اعلام نفرات برتر رشته های علوم ریاضی ،تجربی،انسانی،هنرو زبان

نفرات برتر هر يك از گروههاي آزمايشي پنجگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان در سایت سنجش اعلام شدند لطفا برا ی اطلاعات بیشتر و دیدن نفرات برتر به سایت سازمان سنجش مراحعه کنید

sanjesh.org

1- گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

2- گروه ازمايشي علوم تجربي

3- گروه آزمايشي علوم انساني

4- گروه آزمايشي هنر

5- گروه آزمايشي زبان