ترجمه ارتباطات

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی بر روی ارتباط بین ادغام زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی (ترجمه ارتباطات)
عنوان موضوع انگلیسی:
The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship
between supply chain integration and operational performance

حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت -مدیریت تحول
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۸
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۲      دانلود فایل اصلی

قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه ارتباطات

چکیده
این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیره تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات محتمل الوقوع عدم قطعیت محیطی (EU) بر ارتباطات بین ۳ بعد از یکپارچگی زنجیره تأمین و ۴ بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می دهد. براساس تئوری های پردازش اطلاعات سازمانی و محتمل الوقوع، بحث می کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه-کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه-هایی که از ۱۵۱ کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات محتمل الوقوع مدیریت عملیات کمک کرده و به  طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش های یکپارچه خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می کند.
کلیدواژه: عدم قطعیت محیطی، محتمل الوقوع، ادغام زنجیره تأمین، عملکرد عملیاتی

 

 

This paper extends prior supply chain research by building and empirically testing a theoretical model of
the contingency effects of environmental uncertainty (EU) on the relationships between three dimensions
of supply chain integration and four dimensions of operational performance. Based on the contingency
and organizational information processing theories, we argue that under a high EU, the associations
between supplier/customer integration, and delivery and flexibility performance, and those between
internal integration, and product quality and production cost, will be strengthened. These theoretical
propositions are largely confirmed by multi-group and structural path analyses of survey responses collected
from 151 of Thailand’s automotive manufacturing plants. This paper contributes to operations
management contingency research and provides theory-driven and empirically proven explanations for
managers to differentiate the effects of internal and external integration efforts under different environmental
conditions

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید