بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

نام پایان نامه :: بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی
حجم فایل ::۲۰۵ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۹۰

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6500 تومان – خرید

فهرست مطالب:

فصل اول : موضوع تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف پژوهش ۷
سئوالهای تحقیق ۸
متغیرهای تحقیق ۹
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۹

فصل دوم : پیشنیه تحقیق ۱۱
مفهوم اختلالات روانی ۱۲
دیدگاههای نظری در اختلالات روانی ۱۲
ابعاد پرسشنامه۱۹
افسردگی۲۴
خصومت ( پرخاشگری ۲۹
ابراز وجود ۳۲
روان پریشی۳۴
ویژگی اساسی دریسکوزها یا روان پریشی ها۳۵
پارانوئید ۳۷
اسکیزوفرنی و علایم شاخص آن ۳۸
اضطراب ۳۹
فوبی ۴۳
خود بیمار انگاری ( هیپوکندریا) ۴۵
وسواس ۴۶
انواع رفتارهای اجباری ۴۸
انواع روشهای درمانی بیماران دیالیزی ۴۹
درمان روانی بیماران دیالیزی ۵۰
تحقیقات خارجی ۵۱
تحقیقات داخلی ۵۳

فصل سوم: روش تحقیق۵۵
روش تحقیق ۵۶
جامعه آماری ۵۶
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۶
ابزار پژوهش ۵۷
روش جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل ۵۷

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
مقدمه۶۰
توصیف و تحلیل داده ها ۶۰
فرضیه آزمایی۷۶

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری۷۹
بحث و نتیجه گیری ۸۰
محدودیتهای تحقیق ۸۳
پیشنهادات تحقیق ۸۴
منابع و مآخذ ۸۵

فهرست جداول
جدول ( ۱ ـ ۴ ) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی و بیماران کلیوی۶۰
جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم ۶۱
جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افراد بیمار۶۲
جدول (۴ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک گروههای مورد مطالعه ۶۳
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه ۶۴
جدول ( ۶ ـ ۴ ) مقایسه نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مطالعه ۶۵
جدول ( ۷ ـ ۴ ) مقایسه نمرات اضطراب در دو گروه مورد مطالعه ۶۶
جدول ( ۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات روانپریشی در دو نمونه مورد مطالعه۶۷
جدول ( ۹ ـ ۴ ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه مورد مطالعه۶۸
جدول ( ۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت در دو گروه مورد مطالعه۶۹
جدول ( ۱۱ـ ۴ ) مقایسه نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه۷۰
جدول ( ۱۲ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دو گروه مورد مطالعه۷۱
جدول ( ۱۳ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه۷۲
جدول ( ۱۴ـ ۴ ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی (GSI) دردو نمونه مورد مطالعه۷۳
جدول ( ۱۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه۷۳
جدول ( ۱۶ ـ ۴ ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه۷۴
جدول (۱۷ ـ ۴ ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه۷۵

فهرست نمودارها
نمودار ( ۱ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد سالم۶۱
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد بیمار۶۲
نمودار (۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افسردگی در دو گروه مورد مقایسه۶۴
نمودار ( ۴ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خود بیمارانگاری در دو گروه مورد مقایسه۶۵
نمودار ( ۵ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات اضطراب در دو گروه مورد مقایسه۶۶
نمودار ( ۶-۴) فراوانی و توزیع نمرات روانپریشی دردو گروه مورد مقایسه۶۷
نمودار ( ۷ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات و سوابق در دو گروه مورد مقایسه۶۸
نمودار ( ۸ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات حساسیت بین فردی در دو گروه مورد مطالعه۶۹
نمودار ( ۹ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات خصومت در دو گروه مورد مطالعه۷۰
نمودار ( ۱۰ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات پارامتر دو گروه مورد مقایسه۷۱
نمودار ( ۱۱ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه۷۲

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اختلالات روانی در دو گروه از افراد عادی و بیماران کلیوی در شهرستان نیشابور انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه ۲۵ نفری از افراد عادی و بیماران کلیوی می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. و با محقق در اجرای پرسشنامه SCL90 همکاری نموده اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی دوازده سئوال تحقیقی انجام شده است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری نشان دادند که میزان افسردگی در دو گروه مورد مقایسه با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و میزان خودبیمار انگاری در بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است. همچنین در بین دو گروه در میزان متغیرهایی همچون : اضطراب، روانپریشی، وسواس، حساسیت بین فردی، خصومت، فوبیا هیچ گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد ولی میزان پارانویا در بین بیماران کلیوی بیشتر از افراد عادی است در بررسی خصوصیات پرسشنامه نیزدر بین دو گروه مورد مطالعه در مواردی مثل : ضریب کلی علائم مرضی، جمع علائم مرضی و ضریب ناراحتی هیچ  گونه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

6500 تومان – خرید