بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولیدبرق

نام پایان نامه ::بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد
حجم فایل :: ۱۵۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت اجرایی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۲۵
قیمت : ۹۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات
مقدمه   ۱
اهمیت ارزشیابی عملکرد در سازمانها   ۲
اهداف   ۷
سؤالات و فرضیات تحقیق  ۸
معرفی متغیرهای مستقل و وابسته  ۹
هدف تحقیق  ۹
ساختار گزارش  ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری
فرآیند ارزشیابی   ۱۱
عوامل ارزشیابی   ۱۲
روشهای انجام ارزشیابی   ۲۰
ارزشیابی توسط چه کسانی انجام می گیرد؟   ۳۱
اجرای ارزشیابی   ۳۶
مرحله برنامه ریزی   ۳۷
جمع آوری اطلاعات   ۳۷
مرحله مصاحبه   ۳۸
خطاهای ارزیابی کنندگان   ۴۲
رضایت مندی کارکنان   ۴۷
مروری بر مطالعات انجام شده   ۵۷
تاریخچه ارزشیابی  ۶۸

فصل سوم : روش تحقیق
روش پژوهش  ۷۳
معرفی متغیرها   ۷۴
فرضیه های تحقیق  ۷۴
طراحی پرسشنامه تحقیق  ۷۵
تعریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق  ۷۵
روش نمونه گیری و حجم نمونه  ۷۷
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۷۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
خصوصیات اقتصادی – اجتماعی و شغلی   ۸۰
سازگاری درونی، پایائی و اعتبار فرمهای ارزشیابی   ۸۶
بررسی نگرش ارزیابی کنندگان درباره   ۹۲
بررسی نظر کارکنان و مدیران درباره   ۹۷
میزان انطباق بین ارزشیابی صورت گرفته   ۱۰۱
بررسی تأثیر ارزشیابی کارکنان بر رضایت شغلی ۱۰۴

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری  ۱۲۳
ضمائم  ۱۲۸
منابع و مأخذها   ۱۳۵

« فهرست جداول »

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس     ۸۱
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضع تاهل     ۸۱
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات     ۸۲
جدول۴-۴ – باتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تعدادافرادتحت تکفل    ۸۳
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه خانوار     ۸۳
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدام    ۸۴
جدول ۴-۷ – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغل     ۸۵
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت    ۸۵
جدول ۴-۹- ضرایب همبستگی حاصل از آزمون سازگاری درونی طیف     ۸۸
جدول ۴-۱۰- بار عاملی گویه فرم ارزشیابی در گروههای تعیین شده   ۸۹
جدول ۴-۱۱- میانگین نمرات و انحراف معیار هر یک از گویه ها     ۹۰
جدول ۴-۱۲- ضرایب همبستگی پیرسون بین گویه ها فرم ارزشیابی تکنسینها و کارگران     ۹۱
جدول ۴-۱۳- بار عاملی گویه های فرم ارزشیابی تکنسینها و کارگران در دو گروه تعیین شده     ۹۱
جدول ۴-۱۴ : نگرش پاسخگویان درباره اولویت گویه تسلط به روشهای انجام کار     ۹۲
جدول ۴-۱۵ : نگرش پاسخگویان درباره اولویت گویه دقت و صحت انجام کار

جدول ۴-۱۶ : نگرش پاسخگویان درباره اولویت ابتکار و خلاقیت    ۹۳
جدول ۴-۱۷ : نگرش پاسخگویان درباره اولویت میزان کار با رعایت حداقل زمان و هزینه    ۹۴
جدول ۴-۱۸ : نگرش پاسخگویان نسبت به گویه همکاری و تشریک مساعی ۹۵
جدول ۴-۱۹ : آزمون معنی دار تفاوت میانگین نمره گویه های فرم ارزشیابی     ۹۶
جدول ۴-۲۰- مقایسه میانگین نمره افراد مورد بررسی با نمره های فرم ارزشیابی   ۹۶
جدول ۴-۲۱- نگرش مدیران درباره روشن بودن فرمهای ارزشیابی     ۹۷
جدول ۴-۲۲- نگرش مدیران درباره گویه های فرمهای ارزشیابی تا چه حد یک معیار     ۹۸
جدول ۴-۲۳- نظر پاسخگویان درباره گویه«ارزیابی ماهیانه کارکنان را تا چه حد مفید می دانید»    ۹۸
جدول ۴-۲۴- نگرش پاسخگویان درباره گویه«ارزیابی کنندگان تا چه حد از دانش کافی برخوردارند»    ۹۹
جدول ۴-۲۵- نگرش پاسخگویان درباره گویه«مسئولین شرکت دانش کافی را جهت ارزیابی   ۱۰۰
عنوان      صفحه
جدول ۴-۲۶- نگرش پاسخگویان درباره گویه« فرمهای ارزشیابی ملاک خوبی برای ارزشیابی     ۱۰۰
جدول ۴-۲۷- نگرش پاسخگویان درباره گویه«نحوه ارزشیابی در این سازمان باعث افزایش راندمان     ۱۰۱
جدول ۴-۲۸- نظر پاسخگویان درباره گویه «نتایج ارزشیابی را تا چه حد در افزایش یا کاهش راندمان     ۱۰۲
جدول ۴-۲۹- نظر پاسخگویان در مورد گویه «ارزشیابی ماهیانه را تا چه حد به عنوان یک ابزار مدیریتی     ۱۰۳
جدول ۴-۳۰- نظر پاسخگویان درباره گویه «نتایج ارزشیابی کارکنان تا چه حد در افزایش راندمان     ۱۰۳
جدول ۴-۳۱- نگرش پاسخگویان در رابطه با گویه«نتایج ارزیابی تا چه حد در دستیابی به اهداف     ۱۰۴
جدول ۴-۳۲- ضرایب همبستگی حاصل بین گویه های طیف با جمع سایر گویه های طیف    ۱۰۶
جدول ۴-۳۳- بار عاملی گویه های طیف رضایت شغلی در گروههای تعیین شده     ۱۰۸
جدول ۴-۳۴- نظر پاسخگویان درباره گویه «درآمد این شغل جوابگوی زندگی من نیست»    ۱۰۹
جدول ۴-۳۵- نظر پاسخگویان درباره گویه «حتی در صورت یافتن شغل پردرآمدتر حاضر نیستم   ۱۱۰
جدول ۴-۳۶- نظر پاسخگویان درباره گویه «از اینکه امنیت شغلی لازم را ندارم احساس نگرانی می کنم»  ۱۱۰
جدول ۴-۳۷- نظرپاسخگویان درباره گویه «محیط کار ما گرم و صمیمی است»    ۱۱۱
جدول ۴-۳۸- نظر پاسخگویان درباره گویه«در سازمان ما جو همکاری و همدلی وجود دارد»  ۱۱۲
جدول ۴-۳۹- نظر پاسخگویان درباره گویه«من در این سازمان از احترام کافی برخوردار نیستم»   ۱۱۲
جدول ۴-۴۰- نظر پاسخگویان درباره گویه«شغل من نزد مردم از احترام زیادی برخوردار است»    ۱۱۳
جدول ۴-۴۱- نظر پاسخگویان درباره گویه«از داشتن این شغل احساس شایستگی و لیاقت می کنم» ۱۱۴
جدول ۴-۴۲- نظر پاسخگویان درباره گویه«از اینکه کار مفیدی دارم احساس رضایت می کنم»    ۱۱۴
جدول ۴-۴۳- نظر پاسخگویان درباره گویه«در این شغل امکان پیشرفت و ترقی وجود ندارد»  ۱۱۵
جدول ۴-۴۴ : نظر پاسخگویان درباره گویه«ارزیابی کارکنان بر اساس شایستگی صورت می گیرد.»    ۱۱۶
جدول ۴-۴۵ میزان پذیرش گویه«روش دادن پاداش و تنبیه بر اساس رابطه است»    ۱۱۷
جدول ۴-۴۶ نظرپاسخگویان درباره گویه«درشرکت قانون و مقررات برای همه یکسان رعایت می گردد»۰۰    ۱۱۸
جدول ۴-۴۷ نظر پاسخگویان درباره گویه«کارکنان این سازمان نسبت به سایر سازمانهای دولتی     ۱۱۸
جدول۴-۴۸ نظرپاسخگویان دربازه گویه«درآمدکارکنان دولت نسبت به مشاغل آزادبسیار ناچیز است»    ۱۱۹
جدول ۴-۴۹ -نظر پاسخگویان درباره گویه«گرچه درآمد مشاغل دولتی کمتر است اما     ۱۲۰
جدول ۴-۵۰ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت شغلی     ۱۲۱
جدول ۴-۵۱ : ضرایب همبستگی رضایت شغلی و نمره ارزشیابی پاسخگویان     ۱۲۲

« فهرست نمودار ها »
نمودار ۱-۱ موارد استفاده ارزشیابی     ۴
نمودار ۲-۱ نمونه یک برگ ارزیابی عملکرد    ۲۱
نمودار ۲-۲ مقیاس رتبه بندی ترسیمی    ۲۲
نمودار ۲-۳ روش مقایسه دو به دو     ۲۳
نمودار ۲-۴ نمونه ای از مقیاس BARS    ۲۹
نمودار ۲-۵ توصیه هایی در مورد ارزشیابی مؤثر     ۴۰
نمودار ۲-۶ روشن بودن معیارها   ۴۵
نمودار ۲-۷ سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو         ۵۵
نمودار ۲-۸ هدف و منظور از ارزشیابی     ۵۸
نمودار ۲-۹ مقایسه روشهای ارزشیابی     ۶۱


پیشگفتار :
از زمانی که انسان به این واقعیت دست یافت که دیگر زمان اقتدار نظامی و فیزیکی و فخر فروختن به داشتن منابع خدادادی خاتمه یافته است و علم اقتصاد و مدیریت شروع به خود نمائی و شکوفائی نمودند این واقعیت نیز نمود پیدا کرد که هسته و مغز هر سیستم انسانهایی می باشند که اداره کننده و به حرکت آورنده آن سیستم می باشند. لذا کشورهای پیشرو متوجه این واقعیت شدند که می بایست سیستمهای مدیریت انسان محور را بر سازمانهای خود حاکم کنند تا بیشترین پیشرفت حاصل کار آنها باشد. بر همین اساس مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از     روز نقل مجالس علمی شد و مدیران وقت خاصی را جهت این امر اختصاص دادند و حاصل آن پیشرفتهایی بود که باعث متحول شدن دنیای امروز شد. انگیزش کارکنان یکی از مسائلی است که همواره مد نظر قرار دارد و سازمانها در پی شناخت و استفاده صحیح از منابع انگیزش جهت ترغیب کارکنان می باشند.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9900 تومان – ok