بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

نام پروژه ::بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

دانشگاه پیام نور
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی
بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته روانشناسی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۱۵

قیمت : ۸۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

8900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

صفحه
چکیده
فصل  اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف  تحقیق ۷
سئوالات تحقیق ۸
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ۹

فصل دوم ۱۳
تعریف اختلال روانی ۱۴
دیدگاههای مختلف درباره اختلال روانی ۱۶
افسردگی۱۸
عوامل ایجاد کننده افسردگی۲۴
نظریه های مختلف درباره افسردگی ۲۶
روان پریشی(پسیکوز) ۲۸
تعریف خود بیمار انگاری۳۴
سبب شناسی خود بیمار انگاری ۳۶
راهنمای تشخیصی ۳۸
اضطراب ۴۱
علل اضطراب از دیدگاه های مختلف روانشناسی ۴۴
درمان اختلالات اضطرابی ۴۵
نوروز وسواس ۴۷
راهنمای تشخیص : ۵۲
درمان ۵۳
فوبیا ۵۳
انواع هراس ها ۵۵
خصومت ( پرخاشگری ) ۵۷
علل پرخاشگری ۵۸
کنترل پرخاشگری ۵۹
اساس زیستی پرخاشگری ۶۰
نقش یادگیری در پرخاشگری۶۱
حساسیت بین فردی ۶۳
تاریخچه پارانوئید ۶۶
طبقه بندی پارانوئید ۶۶
علل بیماری پارانوئید ۶۹
پیشینه تحقیق ۷۲

فصل سوم۷۷
روش تحقیق ۷۸
جامعه آماری ۷۸
نمونه آماری ۷۸
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۹
روش اجرای پژوهش ۷۹
ابزار تحقیق ۸۰
ملاحظات اخلاقی ۸۲

فصل چهارم۸۴
مقدمه ۸۵
توصیف و تحلیل داده ها ۸۵
فرضیه آزمایی ۱۰۲

فصل پنجم۱۰۵
بحث و نتیجه گیری  ۱۰۶
محدودیتهای  پژوهش۱۱۰
پیشنهادات تحقیق ۱۱۱
فهرست منابع ۱۱۲
پیوست  ۱۱۳

فهرست جداول

جدول (۱ـ ۴) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی  وجانباز۸۵
جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد عادی۸۶
جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد جانباز۸۷
جدول (۴ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه در متغیرهای مورد بررسی ۸۸
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه۸۹
جدول (۶ ـ ۴ ) مقایسه نمرات خودبیمارانگاری در دو نمونه مورد مطالعه۹۰
جدول ( ۷ ـ ۴ ) مقایسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه۹۱
جدو ل( ۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات روان پریشی در دو نمونه مورد مطالعه۹۲
جدول ( ۹ ـ ۴ ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه۹۳
جدول ( ۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت در دو نمونه مورد مطالعه۹۴
جدول (۱۱ـ ۴ ) مقایسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه۹۵
جدول ( ۱۲ ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دونمونه مورد مطالعه۹۶
جدول (۱۲ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه۹۷
جدول (۱۴ ـ ۴ ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه۹۸
جدول ( ۱۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه۹۹
جدول (۱۶ ـ ۴ ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه۹۹
جدول ( ۱۷ـ ۴ ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه….۱۰۰

فهرست نمودار

نمودار (۱ ـ ۴ ) منحنی نرمال نمرات افراد عادی۸۷
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) منحنی نرمال نمرات جانبازان۸۸
نمودار ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات افسردگی در گروه مورد مقایسه۸۹
نمودار ( ۴ ـ ۴ ) فراوانی توزیع نمرات خود بیمارانگاری در نمونه های مورد مقایسه ۹۰
نمودار ( ۵ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات اضطراب در نمونه های مورد مطالعه۹۱
نمودار ( ۶ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات روان پریشی در نمونه های مورد مطالعه۹۲
نمودار ( ۷ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات وسواس در نمونه های مورد مطالعه۹۳
نمودار (۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت بین فردی در دو نمونه مورد مطالعه۹۴
نمودار ( ۹ ـ ۴( مقایسه نمرات خصومت در دو نمونه۹۵
نمودار (۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دو نمونه۹۶
نمودار ( ۱۱ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه۹۷

مقدمه
مشکلات روانی در جوامع همانند کوه یخی می ماندکه تنها ده درصد آن قابل رویت بوده ونود درصد پنهان است. امروزه این مشکلات خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکریه جامعه به طور عام و موقعیت شغلی افراد به طور خاصی وارد کرده است. برخوردهای پرخاشگرانه در خانواده وجامعه، احساس نگرانی، افسردگی و اضطراب، مصرف زیاد و فراگیر داروهای اعصاب و روان همگی حکایت از مواجهه جامعه انسانی بامشکلات روحی و روانی دارد. به گونه ای که بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان در حال حاضر از بیماریهای روانی رنج می برند.(خراسان ۱۳۸۰).
در بررسی بیماریها لازم است که کنشی متقابل پیچیده بینی نیروهای موجود در درون یک فرد و محیط او در نظر گرفته شود. طبیعت و تظاهر علائم و نشانه های روانپزشکی عمیقاً تحت تأثیر استحکام روانی بیمار، ظرفیتهای تطابقی او ودفاعهای روانی روانشناختیش قرار می گیرد. و تصویر بالینی حاصله نهایتاً بیانگر موازنه بین آسیب شناسی روانی بیمار است ارتباط پیچیده بین شکل گیری علائم روانی ووقوع وقایع مختلف درزندگی، به ویژه وقایع منحنی تهدید کننده، غیر قابل پیش بینی و مهار نشدی وجود دارد. عموماً چنین وقایع ناخواسته ای موجب درهم « گسستگی عصبی » فرد شده و او را مستعد شکل گیری علائم روانی می کند. وقایع فجیع مثل تجربایت جنگی موجب آشفتگی روانی در تعداد زیادی از نجات یافتگان می شوند. پاسخ های فردی خیلی باهم فرق دارند. وقایع منفی زندگی و حمایت های ضعیف اجتماعی در آسیب زایی آشفتگی های روانی اهمیت دارند. البته ممکن است مدتی طول بکشد تا عواقب مواجهه با ضربه روانی خود را نشان دهد. به همین دلیل ممکن است یک دوره بحرانی وجود داشته باشد که تا وقتی علائم بیماری خیلی شدید نشده بتوانیم از بدتر شدن آن جلوگیری کنیم. ازمیان عوامل
استرس زا شاید هیچ کدام به اندازه جنگ شدید و همه گیر نباشد به خصوص جنگهای نوین تقریباً کمابیش گریبان تمام اماد جامعه را می گیرند و نتیجه طبیعی آنها ویرانیها و تلفات سنگین است و معمولاً به داغ ها و اثرات پایدار بر جسم و روان افراد منجر
می شوند.
کاپلان و سادوک اعتقاد دارندکه بعضی از افرادی که در موقعیتهای خاصی مانند
صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات رواین را به منشأ عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.

چکیده
تحقیق حاضر شیوع اختلالات روانی بین جانبازان و افراد عادی را بیان می کند هدف از انجام این تحقیق مقایسه اختلالات روانی در جانبازان و افراد عادی است .
سئوالهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از ۱ ـ آیا میزان افسردگی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۲ ـ آیا میزان اضطراب در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۳ ـ آیا میزان پارانویا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۴ ـ آیا میزان خود بیمار انگاری در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۵ ـ آیا میزان حساسیت بین فردی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۶ ـ آیا میزان خصومت در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۷ ـ آیا میزان فوبیا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۸ ـ آیا میزان روان پریشی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . ۹ ـ آیا میزان وسواس در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی مقایسه ای است جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه جانبازانی است که در بنیاد جانبازان شهرستان نیشابور تشکیل پرونده داده اند و گروهی از افراد عادی که از نظر سن و جنس با آزمودنی ها هماهنگ بوده اند از هر گروه به طور تصادفی ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش تجزیه و تحلیل استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی  برای آزمون فرضیه ها می باشد که تمام این فرضیه ها از آزمون تی استیودنت استفاده شده است .
در نتیجه گیری نهایی در فرضیه ۳ و ۵ و ۸ تفاوت معناداری بین جانبازان و افراد عادی وجود نداشت اما در فرضیه ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ تفاوتهای معناداری بین جانبازان و افراد عادی به دست آمد .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

8900 تومان – خرید