اجرای بندها و مصوبات نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001_ 2000

نام پروژه ::اجرای بندها و مصوبات نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001_ 2000
حجم فایل ::۵۱ کیلو بایت
دسته بندی::
فرمت :Word
صفحات ::۱۰۶

قیمت :۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

فهرست مطالب
۱-هدف و دامنه کاربرد    ۶
۱-۱-کلیات    ۶
۱-۲-کاربرد    ۶
۲-مراجع الزامی    ۶
۳-اصطلاحات و تعاریف    ۷
۴-سیستم مدیریت کیفیت    ۷
۴-۱- الزامات عمومی    ۷
۴-۲-الزامات مربوط به مستندات    ۹
۴-۲-۱ کلیات    ۹
۴-۲-۲-نظامنامه کیفیت    ۱۰
۴-۲-۳-کنترل مستندات    ۱۱
۴-۲-۴-کنترل سوابق    ۱۲
۵-مسئولیت مدیریت    ۱۳
۵-۱تعهد مدیریت    ۱۳
۵-۲-مشتری محوری    ۱۵
۵-۳-خط مشی کیفیت    ۱۶
۵-۴طرح ریزی    ۱۷
۵-۴-۱ اهداف کیفیت    ۱۷
۵-۴-۲ طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت    ۱۸
۵-مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات.    ۱۹
۵-۵-۱ مسئولیت و اختیار    ۱۹
۵-۵-۲- نماینده مدیریت    ۱۹
۵-۵-۳ انتقال اطلاعات در درون سازمان    ۲۱
۵-۶-بازنگری مدیریت    ۲۲
۵-۶-۱کلیات    ۲۲
۵-۶-۲ درونداد بازنگری    ۲۲
۵-۶-۳ برونداد های بازنگری    ۲۳
۶-مدیریت منابع    ۲۴
۶-۱-فراهم کردن منابع    ۲۴
۶-۳- منابع انسانی    ۲۵
۶-۲-۱ کلیات    ۲۵
۶-۲-۲-شایستگی، آگاهی و آموزش    ۲۵
۶-۳ زیر ساخت    ۲۷
۶-۴ محیط کار    ۲۸
۷-پدید آوری    ۲۹
۷-۱ طرح ریزی پدید آوری محصول    ۲۹
۷-۲ فرآیندهای مرتبط با مشتری    ۳۱
۷-۲-۱ تعیین الزامات و یا خواسته های مشتری مربوط به محصول    ۳۱
۷-۲-۲ بازنگری الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول    ۳۲
۷-۲-۳ تبادل اطلاعات با مشتری    ۳۴
۷-۳ طراحی و تکوین    ۳۵
۷-۳-۱ طرح ریزی طراحی و تکوین    ۳۵
۷-۳-۲ دروندادهای طراحی و تکوین    ۳۶
۷-۳-۳ برونداد های طراحی و تکوین    ۳۸
۷-۳-۴ بازنگری طراحی و تکوین    ۴۰
۷-۳-۵ تصدیق طراحی وتکوین    ۴۱
۷-۳-۶ صحه گذاری طراحی و تکوین    ۴۲
۷-۳-۷ کنترل تغییرات طراحی و تکوین    ۴۳
۷-۴ خرید    ۴۴
۷-۴-۱ فرآیند خرید    ۴۴
۷-۴-۲- اطلاعات خرید    ۴۶
۷-۴-۳- تصدیق محصول خریداری شده    ۴۶
۷-۵ تولید و ارایه خدمات    ۴۷
۷-۵-۱- کنترل تولید و ارایه خدمات.    ۴۷
۷-۵-۲- صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات.    ۴۹
۷-۵-۳ شناسایی و قابلیت ردیابی    ۵۱
۷-۵-۴ دارایی مشتری    ۵۲
۷-۵-۵ محافظت از محصول    ۵۳
۷-۶ کنترل وسایل پایش و اندازه گیری    ۵۴
۸- اندازه گیری، تحلیل و بهبود    ۵۶
۸-۱- کلیات    ۵۶
۸-۲-۴ عمل می نماید.    ۵۷
۸-۲ پایش و اندازه گیری    ۵۷
۸-۲-۱ رضایت مشتری    ۵۷
۸-۲-۲ ممیزی داخلی    ۵۸
۸-۳ کنترل محصول نامنطبق    ۶۰
۸-۲-۳ پایش و اندازه گیری فرآیندها    ۶۲
۸-۲-۴ پایش و اندازه گیری محصول    ۶۲
۸-۴ تحلیل داده ها    ۶۳
۸-۵-۱ بهبود مداوم    ۶۴
۸-۵-۲ اقدام اصلاحی    ۶۵
۸-۵-۳ اقدام پیشگیرانه    ۶۶
« روش اجرایی کنترل مدارک »    ۶۸
« روش اجرایی ممیزی »    ۷۳
هدف:    ۷۳
ورودی ها:    ۷۳
خروجی ها:    ۷۴
مسئولیت های ممیزی :    ۷۴
روش اجراء:                    “ نحوه تدوین گزارش استراتژی ممیزی ”    ۷۵
نحوه برنامه ریزی ممیزی:    ۷۷
“ روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ”    ۸۱
« روش کنترل سابقه بر حسب نوع سابقه»    ۸۳
«روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه»    ۸۶
هدف:    ۸۶
ورودی ها:    ۸۶
خروجی ها    ۸۷
مسئولیت:    ۸۷
روش اندازه گیری و پایش:    ۸۸
گزارشات:    ۸۸
منابع مورد نیاز:    ۸۸
ضمائم و مدارک مورد نیاز برای اجرای روش اجرایی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه:    ۹۱
عنوان مدرک    ۹۳
روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق    ۹۳
۱ـ هدف    ۹۳
۲ـ دامنه کاربرد    ۹۳
۳ـ مسئولیت    ۹۳
۴ـ روش اجرا    ۹۳
طرح اولویت بندی شده برای کاهش ضایعات:    ۹۹
مدارک مرتبط:    ۱۰۰

بخشی از پایان نامه

هدف و دامنه کاربرد
کلیات
سند حاضر مبین عملکرد و چگونگی اجرای بندها و مصوبات نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001; 2000 می باشد که نشان دهنده توانایی شرکت در رعایت خواسته های مشتری درون و برون مرزی و بهبود مستمر در کیفیت محصولات و تضمین انطباق با الزامات مربوط به قوانین و مقررات برای افزایش رضایت مشتری می باشند.
۱-۱    کاربرد
با توجه به الزاماتی که در استاندارد موجود می باشد کلیه الزامات در شرکت برای تمامی محصولات رعایت و اجرا می گردد و استثنایی وجود ندارد.
۲-مراجع الزامی
استانداردهای زیر به عنوان مرجع در شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.
–    استاندارد ایران-ایزو ۹۰۰۰ – ۲۰۰۰ سال ۱۳۸۰-سیستم های مدیریت کیفیت-مبانی و واژگان
–    استاندارد ایران- ایزو۹۰۰۱ – ۲۰۰۰ سال ۱۳۸۰- سیستم مدیریت کیفیت-الزامات.
۳-اصطلاحات و تعاریف
کلیه تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این نظامنامه و روش های مربوطه به همان معنی و مفهوم که در استاندارد ایران ISO 9001;2000, ISO9000;2000 می باشد به کار رفته است.

۴-سیستم مدیریت کیفیت
۴-۱- الزامات عمومی
شرکت خاور پرس با ایجاد سیستم مدیریت  کیفیت و مدون کردن آن در قالب نظامنامه کیفیت، روش های اجرایی، خط مشی و اهداف برای هر یک از فرآیندهای خود اعم از فرآیندهای مدیریتی فرآیندهای فراهم کردن منابع، فرآیند پدید آوری محصول و فرآیند اندازه گیری تجزیه و تحلیل و بهبود، اهداف و شرح وظایف را مشخص کرده است و همین طور چگونگی دسترسی به هدف تعیین شده و فرد(افراد) مسئولیت یافته نیز مشخص اند که به این وسیله چارچوب سیستم و شمای کلی آن مشخص شده و منجر به معلوم شدن دروندادها و بروندادهای فرآیند می گردد.(رجوع به بندهای ۵-۶-۷-۸ و دفترچه فرآیندهای شرکت).
–    نوع توانایی و تعامل بین فرآیندها با توجه به اسناد و مدارک تهیه شده در قالب فرم   موجود می باشد که به صورت یک دفترچه با عنوان ” دفترچه فرآیندهای سازمان“ به وجود آمده است.
–    شرکت با توجه به مدارکی که به صورت مستند در آورده است و با استفاده از بازنگری مدیریت به صورت دوره ای و به طور مداوم و گذاشتن جلسه ای پس از بازنگری به همراه اعضاء هیات مدیره و کنترل موارد مشاهده شده از فرآیندها که باید بر طبق الزامات و مطابق با آنان عمل گردد، از اثر بخشی اجرا و کنترل فرآیند اطمینان حاصل می‌کند.(رجوع به مدارک و مستندات که جزئی از الزامات می باشد و بازنگری مدیریت.)
–    شرکت خاور پرس توانسته است با راه اندازی یک سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم اطلاعاتی پردازشی(تراکنشی) به صورت اتوماسیون اطلاعات را دسته بندی کرده و در اختیار افراد ذینفع و از جمله نماینده مدیریت در کیفیت برای تجزیه و تحلیل و همچنین موجود بودن در جلسات قرار دهد.
–    به تناسب فعالیت ها و فرآیندهای مختلف، نسبت به پایش، اندازه گیری و تحلیل آنها به طور مقتضی اقدام می شود و به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار از آنها و نیز بهبود مستمر آنها، اقدامات لازم برنامه‌ریزی می شود.
–    در صورتی که هر یک از فرآیند های تعریف شده به هر دلیل به پیمانکاران شرکت واگذار شود، بر اساس مستندات مربوطه پیش‌بینی‌های لازم برای نظارت و کنترل آنها انجام می شود.

۴-۲-الزامات مربوط به مستندات

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

4900 تومان – پرداخت و دریافت فایل