برنامه ریزی گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها برای مهار بازار غیر رسمی مسکن

نام پروژه ::برنامه ریزی گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها برای مهار بازار غیر رسمی مسکن

Planning for the expansion of public sector urban housing policies to control informal housing market:Tehran as the case study

پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای
حجم فایل :: ۳٫۵۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای
فرمت :: pdf و Word
صفحات ::۲۲۱
قیمت : ۷۹۰۰۰ تومان

لطفا قبل از خرید به قیمت توجه کنید

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

79000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

پایان نامه برای اخذ کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده
فراهم آوردن سرپناه مناسب و همچنین خدمات و امکانات شهری از عمده ترین مشکلات افزایش سریع جمعیت شهری کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.به منظور برخورد با مشکلات شهری  برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشور های کمتر توسعه یافته  تلاش می کنند تا با اتخاذ سیاست هایی بتوانند مشکل را حل و یا کاهش دهند.مهم ترین روش برای رسیدن به هدف تامین مسکن افراد کم درآمد شهری بهم پیوستن فعالیت ها بین بخش های عمومی و خصوصی در جامعه می باشد که هر کدام به دنبال اهداف و منافع خود هستند این پیوستگی و هماهنگی بویژه در بخش مسکن نیازمند تدابیر برنامه ریزی می باشد.دستیابی به چارچوبی برای برنامه ریزی مسکن بخش عمومی با هدف تامین و تولید مسکن گروه های کم درآمد موضوع اصلی این پایان نامه می باشد.
بررسی موضوع مورد پژوهش در این پایان نامه نیازمند برخورداری از بستر واقعی و انتخاب نمونه موردی می باشدکه با توجه به معیارهای کالبدی،اقتصادی و جمعیتی پنج شهر بزرگ کشور مورد بررسی و در نهایت تهران بعنوان نمونه موردی انتخاب شد. مشکل مسکن در تهران ابعاد گوناگونی دارد که در افزایش بهای مسکن(فروش و اجاره)و خروج بخشی از خانوارها از بازار مسکن این شهر و رانش آنها به نواحی حاشیه ای و بیرونی شهر ،کمبود مسکن  مناسب گروه های درآمدی گوناگون ،فرسودگی مسکن موجود و یورش سوداگران ملکی به مسکن غیر فرسوده و جزآن  تجلی می یابد.بازار مسکن شهر تهران بشدت تحت تاثیر آمال ،ارزش ها ، الگوهای رفتاری و تصمیم گیری بخش غیر عمومی قرار دارد .حضور ناکامل و ناکافی بخش عمومی در عرضه مسکن ،بازار مسکن را میدان هماورد بخش خصوصی ساخته است.آنچه” مشکل  مسکن” شهر تهران می توان عنوان نمود  نبود نگرش و رهیافتی ویژه برای شناسایی و رویارویی با این مشکل و ابعاد گوناکون آن و نبود سازو کار مناسب برای هدایت و مهار ساختار فضایی مسکن است.
هدف این پایان نامه با موضوع برنامه ریزی در گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها برای مهار بازار مسکن غیررسمی. آن است که با بهره گیری از شیوه های ارزیابی و تحلیل سیاست ها و مطالعه متون  و برنامه های مربوط به بخش مسکن در سطوح مختلف ملی،منطقه ای و شهری امکان دستیابی به روندکار برنامه ریزی و محتوای برنامه هایی مناسب دستیابی به این هدف که بتوان میزان دخالت بخش عمومی در تصمیم گیری و تامین /تولید مسکن را تعیین بررسی و تحلیل نمود ، فراهم می کند.علاوه بر این چارچوب مقایسه ای فراهم می آورد تا بتوان از تجربیات و فعالیت هایی که در سطح بین المللی صورت گرفته استفاده نمود و شرایط موجود سیستم برنامه ریزی مسکن شهر تهران را با تجربیات سایر کشورها مقایسه و ارزیابی کرده و بتوان ارتقا داد .و در نهایت به این سوال پاسخ می دهد که  عوامل سیاستگذاری برای مسکن بخش عمومی در شهر تهران کدام اند و برنامه ریزی و سیاسیگذاری در این در بخش چگونه باید باشد
در راستای دستیابی به این اهداف مبانی نظری،فنی و تجربی انگاشت های اصلی پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته اند و  با توجه به نتایج این مطالعات معیارهای انتخاب نمونه موردی تعیین و در سطح پنج شهر بزرگ کشور بکار برده شد. با توجه به نتایج این مرحله تهران بعنوان نمونه مورد بررسی در این پایان نامه انتخاب شد .در دیدگاه سیستمی بررسی محیط سیستم اهمیت ویژه ای دارد از سوی دیگر ماهیت بخشی برنامه ریزی مسکن ایجاب می کند تا تاثیرات برنامه ها و ساختار حقوقی و قانونی ملی تاثیرگذار بر روند برنامه ریزی مسکونی شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد.بعد از بررسی محیط تاثیرگذار بر فرایند کار سیستم برنامه ریزی مسکونی ، بررسی تحولات درونی سستم با توجه به عناصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی ساختار حقوقی-قانونی ، ساختار مدیریت و تصمیم گیری و ساختار فضایی-فعالیتی آن انجام شده و در نهایت قیود،نامعلومی ها ، مشکلات،دلایل و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار گرفته است. حاصل این مطالعات و جمع بندی نتایج بدست آمده در مطالعات پایه پایان نامه و نظرات تصمیم گیرندگان ، تصمیم سازان و مجریان برنامه های تامین مسکن گروه های کم درآمد بمنظور ارائه چارچوب و روندکار برنامه ریزی مناسب بکارگیری در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت که از رویارویی آن با مشکلات وضع موجود در زمینه های مختلف برنامه ریزی ،اهداف و راهبردهای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهر تهران بدست آمد.
نتایج این پایان نامه گویای آن است که مشکل مسکن گروه های کم درآمد هیچ گاه بصورت رسمی و عملی در برنامه های شهری و حتی بخشی مورد توجه قرار نگرفته است.برخورد با این موضوع فاقد پشتوانه های مبتنی بر منطق برنامه ریزی و اجرایی می باشد.اندک تلاش های صورت گرفته در این زمینه نیز در نهایت به سمت گروه های متوسط و متوسط  به بالای درآمدی سوق داده شده اند.این پایان نامه پیشنهاد می کند که  برنامه های تامین و تولید گروه های کم درآمد شهری با سیستم کلان برنامه ریزی شهری ادغام شود و  تعیین گروه های هدف با معیارهای مناسب صورت بگیرد و حمایت های مالی و قانونی از آنها به عمل آید.
ارائه چارچوب برنامه ریزی برای ادغام برنامه ریزی شهری و برنامه مسکن گروه های کم درآمد و نیز ارائه چارچوب برناه ریزی برای افزایش تامین و تولید مسکن بخش عمومی از طریق سازوکار برنامه ریزی  شهری و بررسی یکپارچه و هماهنگ انگاشت های برنامه ریزی مسکن،  بازار غیر رسمی زمین و مسکن شهری و مسکن بخش عمومی مهم ترین دستاوردهای پایان نامه می باشند.
قیود و محدودیت های انجام پایان نامه در زمینه جمع آوری داده های اطلاعاتی و منابع  مورد نیاز  تحلیل و بررسی از یک سو محدودیت منابع اطلاعاتی بویژه منابع فارسی در زمینه مسکن عمومی و مسکن گروه های کم درآمد شهری و از سوی دیگرمحدودیت های مربوط به کمبود آمار و اطلاعات جهت تحلیل تحولات  نمونه موردی قابل ذکر است.فعالیت مهمی که در رابطه با مرحله تجویز در پایان نامه صورت گرفته جمع آوری و تحلیل نظریات کارشناسان و مجریان برنامه های تامین و تولید مسکن در شهر تهران می باشد که با مشکلاتی از قبیل عدم همکاری تعدادی از سازمان های متولی و متخصصین برنامه ریزی مسکونی شهر تهران ،محدودیت زمانی ،دشواری و صرف زمان زیاد برای مصاحبه با اساتیدو صاحب نظران و مقید کردن آنها به رعایت چارچوب پرسشنامه ها(در بسیاری از موارد افراد مذبور روش مصاحبه ای را در پیش گرفتند)مواجه بوده است.

بخش اول:مقدمه کل  پایان نامه
۱-۱- فصل اول:مقدمه    ۱۴
۱-۱-۱- کلیات    ۱۴
۲-۱-۱- هدف    ۱۴
۳-۱-۱- روش کار    ۱۴
۲-۱- فصل دوم :بیان مشکل مورد پژوهش در پایان نامه و  ضرورت طرح موضوع مورد پژوهش    ۱۵
۳-۱-  فصل سوم :معرفی پرسش های پایان نامه    ۱۷
۱-۳-۱- پرسش های تعیین کنندۀ روش کار    ۱۷
۲-۳-۱- پرسش های تعیین کنندۀ روش کار نمونه موردی    ۱۷
۴-۱- فصل چهارم :معرفی اهداف پایان نامه    ۱۷
۱-۴-۱- اهداف تعیین کننده روش کار کل پایان نامه    ۱۷
۲-۴-۱- اهداف تعیین کننده روش کار نمونه موردی    ۱۸
۵-۱- فصل پنجم:تشریح روش کار پایان نامه    ۱۹
۶-۱- فصل ششم :تشریح فرایند انجام کار پایان نامه    ۲۲
۱-۶-۱- روش های مورد استفاده برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات    ۲۲
۷-۱- بررسی روش برنامه ریزی در نمونه موردی    ۲۲
۱-۷-۱-مرحله  شناخت و تحلیل    ۲۲
۱-۱-۷-۱- نیازهای اطلاعاتی    ۲۲
۲-۱-۷-۱- روش جمع آوری  و تحلیل داده ها    ۲۳
۲-۷-۱-  تشریح فرایند تجویز در نمونه موردی    ۲۳
۱-۲-۷-۱ – اصول و مبانی طراحی پرسشنامه    ۲۴
۱-۱-۲-۷-۱-   هدف    ۲۴
۲-۱-۲-۷-۱- روش کار    ۲۴
بخش دوم: بررسی پایه های نظری برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها
۱-۲- فصل اول :مقدمه    ۲۵
۱-۱-۲- کلیات    ۲۵
۲-۱-۲- هدف    ۲۵
۳-۱-۲- روش کار    ۲۵
۲-۲- فصل دوم : بررسی مفاهیم و پایه های نظری مرتبط با بازار زمین و مسکن شهری    ۲۷
۱-۲-۲- اهداف مرتبط با  سیاستگذاری در زمینه بازار زمین و مسکن    ۲۷
۲-۲-۲- بررسی اراتباط مابین برنامه های مسکن و سیاست های زمین در شهرها    ۲۷
۳-۲-۲- شناخت سازو کار بازار زمین و مسکن شهری    ۲۷
۴-۲-۲- توسعه دهندگان بخش مسکن شهری    ۲۸
۱-۴-۲-۲- توسعه دهندگان مسکن بخش عمومی    ۲۸
۲-۴-۲-۲- توسعه دهندگان مسکن بخش خصوصی    ۲۸
۵-۲-۲- اصول حاکم بر سازو کار بازار زمین و مسکن شهری    ۲۸
۱-۵-۲-۲- عوامل موثر بر تقاضای موثر مسکن در شهرها    ۲۹
۶-۲-۲- عوامل موثر بر عرضه مسکن در سیستم مسکونی شهر    ۲۹
۷-۲-۲- عوامل مؤثر بر قیمت زمین و فضاهای مسکونی شهری    ۳۰
۸-۲-۲- ویژگی های بازار کارآمد زمین و مسکن شهری    ۳۰
۳-۲-فصل سوم: بازار غیررسمی زمین و  مسکن شهری    ۳۱
۱-۳-۲- دلایل شکل گیری بازار غیررسمی زمین و مسکن شهری    ۳۱
۲-۳-۲- نقش برنامه ریزی در کنترل بازار غیررسمی زمین و مسکن شهری    ۳۱
۴-۲- فصل چهارم: بررسی مفاهیم و پایه های نظری مرتبط با مسکن بخش عمومی    ۳۲
۱-۴-۲- اهمیت تامین و تولید مسکن گروه های کم درآمد در برنامه ریزی شهری    ۳۲
۲-۴-۲- مشکلات مسکن گروه های کم درآمد در شهرها    ۳۲
۳-۴-۲- اهداف مرتبط با تامین و تولید مسکن بخش عمومی در شهرها    ۳۲
۴-۴-۲- کارکردهای مسکن عمومی دربرنامه ریزی و کنترل رشد شهرها    ۳۲
۵-۴-۲- تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان مسکن بخش عمومی در شهرها    ۳۳
۵-۲- فصل پنجم: بررسی مفاهیم و پایه های نظری مرتبط با برنامه ریزی مسکن شهری    ۳۳
۱-۵-۲- مفهوم برنامه ریزی شهری    ۳۳
۲-۵-۲- مفهوم برنامه ریزی سیستم مسکونی شهر    ۳۴
۳-۵-۲-     ارتباط برنامه ریزی مسکن و برنامه ریزی شهری        ۳۴
۴-۵-۲-  نقش برنامه ریزی شهری در تامین و تولید  مسکن  گروه های کم درآمد شهری    ۳۴
۵-۵-۲- ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزی شهری در تامین و تولید مسکن    ۳۴
۶-۵-۲- دلایل ادغام برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی مسکن شهری    ۳۴
۷-۵-۲- شرایط تحقق پذیری برنامه های مسکن شهری    ۳۵
۸-۵-۲- دلایل توجه به برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد در برنامه های توسعه شهری    ۳۵
۹-۵-۲-  شیوه های ادغام برنامه ریزی شهری و تو لید مسکن گروه های کم درآمد    ۳۵
۱۰-۵-۲-     اهداف مورد نظر در برنامه ریزی مسکن    ۳۶
۱-۱۱-۵-۲-اهداف کمی و مربوط به قیمتها    ۳۶
۲-۱۱-۵-۲-اهداف مربوط به ارتقاء کیفیت  ابنیه  در سیستم مسکونی    ۳۶
۳-۱۱-۵-۲-اهداف مربوط به تقاضا مسکن در سیستم مسکونی    ۳۶
۴-۱۱-۵-۲- اهداف مربوط به عرضه مسکن در سیستم مسکونی    ۳۶
۵-۱۱-۵-۲- اهداف مربوط به اصلاح ساختار سازمانی و قانونی سیستم مسکونی شهر    ۳۷
۶-۱۱-۵-۲- اهداف مربوط به اصلاح ساختار کالبدی و فضایی    ۳۷
۱۲-۵-۲- گونه بندی مشکلات سیستم برنامه ریزی مسکن    ۳۷
۱-۱۲-۵-۲- مشکلات سیستم مسکن شهری ناشی از عوامل بیرونی    ۳۷
۲-۱۲-۵-۲- مشکلات درونی مربوط به سیستم کلان شهر و تاثیرگذار بر مسکن    ۳۷
۶-۲-  فصل سوم:جمع بندی کل بخش    ۳۸
بخش سوم : بررسی روش ها و فنون برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها
۱-۳- فصل اول :مقدمه    ۴۰
۱-۱-۳- کلیات    ۴۰
۲-۱-۳- هدف    ۴۰
۳-۱-۳- روش کار    ۴۰
۲-۳- فصل دوم:بررسی روش ها و فنون مرتبط با کنترل بازار غیر رسمی زمین و مسکن شهری    ۴۲
۱-۲-۳- روش ها و فنون مرتبط با عرضه زمین و مسکن در بازار زمین و مسکن شهری    ۴۲
۱-۱-۲-۳-تصویب مقررات مربوط به کاربرد اراضی شهری    ۴۲
۲-۱-۲-۳- مالیاتبندی    ۴۴
۳-۱-۲-۳- دخالت مستقیم دولت    ۴۴
۴-۱-۲-۳- بررسی سیاست های  اجرایی جهت افزایش عرضه زمین    ۴۵
۲-۲-۳- سیاست ها و روش های کنترل و تامین تقاضای موثر مسکن در شهرها    ۴۶
۳-۳- فصل سوم :بررسی روش ها و فنون مرتبط با برنامه ریزی تامین و تولید مسکن با تاکید بر تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری    ۴۶
۱-۳-۳- روشهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری قبل از دهه ۱۹۷۰م    ۴۷
۱-۱-۳-۳- برنامههای دولتی تأمین مسکن    ۴۷
۲-۱-۳-۳- نوسازی شهری    ۴۷
۲-۳-۳- روشهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری بعد از دهه ۱۹۷۰م    ۴۷
۱-۲-۳-۳- ارتقای کیفیت سکونت    ۴۷
۳-۳-۳- تأمین زمین و خدمات    ۴۹
۱-۳-۳-۳- اهداف روش تأمین زمین و خدمات    ۴۹
۲-۳-۳-۳- بررسی نقاط ضعف و قوت روش تأمین زمین و خدمات    ۴۹
۴-۳-۳- روش توانمندسازی    ۴۹
۱-۴-۳-۳- محاسن روش توانمندسازی    ۵۰
۴-۳- فصل چهارم:بررسی روش ها و فنون مرتبط با برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۰
۱-۴-۳- وجود مشکل مسکن و ضرورت تامین مسکن عمومی در شهرها    ۵۱
.۱-۱-۴-۳- تعیین اهداف برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۱
۲-۴-۳- روش طراحی راهبرهای برنامه ریزی در بخش مسکن عمومی    ۵۱
۱-۲-۴-۳- الزامات و شرایط تاثیرگذار بر روند تعیین راهبردهای برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۲
۳-۴-۳- سیاستگذاری در مسکن بخش عمومی    ۵۲
۱-۳-۴-۳- تعاریف پایه این روش    ۵۳
۲-۳-۴-۳- نقاط قوت و محاسن روش استفاده از هیئت مشاوره در برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۳
۳-۳-۴-۳- مشکلات و قیود روش استفاده از هیئت مشاوره در برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۴
۴-۳-۴-۳- ویژگی سیاستها ی مسکن بخش عمومی    ۵۴
۴-۴-۳- بررسی روش های اجرا و تولید برنامه های  مسکن عمومی    ۵۴
۱-۴-۴-۳- تخمین  نیاز به مسکن در برنامه های  تامین مسکن عمومی    ۵۴
۲-۴-۴-۳- معیارهای واگذاری به گروه های هدف    ۵۵
۳-۴-۴-۳- معیارهای مکان یابی واحدهای مسکونی عمومی    ۵۵
۴-۴-۴-۳- روشهای تولید مسکن عمومی    ۵۵
۵-۴-۳- سیاست های اجرایی در برنامه ریزی مسکن بخش عمومی    ۵۶
۶-۴-۳- تدوین ضوابط و  استانداردها    ۵۶
۵-۳- فصل پنجم: جمع بندی    ۵۷
بخش چهارم: بررسی تجارب  مرتبط با برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها
۱-۴- فصل اول :مقدمه    ۵۸
۱-۱-۴-کلیات    ۵۸
۲-۱-۴- هدف    ۵۸
۳-۱-۴- روش کار    ۵۸
۲-۴- فصل دوم: نهادها و سازمان های بین المللی تاثیرگذار بر برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد شهری    ۶۰
۱-۲-۴- کمیسیون اسکان بشر سازمان ملل متحد    ۶۰
۲-۲-۴- بیانیه ها و کنفرانس های بین المللی تاثیرگذار بر روند برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد    ۶۰
۱-۲-۲-۴-  کنفرانس‌ بین‌المللی‌ ونکوور کانادا    ۶۰
۲-۲-۲-۴- دستور کار هبیتات    ۶۰
۳-۲-۲-۴- نحوه تامین و تولید مسکن گروه های کم درآمد از دیدگاه دستور کار هبیتات    ۶۱
۴-۲-۲-۴-  نحوه اجرای برنامه های مسکن از دیدگاه دستورکار هبیتات    ۶۲
۵-۲-۲-۴- دستور کار ۲۱(توسعه پایدار و اجلاس ریودوژانیرو)    ۶۲
۳-۴- فصل سوم: مرور تجارب فراملی در زمینه برنامه ریزی سیستم مسکونی    ۶۳
۱-۳-۴- مرور تجارب فراملی در زمینه برنامه ریزی سیستم مسکونی در کشورهای توسعه یافته    ۶۳
۱-۱-۳-۴- مروری بربرنامه ریزی تامین و  تولید مسکن بخش عمومی در اتحادیه اروپا    ۶۳
۲-۱-۳-۴- مرور مرور تجارب کشور بریتانیا  در زمینه برنامه ریزی سیستم مسکونی    ۶۸
۳-۱-۳-۴- مرور تجربیات برنامه ریزی مسکن شهری در کشور فرانسه    ۷۰
۴-۱-۳-۴- مرور تجربیات برنامه ریزی سیستم مسکونی در کشور ایالات متحده    ۷۱
۲-۳-۴- مرور تجارب فراملی در زمینه برنامه ریزی سیستم مسکونی درکشورهای کمتر توسعه یافته    ۷۳
۱-۲-۳-۴- بررسی سیاست های  تامین مسکن  در کشورهای کمتر توسعه یافته    ۷۳
۲-۲-۳-۴- مرور تجارب برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد در کشور هند    ۷۴
۳-۲-۳-۴- بررسی نحوه تامین و تولید مسکن گروه های کم درآمد در کشور هند    ۷۵
۴-۲-۳-۴- مرور تجارب برنامه ریزی مسکن در کشور ترکیه    ۷۶
۵-۲-۳-۴- مرور تجارب برنامه ریزی مسکن در کشور چین    ۷۷
۴-۴- مرور تجارب ملی در زمینه برنامه ریزی تامین و تولید مسکن گروه های کم درآمد    ۷۷
۱-۴-۴- برنامه های عمران ملی قبل از انقلاب    ۷۷
۱-۱-۴-۴- بررسی جایگاه برنامه ریزی مسکن در برنامه عمرانی اول(۱۳۲۷-۳۴)    ۷۸
۲-۱-۴-۴- بررسی جایگاه برنامه ریزی مسکن در برنامه عمرانی دوم(۱۳۴۱- ۱۳۳۴)    ۷۸
۳-۱-۴-۴- بررسی جایگاه برنامه ریزی مسکن در برنامه عمرانی سوم(۴۶- ۱۳۴۱)    ۷۸
۴-۱-۴-۴- بررسی جایگاه برنامه ریزی مسکن در برنامه عمرانی چهارم (۵۱- ۱۳۴۷)    ۷۸
۵-۱-۴-۴- بررسی جایگاه برنامه ریزی مسکن در برنامه عمرانی پنجم(۵۶-۱۳۵۲)    ۷۸
۲-۴-۴- برنامه های توسعه اجتماعی –اقتصادی بعد از انقلاب    ۷۹
۱-۲-۴-۴- بررسی سیاست های برنامه ریزی گروه های کم درآمدشهری در برنامه دوم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور    ۷۹
۳-۴-۴- روش های  تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری در ایران    ۸۰
۴-۴-۴- سیاست های کنترل بازار مسکن در ایران    ۸۱
الف)رویکرد اول ۷۰- ۱۳۵۸:واگذاری زمین ارزان به افراد    ۸۱
ب)رویکرد دوم ۸۵- ۱۳۷۰:واگذاری زمین دولتی به قیمت بازار و بهره گیری از درآمد حاصله برای ساخت مسکن حمایتی    ۸۱
۵-۴- جمع بندی کل بخش    ۸۲
بخش پنجم:فرایند انتخاب نمونه موردی
۱-۵- فصل نخست :کلیات    ۸۴
۱-۱-۵- مقدمه    ۸۴
۲-۱-۵-  هدف    ۸۴
۳-۱-۵- روش کار    ۸۴
۲-۵- فصل دوم:فرایند انتخاب نمونه موردی    ۸۶
۱-۲-۵- انتخاب شاخص های مورد بررسی    ۸۶
۲-۲-۵-  دلایل انتخاب شاخص ها    ۸۶
۱-۲-۲-۵- شاخص های جمعیتی    ۸۶
۲-۲-۲-۵- شاخص های اقتصادی    ۸۷
۳-۲-۲-۵- شاخص های کالبدی    ۸۷
۳-۲-۵- بکارگیری و بررسی شاخص ها در سطح  شهرهای  بزرگ    ۸۸
۱-۳-۲-۵- بررسی شاخص های جمعیتی    ۸۸
۲-۳-۲-۵- بررسی شاخص های اقتصادی    ۹۰
۳-۳-۲-۵- بررسی شاخص های کالبدی    ۹۳
۴-۲-۵- نتایج  بررسی  شاخص ها در شهرهای بزرگ کشور    ۹۴
۱-۴-۲-۵- نتایج شاخص های جمعیتی    ۹۴
۲-۴-۲-۵- نتایج شاخص های اقتصادی    ۹۵
۳-۴-۲-۵- نتایج شاخص های کالبدی    ۹۶
۵-۲-۵- سایر قیود تاثیرگذار در فرایند انتخاب نمونه موردی    ۹۶
۶-۲-۵- انتخاب نهایی: تهران بعنوان نمونه موردی    ۹۶
۱-۶-۲-۵- معرفی موقعیت شهر تهران    ۹۶
بخش ششم: بررسی سلسله مراتبی برنامه ها و اسناد کلان موثر بر برنامه ریزی مسکن بخش عمومی در شهر تهران
۱-۶- فصل نخست:کلیات    ۹۸
۱-۱-۶- مقدمه    ۹۸
۲-۱-۶- هدف    ۹۸
۳-۱-۶- روش کار    ۹۸
۲-۶- فصل دوم:جایگاه برنامه ریزی مسکن شهری در سیستم کلان مدیریت و برنامه ریزی کشور    ۹۹
۱-۲-۶- سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی    ۹۹
۲-۲-۶- طرح جامع مسکن کشور    ۹۹
۱-۲-۲-۶-  فرآیند برنامه ریزی مسکن در طرح جامع ملی مسکن    ۹۹
۲-۲-۲-۶- مشکلات مسکن از دیدگاه طرح جامع مسکن کشور    ۱۰۰
۳-۲-۲-۶- سیاست ها و راهبردها ی  تامین زمین و مسکن در شهرها    ۱۰۱
۴-۲-۲-۶- راهبردها و سیاستهای ناظر بر نظام زمین شهری    ۱۰۱
۳-۲-۶- سیاست ها و راهبردها ی تامین مسکن گروه های کم درآمد    ۱۰۲
۴-۲-۶- سیاستهای ناظر بر نظام تامین مسکن اجتماعی    ۱۰۳
۳-۶- بررسی برنامه های سطو ح میانی تاثیرگذاربر  برنامه ریزی مسکن شهر تهران    ۱۰۴
۱-۳-۶-  سیاست ها ی مداخله در بازار زمین و مسکن    ۱۰۴
بخش هفتم: بررسی ساختار تصمیم گیری نظام برنامه ریزی مسکن شهری
۱-۷- فصل اول:کلیات    ۱۰۶
۱-۱-۷- مقدمه    ۱۰۶
۲-۱-۷- هدف    ۱۰۶
۳-۱-۷-روش کار    ۱۰۶
۲-۷- فصل دوم: بررسی ساختار قانونی و حقوقی برنامه ریزی مسکن    ۱۰۷
۱-۲-۷- قوانین برنامه ریزی شهری    ۱۰۷
۲-۲-۷- قوانین تعیین وضعیت حقوقی املاک    ۱۰۷
۳-۲-۷- قوانین اجرایی در زمینه ساخت و تولید مسکن    ۱۰۷
۴-۲-۷- قوانین مربوط به تامین و تولید مسکن    ۱۰۷
۱-۴-۲-۷-  قانون زمین شهری    ۱۰۹
۳-۷- فصل سوم: بررسی ساختارمدیریت و تصمیم گیری نحوه تامین/تولید و ادره مسکن     ۱۰۹
۱-۳-۷- بررسی ساختارمدیریت و تصمیم گیری در سطح ملی    ۱۰۹
۱-۱-۳-۷- وزارت مسکن و شهرسازی    ۱۰۹
۲-۱-۳-۷-   سازمان ملی زمین و مسکن    ۱۱۰
۳-۱-۳-۷- شرکت عمران و بهسازی شهری ایران    ۱۱۰
۲-۳-۷- بررسی ساختار مدیریت و تصمیم گیری  برنامه ریزی مسکن در سطح میانی( استان تهران)    ۱۱۰
۳-۳-۷-  شورای شهرسازی استان و کمیسیون ماده۵    ۱۱۰
۱-۳-۳-۷-  شورای مسکن استان    ۱۱۱
۲-۳-۳-۷- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی    ۱۱۱
۳-۳-۳-۷- سازمان ملی زمین و مسکن    ۱۱۱
۴-۳-۳-۷- شعب استانی وزارت مسکن و شهرسازی    ۱۱۱
۴-۳-۷- بررسی ساختار مدیریت و تصمیم گیری  برنامه ریزی مسکن در سطح محلی (درون شهری)    ۱۱۲
۱-۴-۳-۷- بخش عمومی    ۱۱۳
۴-۷- فصل آخر: جمع بندی    ۱۱۳
بخش  هشتم: بررسی تحولات سیستم  برنامه ریزی مسکونی شهر تهران
۱-۸- فصل اول :مقدمه    ۱۱۵
۱-۱-۸- کلیات    ۱۱۵
۲-۱-۸- هدف    ۱۱۵
۳-۱-۸- روش کار    ۱۱۵
۲-۸- بررسی تحولات سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۱۷
۱-۲-۸- بررسی ساختار کالبدی – فعالیتی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۱۷
۱-۱-۲-۸- بررسی خصوصیات و وِیژگی های عاملین فعالیت مسکونی در شهر تهران    ۱۱۷
۲-۱-۲-۸- بررسی خصوصیات فضای ساخته شده دربرگیرنده فعالیت های مسکونی    ۱۱۹
۳-۱-۲-۸- بررسی شدت فعالیت مسکونی در شهر تهران    ۱۲۱
۴-۱-۲-۸- بررسی ارزش زمین و فضاهای مسکونی ساخته شده    ۱۲۳
۵-۱-۲-۸- بررسی نحوه تصرف زمین و فضاهای  مسکونی شهری    ۱۲۴
۶-۱-۲-۸- زمین و فضاهای انطباق یافته برای فعالیت مسکونی    ۱۲۷
۲-۲-۸- بررسی و تحلیل عاملین تصمیم گیری  و برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۲۹
۱-۲-۲-۸- مالکین(زمین و ساختمان)    ۱۲۹
۲-۲-۲-۸- توسعه دهندگان(بورس بازان و …)    ۱۲۹
۳-۲-۲-۸- مؤسسات مالی    ۱۲۹
۴-۲-۲-۸-واسطه ها    ۱۲۹
۵-۲-۲-۸- مصرف کنندگان    ۱۳۰
۶-۲-۲-۸- نهادهای دولتی    ۱۳۰
۳-۲-۸- بررسی ساختار حقوقی و قانونی برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۳۰
۳-۸- جمع بندی  و نتیجه گیری    ۱۳۰
بخش نهم : تحلیل تحولات سیستم مسکونی شهر تهران
۱-۹- فصل اول :مقدمه    ۱۳۲
۱-۱-۹- کلیات    ۱۳۲
۲-۱-۹- هدف    ۱۳۲
۳-۱-۹- روش کار    ۱۳۲
۲-۹- تحلیل قیود  تاثیروگذار بر سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۳۴
۱-۲-۹- قیود طبیعی    ۱۳۴
۲-۲-۹-  قیود ناشی از فعالیت های انسان    ۱۳۴
۳-۲-۹-قیود مربوط به کمبود منابع    ۱۳۴
۴-۲-۹- قیود مربوط به نبودن قوانین و مقررات لازم    ۱۳۴
۳-۹- تحلیل  نامعلومی های سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۳۵
۱-۳-۹- وجود دورههای رونق و رکود  اقتصادی متناوب    ۱۳۵
۲-۳-۹- دگرگونی در ساختار و رشد جمعیت و خانوار (روند کاهنده رشد جمعیت)    ۱۳۵
۳-۳-۹- تداوم اراده سیاسی برای بهبود وضعیت مسکن گروههای کم درآمد    ۱۳۵
۴-۳-۹-ادامه افزایش تولید مسکن    ۱۳۵
۴-۹- فصل سوم:  تحلیل مشکلات  سیستم مسکونی شهرتهران    ۱۳۶
۱-۴-۹- تحلیل مشکلات سیستم مسکونی شهر تهران درزمینه ساختار کالبدی/فعالیتی سیستم مسکونی    ۱۳۶
۱-۱-۴-۹-  عاملین فعالیت مسکونی (افراد و خانوارها)    ۱۳۶
۲-۱-۴-۹- کیفیت فضای مسکونی ساخته شده    ۱۳۶
۳-۱-۴-۹- شدت فعالیت های مسکونی    ۱۳۷
۴-۱-۴-۹- ارزش زمین و فضاهای مسکونی ساخته شده    ۱۳۸
۲-۴-۹- تحلیل مشکلات سیستم مسکونی شهر تهران مرتبط با عاملین زمینه تصمیم گیری  و برنامه ریزی    ۱۴۲
۱-۲-۴-۹- مالکین(زمین و ساختمان)    ۱۴۲
۲-۲-۴-۹- توسعه دهندگان(بورس بازان و…)    ۱۴۲
۳-۲-۴-۹- مصرف کنندگان    ۱۴۳
۴-۲-۴-۹- واسطه های مالی    ۱۴۳
۵-۲-۴-۹- نهادهای دولتی به جزء مصرف کنندگان    ۱۴۴
۶-۲-۴-۹- نهادهای غیر دولتی به جزء موارد فوق    ۱۴۵
۳-۴-۹- تحلیل مشکلات سیستم مسکونی شهر تهران در زمینه ساختار حقوقی و قانونی    ۱۴۸
۱-۳-۴-۹- ساختار حقوقی و مدیریتی    ۱۴۸
۲-۳-۴-۹- ساختار و فرایند برنامه ریزی مسکونی    ۱۴۸
۵-۹- فصل چهارم:تحلیل مشکلات برنامه ریزی مسکونی شهر تهران از دیدگاه برنامه های شهری مصوب    ۱۵۳
۶-۹- فصل ششم : شناخت و تحلیل مشکلات سسیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران  منتج از پرسشنامه ها    ۱۵۳
۱-۶-۹- مشکلات سسیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران  منتج از نظر اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن    ۱۵۳
۲-۶-۹- مشکلات سسیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران  منتج از نظر تصمیم سازان    ۱۵۴
۳-۶-۹- مشکلات سسیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران  منتج از نظر تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه های تامین مسکن    ۱۵۴
۷-۹- جمع بندی: بیانیه مشکلات برنامه ریزی مسکونی شهر تهران با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۱۵۴
۱-۷-۹- بیانیه مشکلات برنامه ریزی در زمینه ساختار فضایی-فعالیتی سیستم مسکونی    ۱۵۴
۲-۷-۹- بیانیه مشکلات برنامه ریزی در زمینه ساختار تصمیم گیری و مدیریت    ۱۵۵
۳-۷-۹- بیانیه مشکلات برنامه ریزی در زمینه ساختار حقوقی و قانونی    ۱۵۵
بخش دهم: معرفی چارچوب برنامه ریزی برای گسترش سیاستگذاری در مسکن بخش عمومی درشهر تهران
۱-۱۰- فصل اول :مقدمه    ۱۵۸
۱-۱-۱۰- کلیات    ۱۵۸
۲-۱-۱۰- هدف    ۱۵۸
۳-۱-۱۰- روش کار    ۱۵۸
۲-۱۰- فصل دوم : معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری    ۱۶۰
۱-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۶۰
۲-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای رویارویی با  مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی سیستم مسکونی    ۱۶۰
۳-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۶۰
۴-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۶۰
۵-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای اجرای برنامه    ۱۶۰
۶-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۱۶۱
۷-۲-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات نظری برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۶۱
۳-۱۰- فصل چهارم:معرفی نتایج و دستاوردهای حاصل از مطالعات فنی    ۱۶۲
۱-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۶۲
۲-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای رویارویی با  مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی سیستم برنامه ریزی    ۱۶۲
۳-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۶۳
۴-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۶۳
۵-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای اجرای برنامه    ۱۶۳
۶-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای مدیریت و تصمیم گیری برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۱۶۳
۷-۳-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات فنی برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۶۴
۴-۱۰- فصل چهارم: معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی    ۱۶۵
۱-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۶۵
۲-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی-فضایی    ۱۶۵
۳-۴-۱۰-  معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۶۶
۴-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۶۶
۵-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای اجرای برنامه    ۱۶۷
۶-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۱۶۸
۷-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۶۹
۸-۴-۱۰- معرفی نتایج حاصل از مطالعات تجربی برای  اصلاح فرایند برنامه ریزی    ۱۶۹
فصل پنجم:معرفی نتایج و دستاوردهای حاصل از پرسشنامه ها    ۱۷۲
۱-۵-۱۰-  معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۲
۱-۱-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۲
۲-۱-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۲
۳-۱-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه ها برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۲
۲-۵-۱۰- معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای رویارویی با  مشکلات  ساختارفضایی –فعالیتی مسکن در وضع موجود    ۱۷۲
۱-۳-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای رویارویی با  مشکلات  ساختارفضایی –فعالیتی مسکن در وضع موجود    ۱۷۲
۲-۲-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای رویارویی با  مشکلات  ساختارفضایی –فعالیتی مسکن در وضع موجود    ۱۷۲
۳-۵-۱۰- معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۷۲
۱-۳-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۷۲
۲-۳-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات تصمیم سازان برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۷۳
۳-۳-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه ها برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۷۳
۴-۵-۱۰-معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۷۳
۱-۴-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۷۳
۲-۴-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۷۳
۵-۵-۱۰- معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای اجرای برنامه    ۱۷۳
۱-۵-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای اجرای برنامه    ۱۷۳
۲-۵-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای اجرای برنامه    ۱۷۳
۳-۵-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم گیرندگان و مجریان برنامه ها برای اجرای برنامه    ۱۷۳
۶-۵-۱۰- معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۱۷۳
۱-۶-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن    ۱۷۳
۲-۶-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای  مدیریت و تصویب برنامه های مسکن    ۱۷۴
۷-۵-۱۰- معرفی نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۷۴
۱-۷-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  اساتید و صاحب نظران برنامه ریزی مسکن برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۷۴
۲-۷-۵-۱۰- معرفی پیشنهادات  تصمیم سازان برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۷۴
۶-۱۰- فصل ششم:جمع بندی و ارائه نتایج کل بخش: معرفی چارچوب قابل بکارگیری منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی گسترش سیاستگذاری در مسکن بخش عمومی در شهر تهران    ۱۷۶
۱-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۶
۱-۱-۶-۱۰-معرفی چارچوب محتوایی در زمینه رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۶
۲-۱-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری در زمینه رویارویی با  قیود و نامعلومی ها    ۱۷۶
۲-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای رویارویی با  مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی    ۱۷۷
۱-۲-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی برای رویارویی با  مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی    ۱۷۷
۲-۲-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری برای رویارویی با  مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی    ۱۷۷
۳-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از  مطالعات نظری، تجربی و فنی برای اصلاح فرایند برنامه ریزی    ۱۷۹
۱-۳-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی در زمینه اصلاح فرایند برنامه ریزی    ۱۷۹
۲-۳-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری در زمینه اصلاح فرایند برنامه ریزی    ۱۷۹
۴-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۸۰
۱-۴-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی در زمینه تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۸۰
۲-۴-۶-۱۰- معرفی چارچوب روند کاری در زمینه تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی    ۱۸۱
۵-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۸۱
۱-۵-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی در زمینه اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۸۱
۲-۵-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری در زمینه اصلاح ساختار حقوقی و قانونی    ۱۸۱
۶-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای اجرای برنامه    ۱۸۲
۱-۶-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی در زمینه اجرای برنامه    ۱۸۲
۲-۶-۶-۱۰- معرفی چارچوب روند کار برنامه ریزی  در زمینه اجرای برنامه ها    ۱۸۳
۷-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای اصلاح ساختار مدیریت و تصمیم گیری برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد            ۱۸۴
۱-۷-۶-۱۰-  معرفی چارچوب محتوایی در زمینه اصلاح ساختار مدیریت و تصمیم گیری    ۱۸۴
۲-۷-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری در زمینه اصلاح ساختار مدیریت و تصمیم گیری    ۱۸۴
۸-۶-۱۰- معرفی چارچوب منتج از مطالعات نظری، تجربی و فنی برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۸۵
۱-۸-۶-۱۰- معرفی چارچوب محتوایی در زمینه ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۸۵
۲-۸-۶-۱۰- معرفی چارچوب روندکاری در زمینه ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با برنامه ریزی شهری    ۱۸۶
بخش یازدهم: بکارگیری چارچوب معرفی شده برای گسترش سیاستگذاری در مسکن بخش عمومی در شهر تهران
۱-۱۱- فصل اول :مقدمه    ۱۸۸
۱-۱-۱۱- کلیات    ۱۸۸
۲-۱-۱۱- هدف    ۱۸۸
۳-۱-۱۱- روش کار    ۱۸۸
۲-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای رویارویی با  قیود و نامعلومی های سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۸۹
۱-۲-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی برای رویارویی با  قیود و نامعلومی های سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۸۹
۲-۲-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری    ۱۸۹
۳-۲-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی    ۱۸۹
۳-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده در زمینه  محتوا و فرایند برنامه ریزی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۱
۱-۳-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی  برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی –فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۱
۲-۳-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری در زمینه  محتوا و فرایند برنامه ریزی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۱
۳-۳-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی در زمینه  محتوا و فرایند برنامه ریزی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۱
۴-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی –فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۳
۱-۴-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی  برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی –فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۳
۲-۴-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی –فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۳
۳-۴-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی برای رویارویی با  مشکلات ساختار کالبدی –فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۳
۵-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۵
۱-۵-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی  برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۵
۲-۵-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری برای تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۵
۳-۵-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی برای  تعیین گروه های هدف برنامه ریزی مسکونی فضایی  سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۹۵
۶-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای اصلاح ساختار حقوقی و قانونی  سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۹۷
۱-۶-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی  برای رویارویی با  مشکلات ساختار حقوقی و قانونی  سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۹۷
۲-۶-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری برای اصلاح ساختار حقوقی و قانونی  سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۹۷
۳-۶-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی برای  اصلاح ساختار حقوقی و قانونی  سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۹۷
۷-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای اجرای برنامه های مسکن شهر تهران با تاکید بر گروه های کم درآمد    ۱۹۹
۱-۷-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی در زمینه تامین و اجرای برنامه های مسکن    ۱۹۹
۲-۷-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری در زمینه تامین و اجرای برنامه های مسکن    ۱۹۹
۳-۷-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی در زمینه تامین و اجرای برنامه های مسکن    ۲۰۰
۷-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن با تاکید بر مسکن گروه های کم درآمد    ۲۰۲
۱-۷-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن    ۲۰۲
۲-۷-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن    ۲۰۲
۳-۷-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی برای مدیریت و تصویب برنامه های مسکن    ۲۰۲
۸-۱۱- بکارگیری چارچوب معرفی شده برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با فرایند برنامه ریزی شهری تهران    ۲۰۴
۱-۸-۱۱- تعیین اهداف برنامه ریزی برای برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با فرایند برنامه ریزی شهری    ۲۰۴
۲-۸-۱۱- ارائه راهبردهای روند کاری برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با فرایندبرنامه ریزی شهری    ۲۰۴
۳-۸-۱۱- ارائه راهبردهای محتوایی برای ادغام و ترکیب برنامه های مسکن با فرایند برنامه ریزی شهری    ۲۰۴
۹-۹-جمع بندی  و ارائه نتایج برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهر تهران    ۲۰۶
بخش دوازدهم:جمع بندی کلی و نتیجه گیری از پایان نامه
۱-۱۲- پرسش های پایان نامه    ۲۰۹
۱-۱-۱۲- پرسش های کلی    ۲۰۹
۲-۱-۱۲- پرسش های مربوط به نمونه موردی    ۲۰۹
۲-۱۲- اهداف پایان نامه    ۲۱۰
۱-۲-۱۲- اهداف کلی    ۲۱۰
۲-۲-۱۲- اهداف مربوط به نمونه موردی    ۲۱۰
۳-۱۲- پاسخ به پرسش ها    ۲۱۳
۱-۳-۱۲- پرسش های کلی    ۲۱۳
۲-۳-۱۲- پرسش های مربوط به روش کار  نمونه موردی    ۲۱۴
۴-۱۲- معرفی دستاوردهای پایان نامه    ۲۱۵
۵-۱۲- یافته های پژوهش    ۲۱۶
۶-۱۲- معرفی قیود و محدودیت های انجام پایان نامه    ۲۱۶
۷-۱۲- معرفی پیشنهادات برای ادامه کار    ۲۱۶
فهرست منابع فارسی    ۲۲۹
فهرست منابع انگلیسی    ۲۳۰

فهرست جداول
جدول ۱:رویارویی اهداف و پرسش های پایان نامه    ۱۹
جدول( ۲): اهداف برنامه ریزی مسکن    ۳۶
جدول (۳): اصول و راهبردهای پیشنهاد شده در کنفرانش ونکوور در رابطه با زمین و مسکن شهری    ۶۰
جدول (۴): اهداف،سیاست ها و راهبردهای ارائه شده در کنفرانس اسکان بشر ۱    ۶۱
جدول (۵): اهداف،راهبردها و سیاست های ارائه شده در دومین کنفرانس اسکان بشر    ۶۲
جدول(۶):جمع بندی اهداف ، سیاست ها ، سازمان های توسعه دهنده و مجریان سیاست های مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۶۴
جدول(۷): جمع بندی عوامل ایجاد عدم تعادل در بازار زمین و مسکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا    ۶۶
جدول (۸): سیاست های مسکن و مداخلات برنامه ریزی در کشورهای کمتر توسعه یافته    ۷۴
جدول (۹): معرفی شاخص های مورد بررسی در فرایند انتخاب نمونه موردی    ۸۶
جدول (۱۰): تعداد افراد وارد شده به تهران و مقایسه آن با سایرشهرهای  بزرگ در طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵    ۸۸
جدول (۱۱): تحولات نرخ رشد جمعیت شهرهای بزرگ کشور طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵    ۸۹
جدول( ۱۲ ):سهم شهرهای  بزرگ از جمعیت شهری کشور    ۸۹
جدول(۱۳): سهم شهرهای  بزرگ از  کل جمعیت کشور    ۹۰
جدول(۱۴): بررسی تعداد و بعد خانوار در تهران و مقایسه آن با سایرشهرهای  بزرگ،۱۳۸۵    ۹۰
جدول(۱۵):نسبت هزینه مسکن به درآمد سالانه در تهران و مقایسه آن با سایرشهرهای  بزرگ    ۹۰
جدول(۱۶): نسبت هزینه مسکن به کل هزینه سالانه خانوار در تهران و مقایسه آن با سایرشهرهای  بزرگ    ۹۱
جدول (۱۷): تحولات قیمت زمین درشهرهای بزرگ کشوراز سال ۱۳۷۶  تا ۱۳۸۷    ۹۲
جدول (۱۸):روند تحولات شاخص اجاره بهای مسکن در کشور از سال۱۳۷۰تا۱۳۸۷    ۹۳
جدول (۱۹): تحولات سرمایه گذاری در مسکن در تهران و مقایسه آن با سایرشهرهای  بزرگ،۱۳۸۰-۱۳۸۷    ۹۳
جدول (۲۰): تعداد جمعیت حاشیه نشین در استان های مختلف کشور    ۹۴
جدول (۲۱): توان مالی تامین مسکن خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۲    ۱۰۱
جدول (۲۲): راهبردها و سیاست های ارائه شده جهت تامین زمین و مسکن شهری در طرح جامع مسکن کشور    ۱۰۲
جدول (۲۳):راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن کشور در زمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد    ۱۰۳
جدول(۲۴): اهداف،راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن کشور در زمینه تولید و تامین مسکن اجتماعی    ۱۰۴
جدول ۲۵:تحولات جمعیت شهر تهران طی سال های ۱۳۶۵-۱۳۸۵    ۱۱۷
جدول ۲۶:تحولات نرخ رشد جمعیت شهر تهران طی سال های ۱۳۶۵-۱۳۸۵    ۱۱۷
جدول ۲۷:بعد خانوار شهر تهران در سال ۱۳۸۵    ۱۱۷
جدول(۲۸): توزیع جمعیت در گروه‌های عمده سنی شهرستان تهران در سال ۱۳۸۵    ۱۱۸
جدول (۲۹): توزیع جمعیت از نظر اقتصادی بالای ده سال شهر تهران طی دوره ۸۰-۸۵    ۱۱۸
جدول (۳۰): تحولات شاخصهای تقاضا برای مسکن در شهر تهران    ۱۱۹
جدول (۳۱):جمع بندی اطلاعات مربوط به موجودی مسکن شهر تهران    ۱۱۹
جدول (۳۲): تعداد خانوارهای ساکن در آلونک، چادر و کپر در شهر تهران، ۱۳۸۵    ۱۲۰
جدول (۳۳): تحولات کیفیت مسکن شهر تهران و مقایسه آن با کشور ئ استان تهران طی سال های ۱۳۶۵تا ۱۳۸۵    ۱۲۰
جدول (۳۴): متوسط عمر بنا در ساختمانهای مسکونی به تفکیک شهرو استان تهران در سال ۱۳۸۵    ۱۲۰
جدول( ۳۵):متوسط عمر بنا در ساختمانهای مسکونی(درصد) به تفکیک شهرو استان تهران در سال ۱۳۸۵    ۱۲۰
جدول( ۳۶): سرانه مسکن در گروه های مختلف درآمد شهر تهران    ۱۲۱
جدول(۳۷): توزیع نسبی واحدهای مسکونی شهر تهران  برحسب تعداد اتاق در سال ۱۳۷۵-۱۳۸۵    ۱۲۲
جدول( ۳۸):شاخص و تحولات شاخص خانوار به واحد مسکونی معمولی در استان ، شهر تهران و مقایسه آن با کل کشور ( ۱۳۶۵-۱۳۸۵ ) ۱۲۲
جدول (۳۹): جمع بندی شاخص های کمی مسکن شهر تهران،۱۳۸۵    ۱۲۳
جدول( ۴۰): تحولات بازار زمین و مسکن شهر تهران طی دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵    ۱۲۴
جدول ۴۱)): درصد مالکین واحدهای مسکونی در گروه‌های درآمدی نقاط شهری استان تهران،۱۳۸۳    ۱۲۴
جدول( ۴۲(: درصد مستاجرین واحدهای مسکونی در شهر تهران،۱۳۸۳    ۱۲۵
جدول( ۴۳): ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای غیر مالک در شهر تهران طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵    ۱۲۶
جدول (۴۴): وضعیت حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در شهرهای کشور،۱۳۸۰    ۱۲۶
جدول (۴۵):برآورد جمعیت حاشیه‌نشین در ۱۷ استان منتخب کشور در سال۱۳۸۰    ۱۲۷
جدول( ۴۶): برآورد تعداد حاشیه‌نشینان در شهرهای استان در سال ۱۳۸۰    ۱۲۷
جدول( ۴۷): مساحت نواحی مسکونی در شهر تهران    ۱۲۸
جدول (۴۸): اطلاعات پروانه های ساختمانی شهر تهران در سال ۱۳۸۶    ۱۲۸
جدول( ۴۹): اطلاعات پروانه های صادر شده برای تولید ساختمان های مسکونی در شهر تهران ۱۳۸۶    ۱۲۸
جدول( ۵۰):روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد و تعداد واحد در ساختمان در شهر تهران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸    ۱۲۹
جدول( ۵۱): قیود تاثیر گذار بر سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۳۴
جدول (۵۲): مشکلات ساختار فضایی-فعالیتی سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۴۰
جدول( ۵۳): مشکلات،علل و پیامدهای مربوط به عاملین تصمیم گیری برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۴۶
جدول( ۵۴):مشکلات،علل و پیامدهای مربوط به ساختار حقوقی و قانونی سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۵۱
جدول( ۵۵): مشکلات سیستم مسکونی از دیدگاه برنامه های مصوب شهر تهران    ۱۵۳
جدول ۵۶)): مهم ترین مشکلات مسکن شهر تهران منتج از پرسشنامه ها،۱۳۸۹    ۱۵۴
جدول( ۵۷): بیانیه مشکلات سیستم برنامه ریزی مسکونی شهر تهران    ۱۵۷
جدول ۵۸):جمع بندی چارچوب منتج از مطالعات تجربی    ۱۷۱
جدول( (۵۹:بیانیه اهداف و راهبردهای برنامه ریزی    ۲۰۷

فهرست شکل ها
شکل( ۱): نمودار روش کار پایان نامه    ۲۱
شکل (۲): فرایند دستیابی به چارچوب پیشنهادی جهت برنامه ریزی مسکن گروه های کم درآمد در شهر تهران    ۲۳
شکل(۳): معرفی روش دستیابی به اهداف پایان نامه    ۲۴
شکل ۴: نمودار روش کار بخش دوم، بررسی مفاهیم و پایه های نظری    ۲۶
شکل(۵): نمودار روش کار بخش سوم : بررسی روش ها و فنون برنامه ریزی برای گسترش سیاست های مسکن بخش عمومی در شهرها    ۴۱
شکل (۶): فرایند ارائه راهبردهای برنامه ریزی در مسکن بخش عمومی    ۵۲
شکل( ۷): نمودار روش کار بخش ۴ ، مرور تجربیات جهانی    ۵۹
شکل (۸): نمودار روش کار بخش پنجم : فرایند انتخاب  نمونه موردی    ۸۵
شکل(۹): نمودار روش کار بخش پنجم : بررسی سلسله مراتبی برنامه ها و اسناد کلان موثر بر برنامه ریزی مسکن بخش عمومی در شهر تهران    ۹۸
شکل(۱۰): نمودار روش کار بخش هفت ، ساختارمدیریت و تصمیم گیری نحوه تامین/تولید و ادره مسکن در سطوح مختلف برنامه ریزی    ۱۰۶
شکل (۱۱): مودار روش کار بخش هشتم،بررسی تحولات سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۱۶
شکل (۱۲): نمودار روش کار بخش تحلیل تحولات سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۳۳
شکل ۱۳)): نمودار روش کار بخش تحلیل تحولات سیستم مسکونی شهر تهران    ۱۵۹
شکل (۱۴): نمودار روش کار بخش یازرده:تجویز در نمونه موردی    ۱۸۸
شکل( ۱۵):رویارویی اهداف و پرسش های تعیین کننده روش کار نمونه موردی با بخش های مختلف پایان نامه    ۲۱۱
شکل (۱۶):رویارویی اهداف و پرسش های تعیین کننده روش کار پایان نامه با بخش های مختلف آن    ۲۱۲


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

79000 تومان – خرید و دریافت فایل