بررسی تاثیر مدیریت صحیح درکارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و تاثیر آن بر عملکرد پرسنل

عنوان پایان نامه ::بررسی تاثیر مدیریت صحیح درکارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و تاثیر آن بر عملکرد پرسنل

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
حجم فایل ::۶۰۱ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتیمدیریت صنعتی
فرمت :: Word
صفحات ::۷۵

قیمت : ۱۵۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

15900 تومان – خرید

فهرست مطالب

چکیده :    ۱
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه:    ۳
۱-۱-فرضیه های تحقیق:    ۴
۱-۲-هدف تحقیق:    ۴
۱-۳-ضرورت تحقیق    ۵
۱-۴-محدودیت ها و مشکلات تحقیق    ۶
۱-۵-تعریف واژه ها و اصطلاحات:    ۶
فصل دوم:
ادبیات موضوع
۲-۱-تاریخچه موضوع    ۸
۲-۱-۱-مدیریت در دوران باستان    ۸
۲-۲-تعریف مدیریت:    ۹
۲-۳-اهمیت مدیریت:.    ۹
۲-۴-مدیر و مدیریت موفق و موثر:    ۹
۲-۵-سطوح مدیریت:    ۱۰
۲-۶-مهارتها ی مدیریتی:.    ۱۰
۲-۷-نقش های مدیریتی:    ۱۱
۲-۸-مدیریت مشارکتی:    ۱۲
۲-۹-فلسفه مدیریت مشارکتی:    ۱۲
۲-۱۰-پیش نیازهای نظام مشارکت:    ۱۳
۲-۱۱-مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی:    ۱۴
۲-۱۲-محدودیت های مدیریت مشارکتی:    ۱۴
۲-۱۳-انواع برنامه های مدیریت مشارکتی:    ۱۵
۲-۱۴-مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها:    ۱۶
۲-۱۵-نظام مدیریت کیفیت جامع:    ۱۷
۲-۱۶-ارکان مدیریت کیفیت جامع:    ۱۷
۲-۱۷-فلسفه ادوارد(دمینک)    ۱۸
۲-۱۸-گروه های کنترل کیفی:    ۱۸
۲-۱۹-پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی:    ۱۹
۲-۲۰-تاثیر چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی واهداف آن    ۱۹
۲-۲۱- تیم های خودگردان:    ۲۰
۲-۲۱-۱-طراحی های مالکیت کارکنان    ۲۰
۲-۲۲- مدیریت بر مبنای هدف    ۲۱
۲-۲۳- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی    ۲۱
۲-۲۴-مدیریت منابع انسانی    ۲۱
۲-۲۵-وظایف مدیریت منابع انسانی    ۲۲
۲-۲۶-برنامه ریزی منابع انسانی:    ۲۲
۲-۲۷-برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش.    ۲۲
۲-۲۸-استخدام:    ۲۳
۲-۲۹- آموزش و توسعه نیروی انسانی    ۲۳
۲-۳۰- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی    ۲۴
۲-۳۱-نظام جبران خدمات و انگیزه    ۲۵
۲-۳۲-اهداف:    ۲۵
۲-۳۳- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی    ۲۶
۲-۳۴- بهبود ارتباطات منایع انسانی:    ۲۷
۲-۳۵-عناصر فراگرد ارتباطات    ۲۷
۲-۳۵-۱-عناصر فرستنده یا منبع خبر    ۲۷
۲-۳۵-۲-به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز    ۲۷
۲-۳۵-۳-دریافت کننده:    ۲۷
۲-۳۵-۴-بازخور:    ۲۷
۲-۳۶-موانع ارتباطات موثر:    ۲۷
۲-۳۶-۱- اثرهای دراکی    ۲۸
۲-۳۶-۲-مفاهیم کلمات    ۲۸
۲-۳۷-تفاوت در سطح سازمانی    ۲۸
۲-۳۸-دیگر موارد:    ۲۸
۲-۳۹-موارد دیگر در مورد ارتباطات:    ۲۹
۲-۴۰- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان:    ۲۹
۲-۴۱-عوامل مربوط به شغل عبارتند از:    ۳۰
۲-۴۲-نظام حقوق و مزایا    ۳۰
۲-۴۲-۱-شرح شغل:    ۳۰
۲-۴۲-۲-روش طبقه بندی    ۳۱
۲-۴۳-نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد    ۳۱
۲-۴۳-۱- نظریه عرضه و تقاضا    ۳۱
۲-۴۳-۲- نظریه هزینه زندگی    ۳۲
۲-۴۳-۳- نظریه قدرت پرداخت    ۳۲
۲-۴۳-۴- نظریه کارائی    ۳۲
۲-۴۴- روش های تعیین مزد کاران انفرادی    ۳۳
۲-۴۴-۱- روش کار مزدی تکه کاری    ۳۳
۲-۴۴-۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها:    ۳۳
۲-۴۵- روش های مزد کارانه گروهی    ۳۳
۲-۴۶- روش های تعیین مزد کارانه سازمانی:    ۳۴
۲-۴۷- طرح های تشویقی سرپرستان    ۳۴
۲-۴۸-رهبری اثر بخش    ۳۴
۲-۴۹-رهبری    ۳۵
۲-۴۹-۱-منظور از  رهبری و  ویژگی های آن    ۳۵
۲-۵۰-فرق رهبری با مدیریت    ۳۶
۲-۵۱-منابع قدرت رهبری    ۳۷
۲-۵۲-وظایف رهبری    ۳۷
۲-۵۳-ویژگی های یک رهبر موثر    ۳۷
۲-۵۴-سبک های عمده رهبری    ۳۹
۲-۵۴-۱-سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر:    ۳۹
۲-۵۴-۲-سبک اول:    ۳۹
۲-۵۴-۳-سبک ( سیستم) دو:    ۳۹
۲-۵۴-۴-سبک (سیستم) سه:    ۳۹
۲-۵۴-۵-سبک (سیستم) چهارم    ۳۹
۲-۵۵-مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری    ۴۰
۲-۵۶-تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی :    ۴۰
۲-۵۷-انگیزش:    ۴۱
۲-۵۷-۱-تعریف انگیزش:    ۴۱
۲-۵۷-۲-تئوریهای انگیزش:    ۴۱
۲-۵۸-تئوری دو عاملی هرزبرگ:    ۴۴
۲-۵۹-تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد:    ۴۴
۲-۶۰-تئوری انتظار روم    ۴۵
۲-۶۱-تئوری برابری    ۴۵
۲-۶۲-تئوری تقویت انگیزش    ۴۵
۲-۶۲-۱-تقویت مثبت    ۴۵
۲-۶۲-۲-تقویت منفی    ۴۵
۲-۶۲-۳-تضعیف رفتار نامطلوب    ۴۶
۲-۶۲-۳-تنبیه    ۴۶
۲-۶۳-مدیریت و انگیزش    ۴۶
۲-۶۴-شکاف وابستگی:    ۴۶
۲-۶۵-پنج مرحله برای کامیابی    ۴۷
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱-فرضیات    ۴۹
۳-۱-۱-تعریف فرضیه:    ۴۹
۳-۲-فرضیه های این تحقیق    ۴۹
۳-۳-جامعه آماری و نمونه گیری:    ۵۰
۳-۳-۱-تعریف جامعه آماری    ۵۰
۳-۴-جامعه آماری این تحقیق:    ۵۰
۳-۵-تعریف نمونه گیری:    ۵۰
۳-۶-انواع نمونه گیری:    ۵۱
۳-۷-نمونه گیری این تحقیق    ۵۱
۳-۸-روش های تحقیق    ۵۱
۳-۸-۱-تعریف روش تحقیق    ۵۱
۳-۸-۲-انواع روش های تحقیق    ۵۲
۳-۹-روش بکار گرفته شده در این تحقیق    ۵۳
۳-۱۰-روش های جمع آوری اطلاعات    ۵۳
۳-۱۰-۱-مشاهده    ۵۴
۳-۱۰-۲-پرسشنامه    ۵۴
۳-۱۰-۳-مصاحبه    ۵۴
۳-۱۱-روش آماری:    ۵۴
۳-۱۲-سیستم کتابداری:    ۵۴
۳-۱۳-روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق    ۵۵
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی    ۵۹
۴-۱-۱-تجزیه و تحلیل فرضیه اول:    ۵۹
۴-۱-۲-تجزیه و تحلیل فرضیه دوم    ۶۰
۴-۱-۳-تجزیه و تحلیل فرضیه سوم    ۶۱
۴-۱-۴-تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم    ۶۱
۴-۱-۵-تجزیه و تحلیل و فرضیه پنجم    ۶۲
فصل پنجم:
نتیجه گیری
۵-۱-نتایج این تحقیق    ۶۵
۵-۱-۱-نتیجه فرضیه اول:    ۶۵
۵-۱-۲-نتیجه فرضیه دوم    ۶۵
۵-۱-۳-نتیجه فرضیه سوم    ۶۵
۵-۱-۴-نتیجه فرضیه چهارم    ۶۶
۵-۱-۵-نتیجه فرضیه پنجم    ۶۶
۵-۲-ارائه پیشنهادات :    ۶۷
منابع و مأخذ:    ۷۱
پیوست۷۲

چکیده :
مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.
مدیریت را می توان متشکل از علم و هنر دانست به طور که بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن کار باید آموخت و در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و دیگر بخش را که موجب به کار بستن اندوخته در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نمایند.
من در این تحقیق به شش فرضیه ذیل پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری از این شش فرضیه پرداخته ام
۱- رابط معنا داری بین مشارکت کارکنان و افزایش عملکرد آنها وجود دارد.
۲- رابطه معنا داری بین به کارگیری آموزش در سازمان و افزایش کارآیی کارکنان وجود د ارد.
۳- رابطه معنا داری بین به کار گیری پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملکرد کارکنان سازمان وجود دارد.
۴- رابطه معنا داری بین بکار گیری رهبری و افزایش کارآیی عملکرد کارکنان وجود دارد.
۵- رابطه معنا داری بین انگیزش و افزایش عملکرد کارمندان وجود دارد.
در نهایت مشخص شد که رابطه معناداری بین این پنج فرضیه و افزایش عملکرد کارمندان وجود دارد .
هدف من از این تحقیق به صورت مشخص چنانچه میزان تعهد سازمانی کارکنان از سطح بالایی برخوردار باشد می تواند آثار و تبعات زیادی را برای موسسه به دنبال داشته باشد که در ادامه به تفصیل از آن یاد شده است .

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

15900 تومان – خرید