بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور

نام پایان  نامه  ::بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال ۱۳۸۵

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی

حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۸۵

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6500 تومان – خرید

فهرست مطالب

فصل اول
بیان مسأله۴
اهمیت و ضرورت تحقیق۶
اهداف تحقیق۹
هدف کلی۹
اهداف جزئی۹
سئوالات تحقیق۱۰
متغیرهای تحقیق۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی۱۲

فصل دوم
مفهوم سلامت روان۱۴
تاریخچه سلامت و روان در جهان۱۶
تاریخچه سلامت روان در ایران۲۰
سلامت روان از دیدگاههای مختلف۲۴
سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف۲۶
اصول سلامت روانی۲۹
هدف ایجاد سلامت روان۳۳
مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان۳۶
جمع بندی۴۱
همه گیر شناسی در ایران۴۲
بررسی همه گیر شناسی در جهان۴۶

فصل سوم
روش تحقیق۵۵
جامعه تحقیق۵۵
نمونه تحقیق۵۶
ابزار تحقیق۵۶
روش نمره گذاری۵۷
مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ۵۷
موارد کاربرد و محدودیت های GHQ۵۸
نمره برش آزمون۶۰
تجزیه و تحلیل داده ها۶۲
ملاحظات اخلاقی۶۲

فصل چهارم
مقدمه۶۴
توصیف و تحلیل داده ها۶۵
فرضیه آزمایی۷۱
 

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری۷۴
محدودیتها۷۷
پیشنهادات۷۸
منابع و مآخذ۷۹
پیوست۸۲

فهرست جداول
جدول (۱ ـ ۲ ) مقایسه بــررسی های انجام شده در مــورد شیوع بیماریهای روانـی در مناطق مختلف جهان و ایران ۵۲
جدول (۱ ـ ۴ ) توصیف داده های بدست آمـــده از دو گـــروه کـارکنـان ودانشگــاه هنر و
پیام نور۶۵
جدول (۲ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک گروههای مورد مطالعه ۶۵
جدول (۳ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور۶۶
جدول ( ۴ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی زنان و مردان شاغل در دو دانشگاه۶۷
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی در کارکنان بر اساس نوع فعالیت۶۸
جدول ( ۶ ـ ۴ ) بررسی رابطه مـدت فعالیت با سلامـت روانی در بین کارکنــان دو دانشگـاه ۶۹
جدول ( ۷ ـ ۴ ) بررسی رابطه سن با سلامت روانی در بین کارکنان در دانشگاه۷۰

فهرست نمودارها
نمودار ( ۱ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی در دانشگاه پیام نورو هنر۶۶
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی زنان و مردان در دو دانشگاه۶۷
نمودار ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی در کارکنان اداری و خدماتی۶۸

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و
پیام نور شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در این دو دانشگاه به حجم ۲۷ نفر تشکیل می دهد که با محقق در اجرای پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نمودند. این تحقیق از نوع زمینه یابی و با هدف بررسی پنج سئوال تحقیقی انجام شده است که داده های آماری با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت که پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به سئوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده اند که در بین کارکنان دردانشگاه در میزان سلامت روانی تفاوتی وجود ندارد. و میزان سلامت روانی کارکنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست و سلامت روانی کارکنان بخشهای مختلف اداری و خدماتی در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست همچنین نتایج بدست آمده نشان دادند که بین سن و میزان سلامت روانی در بین کارکنان در دانشگاه رابطه معناداری وجود ندارد و بالاخره این که بین میزان سلامت روانی و مدت فعالیت در بین کارکنان دو دانشگاه رابطه معناداری مشاهده نشد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

6500 تومان – خرید