بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

نام پروژه ::بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور
حجم فایل ::۲۱۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۱۷

قیمت : ۸۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
فصل اول    ۵
بخش اول :    ۶
مقدمه    ۶
تاریخچه گروه بهمن:    ۱۰
بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی    ۱۲
مراحل جذب کارکنان    ۱۲
حوزه‌های مرکز بهمن موتور:    ۱۳
شرح وظایف حوزه‌های نام برده:    ۱۵
معاونت توسعه و ساخت:    ۱۶
مدیریت منابع انسانی:    ۱۶
مدیریت پشتیبانی:    ۱۷
فصل دوم    ۱۹
ادبیات و پیشینه تحقیق    ۱۹
بخش اول: سلامت روانی    ۲۰
بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی    ۲۴
الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی    ۲۴
ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی    ۲۴
پ)بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی    ۲۵
ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی    ۲۶
مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان    ۲۶
عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی    ۲۹
الف) نقش خانواده در سلامت روانی    ۳۰
ب) نقش مدرسه در سلامت روانی    ۳۲
پ) نقش خود در سلامت روانی    ۳۳
اهداف بهداشت روانی    ۳۳
ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی    ۳۴
اصول بهداشت روانی    ۳۵
عوامل سازنده ‌مقیاس سلامت عمومی    ۳۶
الف) نشانه‌های جسمانی    ۳۶
ب) اضطراب    ۳۷
پ) کنش اجتماعی    ۳۸
ت) افسردگی    ۳۹
پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی    ۴۰
بخش دوم: رضایت شغلی    ۴۵
مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی    ۴۵
تأثیر خلق و خو    ۴۸
نظریه‌های رضایت شغلی    ۵۱
۱- نظریه‌ی کامروائی نیاز    ۵۱
۲- نظریه گروه مرجع    ۵۳
۳- نظریه مک کللند    ۵۳
۴- نظریه‌های مغایرت    ۵۴
۵- نظریه تفاوتهای فردی    ۵۵
۶- نظریه‌های موازنه    ۵۶
۷- نظریه برابری    ۵۷
۸- نظریه سه وجهی آلدرفر    ۵۸
۹- نظریه ارزشی لاک    ۶۰
۱۰- نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو    ۶۱
۱۱- نظریه سیستمها و رضایت شغلی    ۶۲
۱۲-نظریه دو عاملی رضایت شغلی    ۶۳
ویژگی‌‌های رضایت شغلی    ۶۷
الگوهای رضایت شغلی    ۶۹
ابعاد رضایت شغلی    ۷۲
۱- تنوع شغل    ۸۰
۳- استاندارد و تخصصی کردن وظایف    ۸۰
۳- کنترل بر روشها و مراحل انجام کار    ۸۱
۴- چالش انگیز بودن شغل    ۸۱
وضوح شغلی    ۸۲
تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی    ۸۳
همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی    ۸۷
شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی    ۸۹
رضایت شغلی و عملکرد    ۸۹
الف) حفظ عملکرد قبلی    ۸۹
ب) طریقه سازماندهی کارها    ۹۰
ج) وجود ارتباط غیرمستقیم    ۹۰
۲- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود    ۹۱
۳- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد.    ۹۱
۴- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد.    ۹۲
رضایت شغلی و غیبت    ۹۳
رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی    ۹۳
رضامندی کلی از زندگی    ۹۵
تخلف و رفتارهای ضدتولیدی    ۹۵
ترک خدمت    ۹۶
کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟    ۹۷
خروج (ترک خدمت)    ۹۸
اعتراض    ۹۸
وفاداری (وظیفه شناسی)    ۹۸
سهل‌انگاری    ۹۸
بخش اول : جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه:    ۱۰۰
ابزار پژوهش :    ۱۰۰
بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده    ۱۰۳
سابقه کار:    ۱۰۷
تحصیلات:    ۱۰۹

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

8500 تومان – ok