ترجمه گزارش و افشاء كنندگان گزارش(رایگان)

عنوان موضوع فارسي:: گزارش و افشاء كنندگان گزارش
حجم فايل ::459 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته عارف اسلامي
فرمت صفحات فارسي : Word
فرمت صفحات انگليسي :: pdf
تعداد صفحات فارسي ::16
تعداد صفحات انگليسي ::

قيمت : رایگان

بخشي از مقاله به همراه ترجمه فارسي:

Uniform
Audit & Accounting
Guide
For Audits of Transportation Consultants’
Indirect Cost Rates
Prepared by the American Association of State
Highway and Transportation Officials,
Audit Subcommittee
December 2001
American Association of State Highway and Transportation Officials
444 North Capitol Street, NW, Suite 249, Washington, DC 20001, 202-624-5800
www.transportation.org

AASHTO
Uniform Audit & Accounting Guide
for Transportation Consultants
December 2001 1/3/2002
ii ii ii
Uniform
Audit & Accounting Guide
For Audits of Transportation Consultants’
Indirect Cost Rates
Prepared by the American Association of State
Highway and Transportation Officials (AASHTO),
Audit Subcommittee
December 2001
Assistance and consultation provided by:
Southern Resource Center of the Federal Highway
Administration (FHWA)
and
American Council of Engineering Companies (ACEC)
Transportation Committee
An electronic version of this guide can be found at the
AASHTO home page: www.transportation.org
AASHTO
Uniform Audit & Accounting Guide
for Transportation Consultants
December 2001 1/3/2002
iivv
American Association of State Highway and Transportation Officials
Executive Committee, 2001–2002
President: E. Dean Carlson, Kansas
Vice President: Brad Mallory, Pennsylvania
Secretary/Treasurer: Larry King, Pennsylvania
AASHTO Executive Director: John C. Horsley, Washington, D.C.
Regional Representatives
Region I: William Ankner, Rhode Island
Joseph Boardman, New York
Region II: W. Lyndo Tippett, North Carolina
Bruce Saltsman, Tennessee
Region III: J. Bryan Nicol, Indiana
Kirk Brown, Illinois
Region IV: Pete Rahn, New Mexico
Joseph Perkins, Alaska
American Association of State Highway and Transportation Officials
Administrative Subcommittee on Internal/External Audit, 2001–2002

فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش:
گزارش هاي حسابرسي ممكن است تفسير كند انواعي از فرمت ها و سبك ها را هنگام انجام حسابرسي هزينه هاي غيرمستقيم حسابرس بايد تهيه كند گزارشي از صورت وضعيت هزينه هاي غيرمستقيم و يك گزارش از كنترل هاي داخلي. مثالهاي ارائه شده بعدي اين گزارشهايي كه ما سفارش مي كنيم براي استفاده بوسيله بخش حسابرسان انتقال حكومت و شركت هاي حسابداري عمومي در هنگام انجام حسابرسي هاي هزينه هاي غيرمستقيم شركت هاي مشاوره اي مهندسي.
انجمن آمريكايي اصلي حكومتي و ادارات انتقالي (AASHTO) كميته حسابرسي و كنسول آمريكايي شركت هاي مهندسي (AcEc) كميته انتقال تهيه كرده‏اند و تصويب شده‏اند براي استفاده بعدي نرخ هزينه هاي غيرمستقيم قالب هاي گزارشي حسابرسي را براي شركت هاي كنسولگري مهندسي شكل استفاده اين قالب گزارشي بوسيله حكومت اصلي و حسابرسان بخش انتقالي و شركت‏هاي حسابداري عمومي بصورت گسترده اي زياد خواهد كرد فهم و مطلوبيت اين گزارش ها را هنگامي كه توزيع مي‏شوند براي شركت هاي كنسول‏گري و فدرال، دولت و نمايندگان محلي كه قرارداد ميكند براي خدمات حرفه‏اي آنها. آن مهم است براي حسابرسان براي فهميدن اينكه هر هزينه غيرمستقيم حسابرسي بايد كاهش يابد مطابق با استانداردهاي قبول شده حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله mptroblcr  عمومي ايالات متحده آمريكا همچنين برنامه هزينه هاي غيرمستقيم بايد تهيه شود مطابق با اصول تشريح شده حسابداري در قسمت 31 قوانين نگهداري مركزي.

دانلود لینک مستقیم