امکانسنجی منطقه نمونه گردشگری کلپورگان

نام پروژه ::امکانسنجی منطقه نمونه گردشگری کلپورگان
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرمت :Word
صفحات ::۲۱۴
قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

34000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
مقدمه    ۶
فصل اول: شناخت و بررسی وضع موجود (به صورت اجمالی)    ۱۰
۱-۱- پیشینه منطقه     ۱۰
۲-۱- مشخصات جغرافیایی (محدوده مورد مطالعه)    ۱۷
۱-۲-۱ ویژگیهای اقلیمی و زیست محیطی    ۲۱
۲-۲-۱- پوشش گیاهی و حیات جانوری    ۴۲
۳-۲-۱- مشخصات زمین شناسی و توپوگرافی    ۴۵
۴-۲-۱- مخاطرات طبیعی    ۵۴
۵-۲-۱-  کاربری ارضی    ۵۷
۳-۱- مشخصات جمعیتی و اقتصادی منطقه    ۶۰
۱-۳-۱-ترکیب جمعیتی    ۶۰
۲-۳-۱- اشتغال    ۷۱
۳-۳-۱- ویژگی‌های فرهنگی و صنایع دستی    ۷۳
فصل دوم: مشخصات زیر ساخت ها    ۸۰
۱-۲- وضعیت راه ها    ۸۱
۱-۲-۱- وضعیت راه شهرستان سراوان (محل استقرار  جغرافیایی منطقه نمونه گردشگری کلپورگان)    ۸۱
۱-۲-۲- دسترسی به منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۸۴
۱-۲-۲-۱- راه هوایی    ۸۵
۲-۲- وضعیت پایانه های مسافری    ۸۸
۳-۲- وضعیت سایر امکانات زیر بنایی تا ورودی منطقه نمونه(برق ، گاز ، آب ، تلفن و .. )    ۸۹
۳-۲-۱- برق    ۸۹
۳-۲-۲- آب    ۹۲
۳-۲-۳- تلفن    ۹۴
۳-۳- وضعیت در منطقه نمونه گردشگری    ۹۹
فصل سوم : منابع گردشگری منطقه    ۱۰۰
۱-۳- معرفی اجمالی جاذبه های گردشگری منطقه    ۱۰۲
۲-۳- تاسیسات گردشگری منطقه    ۱۲۲
۲-۳-۱- بررسی وضع موجود تأسیسات اقامتی در منطقه نمونه گردشگری    ۱۲۲
۲-۳-۲- بررسی وضع موجود تأسیسات پذیرایی در منطقه نمونه گردشگری    ۱۲۳
۲-۳-۳- بررسی خدمات پلیسی و امنیتی    ۱۲۴
۲-۳-۴- بررسی وضع موجود شرکتهای مسافرتی و تورگردانی    ۱۲۴
۳-۳- تسهیلات و امکانات خدماتی منطقه    ۱۲۵
۳-۳-۱-  بررسی وضع موجود مراکزاطلاع‌رسانی‌گردشگری    ۱۲۶
۳-۳-۲- مراکز خرید    ۱۲۶
۴-۳- وضعیت بهره برداری از جاذبه های منطقه    ۱۲۷
۵-۳- وضعیت مدیریت و نیروی انسانی    ۱۲۷
۵-۳-۱-  نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی    ۱۲۸
۵-۳-۲- نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها    ۱۲۸
۵-۳-۳- نیروی انسانی شاغل در دفاتر خدمات مسافرتی ، راهنمایان و …    ۱۲۸
فصل چهارم: اقتصاد گردشگری منطقه    ۱۲۹
۱-۴- بررسی و تحلیل نیاز یا تقاضای گردشگران منطقه    ۱۳۰
۲-۴- متنوع ساختن مشتریان کنونی    ۱۳۱
۳-۴- گردشگران آتی    ۱۳۲
۱-۳-۴-وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده و در دست انجام    ۱۳۳
۲-۳-۴- برآورد تقاضای آینده با توجه به بازارهای هدف    ۱۳۸
۲-۳-۴-۱- جایگاه استان سیستان و بلوچستان در منطقه بندی گردشگری کشور    ۱۳۸
فصل پنجم: قابلیتها و تنگناها، فرصتها و تهدیدهای منطقه نمونه    ۱۴۴
۱-۵- قابلیت ها، امکانات و فرصت های منطقه نمونه    ۱۴۵
۱-۱-۵- امکانات زیربنایی منطقه نمونه    ۱۴۸
۲-۱-۵- تنگناها، مشکلات و تهدیدهای منطقه نمونه    ۱۴۹
۱-۲-۵- تنگناها و مشکلات مربوط به بهره برداری از منطقه نمونه    ۱۵۱
۲-۲-۵- محدودیتهای زیربنایی منطقه نمونه    ۱۵۲
۳-۲-۵- مشکلات زیست محیطی منطقه نمونه    ۱۵۳
فصل ششم: اهداف، راهبردها،سیاست ها وبرنامه توسعه گردشگری    ۱۶۰
۱-۶- دیدگاه برنامه ملی گردشگری در رابطه با منطقه نمونه    ۱۶۱
۱-۶-۱- تجزیه وتحلیل نقاط قوت وضعف، فرصتها وتهدیدها (منطقه مرزهای شرقی)    ۱۶۲
۱-۶-۲- اهداف واستراتژیهای کلی توسعه گردشگری    ۱۶۶
۱-۶-۳-  استراتژیهای توسعه گردشگری    ۱۶۷
۲-۶- دیدگاه طرح جامع گردشگری استان در رابطه با منطقه نمونه    ۱۸۲
۳-۶- نظرات نهادها و دستگاه های ذیربط در رابطه با منطقه نمونه    ۱۸۵
۴-۶- دیدگاه ها و نحوه همکاری و مشارکت مردم محلی در رابطه با منطقه نمونه    ۱۸۵
۵-۶- طرح ها و پروژه های قابل اجرا در منطقه    ۱۹۵
۶-۶- فرایند اجرایی و عملیاتی تاسیس منطقه نمونه    ۱۹۸
فصل هفتم: میزان سرمایه گذاری    ۱۹۹
۱-۷- شبکه ارتباطی شامل:اتصال منطقه نمونه به شبکه راهها، برق، تلفن، گاز، آب و…    ۲۰۸
۲-۷- تاسیسات اقامتی و پذیرایی    ۲۰۸
۳-۷- تسهیلات تفریحی و ورزشی شامل زمینهای ورزشی، استخر، تله کابین سونا زمین گلف و غیره    ۲۰۸
۴-۷- تجهیزات  و لوازم گردشگری شامل قایقها، اسبهاوسایل بازی کودکان وغیره    ۲۰۸
۵-۷- سایر وسایل آسایش گردشگری شامل درمانگاه کافی نت و غیره    ۲۰۹
۶-۷- محوطه سازی، احداث فضای سبز ، پارکینگ و غیره    ۲۰۹

فهرست جداول ، تصاویر، نمودارها و اشکال
جدول شماره (۱): اسامی کانون های جمعیتی دهستان حومه    ۱۸
جدول شماره (۲): تقسیمات سیاسی شهرستان سراوان    ۱۹
جدول شماره (۳) : پارامترهای دمایی (رژیم حرارتی) ایستگاه سراوان به سانتی گراد    ۲۵
جدول شماره (۴): داده های مربوط به رژیم بارندگی روزانه و ماهانه ایستگاه سراوان به میلی متر    ۲۶
جدول شماره (۵):  سرعت و جهت باد در ایستگاه سراوان به متر بر ثانیه    ۲۷
جدول شماره (۶) :  داده های مربوط به رطوبت نسبی ایستگاه سراوان به درصد    ۲۸
جدول شماره (۷): میزان ساعات آفتابی در ایستگاه سراوان به ساعت    ۲۹
جدول شماره (۸) : روزهای یخبندان در ایستگاه سراوان به ساعت    ۳۰
جدول شماره (۹) :  اثرات مثبت و منفی استفاده های گردشگری و تفرجی از منابع طبیعی و محیطی    ۳۶
جدول شماره (۱۰) : جمعیت دهستان حومه در سال ۸۵    ۶۱
جدول شماره (۱۱) : مقایسه بعد خانوار دهستان حومه در سال ۱۳۸۵    ۶۲
جدول شماره (۱۲) : ترکیب سنی جمعیت شهرستان سراوان در سال ۸۵    ۶۵
جدول شماره (۱۳) : نسبت جنسی دهستان حومه در سال۸۵    ۶۶
جدول شماره (۱۴) : محصولات زراعی شهرستان سراوان (۱۳۸۲)    ۶۸
جدول شماره (۱۵) :  زیربخشهای صنعت و معدن در سال    ۷۰
جدول شماره (۱۶) :  بخش خدمات شهرستان سراوان سال ۱۳۸۵    ۷۱
جدول شماره (۱۷)  : توزیع شاغلان شهرستان سراوان بر حسب گروه های اصلی شغلی _۱۳۸۵    ۷۳
جدول شماره (۱۸) : انواع راه های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری استان ۱۳۸۵   (کیلومتر)    ۸۳
ادامه جدول شماره (۱۸) : انواع راه های زیر پوشش اداره کل راه و ترابری)   (کیلومتر)    ۸۳
جدول شماره (۱۹) : طول انواع راه های روستایی ۱۳۸۵  (کیلومتر)    ۸۳
جدول شماره (۲۰) : عملکرد فرودگاه سراوان    ۸۷
جدول شماره (۲۱) : تعداد مشترکین و میزان مصرف برق بر حسب کاربری های ،۱۳۸۴    ۹۰
جدول شماره (۲۲) : ظرفیت عملی مولدهای نصب شده و قدرت مصرفی همزمان  (مگاوات ساعت)    ۹۱
جدول شماره (۲۳) : تعداد روستاها و خانوارهای دارای برق ۱۳۸۵    ۹۱
جدول شماره (۲۴) : منابع آب های زیرزمینی و مقدار تخلیه سالانه آنها  ۱۳۸۵ (هزار متر مکعب)    ۹۳
جدول شماره (۲۵) : منابع تولید و مصرف آب، شهر های شهرستان سراوان   ۱۳۸۵ (متر مکعب)    ۹۳
جدول شماره (۲۶) : تلفنهای ثابت و همراه ۱۳۸۵    ۹۸
جدول شماره (۲۷) : تلفنهای همگانی مشغول به کار و نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی ۱۳۸۵    ۹۸
جدول شماره (۲۸) : وضعیت برق، گاز و آب در منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۹۹
جدول شماره (۲۹) : وضعیت مخابرات و ارتباطات در منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۹۹
جدول شماره (۳۰) : تقسیم بندی جاذبه های گردشگری    ۱۰۵
جدول شماره (۳۱) : منابع و جاذبههای گردشگری منطقه نمونه گردشگری    ۱۱۹
جدول شماره (۳۲) : منابع و جاذبههای گردشگری در مناطق پیرامونی منطقه نمونه گردشگری    ۱۲۰
جدول شماره (۳۳) : مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان سیستان و بلوچستان    ۱۲۱
جدول شماره (۳۴) : اقامتگاههای شهرستان سراوان    ۱۲۳
جدول شماره (۳۵) :  تعداد کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهری و روستایی    ۱۲۳
جدول شماره (۳۶) : منابع و جاذبه های گردشگری منطقه نمونه گردشگری    ۱۲۸
جدول شماره (۳۷)  : تعداد گردشگران ورودی به استان سیستان و بلوچستان  سال ۱۳۸۴    ۱۳۱
جدول شماره (۳۸)  :  تقسیم بندی استانها براساس مناطق گردشگری    ۱۳۸
جدول شماره (۳۹): مقایسه بازارهای داخلی و خارجی براساس تقسیمات منطقه ای در سال ۸۴    ۱۳۹
جدول شماره (۴۰) : سهم منطقه هفت از تعداد ورودی گردشگران داخلی و خارجی    ۱۳۹
جدول شماره (۴۱) : سهم استان سیستان و بلوچستان از گردشگران در بین استانهای منطقه هفت    ۱۴۰
جدول شماره (۴۲) : تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور و استان    ۱۴۰
جدول شماره (۴۳):  حجم و سهم(درصد) تغییرات ورود گردشگران استان    ۱۴۱
جدول شماره (۴۴)  : برآورد تعداد گردشگران  در سالهای۱۳۹۳ -۱۴۰۳    ۱۴۲
جدول شماره (۴۵) : وضعیت امکانات زیربنایی منطقه نمونه    ۱۴۸
جدول شماره (۴۶) :آثار محیطی جهانگردی    ۱۵۵
جدول شماره (۴۷) :  اثرات گردشگران بر محیط طبیعی بخش و انواع اثرات منفی بازدیدکنندگان    ۱۵۷
جدول شماره (۴۸):  تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف وفرصت ها وتهدیدها    ۱۶۴
جدول شماره (۴۹) :  فهرست نواحی گردشگری    ۱۷۳
جدول شماره (۵۰) : راههای دسترسی منطقه    ۱۷۵
جدول شماره (۵۱) : سلسله مراتب دسترسی هوائی    ۱۷۷
جدول شماره (۵۲) : استراتژی توسعه جادهای    ۱۷۹
جدول شماره (۵۳) : استراتژی توسعه دسترسی راه آهن    ۱۸۰
جدول شماره (۵۴) : توزیع جاذبههای برتر گردشگری استان به تفکیک شهرستان    ۱۸۲
جدول شماره (۵۵) : فرصتهای توسعه گردشگری د منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۱۹۶
جدول شماره (۵۶) : پروژههای پیشنهادی مشاور در منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۱۹۷
جدول شماره (۵۷) : میزان سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۲۰۶
جدول شماره (۵۸) : اولویتهای اجرایی در منطقه نمونه گردشگری    ۲۱۰
جدول شماره (۵۹) : تقسیم وظایف جهت اجرایی نمودن منطقه نمونه    ۲۱۰
جدول شماره (۶۰) : برنامه زمانبندی اجرای پروژه منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۲۱۲

تصویر شماره (۱) : نمایی از پوشش گیاهی منطقه سراوان    ۴۳
تصویر شماره (۲) : وضعیت راه منطقه نمونه    ۸۴
تصویر شماره (۳) : نمایی از چاه آب (واقع در کارگاه سفالسازی کلپورگان)    ۹۴
تصویر شماره (۴) : چشم اندازهای طبیعی منطقه نمونه گردشگری کلپورگان    ۱۰۸
تصویر شماره (۵) : نمایی از اراضی مسطح همجوار روستا    ۱۰۹
تصویر شماره (۶) : نمایی از موزه کلپورگان    ۱۱۵
تصویر شماره (۷) : نمایی از موزه کلپورگان    ۱۱۶
تصویر شماره (۸) : نمایی از کارگاه موزه کلپورگان    ۱۱۶
تصویر شماره (۹) : نمایی از ابزارهای  تولید سفال    ۱۱۷
تصویر شماره (۱۰) : نمایی از ساخت سفال توسط سفالگران    ۱۱۷
تصویر شماره (۱۱) : نمایی از محورهای اصلی منطقه نموه گردشگری کلپورگان با نواحی پیرامونی    ۱۲۱
تصویر شماره (۱۲) : محدوده پیشنهادی مشاور برای منطقه نمونه    ۲۱۲

نمودار شماره (۱) : سهم ورودی و خروجی مسافر از فرودگاه سراوان    ۸۷
نمودار شماره (۲) : سهم مصرف برق مشترکین بر حسب کاربریهای مختلف    ۹۰
نمودار شماره (۳): تقسیم بندی جاذبه ها    ۱۰۴
نمودار شماره (۴) : نمایی از فرایند اجرایی و عملیاتی تاسیس منطقه نمونه    ۱۹۸

شکل شماره (۱) : تعامل دولت، بخش خصوصی و تامین منابع مالی در نظام سرمایهگذاری پروژها    ۲۰۰
شکل شماره (۲) : شیوهای تامین منابع مالی در انجام پروژه    ۲۰۲
شکل شماره (۳) : اهم اقدامات دولت در راستای توسعه فعالیتهای گردشگری    ۲۰۵
شکل شماره (۴) : سرمایه گذاری اجرای منطقه نمونه    ۲۰۷


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

34000 تومان – خرید و دریافت فایل