بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

نام مقاله :::بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

فرمت: word

تعداد صفحه:۱۱۲

حجم فایل ۳۸۲ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

رشته علوم تربیتی و علوم اجتماعی

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید

چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ موضوع تحقیق
۳-۱ بیان مساله
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
۵-۱ اهداف تحقیق
۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق
۷-۱پیشینه تحقیق
۱-۷-۱ تحقیقات داخلی
۲-۷-۱تحقیقات خارجی
۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات
۸-۱ تعاریف مربوط به هویت
۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری
۱-۲ مقدمه
۲-۲ مباحث نظری
۱-۲-۲ دورکیم
۲-۲-۲ پارسونز
۳-۲-۲ ماکس وبر
۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی
۵-۲-۲ کولی
۶-۲-۲ مید
۷-۲-۲ گافمن
۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک)
۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق
۴-۲ پرسشهای تحقیق
۵-۲ فرضیات تحقیق
۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق
فصل سوم : روش تحقیق

۱-۳ مقدمه
۲-۳ نوع تحقیق
۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق
۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق
۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق
۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته
۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق
۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل
۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته
۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
۷-۳ اعتبار تحقیق
۸-۳ جامعه آماری
۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه
۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری
۱۰-۳ واحد تحلیل
۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق
۱-۴ مقدمه
۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق
۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس
۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی
۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی
۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر
۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر
۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده
۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان
۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران
۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها
۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی
۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان
۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان
۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان
۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان
۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق
۱-۵ مقدمه
۲-۵ آزمون فرضیات
۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان
۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان
۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان
۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان
۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی
۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی»
۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی»
۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی»
۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی»
۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی»
۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی
۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی
۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی
۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی»
۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی»
۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی»
۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی»
۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی»
۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی»
۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی
۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….
۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..
۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»………….
۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه)
۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی
۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی
۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی۸۲
۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی
۴-۵ تحلیل مسیر
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۶ خلاصه تحقیق
۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری
۳-۶ پیشنهادها
فهرست منابع و ماخذ
پیوست

 فهرست جداول

جدول۱-۳    میزان آلفای کرانباخ ……………………………………………..  ۴۷
جدول ۲-۳   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفکیک جنس،
رشته و پایه تحصیلی…………………….  ۴۸
جدول ۳-۳  توزیع حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنس…………………     ۴۹
جدول ۴-۳  توزیع حجم نمونه به تفکیک جنس ، پایه و رشته تحصیلی……       ۵۰
جدول ۱-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس ………………..     ۵۲
جدول ۲-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی …………………….     ۵۳
جدول ۳-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی……………     ۵۳
جدول ۴-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر……………..     ۵۴
جدول ۵-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر……………….     ۵۵
جدول ۶-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده…       ۵۶
جدول ۷-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود……………….      ۵۷
جدول ۸-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن…………..       ۵۸
جدول ۹-۴  توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها ………………       ۵۹
جدول۱۰-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی…………..        ۶۰
جدول۱۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی…………..      ۶۱
جدول۱۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی………………………     ۶۲
جدول۱۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی……….       ۶۳
جدول ۱۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی…………………      ۶۴
جدول۱۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی………………..      ۶۵
جدول ۱-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس……………..     ۶۷
جدول ۲-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس ……………………..      ۶۸
جدول ۳-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس………………..       ۶۸
جدول ۴-۵   آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس……………………..      ۶۹
جدول ۵-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت اجتماعی……………….    ۶۹
جدول ۶-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت دینی……………     ۷۰
جدول ۷-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت خانوادگی………….      ۷۰
جدول ۸-۵   همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت ملی…………………   ۷۱
جدول ۹-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی……………     ۷۱
جدول ۱۰-۵   همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی…………………… ۷۲
جدول ۱۱-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی……………………..  ۷۲
جدول ۱۲-۵  همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی………………   ۷۳
جدول ۱۳-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی……………      ۷۳
جدول ۱۴-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی…………………    ۷۳
جدول ۱۵-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی……………….      ۷۴
جدول ۱۶-۵  همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی…………………….      ۷۴
جدول ۱۷-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی………………     ۷۵
جدول ۱۸-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت دینی …………………    ۷۵
جدول ۱۹-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی………………    ۷۶
جدول ۲۰-۵  همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت ملی……………………..    ۷۶
جدول ۲۱-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی…………       ۷۷
جدول ۲۲-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی……………      ۷۷
جدول ۲۳-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی………….       ۷۸
جدول ۲۴-۵  همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی…………     ۷۸
جدول ۲۵-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی..        ۷۹
جدول ۲۶-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم…..      ۷۹
جدول ۲۷-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………..    ۸۰
جدول ۲۸-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت خانوادگی …………………………………………………………………………  ۸۱
جدول ۲۹-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم………..        ۸۱
جدول ۳۰-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم……….     ۸۲
جدول ۳۱-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی….       ۸۳
جدول ۳۲-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم……….       ۸۳
جدول ۳۳-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………………….     ۸۴
جدول ۳۴-۵   عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی
هویت اجتماعی…………………………….        ۸۵
جدول ۳۵-۵   عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم………..       ۸۵
جدول ۳۶-۵   عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم……………….     ۸۶
جدول ۳۷-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی…        ۸۸
جدول ۳۸-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی…        ۸۹
جدول ۳۹-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی…  ۹۰
جدول ۴۰-۵  محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی……         ۹۱

 فهرست اشکال
شکل ۱-۲ مدل نظام کنترل فرایند هویت ………………………… ۲۸
شکل ۲-۲ الگوی  نظری و تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………… ۳۳

فهرست نمودارها
نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) ………………       ۲۰
نمودار ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود……………     ۵۷
نمودار ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن……………………     ۵۸
نمودار ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها…      ۵۹
نمودار ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گواهی…..       ۶۰
نمودار ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی……………      ۶۱
نمودار ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی…………………     ۶۲
نمودار ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی…….     ۶۳
نمودار ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی…………      ۶۴
نمودار ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی………………     ۶۵
نمودار۱-۵ تحلیل مسیر هویت…………………………..

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

7900 تومان – خرید و دریافت فایل

 

 

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

کد مقاله :۳۸۲