بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با تعهد سازمانی درکارخانه پتروشیمی

عنوان مسئله این پژوهش ::بررسی رابطه تیپ شخصیتی (برونگرا ـ درونگرا ) با تعهد سازمانی در کارخانه پتروشیمی لرستان
این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می کند :
بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با میزان تعهد سازمانی
حجم فایل :: ۷۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :Word
صفحات ::۷۳
قیمت : ۱۹۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

رابطه تیپ شخصیتیپیشگفتار۱
فصل اول (کلیات)
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
ضرورت تحقیق ۶
اهداف وسؤالهای تحقیق ۸
فرضیه های تحقیق۸
تعاریف واژه ها و متغیرهای تحقیق۹
جایگاه مسئله پژوهش۱۱
فصل دوم:
بخش اول :شخصیت ۱۴
بخش دوم:تعهد سازمانی ۳۴
بخش سوم :پیشینه ی مطالعاتی۵۰
فصل سوم:
روش پژوهش ۵۳
جامعه ی آماری ، نمونه گیری ، روش نمونه گیری ۵۴
روش نمره گذاری ۵۵
ابزار پژوهش ۵۶
روش تجزیه و تحلیل آماری ۵۶
فصل چهارم:
یافته های پژوهش ۵۸
فرضیه های اصلی پژوهش ۵۸
فرضیه های فرعی پژوهش ۵۹
فصل پنجم:
خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ۶۲
جایگاه مسئله پژوهش در عرصه ی علم و کاربرد ۶۵
مشکلات و محدودیت های پژوهش ۶۶
منابع و مآخذ۶۸
پیوست ها۷۰
پی نوشتها۷۱


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

19800 تومان – ok