بررسی زلزله بم و رفتار سازه هاي مختلف موجود در بم “رایگان “

نام مقاله :رشته  عمران:بررسی زلزله بم و رفتار سازه هاي مختلف موجود در بم

فرمت pdf تعداد صفحه 10

حجم فايل 155 کيلو بايت

قيمت : رايگان

براي دانلود مستقيم مقاله روي بنر زير کليک کنيد

فهرست مطالب :

چکیده
با توجه به زلزله بم و اثرات آن بر روي ساخت و ساز ، منابع انسانی ومالی ،نوشتن وتحقیق درباره زلزله ضرورت
بیشتري م ییابد تامگرپس از توصیه هاي مداوم وتحمل رنجهاي عمیق به خود بیاییم ودر جهت ساخت وساز چه به
عنوان کارفرما وچه به عنوان مهندس طراح جد يتر به مسله زلزله بنگریم . در این مقاله با توجه به مسله
ژئوتکتونیکی ایران به بررسی مسائل متعاقب زلزله ورفتارسازه ها وبه طور اخص زلزله بم پرداخته شده است . تحلیل
وضعیت سازه هاي کشور ،بررسی انواع شکست وروشهاي پیشنهادي مثل طراحی لرزه اي روشهاي مقاوم سازي
وایمن سازي خانه هاي سنتی وبناهاي تاریخی قسمت اصلی مقاله را در بر می گیرد . وبه عنوان تجربه وتجربه پذیري
زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته ،معرفی شهرستان بم ،توز یع خسارات ناشی از زلزله ،اثر زلزله بر ساختمانهاي
موجود در شهر بم ،اثر زلزله بر ارگ تاریخی بم ودر نهایت درس های یکه از زلزله بم گرفتیم ، موضوعاتی است که در
این بخش گنجانده شده است به امید این که گامی کوچک در جهت آبادانی ایرانم بردارم .