بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

نام پروژه ::بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو
جهت درس روش تحقیق و مأخذ شناسیرابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی

نوع تحقیق  : بنیادی
روش گردآوری داده ها : تست استاندارد (‌پرسشنامه )
روش تجزیه و تحلیل داده ها :از طریق نرم افزار SPSS
اهداف تحقیق : بررسی رابطه رشته تحصیلی با رضایت شغلی
متغیرها :
متغیر مستقل :    رشته تحصیلی
متغیر وابسته :  رضایت شغلی
فرضیه ها  :  بین رشته ی تحصیلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .
چامعه و نمونه آماری پژوهش :  معلمین مقطع راهنمایی مدارس شهید دانشجو و شهید کسائیان و نمونه آماری از طریق خوشه ای انتخاب شده است
حجم فايل ::225 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربیتی
فرمت :: Word
صفحات ::19

قيمت : 2500 تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق       1-5
فصل دوم – ادبیات تحقیق     6-9
فصل سوم – روش تحقیق    10
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری     11-16
فصل پنجم – نتیجه گیری     17
منابع     18
ضمائم     19
فهرست جداول و نمودارها :
جدول شماره 1     11
نمودار شماره 1    12
جدول شماره 2     13
نمودار شماره 2    14
نمودار شماره 3      15
نمودار شماره 4    16

.

چكيده طرح پژوهشي:
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران از ميان همه مفاهيمي كه متخصصان رفتار سازماني، مديريت و روانشناسان سازمان و صنعتي در موقعيت هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي از مهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. اهميت رضايت شغلي از يك سو به دليل نقشي است كه در بهبود و پيشرفت سازمان و نيز بهداشت و سلامت نيروي كار دارد و از دگرسو، به علت آن است كه مفهوم رضايت شغلي علاوه بر تعاريف و مفهوم پردازيهاي متعدد و گاه پيچيده، محل تلاقي و نيز سازه مشترك بسياري از حوزه هاي علمي مانند روانشناسي، مديريت، جامعه شناسي و حتي اقتصاد و سياست بوده است. به همين دليل ديدگاه ها و مفهوم سازيهاي (conceptualization) متعدد و گاه متناقضي درباره آن شكل گرفته و توسعه يافته است. يكي از جديدترين نظريه ها در اين باره متعلق به ترز (2000) است. ترز (Terez) در نظريه خود تحت عنوان «جستجوي معنا در محيط كار» تلاش كرده است از ديدگاه روانشناختي عواملي را كه مي تواند به محيط هاي كاري و سازماني معنا بخشيده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راه هاي عملي ساختن آنها را تبيين كند. مقاله حاضر سعي دارد هر يك از اين عوامل را همراه با ديدگاه ساير صاحب نظران و نظريه پردازان به اختصار توصيف كند.

پرداخت با تمام کارتهاي عضو شتاب .. دريافت فايل بلافاصله بعد از پرداخت

2500 تومان – خرید