ترجمه قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست
پایداری: یک تحقیق اکتشافی از شرکت های
B2B

مدیریت بازاریابی صنعتی

عنوان موضوع انگلیسی:Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental
sustainability: An exploratory investigation of B2B firms

حجم فایل ::۳۸۹  کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۳۰
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۴

قیمت :۱۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه قابلیت های بازاریابی و استراتژی مبتنی بر نوآوری محیط زیست
پایداری: یک تحقیق اکتشافی از شرکت های
B2B

 

 

Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental
sustainability: An exploratory investigation of B2B firms

a b s t r a c t

While emerging literature on sustainability shows that environmentally responsible strategies can contribute
to competitive advantage and enhanced financial performance, little is known about specific marketing capabilities
that lead to sustainable consumption behavior, and whether implementing such strategies leads to
firm competitive advantage. Using the case method approach, this study explores marketing-related strategies
and practices pertaining to sustainable consumption as reported by leading sustainable firms in the
B2B context. We examine case studies of forty seven B2B firms and identify key marketing capabilities that
tie to innovation-based sustainability strategies, sustainable consumption behavior and firm performance.
We use our findings to develop a conceptual framework linking marketing capabilities to innovation strategies
for firm sustainability, sustainable consumption behavior and firm competitive advantage, and put forward
propositions for future research.

چکیده:
در حالیکه مطبوعات ، مدام از استراتژی های سازگار با طبیعت که می توانند مزیت رقابتی داشته و موجب پیشرفت امور مالی شوند سخن می گویند ولی کمتر به ویژگیهای خاص بازاریابی اشاره می کنند که منجر به روش مورد قبول در مصرف ، و اینکه به کار گیری چنین روشهایی چگونه مزیت رقابت در بین شرکتها ایجاد می کند، می پردازند. این مطالعه، با به کار گیری یک مورد از این روشها ، استراتژیهای مربوط به بازاریابی ، که مربوط به روش مورد قبول در مصرف  است را مورد بررسی قرار داده و شرکتهای پایدار را در زمینه B2B هدایت می کند. ما به عنوان نمونه مطالعه ۴۷ شرکت B2B را مورد بررسی قرار داده و قابلیت های کلیدی بازاریابی را شناسایی کردیم که درگرو روشهای پایدار، بر پایه نوآوری،روش مورد قبول در مصرف و فعالیت شرکت می باشد. ما از یافته های خود برای توسعه یک چهارچوب ضمنی  در خصوص ارتباط  قابلیت های بازاریابی با استراتژیهای نوع آوری جهت پایداری شرکت، روش مورد قبول در مصرف و مزیت رقابت در شرکت، استفاده کردیم وآنها را برای پژوهش های آتی پیشنهاد می کنیم.

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید