبانهای فرمانها ، برنامه هايي جهت کپي و چاپفايلها و از اين قبیل خدمات است. باز هم به معنای وسیعتر، يونیکس حتي شامل برنامه های توسعه يافته توسط شما و يا ديگر کاربرانياست که اين برنامه ها را در سیستم شما، بدون وقفه اجراء مي شوند، برنامه هايي همچون : ابزارهايي برای تهیه اسناد، مراحلي برایتجزيه تحلیل آماری و بسته های نرم افزاری تصاوير )طرحها(. کدامیك از اين استفاده هايي که از سیستم يونیکس مطرح شد، با توجه بهسیستمي که شما در حال استفاده از آن هستید، صحیح است. زماني که ما از اصطلح يونیکس در مابقي اين کتاب استفاده مي کنیم،محتوای کتاب بايد آن معني را که ضمني است، مطرح کند. سیستم يونیکس بعضي اوقات درمقايسه با آنچه که هست ، مشکل تر به نظرمي رسد، يعني برای مبتديان درك چگونگي بهترين استفاده از امکانات موجود، مشکل است. اما خوشبختانه، شروع کار با آن سخت نیست، تنها اطلع و دانش پیرامون چندين برنامه باعث راه افتادن شما در استفاده از اين سستم مي شود. اين فصل وسیله ای است برایکمك به شما در جهت شروع هر چه سريعتر استفاده از سیستم. اين فصل به عنوان بررسي کلي است نه راهنمای استفاده، ما در نظرداريم که مطالب را به صورت جزئي تر در فصول بعدی دوباره، مطرح کنیم. ما در نظر داريم که در مورد اين عرصه های وسیع صحبت کنیم