بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان

نام پروژه ::بررسی تاٌثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه علوم بهزیستی و توان
حجم فایل :: ۶۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی و روانشناسی
فرمت :Word
صفحات ::۶۶
قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – ok

فهرست مطالب:

چکیده۷
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه۹
بیان مسئله۱۱
اهمیت و ضرورت مساله۱۳
اهداف پژوهش۱۵
فرضیه های پژوهش۱۶
بیان مفاهیم۱۶
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش۱۹
پیشینه پژوهش۳۱
چار چوب نظری پژوهش ۳۵
فصل سوم : روش شناسایی پژوهش
نوع مطالعه۴۰
جامعه مورد بررسی ۴۰
مشخصه های آماری گروه نمونه ۴۰
ابزار سنجش پژوهش۴۱
طرح تحقیق و متغییر های پژوهش ۴۴
روش گرد آوری داروهای پژوهش ۴۵
روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش۴۵
شیوه اجرا و انجام ملاحظه آموزشی۴۵
برنامه اموزشی در این پژوهش۴۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش
توصیف داده ها۵۰
مشخصه های آماری متغییر وابسته۵۳
تحلیل داده ها۵۳
فصل پنجم: ثبت، نتیجه گیری، پیشنهادات
بررسی فرضیه های پژوهش۶۰
بحث و نتیجه گیری۶۲
پیشنهادات بر اساس اهداف و یافته های پژوهش۶۵
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی۶۵
محدودیت های پژوهش و پژوهشگر۶۵
منابع: ۶۷

چکیده:
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت آموزش های مهارت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر مستقد در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران بوده است. مهارت اجتماعی به عنوان رفتارهای آشکاری تلقی  شده که انسان از طریق مشاهده، تجربه و آموزش کسب نموده، و زمینه های سازگاری فرد را با خود،اجتماعی که در ان به سر می برد و اطرافیان فراهم می نماید. علائم  سازگاری اجتماعی در این بررسی، احساس مثبت در مورد خود، ابراز وجود، شرکت در فعالیت های اجتماعی و لذت بردن از ارتباط با دیگران با حفظ احترام به عقاید و ارزش های خود و دیگران بوده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش میدانی بوده است. از این رو ۶۰ نفر از دانشجویان مستقر در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی  وتوان بخشی تهران که بیش از یک سال از مدت اقامت آنها در خوابگاه گذشته، و در مقطع تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد پیوسته ( دکتری حرفه ای) و نیز در گروه سنی ۲۵-۲۰ سال بودند، به صورت تصادفی انتخاب و در ۲ گروه آزمایش و کنترل قرار داده شد آموزشی بر گروه آزمایشی طی هفت جلسه اجرا گردید. پس از اتمام مداخله آموزشی ( مهارت های اجتماعی) مجدداً آزمون cpt توسط گروه آزمایش و کنترل تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس و بنا به ضرورت و به منظور تایید بیشتر یافته ها از آزمون ها مستقل استفاده شده است. یافته های بررسی مبین آن است که مداخله باعث افزایش میزان مقیاس سازگاری ( فردی – اجتماعی ) و ساز گاری فردی و سازگاری اجتماعی در آزمودنی گروه آزمایش شده است.
کلید واژه ها: مهارت های اجتماعی – سازگاری اجتماعی –دانشجو- خوابگاه های دانشجویی


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9900 تومان – ok