ترجمه انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی

عنوان موضوع انگلیسی:DEA Portfolio Selection in Malaysian Stock
Market

حجم فایل :: ۲۱۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی :
تعداد صفحات انگلیسی ::۵

قیمت : ۴۹۰۰

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

Abstract—The purpose of this paper is to investigate the
effectiveness of data envelopment analysis (DEA) model on
portfolio selection for investors over long horizon in the
Malaysian stock market. This paper employs the technical
efficiency DEA model to evaluate the firm’s efficiency.
Then, the efficient firms are selected for the portfolio
formation. The scope of this paper incorporates all
companies of the property sectors of Bursa Malaysia from
۲۰۰۴ through 2005. The results demonstrate that the
Technical Efficiency Portfolio seems to produce significant
cumulative abnormal returns over the 36-months holding
period. In a nutshell, the empirical findings suggest that the
DEA models effectively can be used as a tool in helping
investors for their portfolio selection over long-term in
Malaysian stock market.
Keywords  Data Envelopment Analysis (DEA), Portfolio
Selection, Relative Efficiency, Emerging market.

چکیده
هدف از این مقاله بررسی اثربخش مدل تحلیل پوشش داده DEA  با انتخاب سهام برای سرمایه گذاران بیش از حد در بازار بورس مالزی می پردازیم این مقاله به استفاده از تکنیک مدل DEA کارایی به منظور ارزیابی کارایی شرکت می پردازد .سپس شرکت های کارامد برای اطلاعات سهام انتخاب میشوند هدف از این مقاله شامل تمام شرکت هایی که در بخش املاک بورس مالزی از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۰۵ قرار دارد است و نتایج ان تکنیک کارایی سهام را نشان می دهد که بنظر می رسد تولید قابل توجهی و بازده غیرطبیعی در این ۳۶ ماه برگزاری را کسب کرده است بطور خلاصه یافته های تجربی پیشنهاد شده است که مدل DEA  بطور موثر می تواند بعنوان یک ابزار برای کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب سهام در بلند مدت در بازار سهام مالزی است .
کلمات کلیدی :تحلیل پوشش داده DEA انتخاب سهام ،کارایی ،بازده در حال ظهور

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید