بررسی سیستم های انتقال و توزیع

برق قدرت

نام پروژه ::بررسی سیستم های انتقال و توزیع
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته برق
فرمت :: Word
صفحات ::۸۰

قیمت :۶۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

7500 تومان – خرید

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه    ۱
۱-۱-شناخت لوازم و وسائل و تجهیزات شبکه های توزیع هوایی برق    ۴
۱-۱-۱-مقایسه شبکه های هوایی و زمینی    ۴
۱-۲-نگهدارنده های خطوط     ۵
۱-۳-پایه ها    ۵
۱-۳-۱-پایه های چوبی    ۵
۱-۳-۱-۱-ساخت پایه های چوبی    ۶
۱-۳-۱-۲-عملیات اشباع پایه های چوبی :    ۶
۱-۳-۱-۳-کلاسه بندی پایه های چوبی :    ۷
۱-۳-۱-۴-کامهای پایه های چوبی :    ۷
۱-۳-۱-۵-برش راس تیرهای چوبی :    ۷
۱-۳-۲-پایه های فولادی :    ۷
۱-۳-۳-پایه های بتنی :    ۸
۱-۳-۴-پایه های بتنی با مقطع چهار گوش :    ۸
۱-۳-۴-۱-ساخت پایه های بتنی چهار گوش :    ۸
۱-۳-۵-پایه های بتنی با مقطع گرد و تو خالی :    ۹
۱-۳-۵-۱-ساخت پایه های بتنی با مقطع گرد توخالی :    ۹
۱-۳-۶-پایه های منشوری (چندضلعی) یا تلسکوپی بتنی :    ۹
۱-۴-آرماتور بندی :    ۹
۱-۵-برجها و دکلهای فولادی :    ۱۰
۱-۶-چاله تیرهای برق :    ۱۰
۱-۷-کراس آرم یا کنسول و انواع آن :    ۱۴
۱-۸-کراس آرم صلیبی :    ۱۵
۱-۸-۱- کراس آرم چوبی :    ۱۵
۱-۸-۲-کراس آرم فولادی : به طول ۲۴۴ سانتی متر    ۱۵
۱-۸-۳-کراس آرم فولادی : به طول ۱۵۰ سانتی متر    ۱۶
۱-۸-۴-کراس آرم ال ارم :    ۱۶
۱-۸-۵-کراس آرم پرچمی :    ۱۷
۱-۸-۶-کراس آرم کانادایی :    ۱۷
۱-۸-۷-کراس آرم ناقوتی : (چتری)    ۱۷
۱-۸-۸-کراس آرم نیرو شکن:    ۱۷
۱-۹-تسمه حائل (بریس) یا بازو    ۱۷
۱-۱۰-هادی های خطوط توزیع و انتقال :    ۱۹
۱-۱۰-۱-مسCOPPER    ۱۹
۱-۱۰-۲-آلومینیوم ALUMINIUM    ۱۹
۱-۱۰-۲-۱-آلومینیوم-فولاد    ۲۰
۱-۱۰-۳-فولاد :    ۲۰
۱-۱۰-۴-الملک :    ۲۱
فصل دوم
۲-۱-مقره های خطوط هوایی:    ۲۴
۲-۲-مزایای مقره شیشه ای نسبت به چینی:    ۲۵
۲-۳-شکست الکتریکی مقره:    ۲۵
۲-۴-انواع مقره ها:    ۲۵
۲-۴-۱-مقره های سوزنی :pin in sulator    ۲۶
۲-۴-۱-۱- مقره سوزنی ساده:    ۲۶
۲-۴-۱-۲-مقره سوزنی رادیو فرید(radio freed) :    ۲۶
۲-۴-۲-مقره اتکائی (یا ستونی) POST IN SULATOR    ۲۷
۲-۴-۳-مقره آویزی (معلق) یا بشقابی    ۲۷
۲-۴-۳-۱-متعلقات مقره بشقابی در شبکه انتهایی ویا آویزی ۲۰ کیلو ولت:    ۲۸
۲-۴-۴-مقره مهی (یا قابلمه ای)    ۲۹
۲-۵- تعداد مقره های زنجیره ایزولاتور:    ۲۹
۲-۶-چند تعریف در مورد مشخصات الکتریکی مقره:    ۳۰
۲-۶-۱-مسافت جرقه الکتریکی در هوای خشک    ۳۰
۲-۶-۲-مسافت جرقه الکتریکی در هوای مرطوب    ۳۰
۲-۶-۳-مسیر نشست سطحی :    ۳۰
۲-۷-کاربرد مقره سوزنی رادیوفریدی :    ۳۰
۲-۸-پایه مقره سوزنی :    ۳۰
فصل سوم
۳-۱-کلمپ عبوری :clamp suspension    ۳۴
۳-۲ اجزاء کلمپ نهایی (شو):    ۳۴
۳-۳- آی ساکت (کله گاوی و یا مادگی) socket eye connector    ۳۴
۳-۴-یک جفت مقره بشقابی    ۳۴
۳-۵-بال کلویس یا رکاب گوشتکوب ( ترکیب آی بال و شکل) ball clwvis    ۳۴
۳-۵-۱- ای بال ( توپی چشمی)    ۳۴
۳-۵-۲- قلاب چشمی یا آی نات (مهره چشمی)    ۳۵
۳-۶- فولاد گالوانیزه:    ۳۵
۳-۷-بازو یا میله جلو بره مقره (لینک کششی) :    ۳۶
۳-۸- از دیگر لوازم شبکه های فشار ضعیف :    ۳۶
۳-۸-۱-اتریه یا جامقره چرخی :    ۳۶
۳-۸-۲- راک و انواع آن :    ۳۶
۳-۸-۳-بازوی جلوبر (براکت) :    ۳۷
۳-۸-۴-مقره چرخی spool type insulator    ۳۷
۳-۹-انواع پیچ و مهره ها :    ۳۹
۳-۱۰-دمپر (موج گیر ):    ۴۰
۳-۱۱-آرمراد (سیم از پیش تنیده شده ):    ۴۰
۳-۱۲-ترانسفورماتور:    ۴۰
فصل چهارم
۴-۲-  اجزاءمهار ساده :    ۴۶
۴-۲-۱- پیچ زاویه دارچشمی (چپقی )    ۴۶
۴-۲-۲-گوشواره مهار    ۴۶
۴-۲-۳-گیره سیم مهار یا کلمپ سه پیچ    ۴۶
۴-۲-۴-مقره مهار    ۴۶
۴-۲-۵- میله مهار    ۴۶
۴-۲-۶-صفحه یا کنده مهار    ۴۶
۴-۲-۷-سیم مهار    ۴۷
۴-۳-اجزاء مهار پیاده روئی :    ۴۷
۴-۴-لنگر مهار وانواع  آن    ۴۸
۴-۵-فیوزها :    ۵۱
۴-۶-انواع فیوزها :    ۵۱
۴-۶-۱-فیوزهای فشار ضعیف    ۵۱
۴-۶-۱-۱- فیوزهای پلاکی یا پیچی :    ۵۱
۴-۶-۱-۲-فیوزهای فشنگی :    ۵۲
۴-۶-۲-فیوزهای فشارقوی    ۵۲
۴-۶-۲-۱- فیوزهای دفعی مانند کت اوت فیوز :    ۵۲
۴-۶-۲-۲-فیوزهای مایعی مانند فیوزاسیدبوریکی    ۵۲
۴-۷- اجزاء کت اوت فیوز :    ۵۲
۴-۷-۱-انواع کت اوت :    ۵۲
۴-۸-طرز کار المنت فیوز اوت :(fuseLink   openation )    ۵۴
۴-۹-اندازه فیوز :Fuse  size    ۵۴
۴-۱۰-برق گیر :resterَA    ۵۵
۴-۱۰-۱-انواع برق گیرها :    ۵۶
۴-۱۰-۲-برق گیر با مقاومت غیر خطی :    ۵۶
۴-۱۰-۳-برق گیر آماتور یا میله ای(شاخک های جرقه گیر )    ۵۶
۴-۱۰-۴-برق گیر دفعی :  Expulision-TypeArrester    ۵۷
۴-۱۱-نصب برق گیر شبکه توزیع :    ۵۷
۴-۱۲-وسایل مهم جهت کشیدن سیم های هوائی :    ۵۸
۴-۱۳-کلیدهای فشارقوی:  High  voltage switehes    ۶۰
۴-۱۳-۱-کلیدهای خشک (هوائی ) switches:    ۶۰
۴-۱۳-۲- کلید یا سکسیونر قابل قطع زیر بار    ۶۰
۴-۱۴- رکلوزر (وصل کننده مجدد )    ۶۱
فصل پنجم
۵-۱-کلیدهای روغنی oilswotehes:    ۶۳
۵-۲- دیژنکتور یا کلید قدرت :circuit Breaker    ۶۳
۵-۳-ریکلوزر (کلید وصل مجدد ) Recloser    ۶۴
۵-۴-تنش :    ۶۸
۵-۴-۱-پایه کششی :    ۶۸
۵-۴-۲-حداکثر مقاومت کششی (نیروی گسیختگی )    ۶۸
۵-۵-پایه انتهائی :    ۶۸
۵-۶-سکشن :    ۶۸
۵-۷-کلیرانس :    ۶۸
۵-۸-فاصله آزاد سیم مهار تا سطح زمین : GUyClearance    ۶۸
۵-۹-اسپان  :    ۶۹
۵-۱۰-فلش یا شکم  سیم :    ۶۹
۵-۱۰-۱-انواع فلش :    ۶۹
۵-۱۰-۲-استفاده از تخته فلش :    ۶۹
۵-۱۱-انواع اتصالیها :    ۷۰
۵-۱۲-انواع زمین کردن یا ارت :    ۷۰
۵-۱۳-روش  اتصال زمین با استفاده از میله ارت :    ۷۱
۵-۱۴-استفاده از زمین به منزله یک سیم برای برگشت جریان :    ۷۲
۵-۱۵-هدف از بکار بردن اتصال (ارت ):    ۷۲
۵-۱۶-روشهای کاهش مقاومت زمین :    ۷۳
۵-۱۷-سیستم ارتینگ :    ۷۳
۵-۱۸-لوازم حفاظتی ،خطوط وشبکه :    ۷۴
۵-۱۹-حریم خطوط انتقال وتوزیع انرژی هوائی :    ۷۵
منابع    ۸۰

فهرست اشکال

شکل( ۱-۱ ) چاله تیرهای برق    ۱۱
شکل (۱-۲) : پایه های چوبی و بتنی    ۱۲
شکل (۱-۳) انواع کراس پاکنول    ۱۸
شکل (۲-۱) انواع مقره    ۳۲
شکل (۳-۱) انواع کلمپ    ۳۵
شکل (۳-۲) مقره لینک کششی    ۳۸
شکل (۳-۳) انواع پیچ و مهره ها    ۳۹
شکل (۳-۴) اجزاء ترانسفورماتور    ۴۱
شکل (۳-۵) اجزاء مقره    ۴۲
شکل (۴-۲)اجزاء مهارذ پیاده روئی    ۴۷
شکل (۴-۳)  میله مهار    ۴۸
شکل (۴-۴) لنگر مهار    ۵۰
شکل (۴-۵) اجزاء ساده مهار    ۵۱
شکل (۴-۶) دیاگرام و برقگیر    ۵۸
شکل (۴-۷) سیم گیر قورباغه    ۵۸
شکل (۴-۸) چرخ طناب قورباغه    ۵۸
شکل (۴-۹) فیوز و برقگیر    ۵۹
شکل (۵-۱) سکسیونر و کلید خشک    ۶۶
شکل (۵-۲) ریکلوزر    ۶۷
شکل (۵-۳) حریم خطوط    ۷۶
شکل (۵-۴)  روش آزمایش پایه بتنی    ۷۷
شکل (۵-۵) طریقه فلش دادن در هنگام اجرا با استفاده از تخته فلش    ۷۷
شکل (۵-۶)  انواع زمین یا ارت کردن    ۷۸
شکل (۵-۷) میله اتصال زمین (ارت)    ۷۹

مقدمه
از آنجا که امروزه اهمیت سیستمها و شبکه های الکتریکی اعم از خطوط انتقال شبکه های توزیع هوائی و زمینی در همه جوامع بشری را می توان به سلسله اعصاب آدمی تشبیه نمود چنانچه خللی در قسمتی از سیستم انتقال و یا توزیع در گوشه ای کشور رخ دهد اثر خود را در تمامی جامعه کم و بیش می گذارد خصوصاً با پیشرفت جوامع در همه سطوح زندگی اعم از صنعتی،کشاورزی،تجاری و امور فرهنگی لزوم نیاز به وجود سیستم توزیع و انتقال انرژی الکتریکی همگون و منظم افزایش می یابد از این رو بالا بردن کیفیت خطوط انتقال و شبکه های توزیع دیگر متعلقات آن ایجاد نظم و هماهنگی در کارهای مربوطه و رفع نواقص و کمبودها میتواند شرایط زندگی بهتری را برای جامعه فراهم نماید.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

7500 تومان – خرید