ترجمه اندازه گیری سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایه اجتماعی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه اندازه گیری سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایه اجتماعی: با رویکرد  به کارکنان بخش خدمات

عنوان موضوع انگلیسی:Measurement of organizational investments in social capital: The service employee perspective
حجم فایل ::۱۸۸ کیلو بایت
دسته بندی:: مدیریت بازرگانی بین الملل
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۱۸
تعداد صفحات انگلیسی ::۷

قیمت : ۱۷۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

17900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:
چکیده:
این مقاله توسعه و اعتبار سنجش سرمایه گذاری های سازمانی در سرمایه اجتماعی(OISC) را توصیف می کند. فرایند توسعه این مقیاس در طی ۳ مرحله (آیتم بندی،پالایش مقیاس،اعتبار مقیاس) انجام شد، که با دو مجموعه داده جدا از هم شامل ۷۳۵ نفر از کارکنان مربوط به بخش های مختلف ساختارهای خدمت  محور می باشند که این خدمات با یک دیگر متفاوت می باشند. همچنین این داده ها شواهدی برای محتوا،زمینه،تمایز، همگرایی و قانونی اعتبار،ابعاد و روایی سنجش OISC  فراهم کرده اند. سنجش OISC مقیاس مختصر تک بعدی است که علاوه بر کاربرد عملی در فروش و دیگر زمینه های خدمت پتانسیل زیادی برای کاربرد در گسترش و آزمون تئوری دارد.
کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی (Social capital)، مقیاس توسعه(Scale development)، مقیاس اعتبار(Scale validation)، کارکنان خدمت(Service employee)، رضایت شغلی(Job satisfaction)، تعهد به خدمت(Commitment to service quality)

a b s t r a c t
This paper describes the development and validation of a measure of organizational investments in social
capital (OISC). The scale development process is carried out over three stages (item generation, scale
purification, scale validation), with two separate data collection phases involving a total of 735 working
adults from multiple and diverse service-related workplace settings. As such, the data provide evidence for
the face, content, discriminant, convergent and nomological validity, dimensionality and reliability of the
OISC measure. The OISC measure is a concise, unidimensional scale that has the potential for significant
usage in the development and testing of theory, as well as practical application in retail and other service
provision contexts.

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

17900 تومان – اضافه و پرداخت