پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

آیات قران و شر ط اسلام در ذبح کننده

نام پایان نامه :: تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
حجم فایل ::۳٫۳۶۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته معارف اسلامی
فرمت :Word
صفحات ::۱۴۰

قیمت : ۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

فهرست مطالب:

 *  پیشگفتار
* مقدمه
* چکیده

  * فصل اول: کلیات تحقیق
* مقدمه
* بیان مسئله
* اهداف تحقیق
* اهمیت تحقیق
* سئوالات تحقیق
* فرضیه ها
* کلید واژه ها

    * فصل دوم: پیشینه تحقیق
* مقدمه
* تاریخچه موضوع
* پیشینه نظری
*  پیشینه عملی(نقد کتاب)
*  ضرورت تحقیق

    * فصل سوم: روش تحقیق
* مقدمه
* روش های مورد استفاده در تحقیق
* فنون گردآوری اطلاعات و توضیح آن ها
* جمع آوری داده ها
* تجزیه و تحلیل داده ها

    * فصل چهارم: یافته های تحقیق
*  مقدمه
*   قرآن کتاب آسمانی ما
*  تعریف ادبیات
* فرضیه : ادبیات فارسی از کلام قرآن بهره های فراوانی گرفته است
*  تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات
*  صبر و شکیبایی قرآن در نظم شاعران
*  حدیث چیست
*  حدیث محبت در ادب فارسی
* فرضیه : برخی از شعرای متقدم در آیات و احادیث در شعر خود بهره گرفته اند
* فرضیه : میزان استفاده حافظ از احادیث و قرآن در اشعارش زیاد بوده است
* فرضیه : مولوی داستان یوسف را در اشعار خود بررسی کرده است
* فرضیه : سنایی در اشعار خود به تصویر پردازی قرآنی پرداخته است
* فرضیه : شهریار دراشعار خود از نهچ البلاغه بهره برده است

    * فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
*  مقدمه
*  بحث و نتیجه گیری
*  مشکلات تحقیق
*  پیشنهادات تحقیق
* فهرست منابع و مآخذ
* پیوست

فهرست جداول۱۲۷-۹۹
جدول ۱-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب سن
جدول ۲-۴- شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی سن افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۳-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
جدول ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۶-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
جدول ۸-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی
جدول ۱۰-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی
جدول ۱۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث
جدول ۱۴-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث
جدول ۱۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی
جدول ۱۸-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان
جدول ۲۰-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود
جدول۲۲-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی
جدول۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین
جدول ۲۴-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری
جدول ۲۶-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها
جدول ۲۸-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی
جدول ۲۹-۴- تجزیه و تحلیل آماری بین پاسخ های داده شده توسط دو گروه شرکت کننده در تحقیق ( پایه تحصیلی پیش دانشگاهی ، پایه تحصیلی سوم دبیرستان )

فهرست منحنی ها۱۲۶-۱۰۰
منحنی ۱-۴-  درصد فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۲-۴- توزیع فراوانی سن افراد شرکت کننده در تحقیق بر حسب پایه تحصیلی
منحنی ۳-۴-  درصد فراوانی پایه تحصیلی افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۴-۴-  درصد فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۵-۴- توزیع فراوانی شغل پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۶-۴- درصد فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق
منحنی ۷-۴- توزیع فراوانی تحصیلات پدر افراد شرکت کننده در تحقیق به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۸-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی
منحنی ۹-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر قرآن در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی
منحنی ۱۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق با تاثیر حدیث در ادب پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۲-۴- درصد فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث
منحنی۱۳-۴- توزیع فراوانی علاقه افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به شعرهای استفاده کننده از قران و احادیث به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث
منحنی ۱۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد ماندگاری اشعار شعرای پارسی استفاده کننده از قرآن و حدیث به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۶-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی
منحنی ۱۷-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در ادبیات پارسی به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۱۸-۴- درصد فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان
منحنی ۱۹-۴- توزیع فراوانی دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد تاثیر قرآن و حدیث  در فراگیر شدن ادبیات پارسی در سطح جهان به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۰-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود

منحنی۲۱-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده با شعرای استفاده کننده از قرآن و حدیث  در اشعار خود به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی۲۲-۴- درصد فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین
منحنی ۲۳-۴- توزیع فراوانی موافق بودن افراد شرکت کننده در مورد تاثیر استفاده از قرآن و حدیث در کسب عبرت برای سایرین به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۴-۴- درصد فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری
منحنی ۲۵-۴- توزیع فراوانی نظر افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد نقش قرآن و حدیث استفاده شده در ادبیات پارسی در زندگی بشری به تفکیک پایه تحصیلی
منحنی ۲۶-۴- درصد فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها
منحنی ۲۷-۴- توزیع فراوانی آشنایی افراد شرکت کننده در تحقیق در مورد اشعار استفاده کننده از قرآن و حدیث استفاده شده از طریق رسانه ها به تفکیک پایه تحصیلی

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

9900 تومان – پرداخت و دریافت فایل