بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان نام پایان نامه :: بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان
حجم فایل ::۹۹ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی-روش تحقیق
فرمت :: Word
صفحات ::۱۲۱

قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول    ۴
مقدمه    ۵
بیان مسئله :    ۹
ضرورت و اهمیت تحقیق :    ۱۰
فصل دوم پیشینه تحقیق    ۱۳
پیشینه تحقیق    ۱۴
تعریف خلاقیت    ۱۷
مفهوم خلاقیت    ۲۰
نظریه های مربوط به خلاقیت:    ۲۳
خلاقیت معمولی و خارق العاده:    ۲۷
چه چیزی خلاقیت نیست؟    ۲۸
تفکر خلاق:    ۳۱
فرآیند خلاق:    ۳۲
عوامل موثر در خلاقیت:    ۳۵
عواملی که مانع خلاقیت می شود:    ۴۲
روشهای پرورش خلاقیت:    ۴۴
ویژگی های کودکان خلاق:    ۵۰
اشکال مختلف تخیل و جلوه های خلاقیت در کودکان:    ۵۶
شیوه های ارتباط والدین با فرزندان:    ۵۸
الگوی شفیر:    ۶۱
۱- والدین مقتدر (همتای ربع اول در الگوی شیفر):    ۶۲
۲- والدین سهل گیر (همتای ربع دوم در الگوی شیفر):    ۶۲
۳- والدین مستبد (همتای ربع سوم در الگوی شیفر):    ۶۳
۴- والدین مسامحه کار بی اعتنا (همتای ربع چهارم در الگوی شیفر):    ۶۴
موقعیت و تأثیر خانواده بر رفتار فرزندان:    ۶۵
چگونه رفتارهای ولدین می تواند خلاقیت را برانگیزد:    ۶۶
نیل به دستاورد – نه نمره    ۶۹
والدین فعال و مستقل:    ۷۰
قدردانی از خلاقیت:    ۷۰
تصور ذهنی از آینده:    ۷۱
شوخ طبعی:    ۷۲
اصول تورنس    ۷۲
شیوه های فرزندپروری:    ۷۴
فصل سوم    ۸۱
مقدمه:    ۸۲
نمونه آماری:    ۸۲
روش آماری:    ۸۳
ابزار تحقیق:    ۸۴
ابزار تحقیق:    ۸۴
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری:    ۸۴
پایایی و اعتبار آزمون:    ۸۵
آزمون سنجش خلاقیت:    ۸۷
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۹
مقدمه:    ۹۰
جدول شماره ۱:  میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزندپروری والدین    ۹۱
جدول شماره ۲: جدول همبستگی مربوط به فرضیه شماره یک    ۹۱
جدول شماره ۵ : میانگین خلاقیت کودکان با توجه به سبک فرزند پروری    ۹۵
جدول شماره ۶: جدول همبستگی مربوط به هزینه شماره ۳    ۹۵
جدول شماره ۷: توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین    ۱۰۱
جدول شماره ۸ : توزیع فراوانی سبک فرزند پروری والدین    ۱۰۱
جدول شماره ۹ : توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۲
جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۲
جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۲
جدول شماره ۱۲ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۳
جدول شماره ۱۳: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۳
جدول شماره ۱۴ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین    ۱۰۴
جدول شماره ۱۵ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۴
جدول شماره ۱۶ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزند پروری والدین    ۱۰۵
جدول شماره ۱۷ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۵
جدول شماره ۱۸ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۶
جدول شماره ۱۹ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۶
جدول شماره ۲۰: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۷
جدول  شماره ۲۱: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۷
جدول شماره ۲۲ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۷
جدول شماره ۲۳ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۸
جدول شماره ۲۴ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین.    ۱۰۸
جدول شماره ۲۵ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۹
جدول شماره ۲۶ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۰۹
جدول شماره ۲۷: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۰
جدول شماره ۲۸ :  جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۰
جدول شماره ۲۹: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۱
جدول شماره ۳۰ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۱
جدول شماره ۳۱: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۱
جدول شماره ۳۲ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۲
جدول شماره ۳۳ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۲
جدول شماره ۳۴ : جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۳
جدول شماره ۳۵: جدول توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۳
جدول شماره ۳۶ : توزیع فراوانی سبکهای فرزندپروری والدین    ۱۱۴
جدول شماره ۳۷ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۴
جدول شماره ۳۸ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۵
جدول شماره ۳۹ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۶
جدول شماره ۴۰ : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۶
جدول شماره ۴۱ : جدول توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۷
جدول شماره ۴۲ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۷
جدول شماره ۴۳ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۸
جدول شماره ۴۴ : توزیع فراوانی خلاقیت کودکان    ۱۱۹
تعاریف نظری واژه ها:    ۱۲۰
نگرشهای فرزندپروری:    ۱۲۱
لطفا قبل از خرید تو جه کنید فصل پنجم و منابع در این پایان نامه موجود نیست

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

9900 تومان – خرید و دریافت فایل