بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

نام پروژه ::بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور درسال ۸۶

حجم فایل ::۲۲۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی و مشاورهبررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور
فرمت :: Word
صفحات ::۶۶

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات و مقدمه        
۱-۱ مقدمه    ۳
۱-۲ بیان مسئله    ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق    ۵
۱-۴ اهداف تحقیق    ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق    ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق    ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی    ۸
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق    ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان    ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان    ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران    ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف    ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب    ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان    ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان    ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان    ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی    ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق    ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران    ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان    ۳۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق    
۳-۱ روش تحقیق    ۳۸
۳-۲ جامعه آماری    ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق    ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق    ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون    ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون    ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون    ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون    ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه    ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا    ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری    ۴۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق  
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه    ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق    ۵۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری    
۵-۱ بحث و نتیجه گیری    ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی    ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق    ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق    ۶۲
منابع تحقیق    ۶۳
پیوست
پیوست    ۶۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران        ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه    ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه    ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون    ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی    ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال    ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها    ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت    ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت    ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی    ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان    ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان    ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال    ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت    ۵۲

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

6000 تومان – خرید