افسردگی

نام پایان نامه ::افسردگی
حجم فایل ::۱۳۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۵۳

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش    ۲
۱-۱مقدمه    ۳
۲-۱ بیان مسأله پژوهش    ۶
۳-۱ اهمیت نظری و عملی پژوهش    ۸
۴-۱ اهداف پژوهش    ۱۰
۶-۱ متغیرهای پژوهش    ۱۳
۷-۱ تعریف متغیرها و اصطلاحات    ۱۳
تعریف نظری و عملیاتی  افسردگی    ۱۴
تعاریف نظری و عملیاتی سبک حل مساله    ۱۴
فصل دوم    ۱۶
مقدمه    افسردگی۱۷
علایم افسردگی  و سبک های آن    ۱۹
۱- نظریه  بک و تحریف های شناختی    ۲۳
۲ – فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده    ۲۸
۳ – نظریه ناامیدی  افسردگی    ۳۰
۴ – نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز    ۳۴
۵ – فرضیه پردازش شناختی مارتین ۳۹
سبک حل مسأله :    ۴۴
ساختار شناختی حل مسأله    ۴۹
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو :    ۵۰
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی    ۵۲
حل مسئله / تصمیم گیری    ۵۴
پیشینه مقابله :    ۵۷
نظریه مقابله    ۵۸
سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی    ۶۱
طبقه بندی شیو های مقابله :    ۶۲
منابع حمایتی مقابله :    ۶۴
ادراک استرس در الگوی تبادلی    ۶۷
افسردگی / سبک حل مساله    ۶۹
حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل    ۷۸
استرس / عزت نفس   / منبع کنترل    ۸۱
استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی    ۸۲
پیشینه مطالعاتی    ۸۷
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور:    ۸۷
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور:    ۹۳
فصل سوم    ۹۹
روش پژوهش    ۹۹
فصل سوم : روش پژوهش    ۱۰۱
۱-۳ طرح پژوهش    ۱۰۱
۲-۳ جامعه آماری    ۱۰۱
۶-۳ روش نمونه برداری و حجم نمونه    ۱۰۲
۴-۳ ابزارهای پژوهش    ۱۰۲
۵-۳ روش اجرای پژوهش    ۱۱۴
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۱۱۴
فصل چهارم    ۱۱۶
مقدمه    ۱۱۷
فصل پنجم    ۱۳۴
تجزیه و تحلیل نتایج :    ۱۳۸
بحث و نتیجه گیری :    ۱۴۹
محدودیت های پژوهش    ۱۵۲
پیشنهادها    ۱۵۳

فهرست منابع

منابع فارسی    ۱۵۶
Reference    ۱۶۲
ضمائم    ۱۷۰

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت