بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق)

نام پروژه ::بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق)
حجم فایل ::۸۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۹۶

قیمت : ۷۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

فصل اول – مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی

فصل دوم:ارکان مسوولیت مدنی
گفتاراول وجودضرر
گفتاردوم:ارتکاب فعل زیانبار
گفتارسوم رابطه سببیت واثبات آن

فصل سوم:بیمه
گفتاراول :عقدبیمه
گفتار دوم: انواع بیمه
گفتار سوم الف) تعریف قرار داد بیمه مسئولیت مدنی
گفتار چهارم:مفهوم دارنده و شخص ثالث:
گفتار پنجم :الف) دامنه مسئولیت:
گفتار ششم:الف ) دعوی جبران خسارت:

بخشی از مقاله :

گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است۱٫ ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است۲:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

————————————————————————————

۱-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،۱۳۸۱،ص۴۲
۲- منبع همان ، ص۲۶ و ۲۷

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

7900 تومان – خرید و دریافت فایل