بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت 1383- هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال 1384

نام پروژه ::بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت ۱۳۸۳- هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال ۱۳۸۴
حجم فایل ::۲٫۱۳۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
فرمت :: pdf
صفحات ::۲۰۳

قیمت : رایگان دانلود پایان نامه در پایین صفحه

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات
مقدمه۱
بیان مسأله ۳
اهمیت و ضرورت مسأله۴
اهداف تحقیق۵
فرضیات تحقیق۶
تعریف واژه ها و اصطلاحات اساسی تحقیق ۶
محدودیت های پژوهش۹
فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه۱۱
تاریخچه بررسی علمی استرس۱۴
تعاریف استرس۱۸
شکلهای متنوع استرس۲۰
نظریه های استرس ۲۳
نگرش کارفرمایان نسبت به استرس۲۷
نگرش اتحادیه ها نسبت به استرس ۳۰
نسبت به استرس۳۲ NIOSH نگرش
عوامل موثر بر استرس۳۳
نشانه ها و علایم استرس۳۶
استرس و بیماریها۳۷
استرس و مساله غیبت از کار۴۰
استرس و خشونت و زورگویی در محل کار۴۱
استرس و عدم امنیت شغلی۴۳
استرس و ادعای جبران خسارت و اقامه دعوی۴۴
استرس و هزینه های آن۴۵
استرس و رابطه آن با حقوق ، مقاومت در برابر تغیر ، اشتباهات در قضاوت و تصمیم گیری ، رضایت ،
شکایت و جابجایی ۴۸
استرس و عملکرد ۵۰
استرس و نقش آزار و اذیت جنسیتی ، نظارت الکترونیکی ، فرهنگ و کار بیش از حد در ایجاد آن ۵۲
-۱ استرسورهای نقش۵۵
۱-۱ تعارض نقش۵۶
تعارض نقش ، استرس و حوادث ۵۹
۱-۲ ابهام نقش۶۲
جنبه های چند بعدی ابهام نقش ۶۳
ابهام نقش ، استرس و حوادث ۶۶
۱-۳ گرانباری نقش۶۸
گرانباری نقش ، استرس و حوادث ۷۱
۱-۴ کمباری نقش ۷۴
۲ – حقوق و دستمزد ۷۶
۳ – ویژگیهای شغل ۷۷
۳-۱ آهنگ کار ۷۷
۳-۲ تکرار کار ۷۹
۴ – آموزش ۸۰
۵ – استرس و جنسیت ۸۳
حوادث ۸۶
نظریه های حوادث ۸۸
علت حوادث۹۲
هزینه های حوادث محل کار ۹۷
قوانین و دفاع از جوانان ۹۹
استرس و حوادث ۱۰۲
مطالعات و تحقیقات صورت گرفته شده در داخل کشور ۱۰۸
مطالعات و تحقیقات خارجی ۱۱۲
خلاصه و نتیجه گیری ۱۲۶

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه۱۲۹
جامعه آماری ۱۳۰
روش نمونه گیری۱۳۰
حجم نمونه۱۳۰
روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۳۱
اعتبار و روایی پرسشنامه ۱۳۳
توزیع و گرآوری پرسشنامه ۱۳۵
نوع و روش تحقیق ۱۳۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳۶
خلاصه ۱۳۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۱۳۸
بخش اول : توصیف داده های پژوهشی ۱۳۹
جنسیت کارکنان۱۳۹
سن کارکنان ۱۴۰
شغل کارکنان۱۴۱
سنوات خدمت کارکنان ۱۴۲
میزان تحصیلات کارکنان ۱۴۳
حقوق و دستمزد ۱۴۴
دوره آموزشی پیشگیری از حوادث۱۴۵
دوره های کاهش استرس یا مدیریت استرس ۱۴۶
توصیف نحوه ارزیابی کارکنان شرکت هواپیمایی هما از متغیرهای استرس شغلی براساس فرضیات
پژوهشی ۱۴۷
بخش دوم : بررسی آماری فرضیات پژوهشی ۱۵۴
فرضیه اول ۱۵۴
فرضیه دوم ۱۵۵
فرضیه سوم ۱۵۶
فرضیه چهارم ۱۵۷
فرضیه پنجم ۱۵۸
فرضیه ششم ۱۵۹
بخش سوم : سایر یافته ها ۱۶۰
رابطه استرس شغلی با سن کارکنان۱۶۰
رابطه استرس شغلی با سنوات خدمت کارکنان ۱۶۱
تفاوت استرس شغلی براساس میزان تحصیلات کارکنان ۱۶۲
تفاوت استرس شغلی براساس رسته شغلی کارکنان۱۶۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۶۵
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیات ۱۶۶
فرضیه اول ۱۶۶
فرضیه دوم ۱۶۷
فرضیه سوم ۱۶۹
فرضیه چهارم ۱۷۰
فرضیه پنجم ۱۷۱
فرضیه ششم ۱۷۲
نتایج مربوط به سایر یافته های پژوهشی ۱۷۴
پیشنهادات اجرایی ۱۷۶
پیشنهادات پژوهشی ۱۷۸
محدودیت های پژوهش۱۷۹

فهرست جداول
۳ : جدول حجم نمونه – جدول شماره ۱
۱۲۵
۳ : تناظر شماره سوالات پرسشنامه با متغیرهای استرس شغلی ۱۲۶ – جدول شماره ۲
۳ : تعداد پرسشنامه توزیع شده و جمع آوری شده در هر بخش – جدول شماره ۳
۱۳۰
۴ : شاخص های آماری مربوط به جنسیت کارکنان ۱۳۴ – جدول شماره ۱
۴ : شاخص های آماری مربوط به سن کارکنان ۱۳۵ – جدول شماره ۲
۴ : توزیع و درصد فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما براساس رسته شغلی – جدول شماره ۳
آنها
۱۳۶
۴ : شاخص های آماری مربوط به سنوات خدمت کارکنان – جدول شماره ۴
۱۳۷
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات- جدول شماره ۵
۱۳۸
۴ : درصد و توزیع فراوانی حقوق – جدول شماره ۶
کارکنان۱۳۹
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره – جدول شماره ۷
پیشگیری از حوادث ۱۴۰
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – جدول شماره ۸
کاهش استرس یا مدیریت استرس
۱۴۱
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه- جدول شماره ۹
۱۴۹
برای گروههای مستقل برای مقایسه میزان استرس بین t 4: نتایج آزمون – جدول شماره ۱۰
واحدهای کم حادثه و پرحادثه ۱۴۹
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد – جدول شماره ۱۱
مقایسه۱۵۰
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی نقش بین t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۲
واحدهای کم حادثه و پرحادثه
۱۵۰
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه – جدول شماره ۱۳
۱۵۱
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی شغل t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۴
بین واحدهای کم حادثه و پرحادثه
۱۵۱
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه – جدول شماره ۱۵
۱۵۲
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین استرس شغلی t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۶
بین زنان و مردان
۱۵۲
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو – جدول شماره ۱۷
۴ : نتایح تحلیل واریانس دو عاملی برای دو متغیر استرس و درآمد – جدول شماره ۱۸
۴: آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه – جدول شماره ۱۹
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین نمره استرس t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۲۰
شغلی بین کارگران و کارکنانی که دوره های آموزشی مرتبط با شغل گذرانده یا نگذرانده اند….
۴ : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سن و استرس شغلی – جدول شماره ۲۱
۴ : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سنوات خدمت و استرس – جدول شماره ۲۲شغلی ۱۵۶
۴ : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس – جدول شماره ۲۳
تحصیلات
۴ : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس رسته – جدول شماره ۲۴شغلی کارکنان ۱۵۸
۴ : مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی در رسته های شغلی ۸ گانه ۱۵۸ – جدول شماره ۲۵
۵ : جدول رد یا تایید فرضیه های تحقیق ۱۷۱ – جدول شماره ۱

فهرست نمودارها
۴ : توزیع فراوانی برحسب جنسیت کارکنان – نمودار شماره ۱
۴ : توزیع فراوانی برحسب سن کارکنان- نمودار شماره ۲
۴ : درصد توزیع و فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما به تفکیک رسته شغلی – نمودار شماره ۳آنها
۴ : توزیع فراوانی بر خسب سنوات خدمت کارکنان۱۳۷ – نمودار شماره ۴
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تقکیک میزان تحصیلات- نمودار شماره ۵
۴ : درصد توزیع و فراوانی حقوق کارکنان- نمودار شماره ۶
۴ : درصد توزیع وفراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – نمودار شماره ۷پیشگیری از حوادث۱۴۰
۴ : درصد توزیع و فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – نمودار شماره ۸کاهش استرس یا مدیریت استرس۱۴۱
۴ : توزیع فراوانی نمرات ابهام نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۹پرحادثه۱۴۲
۴ : توزیع فراوانی نمرات تعارض نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۰پرحادثه۱۴۳
۴ : توزیع فراوانی نمرات گرانباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۱پرحادثه۱۴۴
۴ : توزیع فراوانی نمرات کمباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۲پرحادثه۱۴۵
۴ : توزیع فراوانی نمرات آهنگ کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۳پرحادثه ۱۴۶
۴ : توزیع فراوانی نمرات تکرار کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۴پرحادثه ۱۴۷
۴ : توزیع فراوانی نمرات تنش شغلی کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۵پرحادثه

برای دانلود پایان نامه کلیک کنید