ترجمه چگونگی ساخت و پیامدهای جهت گیری بازار یابی داخلی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::چگونگی ساخت و پیامدهای  جهت گیری بازار یابی داخلی

عنوان موضوع انگلیسی:
Internal market orientation
Construct and consequences
حجم فایل ::۲۹۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت صفحات فارسی :: Word
فرمت صفحات انگلیسی :: pdf
تعداد صفحات فارسی :
تعداد صفحات انگلیسی ::۸

قیمت : ۸۹۰۰ تومان

دریافت فایل با اتمام پرداخت

8900 تومان – اضافه و پرداخت

بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی:

ترجمه چگونگی ساخت و پیامدهای  جهت گیری بازار یابی داخلی

چکیده
تحقیقات در زمینه خدمات، میزان توجه مدیران بهداخل شرکت و به خصوص کارکنان را به اندازه توجه به خارج شرکت و مشتریان موثر نشان داده است. این قلمرو داخلی را بازاریابی داخلی می نماند. علی رقم بیش از دو دهه بحث در مورد بازاریابی داخلی، هنوز هم بیشتر عملیات بازاریابی متمرکز بر فاکتورهای خارجی شرکت می باشد. به علت این که با گذر بیشتر زمان میزان اهمیت خدمات در کالاهای ارائه شده بیشتر و بیشتر می شود، این گونه جت گیری در بازاریابی مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله تلاش دارد تا ساختار و مفهومی مدرن همانند بازاریابی خارجی و به موازات آن، برای بازاریابی داخلی ارائه دهد. ارتباط میان بازاریابی داخلی و خارجی شناسایی و اهمیت بازارگرایی مورد بحث قرار می گیرد. ارائه مدلی دیگر از این روابط منوط به تحقیقات آتی است.

Internal market orientation
Construct and consequences

Abstract
Research in services has long recognized the need for managers to focus internally on employees as well as externally on customers. This
internal focus is the domain of internal marketing. Despite over 2 decades of discussion of internal marketing, most operationalizations of
marketing are grounded in ideas of product markets and remain resolutely focused on the external market, ignoring the internal focus
necessary in services markets. Such operationalizations of marketing are outdated in modern markets where most purchases involve a
combination of product and service elements, and, in the long term, service quality may be more important than product quality to the
consumer. This paper reconceptualizes marketing and develops a new construct, ‘internal market orientation’ (IMO), which closely parallels
and complements existing models of external market orientation. The relationship between internal and external market orientations is
explored, and the performance implications of IMO are discussed. A second model of these proposed relationships is presented with
implications for managers and recommendations for future research.
D 2002 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords: Internal marketing; Internal market orientation; Market orientation; Internal customers

ترجم

دریافت بلافاصله بعد از خرید

برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید

8900 تومان – اضافه و پرداخت