پروژه بررسی تجدید ساختار سیستمهای قدرت

نام پروژه :بررسی تجدید ساختار در سیستم های قدرتساختار سیستمهای قدرت
حجم فایل ::۳۷۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته  برق
فرمت :: Word
صفحات ::۱۰۱

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

14900 تومان – خرید

فهرست مطالب

مقدمه     ۱
فصل اول : آشنایی با مفهوم تجدید ساختاردر صنعت برق
۱-۱  مقدمه          ۵
۲-۱  تاریخچه تجدید ساختار          ۶
۳-۱  تاریخچه تجدید ساختار در ایران          ۷
۴-۱  دلایل گرایش به تجدید ساختار          ۸
۵-۱  مزایای تولید رقابتی         ۹
۶-۱  نتیجه گیری         ۱۱
فصل دوم :  اجزاء سیستم تجدیدساختار شده ومدلهای مختلف بازار برق   
۱-۲  مقدمه        ۱۳
۲-۲  اجزای سیستم های تجدید ساختار شده       ۱۴
۱-۲-۲ شرکت های تولید (Gencos)        ۱۴
۲-۲-۲ شرکت های توزیع و فروشندگان جزء(Discos)        ۱۵
۳-۲-۲ مالکین شبکه انتقال (TOS)          ۱۵
۴-۲-۲  بهره بردار مستقل سیستم         ۱۶
۱-۴-۲-۲ وظایف ISO برای رسیدن به اهداف بهره بردار مستقل سیستم         ۱۷
۲-۴-۲-۲ طبقه بندی انواع ISO      ۱۹
۵-۲-۲ بورس برقی (PX)          ۲۰
۶-۲-۲  هماهنگ کننده های زمان بندی (SCS)         ۲۲
۳-۲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ‬       ۲۲
۱-۳-۲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬     ۲۳
۴-۲ مدل های اجرایی ساختار صنعت برق        ۲۶
۱-۴-۲ انحصار یکپارچه عمودی VIM        ۲۷
۱-۱-۴-۲  مزایای مدل VIM       ۲۸
۲-۱-۴-۲  معایب مدل VIM        ۲۹
۲-۴-۲  مدل انحصار خریدار برق Monopsony      ۲۹
۱-۲-۴-۲ مزایای مدل Monopsony       ۳۰
۲-۲-۴-۲  معایب مدل Monopsony         ۳۰
۳-۴-۲  مدل رقابت در بازار عمده فروشی WCM      ۳۱
۱-۳-۴-۲  مزایای مدل WCM       ۳۲
۲-۳-۴-۲  معایب مدل WCM          ۳۳
۴-۴-۲  مدل انتخاب کامل مشتری FCC       ۳۳
۱-۴-۴-۲  مزایای مدل FCC        ۳۵
۲-۴-۴-۲  معایب مدل FCC        ۳۵
۵-۲  ‫ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻕ        ۳۶‬
۶-۲ ساختار طراحی شده برای بازار برق ایران        ۳۶
۷-۲  ویژگیهای بازار برق ایران      ۳۷
۸-۲ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ     ۳۷
فصل سوم : توسعه سیستم انتقال در محیط جدید
۱-۳  مقدمه       ۴۰
۲-۳  نقش تأمین کننده خدمات       ۴۳
۱-۲-۳ شرکت برق مبتنی بر ساختار عمودی       ۴۵
۲-۲-۳ سه مدل مختلف بازار برق        ۴۵
۳-۲-۳  تأمین کننده خدمات انتقال برای سود       ۵۰
۳-۳ سازمان بازار جدید      ۵۵
۱-۳-۳ طراحی نرخ تشویقی ـ تنظیم سقف قیمت       ۵۷
۲-۳-۳ طرح بیمه اولویت        ۶۴
۳-۳-۳  توسعه سیستم انتقال        ۶۸
۴-۳  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با یک معیار بازار محور جدید     ۶۹
۱-۴-۳  معیار درصد خطای توان        ۷۰
۲-۴-۳  تعریف مسأله برنامه ریزی توسعه انتقال و روش حل آن       ۷۵
۵-۳  نتیجه گیری        ۷۶
فصل چهارم  :  قیمت  گذاری سیستم انتقال در سیستم های دسترسی باز
۱-۴  مقدمه    ۸۱
۲-۴ روش های قیمت گذاری  Rolled-in    ۸۳
۳-۴ روش های قیمت گذاری افزایشی (مرزی)    ۸۴
۱-۳-۴ قیمت گذاری گره ای    ۸۴
۲-۳-۴  قیمت گذاری ناحیه ای    ۸۶
۴-۴  بازیافت هزینه جای گرفته    ۸۷
۱-۴-۴ تخصیص دهی تنها برای استفاده ظرفیتی    ۸۸
۲-۴-۴  تخصیص دهی تنها بر پایه سود قابلیت اطمینان    ۸۹
۳-۴-۴  ترکیب استفاده ظرفیتی و سود قابلیت اطمینان    ۹۰
۵-۴  روش قیمت گذاری انتقال در شرکت شبکه ملی (NGC) انگلستان    ۹۰
۶-۴  رقابتی کردن بازار برق با حل مسأله TEPدر محیط تجدید ساختار یافته    ۹۳
۱-۶-۴  روش های کلی TEP    ۹۴
۲-۶-۴  روش های حل TEP    ۹۶
۳-۶-۴ تعریف LMP و معیار بازار محور    ۹۸
۷-۴ نتیجه گیری    ۱۰۰
منابع    ۱۰۱

چکیده
با گسترش روز افزون سیستم های قدرت ، مسائل جدیدی در مورد نحوه  تامین توان مورد نیاز مشترکین مطرح شده است . یکی از مهمترین مسائل نحوه برنامه ریزی و قیمت گذاری انرژی الکتریکی و تاثیر آن بر کیفیت برق می باشد.
در  سال های اخیر با توجه به گرایش به سمت خصوصی سازی صنعت برق ، مسائل مربوط به عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی دچار دگرگونی شده و اصطلاحاً ساختار سیستم های قدرت به خصوص از لحاظ اقتصادی و به تبع آن مسائل فنی تغییر یافته است. در این پروژه به بیان دلایل گرایش به تجدید ساختار صنعت برق و اجزاء سیستم تجدید ساختار شده ومزایا و معایب سیستم تجدید ساختار شده پرداخته ایم .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

14900 تومان – خرید