برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات درکارخانجات تعمیرلکوموتیو بافق

نام پروژه ::برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات درکارخانجات تعمیرلکوموتیو بافق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
حجم فایل ::۴۱۳ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مهندسی صنایع-مکانیک
فرمت :: Word
صفحات ::۹۵

قیمت : ۱۴۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

14500 تومان – خرید

فهرست مطالب:
چکیده    ۱
فصل اول
مقدمه
۱-۱-مقدمه :    ۳
۱-۲- اهداف تحقیق :    ۴
۱-۳-نحوه جمع آوری اطلاعات :    ۴
فصل دوم
تاریخچه راه آهن و کارخانجات لکوموتیو بافق
۲-۱-مقدمه :    ۶
۲-۲- چگونگی سیتم راه آهن :    ۶
۲-۲-۱- ریل :    ۶
۲-۲-۲- نیروی کشش :    ۷
۲-۳- تاریخچه راه آهن ایران :    ۸
۲-۴ تاریخچه کارخانجات لکوموتیو بافق:    ۱۱
۲-۵ ساختار کلی تشکیلاتی تعمیرات بافق شامل:    ۱۱
۲-۵-۱ مدیریت:    ۱۱
۲-۵-۲ اداره تعمیرات:    ۱۲
۲-۵-۳ اداره اعزام:    ۱۲
۲-۵-۴ اداره نوسازی:    ۱۳
۲-۵-۵ اداره مطالعات وپشتیبانی فنی:    ۱۳
۲-۶-انبار مخزن:    ۱۵
۲-۷-انبار روغن:    ۱۵
۲-۸-واحد تصفیه فاضلاب(سپتیک):    ۱۵
۲-۹-آب شیرین کن:    ۱۵
فصل سوم
نگهداری و تعمیرات
۳-۱- تعریف نگهداری وتعمیر(نت) :    ۱۶
۳-۱-۱- فعالیتهای مدیریتی:    ۱۶
۳-۱-۲- فعالیتهای مهندسی:    ۱۶
۳-۲- طبقه بندی نگهداری و تعمیرات :    ۱۶
۳-۳- نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده :    ۱۶
۳-۴- ضرورت ایجاد سیستم نگهداری وتعمیرات برنامه ریزی شده :    ۱۷
۳-۵- چارت پیشنهادی سازمان نت جهت کارخانجات لکوموتیو بافق :    ۱۷
۳-۶-  وظایف ومسئولیتهای هر یک از اعضای سازمان    ۱۸
۳-۶-۱- وظایف و مسئولیت های مدیر نگهداری وتعمیرات    ۱۸
۳-۶-۲- وظایف و مسئولیتهای ناظر امور نگهداری و تعمیرات :    ۱۹
۳-۶-۳- وظایف و مسئولیتهای منشی امور نگهداری و تعمیرات :    ۲۰
۳-۶-۴- وظایف و مسئولیت های سر کارگر نگهداری و تعمیرات :    ۲۱
۳-۷- ایجاد سیستم نگهداری و تعمیرات :    ۲۲
۳-۸- فلوچارت نحوه انجام نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده :    ۲۲
۳-۹- سازماندهی :    ۲۴
۳-۹-۱- سازماندهی فنی :    ۲۴
۳-۹-۲- سازماندهی مالی :    ۲۴
۳-۱۰- کدگذاری هزینه ها  :    ۲۴
۳-۱۰-۱- عناوین اصلی کد های هزینه :    ۲۵
۳-۱۰-۲- عناوین فرعی کد های هزینه :    ۲۵
۳-۱۱- تخصیص هزینه ها :    ۲۵
۳-۱۲- بودجه :    ۲۶
۳-۱۳-  اهداف و استراتژی ها :    ۲۸
۳-۱۴-  گزارش هزینه ها :    ۲۸
۳-۱۵- تامین نیروی انسانی :    ۲۹
۳-۹-۳- سازماندهی روابط :    ۳۳
۳-۱۶- کاربرد فرمها :    ۳۷
۳-۱۷- فرم لیست ماشین آلات که باید نگهداری و تعمیر گردند :    ۳۹
۳-۱۸- تهیه شناسنامه فنی ماشین آلات :    ۳۹
۳-۱۹- فرم برنامه زمان بندی نگهداری :    ۴۰
۳-۲۰- فرم دستور العمل نگهداری برای ماشین آلات :    ۴۱
۳-۲۱- فرم برنامه سالیانه نگهداری و تعمیرات :    ۴۲
۳-۲۲- فرم برنامه هفتگی نگهداری برای کلیه فعالیتها  :    ۴۴
۳-۲۳- برگ درخواست تعمیر :    ۴۵
۳-۲۴- فرم بازرسی :    ۴۷
۳-۲۵- برنامه ریزی روانکاری :    ۴۹
۳-۲۶- برنامه زمان بندی روغن کاری :    ۴۹
۳-۲۷- دستورالعمل روانکاری :    ۵۰
۳-۲۷- ۱- فرم روانکاری هفتگی :    ۵۱
۳-۲۷-۲- فرم گزارش روزانه روانکاری :    ۵۲
۳-۲۸- فرم سابقه فنی ماشین آلات وتاسیسات    ۵۳
۳-۲۹- ارجحیت در نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده :    ۵۴
فصـل چهارم
– برنامه ریزی و کنترل
– اجرا
۴-۱-مقدمه:    ۵۸
۴-۲- پیاده کردن مفاهیم تدارک شده :    ۵۸
مرحله ۱:    ۵۸
مرحله ۲- پیاده کردن مفاهیم تدارک شده در سطح کلی :    ۵۹
۴-۳- مدیریت و اطلاعات :    ۵۹
۴-۴- تجزیه و تحلیل مستمر ( جاری ) :    ۵۹
۴-۴- ۱- تجزیه و تحلیل هفتگی :    ۵۹
۴-۴-۲-  گزارش روزانه کارکنان آماده به کار:    ۶۱
۴-۴-۳- گزارش نیروی کار هفتگی :    ۶۲
۴-۴-۴-  گزارش فشرده تعمیرات اضطراری هفتگی :    ۶۳
۴-۴- ۵-  گزارش عملکرد ماشین آلات مشابه ( چهار هفته ای ) :    ۶۴
۴-۴-۶-  گزارش ماشین آلات دهگانه  :    ۶۵
۴-۵-  عملکرد سیستمی  :    ۶۶
۴-۶- تابلوی پیشرفت کار  :    ۶۷
۴-۷-  ارزیابی کار وپاداش  :    ۶۷
فصـل پنجم
–  برنامه ریزی و کنترل
–  پیشرفت کار
۵-۱- برنامه ریزی و کنترل –  پیشرفت کار :    ۷۱
۵-۱-۱- عدم وجود امور معوقه و کاهش موارد خرابی ها :    ۷۱
۵-۱-۲- کاهش یا حذف امور نگهداری و تعمیرات از طریق ” طراحی ” :    ۷۱
۵-۲- طبقه بندی نظام نگهداری و تعمیرات :    ۷۲
۵-۲-۱-  نگهداری و تعمیرات پیشگیری:    ۷۲
۵-۲-۲-  نگهداری وتعمیرات پیش بینی شده :    ۷۳
۵-۳- بودجه نظام نگهداری و تعمیرات  :    ۷۴
۵-۴- طبقه بندی نگهداری وتعمیرات در ارتباط با هزینه ها  :    ۷۵
۵-۴-۱-  نگهداری وتعمیرات محض  :    ۷۵
۵-۴-۲-  هزینه مهندسی طرح ها  :    ۷۶
۵-۴-۳-  هزینه های متفرقه امور نگهداری و تعمیرات :    ۷۶
۵-۴-۴-  هزینه مواردی که تعمیرات و نگهداری لازم دارد چه جهت طرح های جدید ویا تعمیرات محض :    ۷۶
۵-۵- شورا :    ۷۹
۵-۵-۱- مهمترین گزارشاتی که مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :    ۷۹
۵-۶-  ایجاد کارگاههای پشتیبانی :    ۷۹
۵-۷- مواد و لوازم یدکی :    ۷۹
فصل ششم
نتیجه گیری وپیشنهادات
۶-۱- نتایج جهت بهبود نگهداری و تعمیرات ماشین آلات کارخانجات لکوموتیو بافق :    ۸۲
۶-۱-۱- از جمله پروژه های بهبود نگهداری و تعمیرات می توان موارد زیر را نام برد :    ۸۲
۶-۲پیشنهاد جهت بهبود نگهداری و تعمیرات ماشین آلات کارخانجات لکوموتیوبافق:    ۸۲
منابع    ۹۴

فهرست جداول

جدول ۳-۱-سازماندهی فنی    ۲۴
جدول ۳-۲-  نمونه ای از برگ خلاصه بودجه نگهداری و تعمیرات    ۲۷
جدول ۳-۳- نمونه هایی از فرم های گزارش هزینه    ۳۰
جدول ۳-۴- جدول تخصیص نیروی انسانی    ۳۰
جدول ۳-۵- جدول برنامه ریزی نیروی انسانی    ۳۲
جدول ۳-۶ –  فرم های ضمیمه  مربوط به ارتباط با انبار ها    ۳۶

فهرست نمودار

نمودار ۳-۱ – نگهداری و تعمیرات نت    ۱۶
نمودار ۳-۲- چارت پیشنهادی سازمان نت کارخانجات    ۱۸
نمودار ۳- ۳-روش نگهداری وتعمیرات    ۲۳
نمودار ۳-۴ – منابع اطلاعات مدیریت    ۳۳
نمودار ۳-۵-  نمودار گردش اطلاعات اجرای نت    ۳۸

فهرست فرم ها

فرم شماره ۳-۱ : لیست ماشین آلات یا تجهیزات که باید تحت نظر برنامه ریزی تعمیر و نگهداری قرار گیرند.    ۳۹
فرم شماره ۳-۲ : کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۰
فرم شماره ۳-۳ :  برنامه زمان بندی ونگهداری و تعمیرات کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۱
فرم شماره ۳-۴ : دستورالعمل نگهداری و تعمیرات کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۲
فرم شماره ۳-۵ : برنامه ریزی سالیانه تعمیرات و نگهداری کارخانجات لکو موتیو بافق    ۴۳
فرم شماره ۳-۶ : برنامه هفتگی نگهداری و تعمیرات  کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۵
فرم شماره ۳-۷: تقاضای تعمیر اضطراری ماشین آلات  کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۶
فرم شماره ۳-۸ : گزارش بازرسی کارخانجات لکوموتیو بافق    ۴۸
فرم شماره ۳-۹: برنامه زمان بندی روانکاری  کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۰
فرم شماره ۳-۱۰ : دستورالعمل روانکاری کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۱
فرم شماره۳-۱۱ : روانکاری هفتگی کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۲
فرم شماره ۳-۱۲: گزارش روزانه روانکاری کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۳
فرم شماره ۳-۱۳ : سابقه فنی ماشین آلات کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۴
فرم شماره ۱۴ : ارجحیت بر اساس نقش دستگاه و خدمات حاصل از آن کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۵
فرم شماره ۳-۱۵: ارجحیت بر اساس نوع کار تعمیر و نگهداری کارخانجات لکوموتیو بافق    ۵۶
فرم شماره ۴-۱ : فرم تجزیه وتحلیل هفتگی کارخانجات لکوموتیو بافق    ۶۰
فرم شماره ۴-۲ : گزارش کارکنان آماده بکار ” روزانه ” کارخانجات لکوموتیو بافق    ۶۱
فرم شماره ۴-۳:  گزارش نیروی کار هفتگی کارخانجات لکوموتیو بافق    ۶۲
فرم شماره ۴ -۴:گزارش فشرده تعمیر اضطراری  کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق    ۶۳
فرم شماره ۴-۵: گزارش عملکرد ماشین آلات مشابه ( چهار هفته ای ) کارخانجات لکوموتیو بافق    ۶۴
فرم شماره ۴-۶: گزارش ماشین آلات دهگانه کارخانجات لکوموتیو بافق    ۶۵
فرم شماره ۵-۱: گزارش خلاصه هزینه های مهندسی کارخانجات لکوموتیو بافق    ۷۷
فرم شماره ۵-۲:  هزینه های مستقیم دستگاهها ( چهار هفته ای )کارخانجات لکوموتیو بافق    ۷۸

 
چکیده
امروزه با پیشرفت صنایع و ماشینی شدن کارها نیاز به نگهداری و تعمیرات بیشتر احساس می شود و در کنار کارخانجات نگهداری و تعمیرات دستگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است در راه آهن نیز با احداث راه آهن دپوهای تعمیراتی به موازات راه آهن در محور اصلی راه آهن بوجود آمد کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق با احداث راه آهن بافق – بندر عباس و بافق کرمان و بافق مشهد ساخته شد و مجهزترین تعمیر گاه لکوموتیو در ناحیه جنوب شرق می باشد و با دستگاهها و ماشین آلات پیشرفته و گاها منحصر به فرد کار تعمیر و سرویس دهی لکوموتیو هایی که در ناحیه تردد می کنند اعم از- GE-GM   و آلستوم و……. را بر عهده دارد در این اقدام به برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه در کارخانجات بافق شده است که بشرح فصول مختلف می پردازیم.
فصل اول: مقدمه می باشد و شامل توضیحاتی در مورد نت کارخانجات و پیامدهای آن اهداف تحقیق و نحوه جمع آوری اطلاعات می باشد
فصل دوم: در این فصل اطلاعاتی در مورد تاریخچه راه آهن و کارخانجات لکوموتیو بافق داده شده است .
فصل سوم: این فصل راجع به تعریف و نگهداری و طبقه بندی آن وچارت پیشنهادی سازمان نت کارخانجات و ارائه طرح نگهداری و تعمیرات کارخانجات لکوموتیو بافق و … می باشد
فصل چهارم: در این فصل در مورد اجرای برنامه ریزی و کنترل توضیحاتی داده شده و هدف ، روند کلی و نکاتی است که باید در اجرای نت در نظر گرفته شود.
فصل پنجم: در این فصل به چگونگی کنترل و پیشرفت کار و ارتباط نگهداری و تعمیرات با هزینه ها و ……. پرداخته می شود.
فصل ششم: این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ضمائم و جداول و ….. می باشد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

14500 تومان – خرید