ترجمه هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا

عنوان موضوع انگلیسی:Cost efficiency of the banking industry in the
South Eastern European region

Christos Staikouras a,∗, Emmanuel Mamatzakis b,
Anastasia Koutsomanoli-Filippaki a
a Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business,
۷۶ Patision Street, 10434 Athens, Greece
b Department of Economics, University of Macedonia, 156 Egnatia Street, 54006 Thessaloniki, Greece
Received 15 July 2005; accepted 11 July 2007
Available online 20 July 2007

هزینه بهره وری صنعت بانکداری در
کشورهای جنوب شرق اروپا
گروه حسابداری و امور مالی، دانشگاه اقتصاد و دارایی آتن، خیابان، ۱۰۴۳۴ آتن، یونان
گروه اقتصاد، دانشگاه مقدونیه،  خیابان Egnatia، ۵۴۰۰۶,  تسالونیکی، یونان
دریافت ۲۰۰۵ ژوئیه ۱۵٫ پذیرش ۲۰۰۷ ژوئیه
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی ::۲۲
تعداد صفحات انگلیسی ::۱۵

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

Abstract
This paper analyses cost efficiency in the banking sector of six South Eastern European countries over the
period 1998–۲۰۰۳٫ A stochastic frontier approach, incorporating firm-specific and country-related variables,
indicates a generally low level of cost efficiency, with significant inefficiency differences among countries.
Foreign banks and banks with higher foreign bank ownership involvement are associated with lower inefficiency.
Furthermore, we observe a negative correlation of cost inefficiency with bank capitalization and firm
market share, and a positive one with the fraction of loans in the asset portfolio.
© ۲۰۰۷ Elsevier B.V. All rights reserved.

ترجمه فارسیچکیده
این مقاله هزینه بهره وری را در بخش بانکی شش کشور جنوب شرقی اروپا در طول سال های ۱۹۹۸-۲۰۰۳ مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. یک رویکردمبنی بر فرایندهای تصادفی،با توجه به پیوستگی میان موسسات هر کشور, میزان هزینه بهره وری را با توجه به وجود ناکارامدی های موجود در این کشورها,  نشان می دهد. بانک های خارجی و بانک هایی که مالک خارجی دارند , میزان ناکارآمدی آنها کمتراست. علاوه بر این، ما یک رابطه منفی بین هزینه ناکارآمدی با سرمایه بانک ومیزان مشارکت بانک در بازارمشاهده می کنیم، و همچنین یک رابطه مثبت بین هزینه ناکارآمدی با کسری  وام در مجموع دارایی بانک مشاهده می کنیم.
© ۲۰۰۷ الزویر B.V. همه حقوق محفوظ است.
طبقه بندی JEL: G21. P34. P52
کلمات کلیدی: بانکداری. هزینه بهره وری. ساختار مالکیت. کشورهای جنوب شرق اروپا

دریافت بلافاصله بعد از خرید (متن فارسی و انگلیسی)