باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

عنوان ::پایان نانمه باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد«M.A»
گرایش فلسفه وحکمت اسلامی
حجم فایل ::۳۸۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته  فلسفه
فرمت :: Word
صفحات ::۱۲۰

قیمت : ۵۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

5500 تومان – خرید

فهرست مطالب:

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

فصل اول : کلیات
–    بیان مسئله۱
–    انگیزه انتخاب موضوع ۴
–    قلمروتحقیق۵
–    روش تحقیق۶
–    پیشینه تحقیق۷
فصل دوم: فطرت
بخش اول : معانی فطرت ۸
۲-۱-۱- فطرت درلغت۸
۲-۱-۲- فطرت ،طبیعت ، غریزه ۱۰
۲-۱-۲-۱- طبیعت۱۰
۲-۱-۲-۲- غریزه۱۰
۲-۱-۲-۳- فطرت۱۰
۲-۱-۳- تفاوتها۱۲
۲-۱-۴- فطرت دراصطلاح فلسفه ومنطق۱۳
۲-۱-۵- نتیجه گیری۱۴
۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن۱۵
۲-۱-۷- مفهوم فطرت در روایات۱۶
۲-۱-۸- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی۱۷
بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری۱۸
۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری۱۸
۲-۲-۲- تعریف وویژگیهای امور فطری۱۹
۲-۲-۲-۱- تعریف امورفطری۱۹
۲-۲-۲-۲- ویژگیهای امور فطری۱۹
۲-۲-۳- اثبات فطریات درانسان۲۰
۲-۲-۴- تقسیم امور فطری۲۱
۲-۲-۴-۱- بینش های فطری۲۱
۲-۲-۴-۲-گرایشهای فطری۲۱
بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ۲۳
۲-۳-۱- عوامل شکوفایی فطرت۲۳
۲-۳-۱-۱-آموزه های الهی بوسیله انبیاء۲۳
۲-۳-۱-۲- تزکیه نفس وریاضت وتقوا۲۳
۲-۳-۲- موانع شکوفایی فطرت۲۴
۲-۳-۲-۱- غفلت۲۴
۲-۳-۲-۲- وسوسه های شیطانی۲۴
۲-۳-۲-۳- عقل متعارف۲۵
۲-۳-۲-۴- دنیاگرایی۲۵
۲-۳-۲-۵- خطا درتطبیق۲۵
بخش چهارم :تاریخچه ۲۶
۲-۴-۱- فطرت وادیان ۲۶
۲-۴-۲- فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان۲۸
۲-۴-۲-۱- فطرت درکلام سقراط وافلاطون۲۸
۲-۴-۲-۲- نظریه افلاطون۲۸
۲-۴-۲-۳- تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون۲۹
۲-۴-۲-۴- افلاطون ومعرفت فطری۲۹
۲-۴-۳- مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی۳۰
۲-۴-۳-۱- مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا۳۰
۲-۴-۳-۲- مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین۳۱
۲-۴-۳-۳- مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری۳۱
۲-۴-۳-۴- مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی۳۲
۲-۴-۳-۵- مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی۳۳
۲-۴-۳-۶- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ۳۵
۲-۴-۳-۷- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری۳۷
۲-۴-۳-۸- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی۴۲
۲-۴-۳-۹- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی۴۴
۲-۴-۳-۱۰- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی۴۴

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری
بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور۴۶
۳-۱-۱- باور درلغت۴۶
۳-۱-۲- مفهوم باور۴۶
۳-۱-۳- راههای رسیدن به باور۴۸
۳-۱-۴- توجیه باور۴۹
بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام۵۰
۳-۲-۱- معرفت شناسی دینی۵۰
۳-۲-۲- تبیین باورهای دینی۵۱
۳-۲-۳- پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها۵۲
۳-۲-۴- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام۵۳
۳-۲-۵-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان۵۴
۳-۲-۶- نتیجه گیری…..۵۵
بخش سوم:مصادیق باورهای فطری۵۶
۳-۳-۱- تشخیص احکام وباورهای فطری۵۶
۳-۳-۲- اشاره اجمالی به احکام فطریات۵۶
۳-۳-۳- فطری بودن اصل وجود مبدا متعال۵۶
۳-۳-۴- فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز۵۷
۳-۳-۵- فطری بودن اصل نبوّت ورُسل۵۸
فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»
بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری۵۹
۴-۱-۱- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری۵۹
۴-۱-۲- فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن۶۰
۴-۱-۲-۱- فطرت وخداجویی۶۰
۴-۱-۲-۲- فطرت وخداشناسی۶۱
۴-۱-۲-۳- فطرت وخداپرستی۶۱
۴-۱-۳- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی۶۲
۴-۱-۴- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا۶۴
۴-۱-۵- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی۶۵
۴-۱-۶-گرایش فطری به خدا درکلام وحی ۶۵
۴-۱-۶-۱-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند۶۵
۴-۱-۶-۲-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند۶۶
۴-۱-۷- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری۶۷
۴-۱-۷-۱ -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان۶۷
۴-۱-۷-۲- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری۶۸
۴-۱-۷-۳- نتیجه بحث۶۸
۴-۱-۸- توحید فطری۶۹
۴-۱-۸-۱- خداشناسی وتوحید۶۹
۴-۱-۸-۲- نقش فطرت درتوحید وخداشناسی۷۱
۴-۱-۸-۳- معرفت فطری«تعریف خدا۷۱
۴-۱-۹- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری۷۲
۴-۱-۹-۱- نظر حکمای اسلامی۷۳
۴-۱-۹-۲- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا۷۳
۴-۱-۱۰- دلایل خداشناسی از نظر تعداد۷۴
۴-۱-۱۰-۱- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا۷۴
۴-۱-۱۱- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری۷۶
۴-۱-۱۱-۱-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق۷۶
۴-۱-۱۱-۲-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک۷۷
۴-۱-۱۱-۳-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام۷۸
۴-۱-۱۱-۴- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی۷۹
۴-۱-۱۱-۵- نتیجه گیری بحث۸۰
بخش دوم :باورفطری معاد۸۰
۴-۲-۱-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان۸۰
۴-۲-۱-۱-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد۸۰
۴-۲-۱-۲- واژه معاد درقرآن وروایات۸۱
۴-۲-۱-۳- معنای عام وخاص معاد۸۱
۴-۲-۱-۴- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی۸۲
۴-۲-۱-۵- نقش معادباوری درحیات انسان ۸۲
۴-۲-۱-۶- هدف از معاد شناسی۸۲
۴-۲-۱-۷-آثار اعتقاد به معاد۸۲
۴-۲-۲- جایگاه فطری معاد۸۳
۴-۲-۲-۱- جایگاه معاد۸۳
۴-۲-۲-۲- ریشه های معاد دراعماق فطرت۸۳
۴-۲-۲-۳- معاد درتجلیگاه فطرت۸۵
۴-۲-۳- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد۸۷
۴-۲-۳-۱- دلایل امکان باور فطری معاد۸۷
۴-۲-۳-۲- دلائل وقوع باور فطری معاد۸۷
۴-۲-۳-۳- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد۹۱
۴-۲-۳-۴-  نتیجه گیری۹۲
بخش سوم : باور فطری نبوّت۹۳
۴-۳-۱- معانی نبوّت۹۳
۴-۳-۱-۱- معنای لغوی نبوّت۹۳
۴-۳-۱-۲- حقیقت نبوّت۹۴
۴-۳-۱-۳- نبوّت از نظر قرآن وروایات۹۵
۴-۳-۱-۴- انواع نبوّت از نظر فلاسفه وحکما اسلامی۹۶
۴-۳-۲- نبوّت وفطرت۹۷
۴-۳-۲-۱- نبوّت مکمّل فطرت۹۷
۴-۳-۲-۲- هماهنگی فطرت وشریعت۹۸
۴-۳-۲-۳- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت۹۹
۴-۳-۳- فلسفه بعثت نبوّت۱۰۰
۴-۳-۳-۱- نمایاندن راه رستگاری۰ ۱۰
۴-۳-۳-۲- غفلت زدایی وبیدارگری۱۰۰
۴-۳-۳-۳- پشتیبانی از فضائل اخلاقی۱۰۲
۴-۳-۳-۴- برقراری عدالت اجتماعی۱۰۲
۴-۳-۴- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری۱۰۲
۴-۳-۴-۱- نیاز امور فطری به رهبری۱۰۳
۴-۳-۴-۲- لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین۱۰۴
۴-۳-۴-۳- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت۱۰۴
۴-۳-۵- نظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت۱۰۵
۴-۳-۵-۱- ابوعلی سینا۱۰۵
۴-۳-۵-۲- سهروردی۱۰۶
۴-۳-۵-۳- ملاصدرا۱۰۶
۴-۳-۵-۴- دیدگاه متکلمان اسلامی۱۰۶
۴-۳-۶- نتیجه بحث۱۰۷
فهرست آیات۱۰۹
منابع ومآخذ۱۱۰
چکیده انگلیسی۱۱۵

چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج بدست آمده)
یکی از مهمترین مسائل در فلسفه و کلام اسلامی ، موضوع فطرت و باورهای اعتقادی است.
وجود فطرت از دیدگاه اسلام امری مسلّم است؛ و اسلام بدون شک برای “انسان” فطرتی قائل است که در چارچوبی ویژه منجر به معرفت شناسی دینی می شود.
امور فطری، خدادادی هستند که از آغاز آفرینش همراه انسان می باشند و این امور اکتسابی نیستند بلکه در درون انسان به یادگار گذاشته شده است.
باورها و اعتقادات فطری زیربنای همه شئون جامعه انسانی است و پایه تمام اعتقادات بشر ، عقیده به فطری بودن “خداشناسی، معاد، نبوت” می باشد.
باورها همان مجموعه اعتقاداتی است که انسان در محدوده دین و برای بهره مندی از یک زندگی سالم و سرشار از هدایت انتخاب می کند و هیچگاه نمی تواند بدون پذیرش آنها شناختی صحیح و کامل از مجموعه جهان هستی داشته باشد.
فلاسفه و متکلمین اسلامی در زمینه اعتقادات فطری سه اصل مهم “خداشناسی و توحید” ، ” معاد شناسی” و “پیامبر شناسی ” را مطرح کرده اند. همچنین فلاسفه و متکلمین در فطری بودن این سه اصل هم عقیده اند ولی در مورد کیفیت مواد فوق ممکن است اختلاف نظر داشته باشند.
یکی از اهداف نگارش این رساله ، اولاً ارائه پاسخ مناسب به پرسشهایی از قبیل:
الف) معنی و مفهوم باور در معرفت شناسی دینی چیست؟
ب) آبا فطریات در انسان قابل اثبات هستند؟
ج) مصادیق باورهای فطری از نظر فلاسفه و متکلمین اسلامی چه می باشد؟
د) آیا خداشناسی ، معاد و نبوت از نظر فلاسفه و متکلمین فطری هستند یا نه؟
ثانیاً در روزگار ناباوریها و کجرویها بیش از همیشه نیاز به پروردگار یکتا و شناخت و اثبات فطری او و اعتقاد به رستاخیز و نبوت یک ضرورت حیاتی و فطری است.
لذا در این رساله سعی این است که موضوع فطرت و مصادیق باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه ها: فطرت ، باور ، خداشناسی و توحید ، معاد ، نبوت.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

5500 تومان – خرید