انبارداری

نام پروژه ::انبارداری
حجم فایل :: ۶٫۸۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت :Word
صفحات ::۱۱۳
قیمت : ۶۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6900 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه      انبارداری۱
«فصل اول»
شناخت انبار    ۵
نقش انبار در تجارت     ۵
نقش انبار در صنعت     ۶
انواع انبارها     ۶
انواع انبارها از نظر نوع آنها    ۷
انواع انبار از نظر ساختمان    ۱۱
هدف استقرار    ۱۳
عوامل مؤثر ومهم در استقرار کالاها ومواد در انبار    ۱۴
روشهای انبار نمودن کالا(استقرار)    ۱۷
وظایف انباردار    ۱۸
خلاصه ای از وظایف انباردار    ۱۹
ورود کالا به انبار    ۲۰
ادارۀ امورانبار    ۲۱
خروج کالا از انبار    ۲۲
موجودیهای انبار    ۲۳
سیستم انبارداری     ۲۴
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم    ۲۶
شکل مکان وتأسیسات لازم درانبار    ۲۶
محلهای ذخیره سازی وانبار نمودن    ۲۷
انبارهای نوع اول ودوم    ۲۹
تأسیسات مورد نیاز برای انبار    ۳۴
کاربرد قفسه ها در انبارداری    ۳۶
دلایل استفاده از قفسه بندی    ۳۶
انواع قفسه بندی    ۳۷
ترتیب و تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا و امضاهای مجاز لازم    ۴۰

موجودی برداری عینی از انبار                                     ۴۶
به کارگیری حسابداری قیمت در انبار به روش LIFO, FIFO                 ۵۳
«فصل دوم»
انواع انبارهای مورد استفاده                                    ۵۶
همین طور انبارهای مورد استفاده در بیمارستان از نظر ساختمان عبارتند از        ۵۶
عوامل مؤثر ومهم در استقرار کالاها ومواد در انبار بیمارستان                ۵۷
روش های انبار نمودن اقلام در بیمارستان                            ۵۹
وظایف انباردار در بیمارستان                                    ۵۹
ورود کالا به انبار بیمارستان                                    ۶۰
خروج کالا از انبار بیمارستان                                    ۶۱
موجودی های انبار بیمارستان                                ۶۲
سیستم انبارداری بیمارستان                                    ۶۳
شکل مکان وتأسیسات لازم در انبار بیمارستان                        ۶۴
بخش های اداری                                        ۷۰
بخش های خدماتی                                        ۷۰
انواع قفسه بندی در انبار بیمارستان                            ۷۲
ترتیب وتنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت وخروج کالا وامضاهای مجاز ولازم در بیمارستان    ۷۳
به کارگیری روش حسابداری قیمت در انبار بیمارستان                    ۷۴
عملیات حسابدار در انبار بیمارستان                                ۷۵
«فصل سوم»
شکل مکان و تأسیسات لازم در انبار                            ۸۴
انواع انبارها                                            ۸۷
شکل انبار                                            ۸۹
در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در ساخت انبار                            ۸۹
نوع ساختمان انبار                                        ۹۰
مواد ساختمانی مناسب                                    ۹۱

نوع درب های ورودی وخروجی                                ۹۲
تأسیسات مورد نیاز برای انبار                                ۹۲
سیستم انبارداری                                        ۹۴
عوامل مؤثر در انتخاب سیستم                                ۹۵
موجودی های انبار                                        ۹۵
روش های انبار نمودن کالا یا استقرار کالا و اقلام                        ۹۷
عوامل مهم ومؤثر در استقرار کالاها و مواد در انبار                    ۹۸
انواع قفسه بندی                                        ۱۰۰
وظایف انباردار                                        ۱۰۳
ورود کالا به انبار                                        ۱۰۴
اداره امورانبارها                                        ۱۰۴
خروج کالا از انبار                                        ۱۰۵
ترتیب وتنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت وخروج کالا وامضاهای مجاز لازم    ۱۰۶
مرحله بعد سفارش خرید کالا، مأمور صدور اوراق سفارش خرید باید به نکات زیر توجه کند        ۱۰۶
روش قیمت تمام شده FIFO و LIFO                             ۱۱۰
موجودی برداری عینی از انبار                                    ۱۱۱
منابع و مآخذ                                            ۱۱۳


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

6900 تومان – خرید و دریافت فایل