ترجمه آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

عنوان موضوع انگلیسی:
Are human resource practices linked to employee misconduct? 

حجم فایل ::۳۸۵ کیلو بایت
دسته بندی::رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۲
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۰

قیمت :۱۱۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

11900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

مقدمه
گستره مواد پروفایل (شرح) بالا از رفتار جنایی و سوءرفتار تجارت های آمریکایی، اروپایی و آسیایی هم عصر در تحقیقات آکادمیک و نشریه های متداول بسیار مورد توجه بوده است. محکومیت های دادگاهی مدیران اجرایی شرکت کننده در رفتارهای جنایی که در شرکت  هایی از قبیل Enron, Adelphia, Parmalat, and Samsung کار می کردند تاثیر اجتماعی گسترده ای در رابطه با شکست یا تنزل این شرکت ها داشتند. موارد جدیدتر در ناکامی های مالی از قبیل AIG and Merrill Lynch حاکی از این است که سوءرفتار ظاهرا یک مسئله زمانی است. سوء رفتار ممکن است تاثیر معکوسی بر روی سهامداران از قیبل کارمندان، طلبکارها و مشتری ها داشته باشد.

Introduction
The breadth of high profile cases of criminal behavior and misconduct in contemporary American, European (Knights &
O’Leary, 2005), and Asian (Sang-Hun, 2007) businesses has received significant attention in both the academic literature and the
popular press (Baucus & Baucus, 1997; Baucus & Near, 1991). The court convictions of executives engaged in criminal behavior
that occurred at companies such as Enron, Adelphia, Parmalat, and Samsung have broad social impacts associated with the collapse
or decline of these firms. The more recent cases in the collapse of financial giants such as AIG and Merrill Lynch, suggest that
misconduct persists and appears to be a chronic problem. The misconduct can adversely affect numerous stakeholders such as
employees, stockholders, creditors, and customers (Hooker, 2009).
The issue of misconduct within companies leads to the question, “Why do employees engage in misconduct?” The typical white
collar person who engages in misconduct is a middle aged white male. White collar, middle aged white males would not normally
fall into your stereotypes of people who engage in illegal behavior. Furthermore, these actions occur in spite of control systems
such as codes of ethics, toll free numbers to anonymously report inappropriate actions, managerial oversight, and sophisticated
internal auditing practices that are intended to reduce illegal behavior. Previous research suggests that individual differences (see
O’Fallon & Butterfield, 2005 for a recent literature review) including demographic variables such as gender (McCabe, Ingram, &
Dato-on, 2006), personality traits (Greenberg, 2002), and stages of moral development (Greenberg, 2002) influence misconduct.
Research also suggests that organizational contexts such as codes of ethics (Schwartz, 2001; Beu & Buckley, 2004), leadership and

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

11900 تومان – اضافه و پرداخت