عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان … در سال ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ۱۸ تا ۲۳ ساله)

نام پایان نامه ::پایان‌نامه‌ی کارشناسی رشته‌ی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
تحت عنوان
عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در شهرستان …. در سال ۱۳۹۲ (مطالعه موردی ۱۸ تا ۲۳ ساله)بزهکاری نوجوانان

حجم فایل ::۵۲۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :Word
صفحات ::۵۴

قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

59000 تومان – خرید

فهرست مطالب:

۱-
۲-    ۱-    فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-    مقدمه    ۲
۱-۲-بیان مسأله    ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق    ۴
۱-۴-اهداف تحقیق    ۵
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق    ۵
۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق    ۵
۱-۵-سوالات تحقیق    ۶
۱-۵-۱- سوال اصلی تحقیق    ۶
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق    ۶
۱-۶-قلمرو تحقیق    ۶
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی    ۶
۱-۶-۲- قلمرو مکانی    ۶
۱-۶-۳- قلمرو زمانی    ۷
۱-۷-تعاریف مفهومی واژه‌ها    ۷
۱-۷-۱- بزه    ۷
۱-۷-۲- بزهکاری    ۷
۱-۷-۳- عوامل اجتماعی    ۷
۱-۷-۴- وضعیت اقتصادی – اجتماعی    ۸
۱-۷-۵- روابط با والدین    ۸
۱-۸-تعاریف عملیاتی واژه‌ها    ۸
۱-۸-۱- تحصیلات والدین    ۸
۱-۸-۲- پایگاه اقتصادی – اجتماعی    ۹
۱-۸-۳- رابطه در خانواده    ۹
۱-۸-۴- اختلاف و مشاجره در خانواده    ۹
۳-    ۲-    فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق    ۲
۲-۱-نظریه‌های بزهکاری    ۱۱
۲-۱-۱- نظریه تضاد    ۱۱
۲-۱-۲- نظریه برچسب‌زنی    ۱۱
۲-۱-۳- نظریه کنترل اجتماعی    ۱۱
۲-۱-۴- نظریه یادگیری اجتماعی    ۱۲
۲-۱-۵- نظریه نابسامانی اجتماعی    ۱۲
۲-۲-پیشینه تحقیق    ۱۳
۲-۲-۱- پیشینه داخلی    ۱۳
۲-۲-۲- پیشینه خارجی    ۱۴
۲-۳-نظریه منتخب    ۱۶
۲-۴-فرضیات تحقیق    ۱۶
۲-۴-۱- فرضیه اصلی تحقیق    ۱۶
۲-۴-۲- فرضیات فرعی تحقیق    ۱۷
۲-۵-چارچوب مفهومی تحقیق    ۱۸
۴-    ۳-    فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق    ۱۱
۳-۱-    مقدمه    ۱۹
۳-۲-روش تحقیق    ۱۹
۳-۳-جامعه‌ آماری    ۲۰
۳-۴-نمونه و روش نمونه‌گیری    ۲۱
۳-۵-ابزار جمع‌آوری داده‌ها    ۲۱
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه‌ای    ۲۱
۳-۵-۲- روش‌های میدانی    ۲۲
۳-۵-۲-۱- پرسشنامه    ۲۲
۳-۵-۲-۲- نمره‌گذاری پرسشنامه    ۲۳
۳-۶-روایی و پایایی تحقیق    ۲۳
۳-۶-۱- روایی تحقیق    ۲۳
۳-۶-۲- پایایی تحقیق    ۲۴
۳-۷-متغیرهای تحقیق    ۲۵
۳-۷-۱- متغیر یا متغیرهای مستقل تحقیق    ۲۵
۳-۷-۲- متغیر یا متغیرهای وابسته تحقیق    ۲۵
۳-۸تجریه و تحلیل داده‌ها    ۲۶
۳-۸-۱- آمار توصیفی    ۲۶
۳-۸-۲- آمار استنباطی    ۲۶
۳-۸-۲-۱- آزمون کمولوگروف-اسمیرنوف    ۲۶
۳-۸-۲-۲- آزمون همبستگی پیرسون    ۲۶
۳-۸-۲-۳- آزمون فریدمن    ۲۶
۵-    ۴-    فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۱۹
۴-۱-    مقدمه    ۲۸
۴-۲-آمار توصیفی    ۲۸
۴-۲-۱- سن    ۲۸
۴-۲-۲- جنسیت    ۲۹
۴-۲-۳- تحصیلات    ۳۱
۴-۲-۴- تحصیلات پدر    ۳۲
۴-۲-۵- تحصیلات مادر    ۳۳
۴-۲-۶- شغل مادر    ۳۴
۴-۲-۷- شغل پدر    ۳۵
۴-۲-۸- درآمد والدین    ۳۶
۴-۳-آمار استنباطی    ۳۷
۴-۴-آزمون کمولوگروف-اسمیرنوف    ۳۷
۴-۵-بررسی فرضیه‌های تحقیق:    ۳۹
۴-۶-آزمون فرضیات    ۳۹
۴-۶-۱- آزمون فرضیه اول تحقیق    ۳۹
۴-۶-۲- آزمون فرضیه دوم تحقیق    ۴۰
۴-۶-۳- آزمون فرضیه سوم تحقیق    ۴۱
۴-۶-۴- آزمون فرضیه چهارم تحقیق    ۴۲
۴-۶-۵- آزمون فرضیه اصلی تحقیق    ۴۳
۴-۷-اولویت‌بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان….۴۴
۶-    ۵-    فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات    ۲۱
۵-۱-نتایج مبتنی بر فرضیه اول تحقیق    ۴۷
۵-۲-نتایج مبتنی بر فرضیه دوم تحقیق    ۴۸
۵-۳-نتایج مبتنی بر فرضیه سوم تحقیق    ۴۸
۵-۴-نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم تحقیق    ۴۹
۵-۵-نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی تحقیق    ۵۰
۵-۶-پیشنهادها    ۵۱
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق    ۵۱
۵-۶-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۵۲
۵-۷-محدودیت‌های تحقیق    ۵۳
۷-    ۶-    منابع    ۵۴

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان دختر و پسر در شهرستان کوهدشت می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی – پیمایش می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان بزهکار دختر و پسر بزهکاری زندانی ۲۳-۱۸ ساله زندان شهرستان کوهدشت می‌باشند که حجم آن ۱۳۰ نفر می‌باشد. حجم نمونه در این تحقیق ۹۷ نفر بوده که براساس جدول نمونه‌گیری مورگان و به روش تصادفی ساده نمونه‌گیری شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن از طریق بررسی سوالات پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصین و کارشناسان مربوطه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده است و مقدار آن ۶۷۴/۰ بوده که نشان‌دهنده مقدار قابل قبول پایایی می‌باشد. فرضیات مطرح در این تحقیق به چهار دسته تقسیم شدند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که بین روابط گرم و صمیمانه اعضای خانواده، اختلاف و مشاجره در خانواده، وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و میزان تحصیلات خانواده با بزهکاری نوجوانان رابطه‌ی معناداری وجود دارد. بطوری که روابط گرم و صمیمانه اعضای خانواده، میزان تحصیلات و وضعیت اقتصادی – اجتماعی تأثیر معکوس و اختلاف و مشاجره در خانواده تأثیر مثبت دارند که بیشترین تأثیر را نیز اختلاف و مشاجره در خانواده داشته است.
واژگان کلیدی: عوامل اجتماعی، بزه، بزهکاری، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، روابط با والدین

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

59000 تومان – خرید