ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

نام پایان نامه  ::ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
حجم فایل ::۵۹۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی
فرمت :Word
صفحات ::۱۲۷

قیمت :۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

مساله اصلی تحقیق

تشریح و بیان موضوع

ضرورت انجام تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

اهداف اساسی تحقیق

روش تحقیق

روشهای گردآوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

مکان تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

محدودیتهای تحقیق

تعریف واژه های تخصصی طرح

چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملکرد

مقدمه

تاریخچه و تعاریف

تعریف ارزیابی عملکرد

دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد

چگونگی ارزیابی عملکرد

هزینه یابی یر مبنای فعالیت

مدل سینک و تاتل

ماتریس عملکرد

مدل نتایج و تعیین کننده ها

هرم عملکرد

کارت امتیازدهی متوازن

فرایندهای کسب و کار

مدل تعالی سازمان

مدل تحلیل ذی نفعان

چارچوب مدوری و استیپل

فرایند  ویسنر و فاست

راهنماییهای انتخاب شاخص ها

مدل منشور عملکرد

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها

ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه

مدل BCC-نهاده گرا

مدل جمعی

مدل تراکم

رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع

مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون ـ پیترسون

تغییرات کارایی در طول زمان

الگوبرداری با استفاده از DEA

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی

مدل شبه DEA چند جزئی

 بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط

مقدمه

کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات

مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL

مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth

مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی

مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser

مدل EFQM و DEA

مدل BSC و DEA

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه

سیمای صنعت گاز ایران

انتخاب شاخص های عملکرد

مدل شماتیک و ریاضی تحقیق

مدل ریاضی

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه

روش جمع آوری اطلاعات

داده های عددی ساخت مدل

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز

افزایش تفکیک پذیری نتایج

کارایی متقاطع مسئله

کاستیهای کارایی متقاطع

مدل DEA/AHP

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP

کاهش تعداد متغیرها

متوازن کردن داده ها

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد

نتایج حاصل از مدل کمی

پیشنهادهای حاصل از تحقیق

پیشنهاد تحقیقات آتی

منابع

ضمائم

فهرست شکلها

شکل (۲-۱ ): تعریف هفت شاخص عملکرد

شکل (۲-۲ ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP

شکل(۲-۳) : ماتریس ارزیابی عملکرد

شکل(۲-۴): چارچوب نتایج و تعیین کننده ها

شکل (۲-۵) : هرم عملکرد

شکل (۲-۶) : کارت امتیازدهی متوازن

شکل(۲-۷) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج

شکل(۲-۸) : مدل تعالی سازمان

شکل(۲-۹) : مدل تحلیل ذی نفعان

شکل(۲-۱۰) : متد ممیزی و ارتقای PMS

شکل(۲-۱۱) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست

شکل(۲-۱۲) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان

شکل(۲-۱۳) : منشور عملکرد و رابطه بین وجوه آن

شکل(۲-۱۴): برنامه ریزی آرمانی

شکل(۲-۱۵): فرایند تولید برای DMUp

شکل(۲-۱۶): فرایند تولید برای DMSUj

شکل(۳-۲): خروجی نیمه ساخته

شکل(۳-۳) : مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل

 فهرست جداول

جدول(۲-۱): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملکرد

جدول(۲-۲) : برگه ثبت شاخص های عملکرد

جدول(۲-۳) : مقایسه بین منشور عملکرد و BSC

جدول (۲-۴): ماتریس کارایی متقاطع

جدول(۲-۵) : کارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات

جدول(۲-۶) : سوالات کلیدی جهت انتخاب شاخص های شرکت DHL

جدول (۲-۷) : قسمتی از شاخص های LY

جدول(۲-۸) : تفکیک عناصر مدل EFQM به دو گروه

جدول(۲-۹): شاخص های انتخاب شده توسط BSC

جدول(۳-۱): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملکرد

جدول(۳-۲): شاخص های بالقوه

جدول(۳-۳) : رکورد شیت مربوط به هر شاخص

جدول(۳-۴) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی

جدول(۳-۵) : متغیرهای مدل

جدول(۴-۱۹) : ماتریس کارایی متقاطع واحدها

جدول(۴-۲۰) : ماتریس کارایی متقاطع زیر واحدها

جدول(۴-۲۱) : مقایسات زوجی واحدها

جدول (۴-۲۲):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها

جدول(۴-۲۳) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون

جدول(۴-۲۴): نتایج حاصل از AHP

جدول(۴-۲۵): اوزان نهایی

جدول(۴-۲۶): داده های موزون

جدول(۴-۲۷) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP

جدول(۴-۲۸): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها

جدول(۵-۱): نتایج حل مدل تلفیقی

جدول(۵-۲) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق

جدول(۵-۳) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها

جدول(۵-۴) : مقایسات زوجی واحدها

جدول(۵-۵): رتبه کارایی هر یک از مناطق

جدول(۵-۶): رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها

 فهرست نمودارها

نمودار(۲-۱) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات

نمودار(۲-۲): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال

نمودار(۲-۳): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(۲-۱): مدل اولیه CCR نهاده گرا

مدل(۲-۲): مدل اولیه CCR نهاده گرا

مدل(۲-۳): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی

مدل(۲-۴): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده

مدل(۲-۵): مدل پوششی BCC نهاده گرا

مدل(۲-۶): مدل جمعی

مدل(۲-۷): مدل BCC ستاده گرا

مدل(۲-۸): مدل تراکم

مدل(۲-۹): مدل اندرسون-پیترسون

مدل(۲-۱۰): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا

مدل(۲-۱۱): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum

مدل(۲-۱۲): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax

مدل(۲-۱۳): مدل شبه DEA چند جزئی

مدل(۳-۱) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه

چکیده
توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبها و متدولوژی هایی نظیر کارت امتیازدهی متوازن، مدلهای تعالی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و … گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند اما مبحث ذی نفعان چندگانه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی که بیشترین توجه را برمشتریان متمرکز می کنند موجب بروز مشکلاتی در بکارگیری این تکنیکهای جدید در بخش دولتی گشته است که با ارزیابی مدلهای مختلف مدیریت عملکرد، چارچوب منشور عملکرد قادر است تا نیازهای ذی نفعان چندگانه را در بخش دولتی پوشش دهد.
از طرفی یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی «تحلیل پوششی داده ها» می باشد که با وجود برخی محدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا  تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس های متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند.
در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی، مدل منشور عملکرد بعنوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخاب شاخص ها نیز کمک گرفته شده است.از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سازمانهایی وابسته هستند، به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهای چند بخشی» استفاده شده است که به منظور رتبه بندی کامل واحدها و زیرواحدها، این مدل با برنامه ریزی چندهدفه تلفیق گردیده است.
واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد سازمان، منشور عملکرد، مدل شبه DEA ، مناطق عملیات انتقال گاز

Abstract
Interest in performance measurement has rocketed during the last few years and frameworks and methodologies – such as the balanced scorecard, the business excellence model and activity based costing – have each generated vast interest. But the issue of multiple stakeholders in the public sector in comparison to the focus of the private sector on customers presents difficulties that must be addressed in attempting to adapt private sector approaches in the public sector. In evaluating the range of performance management models, concludes the performance prism model can address the voices of multiple stakeholders within public sector organizations.
Data envelopment analysis is a method for estimating efficiencies and in spite of some limitations; it is a robust, standardized, and transparent methodology. DEA allows a manager to analyze simultaneously a relatively large number of inputs and outputs measured on different scales.
In this research, the performance of gas transference region will be measured, so after evaluating many frameworks of performance measurement, “performance prism model” and some other guidance are used for driving up measures.
As gas transition region composed of some sub units for increase gas power, In order to analyzing data gathered and to compare units and sub units performance in an integrated structure “DEA-like model for multiple component decision making units” is used and to improve ranking ability of the model, we use multiple objective programming with it.
Key words: performance measurement, performance prism, DEA, Gas Transference Region

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید