برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

پایان نامه ارتقاء کیفیت زندگی شهری

نام پروژه ::برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شهرسازی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته شهرسازی
فرمت :: PDF
صفحات ::۱۹۹

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

18000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:
مورد مطالعه  مرکزی شهر خرم آباد

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت
زندگی شهری
در مرکز شهر

مقدمه۱
فصل اول: کلیات
مقدمه۳
۱- طرح مسأله۴ -۱
۲- اهداف تحقیق۷ -۱
۳- سئوالات اصلی تحقیق۸ -۱
۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق۱۰ -۱
۵- فرضیههای تحقیق۹ -۱
۶- روششناسی تحقیق۱۰ -۱
۷- روشها و ابزار گردآوری دادهها ۱۱ -۱
۸- روشهای تحلیل دادهها۱۲ -۱
۹- محدودیتهای تحقیق۱۳ -۱
۱۰ – محدوده مطالعه۱۳ -۱
۱۱ – تحلیل و جمعبندی۱۳ -۱
فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری
مقدمه۱۵
۱- کیفیت زندگی شهری ۱۶ -۲
۱- مقدمه۱۶ -۱-۲
۱- دلایل و ضرورت توجه۱۶ -۱-۱-۲
۲- منشأ و آغاز توجه ۱۸ -۱-۱-۲
۳- تأثیر مفهوم کیفیت زندگی بر برنامهریزی شهری ۲۰ -۱-۱-۲
۲- تعاریف و مفاهیم۲۱ -۱-۲
۳- معیارها و شاخصها۲۴ -۱-۲
۱- تجربیات جهانی۲۶ -۳-۱-۲
۲- شاخصهای پیشنهادی۳۳ -۳-۱-۲
۲- مرکز شهر۳۶ -۲
۱- دلایل و ضرورت توجه۳۶ -۲-۲
۲- تعاریف و مفاهیم۳۸ -۲-۲
۳- معیارها و شاخصها ۴۲ -۲-۲
۳- تحلیل و جمعبندی۴۳ -۲
فصل سوم: تعیین محدوده مرکز شهر و تعریف مرکز شهر با
کیفیت زندگی شهری بالا
مقدمه۴۵
۱- فرایند تعیین مرکز شهر۴۶ -۳
۱- بررسی روند توسعه کالبدی شهر۴۷ -۱-۳
۲- تعریف شاخص ها و نتایج کاربرد آنها ۵۰ -۱-۳
۱- معیارهای کارکردی۵۰ -۲-۱-۳
۲- معیارهای جمعیتی- اجتماعی۵۶ -۲-۱-۳
۳- معیارهای بصری و زیبایی شناختی۶۳ -۲-۱-۳
۴- معیارهای ترافیکی و جابجایی۶۳ -۲-۱-۳
۳- نتایج کاربرد شاخص های چهارگانه۶۴ -۱-۳
۴- مقایسه پهنه بندی شاخصها و معرفی محدوده نهایی مرکز شهر۶۹ -۱-۳
۲- ویژگی های مرکز شهر خوب۷۰ -۳
۱- شاخص های زیبا یی شناختی۷۱ -۲-۳
۱- حس امنیت۷۱ -۱-۲-۳
۲- حس راحتی۷۱ -۱-۲-۳
۳- دسترسی یا نفوذپذیری ۷۲ -۱-۲-۳
۴- تنوع و گوناگونی۷۲ -۱-۲-۳
۵- خوانایی ۷۲ -۱-۲-۳
۲- شاخصهای اجتماعی۷۳ -۲-۳
۱- ایمنی و امنیت اجتماعی۷۴ -۲-۲-۳
۲- فضاهای گذران اوقات فراغت۷۵ -۲-۲-۳
۳- فضاهای پیاده۷۵ -۲-۲-۳
۴- فضاهای باز و سبز۷۶ -۲-۲-۳
۵- فضای قابل سکونت۷۶ -۲-۲-۳
۶- آموزش۷۷ -۲-۲-۳
۷- مشارکت۷۷ -۲-۲-۳
۳- شاخصهای اقتصادی ۷۷ -۲-۳
۴- شاخصهای کالبدی۷۷ -۲-۳
۵- شاخصهای ارتباطی و حملونقل ۷۸ -۲-۳
۳- تحلیل و جمعبندی۸۲ -۳
فصل چهارم: سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مرکز شهر خرمآباد
مقدمه۸۴
۱- معرفی محدوده مطالعه ۸۶ -۴
۲- معرفی تحقیق ۸۹ -۴
۳- شاخصهای اصلی۹۰ -۴
۱- امنیت اجتماعی۹۲ -۳-۴
۱- تراکم جمعیت شب و روز۹۳ -۱-۳-۴
۲- فضاهای بیدفاع و غیرپویا۹۴ -۱-۳-۴
۳- تداخل حرکت سواره و پیاده ۹۵ -۱-۳-۴
۲- فضاهای گذران اوقات فراغت۹۶ -۳-۴
۳- فضاهای پیاده۱۰۲ -۳-۴
۴- فضاهای باز و سبز عمومی۱۰۳ -۳-۴
۵- مشارکت اجتماعی۱۰۴ -۳-۴
۶- فضای قابل سکونت۱۰۵ -۳-۴
۱- تراکم خانوار در واحد مسکونی۱۰۵ -۶-۳-۴
۲- تراکم نفر در اتاق ۱۰۶ -۶-۳-۴
۳- سرانه مسکن۱۰۷ -۶-۳-۴
۴- ارزش زمین۱۰۷ -۶-۳-۴
۷- تأمین نیازهای پایه۱۱۱ -۳-۴
۸- ضریب تکفل۱۱۲ -۳-۴
۹- رضایت شغلی۱۱۵ -۳-۴
۱۰ – سطح سرویس۱۱۵ -۳-۴
۱۱ – سیستم حملونقل عمومی۱۱۸ -۳-۴
۱۲ – پارکینگ۱۱۹ -۳-۴
۱۳ – کیفیت ساختمان۱۲۰ -۳-۴
۱- نوع مصالح۱۲۰ -۱۳-۳-۴
۲- عمر ساختمان ۱۲۱ -۱۳-۳-۴
۱۴ – دانهبندی (چیدمان ساختمانها۱۲۲ -۳-۴
۴- تحلیل و جمعبندی۱۲۷ -۴
فصل پنجم: نتایج، پیشنهادات، بحث و نتیجهگیری
مقدمه۱۲۹
۱- نتایج۱۳۰ -۵
۱- بعد نظری ۱۳۰ -۱-۵
۲- بعد عملی۱۳۱ -۱-۵
۲- پیشنهادات۱۳۴ -۵
۱- حوزه اهداف کلان و راهبردها۱۳۴ -۲-۵
۲- الگوی سیاستگذاری۱۳۷ -۲-۵
۱- نظام پیشنهادی کالبدی – فضایی ۱۳۸ -۲-۲-۵
۲- نظام پیشنهادی کاربری زمین۱۳۹ -۲-۲-۵
۳- نظام پیشنهادی حملونقل۱۴۰ -۲-۲-۵
۳- بحث و نتیجهگیری۱۴۰ -۵
نتیجه گیری۱۴۵
منابع و مآخذ۱۴۶
پیوست۱۵۳
چکیده انگلیسی ۱۵۸

فهرست نقشه ها
۱- روند توسعه کالبدی شهر خرمآباد۵۱ – نقشه ۳
۲- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای خردهفروشی ۵۴ – نقشه ۳
۳- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای بانک و خدمات مالی۵۵ – نقشه ۳
۴- پهنهبندی شهر بر اساس کارکردهای اداری۵۶ – نقشه ۳
۵- پهنهبندی شهر بر اساس کل کارکردها۵۷ – نقشه ۳
۶۰۶۵- ۶- پهنهبندی شهر بر اساس نرخ رشد ۷۵ – نقشه ۳
۷- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین خردهفروشی ۶۱ – نقشه ۳
۸- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین بانک و خدمات مالی۶۲ – نقشه ۳
۹- پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین اداری۶۳ – نقشه ۳
۱۰ – پهنهبندی شهر بر اساس تمرکز شاغلین کل کارکردها ۶۴ – نقشه ۳
۱۱ – پراکنش آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و غیره در مرکز شهر۶٧ – نقشه ۳
١٢ – نمودار سفرهای جذب شده۶٨ – نقشه ٣
١٣ – خطوط تمایل ترافیکی۶٩ – نقشه ٣
١۴ – محدوده مرکز شهر بر اساس شاخصهای چهارگانه٧٠ – نقشه ٣
١- محدوده مورد مطالعه و کاربریهای تشکیلدهنده آن٩٠ – نقشه ۴
٢- تراکم جمعیت روز در مرکز شهر١٠١ – نقشه ۴
٣- تراکم جمعیت شب در مرکز شهر١٠٢ – نقشه ۴
۴- سنجش امنیت اجتماعی در مرکز شهر١٠٣ – نقشه ۴
۵- پراکنش فضاهای گذران اوقات فراغت در مرکز شهر١٠۴ – نقشه ۴
۶- تراکم خانوار در واحد مسکونی در مرکز شهر١١٢ – نقشه ۴
٧- ارزش معاملاتی زمین و بنا در مرکز شهر و پیرامون آن١١٣ – نقشه ۴
٨- پهنهبندی شهر بر اساس ضریب تکفل١١٧ – نقشه ۴
٩- سطح سرویس خیابانهای اصلی مرکز شهر١٢٠ – نقشه ۴
١٠ – نمودار نوع مصالح بر اساس حوزههای آماری در مرکز شهر١٢۶ – نقشه ۴
١١ – نمودار عمر بنا بر اساس حوزههای آماری در مرکز شهر١٢٧ – نقشه ۴
١٢ – پهنهبندی مرکز شهر بر اساس کیفیت ساخت١٢٨ – نقشه ۴
١٣ – توزیع دانهبندی بافت شهری مرکز شهر١٢٩ – نقشه ۴
١- پلان سیاستگذاری سازمان کالبدی – فضایی ١۴۶ – نقشه ۵
٢- پیشنهاد نظام کاربری زمین ١۴٧ – نقشه ۵
٣- نظام حملونقل پیشنهادی١۴٨ – نقشه ۵

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
۱- خصوصیات و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری از منظر محققین مختلف۳۰ – جدول ۲
۲- شاخص شرایط زندگی و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده آنها ۳۳ – جدول ۲
۳- شاخصهای کیفیت زندگی شهری و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده آنها ۳۶ – جدول ۲
۴- مفاهیم اصلی مرتبط با مرکز شهر۴۱ – جدول ۲
۱- تحولات مهم تاریخی، سیاسی و اجتماعی شهر خرمآباد۵٠ – جدول ۳
٢- معرفی محدودههای عملکردی شاخصهای چهارگانه تعیین مرکز شهر ۶۶ – جدول ٣
٣- شاخصهای اصلی کیفیت زندگی شهری جهت سنجش سطح زندگی در مراکز – جدول ٣
شهری ٨٢
١- مشخصات عمومی مرکز شهر خرمآباد ٨٩ – جدول ۴
٢- شاخصهای اصلی سنجش کیفیت زندگی شهری و متغیرهای اصلی تشکیلدهنده – جدول ۴
آنها در مرکز شهر خرمآباد٩۵
٣- جایگاه مرکز شهر خرمآباد در سلسله مراتب مراکز شهری بهلحاظ کیفیت زندگی – جدول ۴
شهری ١٣١
١
مقدمه
رویکرد صرف شهرسازی به ابعاد کالبدی – کارکردی شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن، فلسفه وجودی شهرها، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدیذ مواجه کرد، به گونه ای که عمده انتقادات علیه این نوع برنامه ریزی متوجه اهد اف و ارزشهای م تمرکز شده بود . رواج این نوع تفکر، لزوم « قابل زیست بودن شهر » اجتماعی و کیفی و به عبارتی تجدیدنظر اساسی در اهداف و روشهای برنامه ریزی و چارهاندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است، زیرا تحولات عمیق شهرنشینی معاصر مانند تحول در شیوه های اسکان، گذران اوقات فراغت، ارتباطات و غیره در نیم قرن اخیر، شیوه های تصمیم سازی و سیاستگذاری در برنامه ریزی شهری را از بنیاد دگرگون ساخته و هیچ راهی جز تجدیدنظر اساسی در محتوا و روش برنامه ریزی عقلایی را باقی نگذاشته است . فرایند تحول در دی دگاهها و روشهای موضوع « کیفیت زندگی شهری » برنامهریزی عقلایی تحت تأثیر مفاهیم اجتماعی و کیفی توسعه مانند اصلی این تحقیق است. نتایج بهدست آمده از مطالعات در پنج فصل تدوین و ارائه شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق شامل طرح مسأله، ضرورت انجام، اهداف و فرضیه های تحقیق آورده شده است در فصل دوم، مبانی نظری و تجارب جهانی ارتقای کیفیت زندگی شهری و هم چنین مفهومسازیمرکز شهر مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم تحقیق، به تعیین محدوده مرکز شهر خرم آباد و تعریف مرکز شهر با کیفیت زندگیشهری بالا اختصاص داده شده است . شاخصسازی مرکز شهر با کیفیت زندگی شهری بالا در اینفصل انجام شده است.در فصل چهارم  به منظور ارائه رویکردی مشخص و کاربردی، ۱۴ شاخص اصلی کیفیت زندگی شهری در این تحقیق در قالب ۲۲ متغیر، معرفی و بر اساس آنها سطح زندگی در مرکز شهر خرم آباد مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.و نهایتاً در فصل پنجم، نتایج حاصل از کاربرد شاخصها در مرکز شهر خرم آباد و پیشنهادات کلی تحقیق ارائه شده است. امید است که با بهره گیری از اصول و مبانی نظری کیفیت زندگی به منظور اعتلای کیفیت محیط در  مراکز شهری، یافته های این پژوهش بتواند جهت اتخاذ الگوی مداخله هدفمند و مناسب در مراکز شهری، راهکارهای مناسبی در اختیار تصمیم سازان(مهندسان مشاور ) و تصمیم گیران شهری (مدیریت شهری) قرار دهد

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

18000 تومان – خرید و دریافت فایل