ترجمه ويروسها ،كرمها وتروژانها چه هستند؟ (رایگان)

ترجمه

عنوان موضوع فارسي:: ويروسها ،كرمها وتروژانها چه هستند؟

عنوان موضوع انگليسي::What are viruses, worms, and Trojans   16
حجم فايل :: 57 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته عارف اسلامي
فرمت صفحات فارسي : Word
فرمت صفحات انگليسي : Word
تعداد صفحات فارسي ::8
تعداد صفحات انگليسي ::8

قيمت : رایگان

دانلود با لینک مستقیم

بخشی  از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family.

Read on to learn about the characteristics and differences of viruses, worms, and Trojans.

What is a virus?

What is a worm?

What is a Trojan?

How do worms and other viruses spread?

How can I tell if I have a worm or other virus?

Next steps: Reducing your virus risk

ویروسها ، کرمها وتروژانها چه هستند؟

ویروسها ، کرمها وتروژانها برنامه های بدی هستند که می توانند باعث خطر برای کامپیوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند وآنها حتی ممکن است از کامپیوترشما برای بخش کردن خودشان برای دوستانتان، آشنایان، شرکت محل کار استفاده کنند ودرآدرس مجازی باقی بمانند. خبرهای خوب آن است که با یک جلوگیری اندک وتعدادی مفهوم رایج خوب شما احتمالا کمترقربانی اینها هستید . به نظر می رسد این پیش قدم شدن شما برای جلوگیری تمام فامیل شما را محافظت می کند. بخوانید برای یادگرفتن درباره مشخصه ها وتفاوتهای ویروسها ، کرمها وتروژانها .

–         ویروس چیست؟

–         کرم چیست؟

–         تروژان چیست؟

–         چطورکرمها وویروسهای دیگر پخش می شوند؟

–         چطورمی توان اثرکرم یا ویروس داشت؟

مرحله بعدی : کاهش خطر ویروس

 

 

دانلود با لینک مستقیم