بررسي رفتار و طراحي لرزه اي ديوار برشي فلزي مركب

نام مقاله :رشته عمران: بررسي رفتار و طراحي لرزه اي ديوار برشي فلزي مركب

فرمت pdf تعداد صفحه 10 حجم فايل 238 کيلو بايت

قيمت : رايگان

براي دانلود مستقيم مقاله روي بنر زير کليک کنيد

فهرست مطالب :

چكيده
اين مقاله در مورد رفتار لرزه اي و طراحي لرزه اي ديوارهاي برشي فلزي مركب است . ديوار برشي فلزي مركب يك
صفحه فلزي جوش شده به ستونهاي عمودي و تيرهاي افقي است. كه در يك يا دو طرف آن ديوار بتني مسلح قرار
دارد و فولاد و بتن به وسيله يك سري رابط هاي مكانيكي (پيچ يا گل ميخ ) به هم متصل شده اند و تشكيل يك
ديوار برشي مركب را داده اند .
ديوار برشي مركب در تعداد كمي از ساختمانهاي آمريكا و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است . اين ديواره ا برا ي
ساختمانهاي با اهميت زياد كه پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در به ره بردار ي از آنه ا بطو ر غي ر
مستقيم موجب افزايش تلفات و خسارات در نواحي زلزله زده مي شود مانند بيمارستانها ارائه و مورد بح ث قرا ر
گرفته است.
به تازگي دو نمونه از ديوارهاي برشي هاي مركب در دانشگاه كاليفرنيا مورد آزمايش و مطالعه قرار گرفته است كه
نتايج آزمايشات به صورت خلاصه در اين مقاله آمده است.
كلمات كليدي: ديوار برشي فلزي مركب ، تيرها و ستونهاي مرزي ، اتصالات برشي ، ميدان كششي قطري
مقدمه
اجزاي اصلي يك ديوار برشي فلزي مركب
ديوار برشي فلزي
ديوار بتني مسلح
رابط هاي برشي
ستونهاي مرزي
تيرهاي مرزي
اتصال ديوار برشي به قطعات مرزي
اتصال تير به ستون
برخي از مزاياي استفاده از ديوار برشي فلزي مركب
توصيه هاي طراحي لرزه اي ديوار برشي فلزي مركب
سلسله مراتب مدهاي شكست در ديوار برشي مركب
توصيه هاي طراحي ديوار برشي مركب
مقاومت در برابر لنگر واژگوني
طراحي رابط هاي برشي
نتایج آزمایشات انجام شده بر روي دو نمونه از دیوارهاي برشی مرکب
خلاصه اي از رفتار نمونه ها تهيه شده :
نتايج آزمايش و مقايسه دو نمونه آزمايش با يكديگر:
منابع