تحلیل تاثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز- مازندران

نام ::تحلیل تاثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز- استان ….
رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته  ترویج و آموزش کشاورزی
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :Word
صفحات ::۱۳۰
قیمت : ۹۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

99000 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب:

فصل اول
۱-۱ معرفی موضوع    ۲
۱-۲ بیان مسأله    ۶
۱-۳ اهمیت موضوع    ۷
۱-۴  هدف های تحقیق    ۹
۱-۴-۲ هدف های اختصاصی تحقیق    ۹
۱-۵ مرور کلی سابقه موضوع تحقیق    ۹
۱-۶ محدوده های تحقیق    ۱۴
۱-۷ تعریف واژگان    ۱۴
فصل دوم
مقدمه    ۱۷
بخش اول : کلیات کشت برنج    ۱۸
۲-۱-۱ وضعیت تولید ومصرف برنج    ۱۸
۲-۱-۲ . زراعت چند کشتی    ۱۹
۲-۱-۲-۳٫ کشت تاخیری یا چند کشتی پس و پیش    ۱۹
۲-۱-۳٫ اصول زراعت برنج    ۲۰
۲-۱-۳-۲-۶ تعادلات عناصر غذایی ثانویه و کم مصرف    ۲۷
۲-۱-۳-۲-۸٫ مدیریت آفات، بیماری ها وعلف های هرز    ۲۹
۲-۱-۳-۳٫ مرحله برداشت    ۳۴
۲-۱-۳-۴ مدیریت مزرعه پس از برداشت    ۳۴
۲-۱-۴٫ چالش های موجود در تولید برنج    ۳۵
بخش دوم: کشاورزی پایدار    ۳۶
۲-۲-۱٫ نقدی بر اصطلاح پایداری    ۳۸
۲-۲-۲٫ توسعه پایدار    ۳۸
۲-۲-۳٫ ابعاد توسعه پایدار    ۴۰
۲-۲-۴٫ تولید پایدار    ۴۱
۲-۲-۵ . نقش کشاورزی در توسعه پایدار    ۴۱
۲-۲-۶  اثرات منفی کشاورزی بر محیط زیست    ۴۲
۲-۲-۷ . کشاورزی پایدار    ۴۳
۲- ۲- ۸ .تعاریف و مفاهیم کشاورزی پایدار    ۴۴
۲-۲- ۹ فلسفه کشاورزی پایدار    ۴۶
۲-۲-۱۰ اصول کشاورزی پایدار    ۴۷
۲-۲-۱۱٫ اهداف کشاورزی پایدار    ۴۸
۲-۲-۱۲٫ ویژگی های کشاورزی پایدار    ۴۸
۲-۲-۱۳٫ نظام های بدیل کشاورزی پایدار    ۴۹
۲-۲-۱۴٫ کاربرد مواد شیمیایی کشاورزی و پی آمدهای آن    ۵۶
۲-۲-۱۵ شاخص های پایداری کشاورزی    ۵۹
۲-۲-۱۶ فناوری های پایدار و کم- نهاده خارجی در زراعت برنج    ۷۳
۲-۲-۱۶-۱ فناوری های مؤثر بر پایداری در مرحله کاشت برنج    ۷۵
۲-۲-۱۶-۲ فناوری های مؤثر بر پایداری در مرحله داشت برنج    ۷۵
۲-۲-۱۶-۳ مدیریت مزرعه پس از برداشت    ۷۶
بخش سوم: بهره وری کشاورزی    ۷۷
۲-۳-۱٫ تاریخچه، مفاهیم و تعاریف بهره وری    ۷۸
۲-۳-۲  اهمیت رشد بهره وری    ۸۰
۲-۳-۳٫ مفاهیم مرتبط با بهره وری    ۸۰
۲- ۳-۴ . مفاهیم نظری بهره وری کشاورزی    ۸۱
۲-۳-۵  روش های اندازه گیری بهره وری    ۸۳
۲-۳-۶٫ استفاده های اصلی از شاخص های بهره وری    ۸۵
۲-۳-۷ اندازه گیری بهره وری کل عوامل بین زمانی و بین مکانی    ۸۶
۲-۳-۸٫ روش مطالعه بهره وری مورد استفاده در تحقیق حاضر    ۸۶
۲-۳-۹  تعریف مبنای مقایسه بهره وری    ۸۷
۲-۳-۱۰ عوامل مؤثر بر بهره وری    ۸۸
۲-۴-۱  مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری    ۹۰
۲-۴-۲ مرور پژوهش های انجام شده در زمینه پایداری در ایران    ۹۵
۲-۴-۳٫ مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه بهره وری کشاورزی    ۹۷
۲-۴-۴ مطالعات بهره وری انجام شده در ایران    ۹۸
۲-۵٫ چهارچوب نظری تحقیق    ۱۰۰
مقدمه    ۱۰۰
۲-۵-۲ شاخص ها و فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۰۱
۲-۵-۲-۱ شاخص انتخاب بذر.    ۱۰۱
۲-۵-۲-۲ شاخص استفاده از کودهای آلی    ۱۰۲
۲-۵-۲-۳ شاخص کم- خاک ورزی    ۱۰۲
۲-۵-۲-۴ شاخص آبیاری و حفاظت از منابع آب    ۱۰۳
۲-۵-۲-۵ شاخص به کارگیری فناوری کود شیمیایی    ۱۰۳
۲-۵-۲-۶ شاخص شیوه صحیح کاربرد کودهای شیمیایی    ۱۰۴
۲-۵-۲-۷ شاخص به کارگیری فناوری سموم شیمیایی    ۱۰۴
۲-۵-۲-۸- شاخص شیوه صحیح کاربرد سموم شیمیایی    ۱۰۴
۲-۵-۲-۹٫ ابقای بقایای نباتی در مزرعه    ۱۰۴
۲-۵-۲-۱۰ تناوب و تنوع    ۱۰۵
۲-۵-۲-۱۱ وابستگی به نیروی کار خارج از مزرعه    ۱۰۵
۲-۵-۲-۱۲ کنترل بیولوژیک، زراعی و مکانیکی    ۱۰۶
۲-۵-۲-۱۳ رابطه تکمیلی زراعت و دامپروری    ۱۰۶
۲-۵-۲-۱۴ شاخص انرژی    ۱۰۷
۲-۵-۴ عوامل مؤثر بر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۰۸
عوامل شخصی    ۱۰۸
عوامل نهادی    ۱۰۹
عوامل زیر ساختی    ۱۰۹
عوامل اقتصادی    ۱۰۹
عوامل زراعی    ۱۱۰
عوامل اجتماعی    ۱۱۰
عوامل نگرشی    ۱۱۰
 فصل سوم
فصل سوم: روش تحقیق    ۱۱۴
مقدمه    ۱۱۴
۳-۱ روش و نوع تحقیق    ۱۱۴
۳-۲ توصیف منطقه مورد مطالعه    ۱۱۴
۳-۳ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری    ۱۱۵
۳-۳-۱ جامعه مورد مطالعه    ۱۱۵
۳-۳-۲ برآورد حجم نمونه    ۱۱۵
۳-۳-۳  روش نمونه گیری    ۱۱۶
۳-۴  متغیرهای تحقیق    ۱۱۷
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل و روش سنجش آنها    ۱۲۰
۳-۵ فرضیه های تحقیق    ۱۲۱
۳-۶ ابزار تحقیق    ۱۲۲
۳-۷٫ پایایی و روایی  ابزار تحقیق    ۱۲۲
۳-۸٫ روش های جمع آوری اطلاعات    ۱۲۲
فصل چهارم
فصل چهارم: یافته های تحقیق    ۱۲۴
مقدمه    ۱۲۴
۴-۱ توصیف داده ها    ۱۲۴
۴-۱-۱ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تولیدی بهره برداران    ۱۲۴
۴-۱-۱-۱ سن    ۱۲۴
۴-۱-۱-۲  سطح تحصیلات    ۱۲۴
۴-۱-۱-۳ رشته تحصیلی    ۱۲۴
۴-۱-۱-۴ تجربه    ۱۲۵
۴-۱-۱-۴ فاصله تا مرکز ترویج و خدمات کشاورزی    ۱۲۶
۴-۱-۱-۶ فاصله تا راه آسفالته    ۱۲۶
۴-۱-۱-۷  فاصله تا شرکت تعاونی    ۱۲۶
۴-۱-۱-۸  فاصله تا شهر    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۰ سطح زیر کشت (اراضی شالیزاری)    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۱ نوع مالکیت    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۲ تعداد قطعات اراضی شالیزاری    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۳ ارقام برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۴ میزان درآمد ناخالص حاصل از تولید برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۵  توالی کشت    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۶ درآمد ناخالص کشت بعد از برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۷ درآمد غیر کشاورزی    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۸ مالکیت دام    ۱۲۷
۴-۱-۱-۱۹ درآمد ناخالص از دام    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۰-۱ مشارکت اعضای خانوار در مرحله شخم    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۰-۲ مشارکت اعضای خانوار در مرحله تهیه ونگهداری خزانه    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۰-۳ مشارکت اعضای خانوار در مرحله نشای برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۰-۴  مشارکت اعضای خانوار در مرحله وجین برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۰-۶ مشارکت اعضای خانوار در کشت بعد از برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱  وابستگی به نیروی کار خارج از مزرعه    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۱ استفاده از کارگر مزدبگیر در برای شخم مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۲  استفاده از کارگر مزدبگیر برای آماده سازی خزانه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۳  استفاده از کارگر مزدبگیر برای نشای برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۴  استفاده از کارگر مزدبگیر برای وجین مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۵  استفاده از کارگر مزدبگیر برای کوددهی وسمپاشی مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۶  استفاده از کارگر مزدبگیر برای آبیاری مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۷  استفاده از کارگر مزدبگیر برای برداشت مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۱-۸  استفاده از کارگر مزدبگیر برای کشت بعد از برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲ هزینه نیروی کار    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۱ هزینه کارگری برای شخم و آماده سازی زمین    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۲ هزینه کارگری برای تهیه و نگهداری خزانه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۳ هزینه کارگری برای نشاکاری مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۴  هزینه کارگری برای وجین مزرعه برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۵  هزینه کارگری برای کودپاشی و سم پاشی برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۶  هزینه کارگری برای آبیاری برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۷  هزینه کارگری برای برداشت برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۲-۸  هزینه کارگری برای کشت محصولات بعد از برنج    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۳ کاربرد کودهای شیمیایی    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۴ کاربرد سموم شیمیایی    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۵ کانال ها و منابع کسب اطلاعات    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۶ مشارکت ترویجی    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۷ دسترسی به اعتبارات    ۱۲۷
۴-۱-۱-۲۸ ادراک کشاورزان از فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۴-۲ به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۴-۲-۱ فناوری های مرحله کاشت برنج    ۱۲۷
۴-۲-۱-۱ انتخاب بذر مناسب و ضدعفونی بذر قبل از کاشت    ۱۲۷
۴-۲-۱-۲ استفاده از کودهای آلی    ۱۲۷
۴-۲-۱-۳ خاک ورزی    ۱۲۷
۴-۲-۱-۴ جابجایی خاک    ۱۲۷
۴-۲-۲ فناوری های کشاورزی پایدار در مرحله داشت برنج    ۱۲۷
۴-۲-۲-۱ فناوری های آبیاری و حفاظت از منابع آب    ۱۲۷
۴-۲-۲-۲ استفاده از انرژی    ۱۲۷
۴-۲-۲-۳ استفاده از کودهای شیمیایی    ۱۲۷
۴-۲-۲-۴ استفاده از سموم شیمیایی    ۱۲۷
۴-۲-۳ فناوری های کشاورزی پایدار در مرحله برداشت برنج    ۱۲۷
۴-۲-۴ فناوری های پایدار مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز    ۱۲۷
۴-۲-۵ فناوری های پس از برداشت    ۱۲۷
۴-۲-۶  شاخص ترکیبی به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۴-۳ بهره وری    ۱۲۷
۴-۳-۲ بهره وری کل عوامل تولید (TFP)    ۱۲۷
۴-۳-۲-۱ بهره وری کل عوامل با روش وزن دهی به نهاده های تولید    ۱۲۷
۴-۳-۲-۲ بهره وری عامل کل با استفاده از شاخص لاسپیرز    ۱۲۷
۴- ۴ تحلیل استنباطی داده ها    ۱۲۷
۴-۴-۱ مطالعات مقایسه ای    ۱۲۷
۴-۴-۱-۲ مقایسه سطوح بهره وری از نظر به کارگیری برخی فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۴-۴-۲ تحلیل همبستگی و رگرسیون    ۱۲۷
۴-۴-۲-۱ تحلیل روابط متغیرها    ۱۲۷
۴-۴-۲-۱-۱ تحلیل همبستگی متغیرهای تحقیق و شاخص های به کارگیری فناوری های پایدار    ۱۲۷
۴-۴-۲-۲ تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر میزان به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۴-۴-۲-۳ تحلیل همبستگی بهره وری و متغیرهای تحقیق    ۱۲۷
۴-۴-۲-۴ تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر میزان بهره وری    ۱۲۷
۴-۴-۲-۵ تحلیل روابط به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار با بهره وری    ۱۲۷
فصل پنجم
فصل پنجم، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها    ۱۲۷
مقدمه    ۱۲۷
۵-۲ بیان مسأله    ۱۲۷
۵- ۳  اهمیت موضوع    ۱۲۷
۵- ۴ هدف های تحقیق    ۱۲۷
۵-۵ مرور پیشینه و چهارچوب نظری تحقیق    ۱۲۷
۵- ۶ روش شناسی تحقیق    ۱۲۷
۵- ۷ نتایج و نتیجه گیری از یافته های تحقیق    ۱۲۷
۵- ۷- ۱  وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تولیدی بهره برداران    ۱۲۷
۵- ۷-۲ به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۵-۷-۲-۱ فناوری های مرحله کاشت برنج    ۱۲۷
۵-۷-۲-۲ فناوری های کشاورزی پایدار در مرحله داشت برنج    ۱۲۷
۵-۷-۲-۳ فناوری های کشاورزی پایدار در مرحله برداشت برنج    ۱۲۷
۵-۷-۲-۴ فناوری های پایدار مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز    ۱۲۷
۵-۷-۲-۵ فناوری های پس از برداشت    ۱۲۷
۵-۷-۲-۶ شاخص ترکیبی به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
۵- ۷-۳  بهره وری    ۱۲۷
۵- ۷-۳-۲ بهره وری کل عوامل تولید (TFP)    ۱۲۷
۵- ۷-۳-۲-۲ بهره وری کل عوامل با استفاده از شاخص لاسپیرز    ۱۲۷
۵- ۷-۴  تحلیل استنباطی داده ها    ۱۲۷
۵-۷-۴-۱ مطالعات مقایسه ای    ۱۲۷
۵-۷-۴-۲ تحلیل بکارگیری فناوری های پایدار    ۱۲۷
۵-۷-۴-۲-۱- تحلیل همبستگی روابط متغیرها و بکارگیری فناوری های پایدار    ۱۲۷
۵-۷-۴-۲-۲ تحلیل رگرسیون بکارگیری فناوری های پایدار    ۱۲۷
۵-۷-۴-۳ تحلیل بهره وری    ۱۲۷
۵-۷-۴-۳-۱ تحلیل همبستگی روابط متغیرهای تحقیق و بهره وری    ۱۲۷
۵-۷-۴-۳-۲ تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر میزان بهره وری    ۱۲۷
۵-۷-۴-۴ تحلیل روابط به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار با بهره وری    ۱۲۷
۵-۷-۴-۴-۱ تحلیل همبستگی    ۱۲۷
۵-۷-۴-۴-۲ تحلیل رگرسیون    ۱۲۷
۵-۷-۴-۵ پیشنهادها    ۱۲۷
الف) پیشنهادهای ترویجی و اجرایی    ۱۲۷
ب) پیشنهادهای سیاست گذاری    ۱۲۷
ج) پیشنهادهای تحقیقاتی    ۱۲۷
فهرست منابع مورد استفاده    ض‌ض‌ض‌ض‌ض‌

فهرست جداول و اشکال

جدول ۲-۱٫ شاخص ها ِِِِی قابلیت دوام اقتصادی    ۶۱
جدول ۲-۲٫ شاخص های مناسب بودن اکولوژیک    ۶۱
جدول۲-۳٫ محاسبه شاخص پایداری    ۶۲
جدول ۲-۴٫ شاخص های پایداری معرفی شده توسط رائو (۲۰۰۲)    ۶۲
جدول ۲- ۶٫  مثال هایی از فناوری های LEISA )ماخذ: دسوزا فیلهو و همکاران، ۱۹۹۹)    ۷۲
شکل ۲- ۱٫ مدل نظری تحقیق    Error! Bookmark not defined.
جدول ۳-۱٫ تعداد واحدهای بهره برداری و سطح کشت شلتوک در منطقه مورد مطالعه    ۱۱۵
جدول ۴-۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن    ۱۲۴
جدول ۴-۲، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات    ۱۲۵
جدول ۴-۳، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر رشته تحصیلی    ۱۲۵
جدول ۴-۴، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر تجربه کشاورزی (سال)    ۱۲۵
جدول ۴-۵، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظرفاصله روستا تا مرکز خدمات    ۱۲۶
جدول ۴-۶، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظرفاصله روستا تا راه آسفالته    ۱۲۶
جدول ۴- ۷ ، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظرفاصله روستا تا شرکت تعاونی    ۱۲۶
جدول ۴- ۸ ، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظرفاصله روستای محل سکونت تا شهر    ۱۲۷
جدول ۴- ۹ ، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر دارا بودن تلفن    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر سطح زیر کشت شلتوک    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر مالکیت اراضی شالیزاری شخصی    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر میزان  سهم بری    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر تعداد قطعات اراضی شالیزاری    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۴، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر ارقام برنج کشت شده    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۵، توزیع فراوانی پاسخگویان  بر اساس درآمد ناخالص برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۱۶، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر توالی کشت در شالیزار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۷، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر درآمد ناخالص کشت بعد از برنج در شالیزار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۸، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر دارا بودن درآمد خارج از مزرعه    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۹، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر نوع شغل غیر کشاورزی    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۰، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر میزان درآمد ماهیانه (غیر کشاورزی)    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۱، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر مالکیت دام    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۲، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر درآمد ناخالص دام    ۱۲۷
جدول ۴-۲۳، توزیع فراوانی تعداد اعضای ( بالای ۱۵ سال) خانوار پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴-۲۴، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی خانوار درمرحله شخم    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۵ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی خانوار در مرحله خزانه    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۶، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی خانوار درمرحله نشای برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۷ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار خانوار در مرحله وجین    ۱۲۷
جدول ۴-۲۸ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار خانوار درمرحله برداشت    ۱۲۷
جدول ۴- ۲۹ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار خانوار در کشت بعد ار برنج    ۱۲۷
.جدول ۴- ۳۰ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار خانوار کل مراحل زراعت برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار مزدبگیر در مرحله شخم    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۲ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از نیروی کار مزدبگیر در آماده سازی خزانه برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۳ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از کارگر مزدبگیر در مرحله نشای برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۴ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از کارگر مزدبگیر در مرحله وجین برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۶، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از کارگر مزدبگیر برای آبیاری برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۷ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از کارگر مزدبگیر برای برداشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۳۸ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر استفاده از کارگر مزدبگیر برای کشت بعد از برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۳۹، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان وابستگی به کارگر مزدبگیر در زراعت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۰، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه کارگری برای شخم و آماده سازی زمین    ۱۲۷
جدول ۴-۴۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر پرداخت هزینه کارگری برای تهیه ونگهداری خزانه    ۱۲۷
جدول ۴-۴۲ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه نیروی کار برای نشای  برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۳ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه نیروی کار برای وجین مزارع برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۴ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه کارگری برای کوددهی و سمپاشی مزارع برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۵ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه کارگری برای آبیاری مزارع برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۶ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه کارگری برای برداشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۷ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه کارگری برای کشت پس از برداشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۸ ، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرکل هزینه کارگری برای نظام کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۴۹، توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مصرف انواع کودهای شیمیایی    ۱۲۷
جدول ۴-۵۰، توزیع فراوانی پاسخگویان براساس مفدار کود مصرفی در هکتار    ۱۲۷
جدول ۴-۵۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرکل کود مصرفی    ۱۲۷
جدول ۴-۵۲، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر کل هزینه کودهای شیمیایی مصرفی    ۱۲۷
جدول ۴-۵۳، فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر کاربرد سموم شیمیایی( حشره کش، علف کش، قارچ کش) در مزارع شالیزار    ۱۲۷
جدول ۴- ۵۴، توزیع درصد پاسخگویان بر اساس اولویت کانال ها/منابع اطلاعاتی مورد استفاده) ۱۷۰ (n=    ۱۲۷
جدول ۴- ۵۵، توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطوح دسترسی به منابع کسب اطلاعات    ۱۲۷
جدول ۴-۵۶،  توزیع درصدها ی پاسخگویان از نظر مشارکت در فعالیت ها ی ترویجی) ۱۷۰(n=    ۱۲۷
جدول ۴- ۵۷، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرسطوح مشارکت در فعالیت های ترویجی    ۱۲۷
جدول ۴- ۵۸، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر دریافت وام از منابع اعتباری کشاورزی    ۱۲۷
جدول ۴- ۵۹، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر مبلغ وام دریافتی    ۱۲۷
جدول ۴- ۶۰، توزیع فراوانی پاسخگویان  از نظر مدت باز پرداخت وام    ۱۲۷
جدول ۴-۶۱، توریع درصدهای  ادراک پاسخگویان  از فناوری ها ی کشاورزی پایدار    ۱۲۷
جدول ۴-۶۲، گروه بندی پاسخگویان براساس ادراک  فناوری ها ی کشاورزی پایدار    ۱۲۷
جدول ۴-۶۳، فراوانی و درصدهای پاسخگویان از نظر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
جدول ۴-۶۴، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر رعایت اصول انتخاب بذر    ۱۲۷
جدول ۴-۶۵، توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سطوح به کارگیری اصول انتخاب بذر مناسب (نمره)    ۱۲۷
۴-۶۶، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ضد عفونی بذر برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۶۷، وضعیت کاربرد انواع کود های آلی توسط پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴-۶۸، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر به کارگیری ماشین آلات خاک ورزی کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۶۹درصدهای نمونه آماری در ارتباط با عمق شخم انجام شده با تراکتور و تیلر    ۱۲۷
جدول ۴-۷۰، میانگین و انحراف معیار دفعات، ساعات و میزان زمین شخم شده با تراکتور و تیلر    ۱۲۷
جدول ۴-۷۱، فراوانی و در صد نمونه آماری براساس توان- ساعت انرژی مصرفی ماشین آلات خاک ورزی    ۱۲۷
جدول ۴-۷۲، فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر اندازه جابجایی خاک مزرعه    ۱۲۷
جدول ۴-۷۳، فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر منابع آب مورد استفاده در کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۷۴،  فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر استفاده از منابع انرژی در سال زراعی مورد مطالعه    ۱۲۷
جدول ۴-۷۵، فراوانی و درصد نمونه آماری براساس نحوه مصرف کودهای شیمیایی    ۱۲۷
جدول ۴-۷۶، فراوانی و درصد پاسخگویان براساس زمان استفاده از علف کش ها    ۱۲۷
جدول ۴-۷۷، فراوانی و درصد پاسخگویان براساس زمان استفاده از سموم قارچ کش    ۱۲۷
جدول ۴-۷۸، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر زمان استفاده از سموم حشره کش    ۱۲۷
جدول ۴-۷۹، فراوانی و درصد نمونه آماری براساس وضعیت آب مزرعه هنگام سمپاشی    ۱۲۷
جدول ۴-۸۰، فراوانی و درصد پاسخگویان از نظر نوع دستگاه سمپاش مورد استفاده    ۱۲۷
جدول ۴-۸۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر شیوه برداشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۸۲، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر نوع ماشین آلات مورد استفاده برای خرمنکوبی    ۱۲۷
جدول ۴-۸۳، سطح به کارگیری فناوری های بیولوژیک، زراعی و مکانیکی توسط پاسخگویان )۱۷۰ (n=    ۱۲۷
جدول ۴-۸۴، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرعملیات مدیریت بقایای برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۸۵، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر عملیات مدیریت کاه برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۸۶، فراوانی و درصد پاسخگویان از نظرتبدیل فضولات به کمپوست    ۱۲۷
جدول ۴-۸۷،. میانگین و انحراف معیار امتیازات به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار توسط پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴- ۸۸، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر بهره وری جزیی بذر ارقام برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۸۹، فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس بهره وری زمین (تن/ هکتار)    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۰، فراوانی و درصد نمونه آماری براساس بهره وری نیروی کار خانوادگی و کارگر مزدبگیر    ۱۲۷
جدول ۴-۹۱، فراوانی و درصد نمونه آماری براساس بهره وری جزیی کود شیمیایی    ۱۲۷
جدول ۴-۹۲، سطوح بهره وری جزیی سموم شیمیایی مصرفی در کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۹۳، سطوح  بهره وری جزیی عملیات خاک ورزی (توان- ساعت انرژی مصرفی) در کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۴، آماره های مربوط به در آمد ها و هزینه های تولید کشاورزان مورد مطالعه    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۵، آماره های مربوط به سهم هر یک از نهاده ها در هزینه های تولید پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۶، فراوانی و درصد نمونه آماری از نظر سطح بهره وری کل عوامل تولید مزارع    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۷، میانگین تولید ، قیمت و درآمد حاصل از برنج و محصولات کشت دوم در میان پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۸، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر درآمد بر اساس قیمت متوسط    ۱۲۷
جدول ۴- ۹۹، توزیع قراوانی پاسخگویان از نظر اعداد شاخص محصول    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۰، میانگین مقدار نهاده مصرفی، قیمت و هزینه متوسط نهاده های مصرفی پاسخگویان    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۱، توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر هزینه پرداختی برای نهاده ها (متوسط قیمت* نهاده مصرفی هر زارع)    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۲، فراوانی و درسد پاسخگویان از نظر اعداد شاخص هزینه    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۳، فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس سطح بهره وری    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۴، فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شاخص محصول در کشت برنج    ۱۲۷
جدول ۴-۱۰۵، فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شاخص نهاده برای محصول برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۶، فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس سطح بهره وری محصول برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۷، تحلیل واریانس به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار در مناطق مورد بررسی    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۸، نتیجه آزمون دانکن برای مقایسه میانگین های  به کارگیری فناوری های کود آلی    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۰۹، آزمون دانکن برای تفکیک پاسخگویان مناطق از نظر مصرف کود شیمیایی در هکتار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۰، آزمون دانکن برای تفکیک پاسخگویان مناطق از نظر شیوه مصرف سموم    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۱، آزمون دانکن برای تفکیک پاسخگویان مناطق از نظر مقدار مصرف سموم در هکتار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۲، آزمون دانکن برای تفکیک پاسخگویان مناطق از نظر ابقای بقایای نباتی    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۳، آزمون دانکن برای تفکیک پاسخگویان مناطق از نظر به کارگیری تناوب و تنوع    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۴، آزمون دانکن برای تفکیک مناطق از نظرشاخص ترکیبی به کارگیری فناوری ها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۵، تحلیل واریانس بهره وری محصول برنج در مناطق مورد بررسی    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۶، آزمون دانکن، تفکیک مناطق از نظر بهره وری برنج    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۷، مقایسه میانگین های بهره وری کل عوامل تولید برای سطوح مختلف تناوب و تنوع    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۸، ضرایب همبستگی بین شاخص انتخاب بذر و برخی متغیرهای تحقیق    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۱۹٫ ضرایب همبستگی بین شاخص کود آلی و برخی متغیرهای مستقل    ۱۲۷
جدول ۴-۱۲۰٫ ضرایب همبستگی بین شاخص آبیاری وحفاظت از منابع آب و برخی متغیرها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۱٫ ضرایب همبستگی بین شاخص شیوه مصرف سموم و برخی متغیرها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۲٫ ضرایب همبستگی بین شاخص وابستگی به نیروی کار مزدبگیر و برخی متغیرهای مستقل    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۳٫ ضرایب همبستگی بین شاخص ابقای بقایای نباتی و برخی متغیرهای مستقل    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۴٫ ضرایب همبستگی بین شاخص کنترل زراعی، مکانیکی و بیولوژیک با برخی متغیرها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۵٫ ضرایب همبستگی شاخص مصرف سموم در هکتار با برخی متغیرهای مستقل    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۶٫ ضرایب همبستگی بین شاخص مصرف کود شیمیایی در هکتار و برخی متغیرها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۷٫ ضرایب همبستگی شاخص تناوب و تنوع با برخی متغیرها    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۸، ضرایب همبستگی شاخص ترکیبی به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار با برخی متغیرهای تحقیق    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۲۹٫ نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای تاثیرگذار بر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳۰٫ تحلیل همبستگی بهره وری نظام کشت برنج با برخی متغیرهای مستقل    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳۱٫ نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای تاثیرگذار بر بهره وری کل مزرعه (شاخص)    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳۲٫ نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای تاثیرگذار بر بهره وری کشت برنج (لاسپیرز)    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳۳٫ تحلیل همبستگی بهره وری و به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار    ۱۲۷
جدول ۴- ۱۳۴، نتایج تحلیل رگرسیون شاخص ها پایداری مؤثر بر بهره وری کل مزرعه    ۱۲۷

چکیده
هدف از این مطالعه، تحلیل تاثیر به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار بر بهره وری در واحدهای تولید برنج در حوزه آبریز هراز استان مازندران بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه،     ۱۱۰۰۰۰ نفر از بهره برداران ۸۳۰۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیکاری شهرستان های آمل، بابل، محمودآباد و بابلسر بوده اند. اندازه نمونه شامل ۱۷۰ نفر بود. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه تکمیل گردید. روایی محتوایی آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان کشاورزی منطقه به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما (مقدار آلفا ۸۵/.) به دست آمد. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که میزان به کارگیری فناوری های کشاورزی پایدار با متغیرهای استفاده از نیروی کار خانواده، فاصله تا شهر، کل تولید برنج، تماس با منابع اطلاعاتی و ادراک کشاورزی پایدار رابطه مثبت ولی، با متغیرهای فاصله روستا تا شرکت تعاونی و درآمد خارج از مزرعه رابطه منفی و معنی داری داشته است. محاسبه بهره وری کل عوامل تولید برنج با استفاده از شاخص لاسپیرز مشخص نمود که بهره وری مزارع برنج ۲/۸۸ درصد از پاسخگویان، منفی و برای بقیه ی پاسخگویان، مثبت بوده است. اتکای زیاد به کارگر مزدبگیر و استفاده بی رویه از ماشین آلات مهم ترین علل کاهش بهره وری بوده اند. همچنین، بهره وری کل نظام کشت (برنج و محصولات بعد از برنج) برای ۶/۶۷ درصد از پاسخگویان منفی و برای بقیه آنان مثبت بوده است. تنوع و تناوب زراعی از عوامل مهم این افزایش در بهره وری بوده اند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بهره وری با متغیرهای فاصله تا مرکز خدمات، سطح کشت، تعداد قطعات اراضی، اندازه مزرعه، وابستگی به نیروی کار خارج از مزرعه رابطه منفی معنی دار داشته است. رابطه مشارکت ترویجی با بهره وری برنج و رابطه تماس با منابع اطلاعاتی با بهره وری کل محصولات مثبت و معنی دار بوده است. نتیجه تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه شاخص های نیروی کار و انتخاب بذر با بهره وری (برنج و کل محصولات) مثبت و معنی دار بود. ولی، رابطه شاخص های ابقای بقایا، کنترل آفات، تناوب و تنوع و رابطه تکمیلی زراعت و دامپروری تنها با بهره وری کل محصولات مثبت و معنی دار بود. رابطه شاخص ترکیبی به کارگیری فناوری ها با بهره وری نیز فقط برای کل محصولات معنی دار بود. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که شاخص های معکوس وابستگی به نیروی کار خارج از مزرعه، معکوس مصرف کود در هکتار و ابقای بقایای نباتی در مزرعه مهم ترین تبیین کننده های تغییرات بهره وری بوده اند.
کلید واژگان:  فناوری کشاورزی پایدار، کشاورزان شالیکار، ، بهره وری، شاخص پایداری


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

99000 تومان – خرید و دریافت فایل