بررسی انواع ترمزهای اتومبیل

نام پایان نامه ::بررسی انواع ترمزهای اتومبیل
حجم فایل ::۱۰٫۱۰۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مکانیک
فرمت :Word
صفحات ::۲۶۵

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

چکیده
هر خودرو برای رعایت امنیت نیازمند سیستم ترمز می باشد که این سیستم در هر خودرو بسته به نوع و اندازه آن خودرو متفاوت است. به عنوان مثال ترمز های موجود در اتومبیلهای سواری با سیستمهای موجود در اتومبیلهای سنگین تفاوتهای بسیاری از لحاظ ساختاری دارند. در این پایان نامه به بررسی انواع ترمزهای اتومبیل پرداخته ایم. برای این منظور:
در فصل اول پس از مقدمه ای کوتاه به بررسی تاریخچه ترمزها پرداخته ایم
در فصل دوم به بررسی ساختار اصلی ترمزها و مکانیک ترمز پرداخته ایم
در فصل سوم سیستم ترمزهای پنوماتیکی را مورد بررسی قرار داده ایم
در فصل چهارم به بررسی کامل ترمزهای ABS از نظر فنی و ساختاری پرداخته ایم
در فصل پنجم به بررسی نحوه طراحی سیستم های ترمز پرداخته ایم در این فصل نیازهایی که برای طراحی یک سیستم ترمز مناسب بایستی بررسی شوند مورد بررسی کامل قرار گرفته اند
در فصل ششم در نهایت به مقایسه سیستمهای ترمز موجود پرداخته ایم

در ادامه به بررسی موارد ارائه شده خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
 ترمزهای اتومبیل
۱-۱مقدمه و تاریخچه :    ۱۸
« فصل دوم » اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی    ۲۷
ترمزهای اتومبیل    ۲۸
۲ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها:    ۲۸
۲ـ۲ـ ترمزهای مکانیکی    ۳۲
۲-۳ اصول هیدرولیک    ۳۳
۲-۴کاربرد ترمز هیدرولیکی    ۳۴
۲-۵ سیستم ترمز دوبل :    ۳۵
۲-۶ سیلندر اصلی    ۳۶
۲-۷ سیلندر چرخها    ۳۸
۲-۸ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)    ۳۸
۲-۹ حرکت بازگشتی Return strock:    ۴۰
۲-۱۰ چراغ اخطار (Warning Light)    ۴۱
۲-۱۱ ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای) Self- adgusting Brakes    ۴۳
۲-۱۲ ترمزهای دیسکی :    ۴۵
۱ـ کالیپر ثابتFixed caliper :    ۴۶
۲ـ کالیپر شناور :  Floating caliper)  (    ۴۷
۲ ـ ۱۳ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند .    ۴۹
۲ـ۱۴ـ سوپاپ اندازه گیری : (Metering Valve)    ۵۰
۲ـ۱۵ سوپاپ تناسبProportioning Valve    ۵۰
۲ـ۱۶ـ سوپاپ ترکیبی : (Combination Vahve)    ۵۱
۲-۱۷ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب:    ۵۲
۲-۱۸ـ سیال ترمز : (Brake Fluid)    ۵۳
۲ـ۱۹ـ خطوط ترمز : (Brake Lines)    ۵۴
۲ـ۲۰ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند .    ۵۴
۲ـ۲۱ـ بوستر کمکی ترمز    ۵۷
۳    ۵۸
۲ـ۲۲ ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »    ۵۸
۲ـ۳۲ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس :    ۶۱
۲ـ۲۴ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده :    ۶۱
شکل ۲-۳۸    ۶۲
۲ـ۲۵ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی    ۶۲
شکل ۲-۴۰    ۶۴
« فصل سوم »اصول سیستم ترمز پنوماتیکی    ۶۵
مقدمه    ۶۶
۳-۱- اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده :    ۷۱
نوع ساختمان    ۷۱
۳-۲- ملاک انتخاب کمپرسور :    ۷۱
۳-۳- تنظیم کمپرسور :    ۷۲
دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها    ۷۳
۳ ـ ۴ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت :    ۷۴
۳ ـ ۵ ـ خنک کردن کمپرسور :    ۷۵
۳ ـ ۶ ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور :    ۷۵
طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل    ۷۶
۳ ـ ۷ ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز :    ۷۷
۳ ـ ۸ ـ آماده کردن هوای فشرده :    ۷۸
۳ ـ ۹ ـ رطوبت گیری هوای فشرده :    ۷۸
۳-۱۰- فیلترهای هوای ترمز بادی :    ۸۳
۳-۱۱- شیر تنظیم فشار :    ۸۵
۳-۱۲- مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت :    ۸۶
۳-۱۳- سیلندر پنیوماتیکی :    ۸۷
۳-۱۴- سیلندر یک کاره :    ۸۷
۳-۱۵- ساختمان سیلندر و پیستون :    ۸۹
۳-۱۶- محاسبه نیروهای سیلندر پیستون :    ۸۹
۳-۱۷- نکات عملی :    ۹۰
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک :    ۹۰
« فصل چهارم »« سیستم ترمز ضد قفلABS    ۹۵
۴ـ۱ـ ویژگی های ABS    ۹۶
۴ـ۲ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده :    ۹۸
۴ـ۳ـ مفهوم کنترل    ۹۹
۴ـ۴ـ چرخه کنترلABS    ۱۰۳
۴ـ۴ـ۱ـ سیستم کنترل شده :    ۱۰۴
۴ـ۴ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده    ۱۰۵
۴-۴-۲-۱- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک (non-driven wheel)    ۱۰۶
۴-۴-۲-۲- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)    ۱۰۷
۴ـ۵ـ سیکلهای کنترل واقعی    ۱۰۹
۴ـ۵ـ۱ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا ( ضریب نیروی ترمز بالا)    ۱۰۹
۴ـ۵ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)    ۱۱۱
۴ـ۵ـ۳ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی :    ۱۱۳
۴ـ۵ـ۳ـ۱ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )    ۱۱۵
۴ـ۵ـ۳ـ۲ـ GMA2    ۱۱۶
۴ـ۵ـ۴ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD    ۱۱۸
۴ـ۵ـ۵ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)    ۱۱۹
۴ـ۶ـ عملکرد ABS    ۱۲۱
۴ـ۶ـ۱ـ ترمز کنترل شده    ۱۲۲
۴ـ۶ـ۲ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی    ۱۲۴
۴ـ۷ـ مدلهای سیستم ABS    ۱۲۵
۴ـ۷ـ۱ـ مدل ABS 2S    ۱۲۵
۴-۷ـ مدل ABS 5.0    ۱۲۸
۴ـ۹ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)    ۱۳۰
۴ـ۱۰ـ تشخیص عیب:    ۱۳۱
۴ـ۱۱ـ مدل ABS5 . 3    ۱۳۲
۴ـ۱۲ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)    ۱۳۲
۴ـ۱۳ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS    ۱۳۴
۴ـ۱۳ ـ۱ ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor) :    ۱۳۴
۴ـ۱۳ـ۱ـ۱ـ سنسور سرعت چرخDF2    ۱۳۸
۴ـ۱۳ـ۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخ DF3    ۱۳۸
۴-۱۳-۲ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit    ۱۳۹
۴ـ۱۳ـ۲ـ۱ـ واحد کنترل برای ABS 2S    ۱۴۱
الف ـ مدار ورودی : (Input circuit)    ۱۴۲
ب : کنترل کننده دیجیتالی : (Digital controller)    ۱۴۲
ج : مدارات خروجی : (Output circuits)    ۱۴۴
Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )    ۱۴۵
۴ـ۱۳ـ۲ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0    ۱۴۵
۴-۱۳-۳- تعدیل کننده فشار هیدرولیکی: (Hydraulic pressure moduator)    ۱۴۶
۴ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S    ۱۴۷
الف : پمپ چرخشی : (Return ump)    ۱۴۷
ب: انباره یا مخزن : (Accu mulator)    ۱۴۷
ج : شیر سلونوئیدی ۳/۳ :    ۱۴۸
الف : مرحله مسدود کردن فشار( Pressure build up phase)151
ب : مرحله نگهداری فشار : (pressure – holding phase)    ۱۵۱
ج: مرحله کاهش فشار : (Pressure – reduction phase) :    ۱۵۲
۴ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS5.0    ۱۵۲
الف : پمپ برگشت :    ۱۵۳
ب: مخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)    ۱۵۳
ج : شیرهای سلونوئیدی ۲/۲ : (Selonid Valve 2/2 )    ۱۵۳
۴ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5    ۱۵۴
۴ـ۱۱ـ۲ـ مدارات الکتریکی : ( Electrical Circuits )    ۱۵۵
« فصل پنجم»«طراحی سیستم های ترمز»    ۱۵۷
۵-۱-تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی    ۱۵۸
۵-۲-نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور    ۱۵۸
۵-۳-  در سیستم ترمز دیسکی    ۱۵۸
۵-۴- محاسبات ترمزهای دیسکی بر اساس نیروی استاتیک    ۱۶۰
۵-۵ ترمزهای کاسه ای (shoe brake)    ۱۶۱
۵-۶-ترمزهای بدون سرو    ۱۶۳
۵-۷-اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای :    ۱۶۴
۵-۸-کفشک ترمز    ۱۶۵
۵-۹- تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده    ۱۶۵
۵-۱۰-سیستم ترمز سیمپلکس : (simplex brake)    ۱۶۶
۵-۱۱سیستم ترمز دوپلکس :    ۱۶۷
۵-۱۲-سیستم ترمز دوپلکس دوبل    ۱۶۷
۵-۱۳-سیستم ترمز سرو و بدون سرو :    ۱۶۸
۵-۱۴-سیستم سرو دوبل    ۱۶۸
۵-۱۵-محاسبه شتاب ترمز گیری    ۱۶۹
۱ـ در ترمزیک کفشکی :    ۱۶۹
۵-۱۶-تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای :    ۱۷۹
۵-۱۷- ترمزهای لنتی (shoe brakes)    ۱۸۱
A ـ ترمز لنتی ساده    ۱۸۲
B ـ ترمز دولنتی (double shoe brakes)    ۱۸۳
۵-۱۸-طرح دستگاه ترمز دو لنتی :    ۱۸۸
مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)    ۱۹۱
۴ـ کنترل عمر صنعتی لنت ترمز :    ۱۹۵
۵ـ محاسبه و تعیین هوا دهنده ترمز :    ۱۹۶
۷ـ تعیین فنر برای ترمز :    ۱۹۷
۵-۱۹- دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف :    ۱۹۸
۵-۲۰-هواگیری ترمز :    ۲۰۴
۵-۲۱-روغن ترمز    ۲۰۵
۵-۲۲ـ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک    ۲۰۶
۵ـ۲ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی)    ۲۰۹
۲ـالف) مزیت مکانیکی بوستر    ۲۱۱
۵-۲۴ـ طراحی بوستر با استفاده از دیاگرام    ۲۱۶
۲ـ بدست آوردن نسبت بوستر :    ۲۱۷
۳ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر :    ۲۱۸
۵-۲۵ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی    ۲۱۹
۱ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز :    ۲۲۱
۲ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن    ۲۲۲
۳ـ انبساط در لوله های لاستیکی    ۲۲۳
۴ـ تلفات پمپ اصلی    ۲۲۴
۵ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی :    ۲۲۵
۶ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز    ۲۲۶
۸ـ تلفات حجم در سوپاپها    ۲۲۹
۹ـ تلفات حجم در سیستم بوستر :    ۲۲۹
۱۰ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز :    ۲۳۰
محاسبه کورس پدال    ۲۳۱
۱ـ لقی در لقمه های ترمز :    ۲۳۶
۲ـانبساط در خطوط ارتباطی :    ۲۳۶
۳ـ انبساط در شیلنگهای ترمز :    ۲۳۶
۴ـ پمپ اصلی :    ۲۳۷
۵ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی :    ۲۳۷
۶ـ تراکم در لقمه های ترمز :    ۲۳۸
۷ـ تراکم پذیری در سیال ترمز :    ۲۳۸
۸ـ هوای باقیمانده در سیتم ترمز    ۲۳۹
نتیجه گیری    ۲۴۰
« فصل ششم » نتیجه گیری و مقایسه بین سیستم های ترمز و عیب یابی    ۲۴۱
۷-۱ـ کلیات    ۲۴۲
۲ـ۳ـ چگونگی انجام آزمایش :    ۲۴۶
الف : بر روی یخ (On the ice ) :    ۲۴۶
ب: برروی برف فشرده شده On Hard – pack snow :    ۲۴۷
ج: بر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب از آن عبور کرده است .    ۲۴۷
د: مسیری که برف در شرف باریدن می باشد .    ۲۴۸
ه : در آب و هوای گرمتر:    ۲۴۸
و: حرکت در مسیر شن و ماسه ای :    ۲۴۹
ز : عبور از مسیر خیس و مرطوب :    ۲۴۹
ح : توقف در مسیر خشک :    ۲۵۰
جمع بندی    ۲۵۰
۷-۳ـ نتیجه گیری نهائی    ۲۵۰
۷ـ۳ـ۱ـ معایب سیستم ترمز معمولی    ۲۵۱
۷ـ۳ـ۲ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS :    ۲۵۱
۷-۴-مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای :    ۲۵۳
الف)مزایا :    ۲۵۵
ب) معایب :    ۲۵۶
اصطکاک و سائیدگی    ۲۵۸
مواد اتصال شونده    ۲۵۸
چرب        تمیز    ۲۵۸
عیب    ۲۵۹
عمل اصلاحی    ۲۵۹
عیب    ۲۶۰
عمل اصلاحی    ۲۶۰
عیب    ۲۶۱
علت احتمالی    ۲۶۱
عمل اصلاحی    ۲۶۱
مراجع :    ۲۶۳

فهرست شکل ها

شکل ۱:ساختار اتومبیل    ۱۷
شکل ۲:انواع ترمزهای اتومبیل    ۲۹
شکل ۳:انواع ترمزهای اتومبیل    ۲۹
شکل ۴:ترمزهای دیسکی    ۳۱
شکل ۵:ترمزهای مکانیکی    ۳۲
شکل ۶:ترمزهای پارکینگ    ۳۳
شکل ۷:ترمزهای هیدرولیکی    ۳۵
شکل ۸: ترمزدوبل    ۳۶
شکل ۹: ارتباط بین پدال ترمز و سیلندر اصلی با یک پیستون    ۳۷
شکل ۱۰: ارتباط بین پدال ترمز و سیلندر اصلی با یک پیستون    ۳۷
شکل ۱۱: سیلندر چرخها    ۳۸
شکل ۱۲: عمل خود انرژی زائی    ۴۰
شکل ۱۳: حرکت بازگشتی    ۴۱
شکل ۱۴: چراغ اخطار    ۴۲
شکل ۱۵: سوئیچ های مربوط به چراغ های اخطار    ۴۲
شکل ۱۶: ترمزهای کاسه ای    ۴۳
شکل ۱۷: فشار هیدرولیکی از سیلندر به انتهای فوقانی کفشک ثانویه    ۴۴
شکل ۱۸: ترمزهای دیسکی (لقمه ترمز)    ۴۵
شکل ۱۹: عمل کفشکها به دو طرف دیسک توسط حرکت پیستون    ۴۵
شکل ۲۰: کالیپر ثابت    ۴۶
شکل ۲۱: کالیپر شناور    ۴۷
شکل ۲۲: کالیپر لغزشی    ۴۸
شکل ۲۳: ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند    ۴۹
شکل ۲۴: تغییر شکل پیستون در زمانی که پیستون به طرف دیسک می چرخد    ۵۰
شکل ۲۵: سوپاپ تناسب فشار ترمز چرخهای عقب را کم می کند    ۵۱
شکل ۲۶: سوپاپ های ترکیبی    ۵۱
شکل ۲۷: ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب    ۵۲
شکل ۲۸: ترمزهای پرقدرت    ۵۶
شکل ۲۹: بوستر کمکی ترمز    ۵۸
شکل ۳۰: یک مقطع از بوستر کمکی ترمز    ۵۸
شکل ۳۱: یک مجموعه ترمز نوع کامل را رد حالت آزاد نشان می دهد    ۵۹
شکل ۳۲: پدال ترمز میله فشاری را به جلو حرکت می دهد    ۵۹
شکل ۳۳: موقعی که پدال ترمز رها شود    ۶۰
شکل ۳۴: یک مجموعه ترمز نوع افزاینده را نشان می دهد    ۶۲
شکل ۳۵: مجموعه را در حالت غیر آزاد نشان می دهد    ۶۲
شکل ۳۶: اتصال مجموعه فانوسه ها    ۶۴
شکل ۳۷:رابطه تراکم پذیری هوا    ۶۸
شکل ۳۸: ترمز بادی با اجزاء آن    ۷۰
شکل ۳۹: تنظیم کمپرسور    ۷۲
شکل ۴۰: تنظیم از طریق کاهش سرعت    ۷۵
شکل ۴۱: رطوبت گیری هوای فشرده    ۸۲
شکل ۴۲: فیلترهای هوای ترمز بادی    ۸۴
شکل ۴۳: شیر تنظیم فشار    ۸۵
شکل ۴۴: سیلندر پنیوماتیکی    ۸۷
شکل ۴۵: سیلندر یک کاره    ۸۸
شکل ۴۶: ضریب نیروی ترمز   و ضریب نیروی جانبی   بر حسب لغزش ترمز   و زاویه لغزش ترمز    ۹۹
شکل ۴۷: ضریب نیروی ترمزی  بر حسب لغزش ترمز    ۹۹
شکل ۴۸: چگونگی قرار گیری اجزای ABS را روی یک سیستم ترمز هوائی دواکسله    ۱۰۰
شکل ۴۹: چرخه کنترل ABS    ۱۰۳
شکل ۵۰: چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی    ۱۱۴
شکل ۵۱: گشتاور پیچشی بطرف خارج پیچ    ۱۱۷
شکل ۵۲: ملاکهای مهم درارزیابی سیستمهای مختلفی که همه چرخهایشان متحرک باشند    ۱۱۸
شکل ۵۳: مدل ABS 2S    ۱۲۵
شکل ۵۴: تعدیل فشار ترمز    ۱۲۷
شکل ۵۵: مدل ABS 5.0    ۱۲۹
شکل ۵۶: سیستم هیدرولیکی ABSS.O    ۱۳۰
شکل ۵۷: سیستم هیدرولیکی ABS 2E برای مدارات ترمز مورب    ۱۳۲
شکل ۵۸: سنسور سرعت چرخ    ۱۳۵
شکل ۵۹: سنسورهای سرعت با رینگ پالسی    ۱۳۵
شکل ۶۰: سنسورهای سرعت چرخ : اشکال میله قطب و انواع نصب آن    ۱۳۷
شکل ۶۱: سنسورهای سرعت چرخ    ۱۳۸
شکل ۶۲: واحد کنترل الکترونیکی ECU    ۱۴۰
شکل ۶۳: ECU برای سیستم ABS 2S    ۱۴۱
شکل ۶۴: مدار LSL کنترل کننده    ۱۴۵
شکل ۶۵: تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S    ۱۴۷
شکل ۶۶:  شیر سلونوئیدی ۳/۳ برای ABS 2S    ۱۴۹
شکل ۶۷: نیروهای شیر سلونوئیدی    ۱۵۰
شکل ۶۸: تعدیلگر فشار هیدرولیکی     شکل۴-۳۲ : سیستم تعدیل چهارکاناله    ۱۵۳
شکل ۶۹: واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5    ۱۵۵
شکل ۷۰: ترمزهای کاسه ای (shoe brake)    ۱۶۲
شکل ۷۱: اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای    ۱۶۴
شکل ۷۲: سیستم ترمز سیمپلکس    ۱۶۶
شکل ۷۳:  لنت ترمز و نصب لنت آن    ۱۸۹
شکل ۷۴: دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف    ۲۰۰
شکل ۷۵: هواگیری ترمز    ۲۰۴
شکل ۷۶: روغن ترمز    ۲۰۶
شکل ۷۷: طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی)    ۲۱۰

فهرست جداول

جدول ۱: سیستم آحاد تکنیکی پنوماتیک    ۶۷
جدول ۲: استاندارد بر اساس DIN 15434    ۱۹۰
جدول ۳: تلفات پمپ اصلی    ۲۲۵
جدول ۴: لیستی از ابعاد سیلندرهای اصلی    ۲۳۴
جدول ۵: ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون    ۲۵۸
 
فهرست نمودارهاودیاگرام ها

نمودار ۱:تراکم پذیری هوا    ۶۷
نمودار ۲: دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها    ۷۴
نمودار ۳:طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل    ۷۷
نمودار ۴: نوموگرام برای محاسبه افت فشار    ۸۰
نمودار ۵: جذب رطوبت از هوای فشرده    ۸۲
نمودار ۶: منحنی های ترسیم شده که مربوط به فشارهای ورودی می باشد    ۸۶
نمودار ۷: دیاگرام مصرف هوا    ۹۲
نمودار ۸: دیاگرام نیرو – فشار    ۹۳
نمودار ۹:دیاگرام نیرو -فشار    ۹۴
نمودار ۱۰: دیاگرام با مدار الکتریکی را برای یک واحد ABS 2S 4    ۱۵۶
نمودار ۱۱: تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای    ۱۸۰
نمودار ۱۲: دیاگرام نقطه اشباع    ۲۱۶
نمودار ۱۳: دیاگرام طراحی بوستر خلاء    ۲۱۸
نمودار ۱۴: تراکم در لنت لقمه ای و کفشک    ۲۲۸

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید