بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار

نام پروژه ::بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهرستان خرم آباد
حجم فایل :: ۱٫۵۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی و روانشناسی
فرمت :Word
صفحات ::۱۶۸
قیمت : ۱۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

11900 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول    ۱
۲٫ ۱تعریف موضوع پژوهش    ۳
۳٫ ۱ بیان مسأله پژوهش    ۳
۴٫ ۱ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۴
۵٫ ۱ هدف های کلی پژوهش    زنان سرپرست خانوار۴
۶٫ ۱ هدف های فرعی یا ویژه پژوهش    ۴
۷٫ ۱ سوال های پژوهش    ۴
۸٫ ۱ فرضیه  های پژوهشی    ۵
۹٫ ۱ روش پژوهش    ۵
۱۰٫ ۱ پیشینه پژوهش    ۵
۱۱٫ ۱ محدودیت های پژوهش    ۶
۱۲٫ ۱  تعریف واژه ها و اصطلاحات    ۷
۲٫ ۱۲٫ ۱   تعاریف عملیاتی    ۷
فصل دوم    ۹
۱٫ ۲ مقدمه    ۹
۲٫ ۲ واکاوی ادبیات پژوهش در جهان    ۱۰
۱٫ ۲٫ ۲  نگاه آماری به وضعیت  سرپرست های خانوار    ۱۱
۳٫ ۲ واکاوی ادبیات پژوهش در ایران    ۱۵
۱٫ ۳٫ ۲ زنان سرپرست خانوار در ایران    ۱۹
۴٫ ۲ مبانی نظری پژوهش    ۳۸
۵٫ ۲ چارچوب نظری پژوهش    ۳۹
نظریه زنانه شدن فقر    ۴۲
نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها    ۴۳
نظریه کنش    ۴۴
خانواده‌های تک والدی و پیامدها ی منفی آن    ۴۶
۲٫۶ مدل پژوهشی    ۵۶
۱٫ ۶٫ ۲ مدل مفهومی    ۵۶
۲٫ ۶٫ ۲ مدل  تحلیلی    ۵۷
فصل سوم     ۵۸
۱٫ ۳ مقدمه    ۵۹
۲٫ ۳  جامعه آماری    ۶۰
۴٫ ۳ روش نمونه گیری    ۶۱
۵٫ ۳ ابزار اندازه گیری    ۶۱
۲٫ ۶٫ ۳ روایی  پرسشنامه(Valibity)    ۶۲
۳٫ ۶٫ ۳ پایایی پرسشنامه(Realibility (    ۶۳
۷٫ ۳ شیوه گرد آوری داده ها    ۶۳
۸٫ ۳روش های آمای (روش  تجزیه  وتحلیل داده ها )    ۶۳
۹٫ ۳ روش پژوهش    ۶۵
۱۰٫ ۳ قلمرو مکانی پژوهش    ۶۵
۱۱٫ ۳ قلمرو زمانی پژوهش    ۶۵
فصل چهارم    ۶۶
۱٫ ۴ مقدمه    ۶۷
۲٫ ۴ توصیف داده ها    ۶۸
۱٫ ۲٫ ۴٫ توصیف متغیر های جمعیت شناسی و پژوهشی    ۶۸
۲٫ ۲٫ ۴ توصیف شاخص های معرف متغیر های پژوهش    ۷۷
۳٫ ۴ تحلیل داده ها ( آزمون فرضیه های پژوهش)     ۱۱۹
فصل پنجم      ۱۱۸
۵٫۱ مقدمه    ۱۳۰
۵٫۲  بحث در نتایج توصیفی داده ها    ۱۳۱
۱٫۵٫۲  سن زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی.    ۱۳۱
۲٫۵٫۲- میزان سواد زنان تحت حمایت سازمان بهزیستی    ۱۳۱
۳٫۵٫۲  میزان تحصیلات زنان سرپرست خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی    ۱۳۱
۴٫۵٫۲ وضعیت تاهل زنان سرپرست خانوار    ۱۳۲
۵٫۵٫۲  وضعیت تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار    ۱۳۲
۶٫۵٫۲ سنوات سرپرستی توسط زن سرپرست خانوار    ۱۳۲
۷٫۵٫۲ وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار    ۱۳۲
۸٫۵٫۲  وضعیت محل سکونت زنان سرپرست خانوار    ۱۳۳
۹٫۵٫۲  مهمترین وظیفه زنان سرپرست خانوار    ۱۳۳
۱۰٫۵٫۲ مهمترین مشکلات خانواده    ۱۳۳
۵٫۳٫ بحث در نتایج تحلیل داده ها    ۱۳۳
۵٫۴  جمع بندی و نتیجه گیری    ۱۳۵
۵٫ ۵پیشنهادات و راهکارها    ۱۳۶
منابع    ۱۳۹

فهرست جداول

جدول ۲-۱ تغییر درصد خانوارهای تک والدی از کل خانوارها در کشورهای توسعه یافته    ۲
جدول ۲-۲ تغییر درصد خانوارهایی که معمولاً توسط زنان سرپرستی می شوند    ۲
جدول ۲-۳ درصد خانوارهای تک نفری از کل خانوارها در چند کشور در سالهای ۱۹۹۰-۱۹۹۳    ۲
جدول۲- ۴ خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست در سرشماری ۱۳۸۵    ۲
جدول ۲- ۵ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست در سرشماری ۱۳۸۵    ۲
جدول ۶-۲ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس  و سن سرپرست در سرشماری ۱۳۸۵    ۲
جدول ۲- ۷ توزیع نسبی  خانوارهای معمولی بر حسب جنس  و بعد خانوار سرپرست در سرشماری ۱۳۸۵    ۲
جدول ۲- ۸ توزیع نسبی  خانوارهای معمولی بر حسب جنس و وضع فعالیت  سرپرست در سرشماری ۱۳۸۵    ۲
جدول ۲- ۹ تعداد و درصد خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست به تفکیک سالهای سرشماری    ۲
جدول ۲- ۱۰ خانوارهای زن سرپرست برحسب  گروه سنی به تفکیک سالهای سرشماری    ۲
جدول ۲- ۱۱ توزیع نسبی خانوارهای زن سرپرست بر حسب بعد خانواربه تفکیک سالهای سرشماری    ۲
جدول ۲- ۱۲ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۳ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب نقاط شهری و روستایی  به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۴ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب نقاط شهری و روستایی  به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۵ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب وضع فعالیت  به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۶ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن دارای فردشاغل بر حسب وضع سواد به تفکیک سال    ۲
جدول۲- ۱۷ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۸ نسبت با سوادی  خانوارهای معمولی ۱۰ساله و بیشتربر حسب جنس سرپرست به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۱۹ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب سن سرپرست به تفکیک سال    ۲
جدول ۲-۲۰ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب وضع زناشویی به تفکیک سال    ۲
جدول ۲-۲۱ توزیع نسبی ترکیب  خانوارهای دارای سرپرست زن به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۲۲ توزیع نسب خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب فعالیت اقتصادی به تفکیک سال    ۲
جدول ۲- ۲۳ توزیع نسبی گروههای هزینه سالانه خانوار ها به تفکیک جنس سرپرست در سال ۱۳۸۲    ۲
جدول ۲- ۲۴ تعداد کل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بر حسب جنسیت سرپرست خانوار در سال ۱۳۸۵ به تفکیک استان    ۲
جدول۱- ۳  سنجش فرضیه ها    ۲
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۶۸
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سواد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۶۹
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی تحصیلات زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی وضعیت تاهل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۱
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۲
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی سنوات سرپرستی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۳
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۴
جدول ۴-۸ توزیع فراوانی محل سکونت زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۵
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی کار های با اهمیت و مهم زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد     ۷۶
جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی مهم ترین مشکلات خانواده    ۷۷
جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی میزان تهیه مسکن    ۷۸
جدول ۴-۱۲ توزیع فراوانی میزان تهیه وسایل بهداشتی    ۷۹
جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی هزینه برای تعمیرات خانه    ۸۰
جدول ۴-۱۴ توزیع فراوانی توان مالی در مراقبت از عضو بیمار خانواده    ۸۱
جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی موفقیت در تهیه مایحتاج    ۸۲
جدول ۴-۱۶ توزیع فراوانی میزان رضایت از درآمد    ۸۳
جدول ۴-۱۷ میزان رضایت از امکانات رفاهی    ۸۴
جدول ۴-۱۸ میزان رابطه و معاشرت با دوستان    ۸۵
جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی میزان رضایت از نوع شغل    ۸۶
جدول ۴-۲۰ توزیع فراوانی میزان توانایی تامین هزینه درمان در مراجعه به پزشک    ۸۷
جدول ۴-۲۱ توزیع فراوانی میزان توانایی تهیه لباس و پوشاک و کفش مناسب برای افراد خانواده    ۸۸
جدول ۴-۲۲ توزیع فراوانی میزان تهیه گوشت قرمز ، مرغ، ماهی و …    ۸۹
جدول ۴-۲۳ توزیع فراوانی میزان تهیه وسایل و لوازم خانگی    ۹۰
جدول ۴-۲۴ توزیع فراوانی چه میزان به خاطر وضع بد اقتصادی از تفریحات صرف نظر می کنید.    ۹۱
جدول ۴-۲۵ توزیع فراوانی به خاطر مسائل اقتصادی در معاشرت با قوم و خویش و دوستان    ۹۲
جدول ۴-۲۵ توزیع فراوانی به خاطر مسائل اقتصادی در معاشرت با قوم و خویش و دوستان    ۹۲
جدول ۴-۲۷ توزیع فراوانی میزان بازگویی فرزندان در خصوص مسائل بیرون از خانه با شما    ۹۴
جدول ۴-۲۸ توزیع فراوانی میزان امیدواری به آینده فرزندان    ۹۵
جدول ۴-۲۹ توزیع فراوانی میزان اعتماد اجتماع به شما    ۹۶
جدول ۴-۳۰ توزیع فراوانی میزان روابط فرزندان با هم سن و سالانشان    ۹۷
جدول ۴-۳۱ توزیع فراوانی میزان تاثیر مسائل اقتصادی در تحصیلات شما    ۹۸
جدول ۴-۳۲ توزیع فراوانی میزان تاثیر مسائل اجتماعی بر بزهکاری فرزندان شما    ۹۹
جدول ۴-۳۳ توزیع فراوانی میزان تلاش برای بهبود زندگی    ۱۰۰
جدول ۴-۳۴ توزیع فراوانی میزان تاثیر اشتغال در رفع مشکلات    ۱۰۱
جدول ۴-۳۵ توزیع فراوانی میزان فراهم کردن زمینه تفریح برای اعضای خانواده    ۱۰۲
جدول ۴-۳۶ توزیع فراوانی میزان هزینه برای خرید مجله و کتاب برای اعضای خانواده    ۱۰۳
جدول ۴-۳۷ توزیع فراوانی حمایت مالی و غیر مالی بستگان نزدیک    ۱۰۴
جدول ۴-۳۸ توزیع فراوانی میانگین درآمد ماهیانه    ۱۰۵
جدول ۴-۳۹ توزیع فراوانی بیمه خدمات درمانی    ۱۰۶
جدول ۴-۴۰ توزیع فراوانی ترک تحصیل فرزندان    ۱۰۷
جدول ۴-۴۱ توزیع فراوانی تامین هزینه های غذایی و خوراکی    ۱۰۸
جدول ۴-۴۲ توزیع فراوانی تامین هزینه های درمانی    ۱۰۹
جدول ۴-۴۳ توزیع فراوانی تامین هزینه های مسکن    ۱۱۰
جدول ۴-۴۴ توزیع فراوانی تامین هزینه های آموزشی و کمک آموزشی فرزندان    ۱۱۱
جدول ۴-۴۵ توزیع فراوانی تامین هزینه سفر و برنامه ریزی اوقات فراغت    ۱۱۲
جدول ۴-۴۶ توزیع فراوانی تامین هزینه پوشاک    ۱۱۳
جدول ۴-۴۷ توزیع فراوانی تامین هزینه های خرید و تهیه کالاهای اساسی منزل    ۱۱۴
جدول ۴-۴۸ توزیع فراوانی تاثیر مسائل اجتماعی در بزهکاری فرزندان    ۱۱۵
جدول ۴-۴۹  توزیع فراوانی ماشین سواری بدون اجازه فرزندان    ۱۱۶
جدول ۴-۵۰ توزیع فراوانی کتک زدن دیگران توسط فرزندان    ۱۱۷
جدول ۴- ۵۱ توزیع فراوانی میزان وجود نقشهای متعدد مانع کسب درآمد    ۱۱۸

فهرست نمودار
نمودار ۲-۱ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست    ۲
نمودار ۲- ۲ خانوارهای زن سرپرست بر حسب گروه سنی در سرشماریها    ۲
نمودار۲- ۳ خانوارهای زن سرپرست بر حسب بعد خانوار در سرشماری ها    ۲
نمودار ۲- ۴ توزیع نسبی خانوار معمولی بر حسب جنس سرپرست در سال ۸۳    ۲
نمودار ۲- ۵ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب نقاط شهری و روستایی در سال ۸۳    ۲
نمودار ۲- ۶ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب بعد خانوار در سال ۸۳    ۲
نمودار ۲- ۷ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب وضع فعالیت  سال۸۳    ۲
نمودار ۲- ۸ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن دارای  فرد شاغل بر حسب وضع سواد سال۸۳    ۲
نمودار ۲- ۹ توزیع نسبی خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست در سال۸۲    ۲
نمودار ۲- ۱۰  نسبت با سوادی  خانوارهای  معمولی ۱۰ساله و بیشتر بر حسب جنس سرپرست درسال۸۲    ۲
نمودار ۲- ۱۱ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب سن سرپرست در سال ۸۲    ۲
نمودار ۲- ۱۲ توزیع نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب وضع زناشویی در سال۱۳۸۲    ۲
نمودار ۲- ۱۳ توزیع نسبی ترکیب  خانوارهای دارای سرپرست زن در سال۱۳۸۲    ۲
نمودار ۲- ۱۴ توزیع نسب خانوارهای دارای سرپرست زن بر حسب فعالیت اقتصادی در سال۸۲    ۲
نمودار ۴-۱ سن زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۶۸
نمودار ۴-۲ سواد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۶۹
نمودار ۴-۳  تحصیلات زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۰
نمودار ۴-۴ وضعیت تاهل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۱
نمودار ۴-۵ تعداد فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۲
نمودار ۴-۶ سنوات سرپرستی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۳
نمودار ۴-۷  وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۴
نمودار ۴-۸ محل سکونت زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد    ۷۵
نمودار ۴-۹ کارهای با اهمیت و مهم زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان خرم آباد     ۷۶
نمودار ۴-۱۰ مهم ترین مشکلات خانواده    ۷۷
نمودار ۴-۱۱ تهیه مسکن    ۷۸
نمودار ۴-۱۲ میزان تهیه وسایل بهداشتی    ۷۹
نمودار ۴-۱۳ هزینه برای تعمیرات خانه    ۸۰
نمودار ۴-۱۴ توان مالی در مراقبت از عضو بیمار خانواده    ۸۱
نمودار ۴-۱۵ موفقیت در تهیه مایحتاج    ۸۲
نمودار ۴-۱۶ میزان رضایت از درآمد    ۸۳
نمودار ۴-۱۷ رضایت از امکانات رفاهی    ۸۴
نمودار ۴-۱۸ رابطه و معاشرت با دوستان    ۸۵
نمودار ۴-۱۹ میزان رضایت از نوع شغل    ۸۶
نمودار ۴-۲۰ میزان توانایی تامین هزینه درمان در مراجعه به پزشک    ۸۷
نمودار ۴-۲۱ میزان توانایی تهیه لباس و پوشاک و کفش مناسب برای افراد خانواده    ۸۸
نمودار ۴-۲۲ میزان تهیه گوشت قرمز ، مرغ، ماهی و …    ۸۹
نمودار۴-۲۳ میزان تهیه وسایل و لوازم خانگی    ۹۰
نمودار ۴-۲۴ چه میزان به خاطر وضع بد اقتصادی از تفریحات صرف نظر می کنید.    ۹۱
نمودار ۴-۲۵ به خاطر مسائل اقتصادی در معاشرت با قوم و خویش و دوستان    ۹۲
نمودار ۴-۲۷ میزان بازگویی فرزندان در خصوص مسائل بیرون از خانه با شما    ۹۴
نمودار ۴-۲۶ میزان معاشرت با همسایگان    ۹۳
نمودار ۴-۲۸ میزان امیدواری به آینده فرزندان    ۹۵
نمودار ۴-۲۹ میزان اعتماد اجتماع به شما    ۹۶
نمودار ۴-۳۰ میزان روابط فرزندان با هم سن و سالانشان    ۹۷
نمودار ۴-۳۱ میزان تاثیر مسائل اقتصادی در تحصیلات شما    ۹۸
نمودار ۴-۳۲ میزان تاثیر مسائل اجتماعی بر بزهکاری فرزندان شما    ۹۹
نمودار ۴-۳۳ میزان تلاش برای بهبود زندگی    ۱۰۰
نمودار ۴-۳۴ میزان تاثیر اشتغال در رفع مشکلات    ۱۰۱
نمودار ۴-۳۵ میزان فراهم کردن زمینه تفریح برای اعضای خانواده    ۱۰۲
نمودار ۴-۳۶ میزان هزینه برای خرید مجله و کتاب برای اعضای خانواده    ۱۰۳
نمودار ۴-۳۷ حمایت مالی و غیر مالی بستگان نزدیک    ۱۰۴
نمودار ۴-۳۸ میانگین درآمد ماهیانه    ۱۰۵
نمودار ۴-۳۹ بیمه خدمات درمانی    ۱۰۶
نمودار ۴-۴۰ ترک تحصیل فرزندان    ۱۰۷
نمودار ۴-۴۱ تامین هزینه های غذایی و خوراکی    ۱۰۸
نمودار ۴-۴۲ تامین هزینه های درمانی    ۱۰۹
نمودار ۴-۴۳ تامین هزینه های مسکن    ۱۱۰
نمودار ۴-۴۴ تامین هزینه های آموزشی و کمک آموزشی فرزندان    ۱۱۱
نمودار ۴-۴۵ تامین هزینه سفر و برنامه ریزی اوقات فراغت    ۱۱۲
نمودار ۴-۴۶ تامین هزینه پوشاک    ۱۱۳
نمودار ۴-۴۷ تامین هزینه های خرید و تهیه کالاهای اساسی منزل    ۱۱۴
نمودار ۴-۴۸ تاثیر مسائل اجتماعی در بزهکاری فرزندان    ۱۱۵
نمودار ۴-۴۹ ماشین سواری بدون اجازه فرزندان    ۱۱۶
نمودار ۴-۵۰ کتک زدن دیگران توسط فرزندان    ۱۱۷
نمودار۴-۵۱ میزان وجود نقشهای متعدد مانع کسب درآمد.     ۱۱۸

چکیده
امروزه پدیده خانوارهای «زن سرپرست» به دلایل مختلف در تمام دنیا رو به فزونی است اغلب این خانوارها دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، به گونه‌ای که اخیراً فزونی زنان سرپرست خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح می‌شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه می‌باشند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود. لذا نقش نهادهای دولتی در نظام جمهوری اسلامی در ساماندهی این گروه حائز اهمیت می‌باشد.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

11900 تومان – خرید و دریافت فایل