بررسی صورتهای مالی در تصمیم گیری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

نام پروژه ::بررسی صورتهای مالی در تصمیم گیری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان…
ارائه شده در دانشکده فنی مهندسی – گروه مدیریت صنعتی (کارشناسی)
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی -حسابداری
فرمت :: Word
صفحات ::۸۵

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

14900 تومان – خرید

فهرست مطالب:

پیشگفتار    ۱
چکیده پژوهش    ۳
فصل اول
مقدمه
مقدمه    ۵
بیان مسئله    ۷
۱-۱- عناصر صورتهای مالی اساسی    ۷
۱-۲-استفاده کنندگان از صورتهای مالی در امداد    ۸
۱-۳-اهمیت موضوع    ۸
۱-۴-بیان فرضیه    ۹
۱-۵-تعریف عملیاتی پاره ای واژه ها    ۹
۱-۵-۱- استانداردهای جامع حرفه ای    ۹
۱-۵-۲-صورتهای مالی اساسی    ۱۰
۱-۵-۳-استفاده کنندگان صورتهای مالی    ۱۰
۱-۵-۴-استفاده کنندگان داخلی :    ۱۱
۱-۵-۵-کمیته امداد امام خمینی    ۱۱
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱-تاریخچه ، اهداف و وظایف کمیته امداد خمینی (ره)    ۱۳
۲-۲-منابع مالی این نهاد برای امور فقر زدایی و کمک به محرومان جامعه عبارتست از :    ۱۳
۲-۳-ارکان کمیته امداد امام    ۱۴
۲-۴-اهداف و وظایف    ۱۵
۲-۵-تشریح عملیات مالی کمیته امداد    ۱۷
۲-۶-صورتهای مالی کمیته امداد امام خمینی و یادداشتهای همراه    ۱۸
۲-۶-۱-ترازنامه – گزارش منابع و مصارف    ۱۸
۲-۷-اهداف تهیه گزارش    ۱۹
۲-۸-گزارش تجمیع    ۲۰
۲-۹-اهداف تجمیع    ۲۰
۲-۱۰-نحوه تجمیع گزارشات    ۲۱
۲-۱۱-اهداف مورد نظر در طراحی سیستم امور مالی    ۲۱
۲-۱۲-چگونگی طراحی سیستم    ۲۱
۲-۱۳-حساب بانک تمرکزوجوه در حسابداری کمیته امداد    ۲۳
۲-۱۳-۱-دارابودن در محیط حسابداری مجزا    ۲۳
۲-۱۴-معرفی کدها و سطوح مختلف آن    ۲۳
۲-۱۴-۱-سطح حساب کل    ۲۴
۲-۱۴-۲-سطح حساب معین    ۲۴
۲-۱۴-۳-سطح حساب تفضیل    ۲۴
۲-۱۴-۴-سطح فرعی ۱    ۲۵
۲-۱۴-۵- سطح فرعی ۲    ۲۵
۲-۱۴-۶-سطح فرعی ۲    ۲۵
۲-۱۵-گزارشهای پیش بینی شده در سیستم    ۲۶
۲-۱۶-مرکز هزینه    ۲۷
۲-۱۷-کنترل موجود در سیستم    ۲۸
۲-۱۷-۱-جلوگیری از جابه جایی وجوه در سطح ریز برنامه    ۲۸
۲-۱۷-۲-جلوگیری از جابه جایی  وجوه امدادی و دولتی    ۲۹
۲-۱۷-۳-جلوگیری از جابه جایی وجوه سنوات قبل با سال جاری    ۲۹
۲-۱۸-مبانی نظری تحقیق    ۲۹
۲-۱۹-دانش و سیستم حسابداری    ۳۰
۲-۲۰-تاریخچه پیدایش صورتهای مالی اساسی    ۳۱
۲-۲۱-تحول در صورت های مالی اساسی    ۳۳
۲-۲۲-صورتهای مالی اساسی و یادداشت های همراه    ۳۴
۲-۲۲-۱-ترازنامه یا صورت وضعیت مالی    ۳۴
۲-۲۱-۲- صورت حساب سود و زیان    ۳۶
۲-۲۱-۳-صورت تغییرات در وضعیت مالی    ۳۷
۲-۲۱-۴-صورت گردش وجوه نقد    ۳۸
۲-۲۲-اهمیت صورت گسترش وجوه نقد    ۳۹
۲-۲۳-تهیه صورت گردش وجوه نقد    ۴۱
۲-۲۴-یادداشت های همواره صورت های مالی    ۴۱
۲-۲۵-  استفاده کنندگان صورتهای مالی :    ۴۳
۲-۲۶-هدفهای گزارشگری مالی    ۴۵
۲-۲۷-محدودیتهای گزارشگری مالی    ۴۷
۲-۲۸-محدودیت های استفاده کنندگان از گزارشهای مالی    ۴۸
۲-۲۹-تلخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی    ۴۸
۲-۳۰-ویژگی های کیفی اطلاعات    ۴۹
۲-۳۱-کامل بودن    ۵۱
۲-۳۲-بی طرفانه بودن    ۵۲
۲-۳۳-افشاء کافی    ۵۲
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱-مقدمه    ۵۴
۳-۲-جامعه آماری    ۵۴
۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری    ۵۴
۳-۴-ابزار اندازه گیری    ۵۵
۳-۴-۱-پرسشنامه    ۵۵
۳-۵-روش جمع آوری اطلاعات    ۵۶
۳-۶- روش آماری    ۵۶
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل پژوهش
۴-۱-تجزیه و تحلیل پژوهش    ۵۸
۴-۲-سوال یک : ارائه گزارشات مالی و صورتهای مالی تا چه اندازه نیازهای استفاده کنندگان را مرتفع می سازد ؟    ۵۹
۴-۳-سوال دو : دو ارائه صور تهای مالی قبل از اینکه از نظر زمانی ارزش خود را از دست بدهد تا چه اندازه در تصمیم گیری مدیران امداد موثر است ؟    ۶۰
۴-۴-سوال سه : میزان آگاهی به موقع از منابع و اعتبارات تا چه اندازه در تصمیم گیری مدیران امداد تاثیر گذار  است ؟    ۶۱
۴-۵-سوال چهار : تجزیه و تحلیل به موقع اطلاعات حسابداری توسط مسئولین مالی تا چه اندازه در تصمیم گیری مدیران امداد موثر است ؟    ۶۲
۴-۶-سوال پنج :به روز بودن اطلاعات مالی تا چه اندازه در هدایت مدیران امداد به سمت اهداف مورد نظر موثر است ؟    ۶۳
۴-۷- سوال شش : اطلاعات حسابداری که در اختیار مدیران امداد قرار می گیرد تا چه اندازه با نیاز آنها جهت استفاده از این اطلاعات مرتبط است؟    ۶۴
۴-۸-سوال هفت : ارائه گزارشات صحیح و دقیق مالی تا چه اندازه بر ارزیابی عملکرد مدیران امداد موثر است ؟    ۶۵
۴-۹-سوال هشت : به نظر شما تا چه اندازه پرسنل بخش مالی از ابزارهای لازم جهت ارائه صورتهای مالی برخوردار می باشند ؟    ۶۶
۴-۱۰-سوال نه :به نظر شما تا چه اندازه استفاده کنندگان  از صورتهای مالی از دانش کافی جهت تصمیم گیری و اصلاحات برخوردار می باشند ؟    ۶۷
۴-۱۱-سوال ده :به نظر شما تا چه اندازه مدیران امداد و استفاده کنندگان از ابزارهای لازم جهت اظهار نظر در مورد نقاط ضعف و یا وقت صورتهای مالی برخوردار می باشند ؟    ۶۸
۴-۱۲-سوال یازده :به نظر شما اطلاعات ارائه شده در کمیته امداد تا چه اندازه با اهداف امداد مرتبط می باشد؟    ۶۹
۴-۱۳-سوال دوازده : به نظر شما گزارشات منابع و مصارف در پایان هر دوره تا چه میزان قابل استفاده در تصمیم گیری مدیران امداد می باشد ؟    ۷۰
۴-۱۴-جدول استخراج  پرسشنامه    ۷۱
۴-۱۵-خلاصه جدول استخراج پرسشنامه برای هر نفر از پاسخ دهندگان    ۷۲
۴-۱۶-خلاصه جدول استخراج پرسشنامه برای هر سوال    ۷۳
فصل پنجم
نتایج تحقیق
۵-۱-بحث و نتیجه گیری    ۷۵
۵-۱-۱- اثبات فرضیه اول    ۷۵
۵-۱-۲-اثبات فرضیه دوم    ۷۶
۵-۲-محدودیت های پژوهش    ۷۶
۵-۳-پیشنهادات    ۷۷
پیوست شماره ۱    ۷۸
نمونه پرسشنامه    ۷۸
پیوست شماره ۲    ۸۰
نمونه گزارشات و صورتهای مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بافق    ۸۰
فهرست منابع    ۸۹

پیشگفتار
اهمیت روز افزون اطلاعات موجب شده است که عصر حاضر به درستی عصر اطلاعات نامیده شود در این عصر تهیه و تدوین اطلاعات دقیق و به ویژه آمار قابل اعتماد و به هنگام و استفاده گسترده از آنها در برنامه ریزی و سیاستگذاریها از اهمیت زیادی برخوردار است . اکنون مدیران و سیاستگذاران در اکثر تصمیم گیریها و برنامه ریزیها می کوشند با استفاده از آمار دقیق و به هنگام هزینه های آزمایشی و خطا را کاهش دهند . چون پژوهشها و بررسی های عملی و آماری نشان داده اند که تنها با تکیه بر اطلاعات دقیق آماری می توان از زمان و منابع به درستی استفاده کرده و فعالیت ها را در مجرای صحیح تحقیق اهداف هدایت نمود .
هدف از بررسی وضعیت صورتهای مالی که عمدتاً در قالب صورتهای مالی اساسی انجام می پذیرد فراهم آوردن اطلاعاتی  که برای مسئولین و اعتبار دهندگان و استفاده کنندگان  در تصمیم گیریهای مسئولین و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود .لذا برای تحقق اهداف بررسی صورتهای مالی  باید اطلاعات انبوه و بسیار زیادی  درباره واحد انتفاعی فراهم کرد . که این امر تهیه و ارائه صورتهای مالی متعدد را توجیه می کند و به عبارتی دیگر هدفهای گزارشگری مالی ایجاب می کند که مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه شود . هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جد اگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی به صورت مجموع درتحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند . هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوت ارائه می کنند .مجموع این اطلاعات گوناگون را نمی توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب نموده و به گونه ای ارائه کرد که باعث پیچیدگی اطلاعاتی که ارائه شده نگردد. همچنین خواسته ها و انتظارات استفاده کنندگان از صورتهای مالی بسیار متنوع ومعمولاً تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که بایستی  ارائه شود.
صورتهای مالی که به شکل خاصی درکمیته امداد تهیه و ارائه می شود دارای کاربردهای متفاوت و ویژگی های خاصی می باشد و استفاده کنندگان از صورتهای مالی کمیته امداد که مجموعاً اعضای محترم شورای مرکزی و مدیران امداد می باشند آنها با توجه به صورتها می بایست در مقابل اعتبار دهندگان که شامل دولت ، دفتر مقام معظم رهبری و سازمان برنامه و بودجه می باشند جوابگو باشند .
همانطور که قبلاض ذکر شد به دلیل استفاده کنندگان لازم است به احتیاجات و خواسته های ایشان توجه نمود و در جهت تامین نیازهای  ایشان تلاش نمود و ما در این تحقیق می خواهیم بدانیم که آیا این صورتهای مالی که در امداد تهیه و ارائه می شود آیا برآورنده خواسته های استفاده کنندگان و مدیران می باشد یا خیر .

چکیده پژوهش
هدف پژوهش : هدف این است که مشخص گردد آیا صورتهای مالی که به مدیران امداد ارائه می گردد در تصمیم گیری آنان موثر است یا خیر و آیا این صورتها مطابق استانداردهای حسابداری می باشد یا خیر .
روش نمونه گیری : تعداد ۲۰ نفر از مدیران و معاونتهای مالی کمیته امداد
روش پژوهش : به منظور تدوین مبانی نظری و مبانی اساسی از روش قیاسی (کتابخانه ای )و در رابطه با بررسی تاثیر صورتهای مالی در تصمیم گیری از روش استقراری (میدانی)
ابزار اندازه گیری : اطلاعات بدست آمده در روش تحقیق طی پرسشنامه ای بین کارشناسان و مدیران امداد توزیع و بر اساس جواب آنها نتیجه گیری گردیده است .
نتیجه کلی : نتیجه کلی تحقیق این است که صورتهای مالی که به مدیران ارائه می گردد جوابگوی نیازهای آنان می باشد در صورتی که از نظر زمانی ارزش خود را از دست ندهد .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

14900 تومان – خرید