مقاله رایگان انواع واقسام سگ و مأموریت و وظایف شان

انواع سگ

مقاله رایگان انواع واقسام سگ و مأموریت و وظایف شان

همگان می دانند که سگ حیوانی می باشد که دارای خصلت های فراوان وخاص مربوط به خودش می باشد. همانگونه که دارای انواع وقسام اهلی و وحشی ووطنی وفرنگی نیز می باشد . برخی از شبه آدم ها عجیب وجه اشتراکی با نوعی از خصلت های منفی این حیوان دارند. طوری که گاهی  تشخیص وجه متمایز کردن شان از همدیگر بس مشکل است.  به خصوص اینکه برخی از مقولات و اصلاحات سیاسی مترادف با اعمال این حیوان است که  بکار برده می شود که بر پیچیدگی تشخیص دادن با مشابه انسان نما  می افزاید. اما قبل از آنکه بر روی این وجه اشتراک  و مقایسه وتشریح مقایسه ای و تشابهات این دو مقوله و قرینه بودن اصطلاحات  به هم دیگر پرداخته شود ، ضروریست که در مورد خصلت ها وانواع  این حیوان با وفا  نظراجمالی  افکنده شود. گفته شد که این حیوان دارای انواع و اقسام مدل ها می باشد که تعیین ارزیابی  وارزش گذاری اشان بستگی به موقعیت ومکان اقامت واسکان اینان مرتبط می شود ..  البته این حیوان هم  می تواند مونس و هم محافظ  برای آدم ها به خصوص افراد مسن باشند . همانگونه که می تواند اهلی و وحشی وتزئینی و… باشد. این حیوان البته در وفا داری هم  معروف است . چنانکه شاعر در موردش گفته است سگی را لقمه ای هر گز فراموش ، نگردد گر زنی صد نوبتش سنگ .. یعنی اینکه اگر یک لقمه به سگ داده شود این حیوان آنقدر حالیش هست که صد بار به سوی این سنگ پرتاب شود، ولی دست بردار نیست وفراموش نمی کند.  گفته شد که این حیوان می تواند هم نقش محافظ خانه را بر عهده داشته باشد وهم اینکه در کسوت پلیس می توانند انجام وظیفه کنند. در رد یابی ها در مواقع فجایع  وبلیه های طبیعی  برای شناسائی اجساد زیر آوار مانده همانقدر فعال هستند که در فرودگاه ها برای رد یابی مواد مخدر در خدمت پلیس می باشد  ومورد استفاده واقع می شوند.  ناگفته نماند که حتی پلیس از این حیوان می تواند برای تهاجم به معترضین ومهاجمین خود استفاده کند. این حیوان از نظر جثه و قیافه دارای اندام ورنگ وشکل های گوناگون می باشد . یک نمونه از این حیوان که سرعت دوندگی عجیبی دارد به نام تازی می باشد که در خدمت صیاد است که  در زمان شکار مورد استفاده قرار می گیرد .. یعنی در مکانی که صیاد شکاری را مورد ترکش تیر شلیک شده ی خودش  قرار می دهد از تازی دست آموزش می خواهد که به دنباله ی طعمه ی  مورد اصابت واقع شده بدود و شکار  را بر دندان بگیرد و برای صاحب خودش بیآورد .. حال این شکار می تواند پرنده باشد یا نه نوع حیوان دشتی و کوهستانی دیگری باشد.
این حیوان در روستا ها  از سوی اهالی روستا  و چوپانان هم برای حفاظت خانه وهم برای دفاع از گله های گوسفندان وگاوان وچهارپایان در برابر تهاجمات حیوانات درنده ی دیگر همچون گرگ مورد استفاده واقع می شوذ.همچنین گفته شد که  برخی از افراد مسن وتنها از این حیوان به عنوان مونس ومحافظ استفاده می کنند. همانگونه که قید  شد بستگی دارد که این حیوان کجا قرار بگیرد تا اینکه  بتواند از  منزلت جایگاه خاص بر خوردار باشد. مشخص است سگی که در خانه های اعیان واشراف و رؤسای جمهور در کشورهای اروپائی هستند با سگان ولگردی که توی خیابان های ایران وافغانستان به دنبال استخوان ویا تیکه ای از نان بهر جا پرسه می زنند ودم تکان می دهند وسر گردان می باشد کاملاً با هم  فرق دارد. تا جائیکه زمانی در ایران در گذشته برای نابود کردن این سگان ولگرد که عجیب هم  زاد وولد وتولید مثل داشتند از سوی مأموران  شهرداری ها به شیوه های گوناگون نابود می شدند . یعنی قرص سگ کش و سوزن و لقمه ی نان به اینان خورانده می شد که گاهی آنقدر زوزه می کشیدند وناله سر می دادند که اصطلاح سگ سوزن خورده از این نوع شیوه ی جان کندن بود که بسیار هم سخت وجانکاه بود .. البته آن موقع انجمن دفاع از حیوانات در کار نبود تا که از اینان دفاع کند.
همینطور در برخی از جاها رسم است که از بدو تولد دم وگوش های این حیوان در موقع تولد و توله بودن بریده می شود که هم علامت گذاری است وهم اینکه برای اینکه این حیوان  با دیدن خون خود حالت تهاجمی بیشتری داشته باشد این عمل انجام گرفته می شود . این حیوان با کوچکترین محبت یا دادن نان یا غذا و استخوان آشنا می شود و خیلی زود عادت می کند که صاحب خودش را تعقیب کند و هر گز رهایش نکند.  این حیوان در مواقعی که احساس خطر کند یا اینکه از سوی صاحبش تحریک شود  حالت تهاجمی  دارد ویا اگر صاحبش همچون پلیس این حیوان را به سوی کسی کیش بدهد به سوی مخاطب یا سوژه تهاجم می کند و با پارس کردن و ژست تهاجمی به خود گرفتن به سوی هدف  می دود تا خطر را دفع کند  البته نوع سگان تهاجمی وپارس کردن شان با سگان خانگی و زینتی  فرق دارد. برخی فقط برای دفع خطر از خودشان پارس می کنند . برخی از اینان  که به مرض یا بیماری هاری مبتلامی شوند. عجیب خطرناک می  شوند، زیراکه این بیمار مسری می باشد. اینگونه  سگان چون به بیماری آلوده شده  اند غیر ارادی هم  پارس و حمله می کنند وزخمی می نمایند .
برخی  از اینان که در اختیار پلیس باشند . گاهی  پلیس اینان  را به متهمان تحت تعقیب کیش می دهند تا که پاچه گیری کنند ول کن هم نیستند و آنقدر پاچه متهم تحت تعقیب پلیس را می کشند تااینکه تحویل پلیسش دهند  یا اینکه  پلیس ازشان بخواهد تاکه خاموش شوند و دیگر پارس نکنند.  ناگفته نماند این حیوان همانگونه که برای دشمن پارس و حمله می کند  و پاچه گیری می نماید وگاهی هم مجروح می کند . ولی در عوض برای صاحبش خودش را لوس می کند وجلویش زانو می زند و دم وگوش خودش را تکان می دهد. این همان وجه اشتراک با شبه انسان ها می باشد که اشاره شد که برخی از این اصطلاحات وارد مقولات  سیاسی شده است. زیرا در برخی از زندان ها که حتی  زندانیان عادی وموادی ومعتاد وجود دارند برخی از معتاد ها  برای دریافت قرص یا شربت  متادون  دست  به خودفروشی  علیه ی سایر زندانیان می زنند ودر خدمت پلیس درون زندان قرار می گیرند که به اینگونه آدم فروشان سگ یا عاشقان پلیس  نیز گفته می شود. گاهی به مستبدین خونخوار سر سپرده به ارباب نیز اصطلاح سگ زنجیری بکار برده می شد  .

انواع واقسام سگ

hk,hu , hrshl s’