خلاصه بررسی ادبیات نظری توسعه

نام پروژه :: خلاصه بررسی ادبیات نظری توسعه
کار گروه ادبیات نظری توسعه

حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا
فرمت :: Word
صفحات ::۳۲۳
قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

بخش اول    ۱۱
نظریه های توسعه    ۱۱
عنوان کتاب: جامعه‌شناسی توسعه،نشر کلمه،۱۳۸۱    ۱۲
توسعه (development)    ۱۲
توسعه‌نیافتگی under development    ۱۲
فصل دوم: فقر، نابرابری و سیاست توسعه    ۱۳
فصل سوم:‌ بسترهای توسعه در کشورهای درحال توسعه    ۱۵
جمعیت    ۱۵
شهرنشینی    ۱۶
آموزش و پرورش    ۱۷
دیدگاه نوسازی    ۱۷
جهانی شدن    ۱۸
جهانی‌شدن و توسعه‌ اجتماعی    ۱۹
سرمایه‌ اجتماعی و توسعه    ۲۰
نقش سرمایه اجتماعی    ۲۰
سطوح سرمایه اجتماعی    ۲۱
سطح میانی    ۲۲
فرسایش سرمایه اجتماعی    ۲۲
عنوان کتاب: جامعه شناسی توسعه « اصول و نظریه ها»، نشر علم، ۱۳۸۶    ۲۴
طبقه بندی نظریه های توسعه    ۲۵
الف) نظریه های توسعه ی اجتماعی    ۲۵
ب)نظریات متفکران تکامل گرا    ۲۷
۱ – اندیشه ی ماکس وبر    ۲۷
الف)بدفهمی های نظریه ی وبر    ۳۰
۲) دیدگاه مارکسی توسعه    ۳۵
الف) مارکس وتوسعه    ۳۵
۳) نظریه وابستگی    ۳۸
۴) نظریه ی فرانک    ۴۱
مشخصات وویژگیهای کلی نظریه ی وابستگی    ۴۲
۵) دیدگاه وابستگی جدید    ۴۲
۶) نظریه ی اقتضایی توسعه    ۴۶
الف) آپتر وسنت توسعه    ۵۰
ب) نظریه ی هوزلیتز    ۵۲
جدول تنوع سنتهای اجتماعی جهت عمل سنتی    ۵۳
عنوان کتاب: جامعه شناسی و توسعه،نشر وپژوهش فرزان روز،۱۳۸۰    ۵۷
جامعه‌شناسی    ۵۷
توسعه    ۶۰
بعد انسانی توسعه ملی    ۶۶
رشد جمعیت و توسعه ملی    ۶۷
نقش آموزش در تشکیل سرمایه انسانی و توسعه ملی    ۶۷
متخصصان مهاجر و ویترین جذب    ۶۸
پارادیم‌های توسعه پایا    ۶۹
نقد پارادیم غالب در توسعه    ۷۰
دانشگاه و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی    ۷۰
عنوان کتاب: راه توسعه،نشر بیدل،۱۳۸۱    ۷۲
زیربنای توسعه پایدار:    ۷۲
۱- نظم :    ۷۲
۱-۱- چگونگی ایجاد نظم    ۷۲
۱-۲- اقدامات لازم در ایجاد نظم در جامعه:    ۷۲
۱-۲-۱- مشخص شدن موقعیت و وظایف هر سازمان اعم از خصوصی یا دولتی    ۷۲
۱-۲-۲- مراحل هر کار تا رسیدن به نتیجه معلوم گردد (از کوچکترین کار یا خدمات در جامعه تا بالاترین مرحله آن)    ۷۲
۱-۲-۳- ارتباط هر وظیفه به سازمان مربوطه    ۷۳
۱-۲-۴- ایجاد، حذف یا ادغام سازمان‌ها    ۷۳
۱-۲-۵- مدت اجرای هر وظیفه برای سازمان مربوطه مشخص شود    ۷۳
۱-۲-۶- به حداقل رساندن ارتباط مشخص با سازمان    ۷۳
۱-۲-۷- مشخص کردن راه‌کارهای موارد استثنایی    ۷۳
۱-۳- مزیت‌های ایجاد نظم    ۷۳
۲- اطلاعات و آمار    ۷۴
آمار و اطلاعات باید دارای خصوصیات زیر باشد:    ۷۴
۲-۲- جمع‌آوری و پرورش اطلاعات و آمار    ۷۴
۲-۳- تاثیر آمار و اطلاعات صحیح در توسعه    ۷۴
۳- استاندارد    ۷۵
۳-۱- استانداردکردن در گزینش و عملکردها:    ۷۵
۳-۲- استاندارد کردن در تولید فراورده‌ها:    ۷۵
۳-۳- استاندارد در مصرف:    ۷۵
۳-۴- مزیت‌های استاندارد کردن جامعه    ۷۵
۴- پژوهش و آموزش    ۷۶
الف) پژوهش و نوآوری    ۷۶
مزیتهای پژوهش    ۷۶
ب) آموزش    ۷۷
مزیتهای آموزش و پرورش جامعه    ۷۷
توسعه پایدار    ۷۷
جنبه‌های مختلف توسعه:    ۷۷
۱-۱- محورهای عمده فرهنگ توسعه به شرح ذیل می‌باشد:    ۷۷
الف) داشتن اراده توسعه‌یافتگی و خودباوری:    ۷۸
ب) سعی و کوشش مفید    ۷۸
شرایط یا اصولی که باعث می‌گردد در جامعه شرایط کار مفید فراهم آید به شرح ذیل می‌توان برشمرد:    ۷۸
ج) صرفه‌جویی و مصرف بهینه    ۷۸
د) داشتن اخلاق و رفتار توسعه    ۷۹
۲- توسعه اجتماعی    ۷۹
توسعه اقتصادی    ۸۰
عنوان کتاب: نظریه‌های توسعه، نشرلویه،۱۳۸۴    ۸۲
نظریه‌های جامعه‌شناختی نوسازی    ۸۲
نظریه‌های روانی – فرهنگی نوسازی    ۸۴
نظریه‌های مارکیستی و نئو مارکسیتی توسعه    ۸۴
نظریه وابستگی    ۸۵
پساساختار‌گرایی، پسااستعمار‌گرایی و پساتوسعه‌گرایی    ۸۵
نظریه‌های فمینیستی توسعه    ۸۷
زن، توسعه، نظریه    ۸۸
زنان در توسعه    ۸۸
زنان و توسعه    ۸۹
جنسیت و توسعه    ۸۹
زنان، محیط زیست و توسعه    ۸۹
توسعه جایگزینی    ۹۰
عنوان کتاب: از فرهنگ تا توسعه: توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی،نشر فردوس،۱۳۷۹    ۹۲
آزادی و خط های قرمز    ۹۶
جامعه مدنی    ۹۷
فرهنگ و توسعه اجتماعی    ۹۸
زنان و توسعه    ۹۹
آزادی اموزشی و توسعه    ۹۹
اوقات فراغت ونقش آن در توسعه    ۱۰۰
جهانی شدن ارتباطات و موانع رشد آن در کشور های در حال توسعه    ۱۰۰
موانع انسانی    ۱۰۱
تحلیلی جامعه شناختی بر الگوی مسکن در ایران    ۱۰۱
توسعه و الگو های  اجتماعی مصرف انرژی    ۱۰۲
نگرشی جامعه شناختی بر پدیده تخلف در رانندگی    ۱۰۳
دلائل انسانی تخلف    ۱۰۴
۱٫عامل فرهنگی    ۱۰۴
۲ .دلائل اجتماعی اقتصادی    ۱۰۴
دلایل استفاده از وسایل نقلیه شخصی    ۱۰۵
دلایل عدم استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی    ۱۰۵
راه حل ها    ۱۰۵
وسیله :طراحی جدید    ۱۰۵
محیط :دفاع از محیط زیست    ۱۰۶
فرهنگ و توسعه اقتصادی    ۱۰۶
نگرشی بر تحول تاریخی و مکانیسم اجتماعی فساد اداری    ۱۰۶
عوامل بازدارنده فساد    ۱۰۷
صادرات و تحول بافت های اجتماعی    ۱۰۸
مشکل اول : نفوذ فرهنگی    ۱۰۸
مشکل دوم:توسعه فرهنگی عنصر انسانی    ۱۰۹
سرمایه گذاری های  خارجی و توسعه    ۱۰۹
حوزه سیاسی    ۱۱۰
حوزه اجتماعی    ۱۱۰
حوزه اقتصادی    ۱۱۰
خصوصی سازی و الزامات توسعه    ۱۱۱
خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه    ۱۱۱
حدود و الزامات  کاربرد سیاست تمرکز زدایی در گذار به اقتصاد بازار    ۱۱۱
الزامات تمرکز زدایی    ۱۱۲
الزامات سیاسی –امنیتی :    ۱۱۲
مهم ترین شرایط کشور در این زمینه شامل  موارد زیر می شوند:    ۱۱۲
الزامات قانونی –اداری    ۱۱۲
الزامات مالی:    ۱۱۲
الزامات  نیروی انسانی    ۱۱۳
الزامات کالبدی :    ۱۱۳
نقد ومدیریت    ۱۱۳
۲٫ استراتژی  کنترل دیوان سالارانه (بوروکراتیک) :    ۱۱۴
۴- استراتژی کنترل فرهنگی :    ۱۱۴
عنوان کتاب: بعد فرهنگی توسعه” به سوی رهیافتی عملی” ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۸    ۱۱۵
« شناسایی عوامل فرهنگی توسعه وتوجه به آن »    ۱۱۵
عوامل تداوم ( متغیرهایی باتحول کند ) :    ۱۱۶
عوامل تغییر ( متغیرهایی باتحول کم وبیش سریع )  :    ۱۱۶
جنبه های فرهنگی طبقه بندی های اجتماعی ونقش آن درعامل توسعه    ۱۱۷
باورها وطبیعت ونقش آنها درتوسعه فرهنگی    ۱۱۷
« میراث سنتی وابداع ونوآوری ونقش آن درتوسعه »    ۱۱۹
تفاوت رشد اقتصادی وتوسعه    ۱۲۰
عنوان کتاب: توسعه انسانی پایدار متکی به جامعه،موسسه توسعه روستایی ایران،۱۳۷۸    ۱۲۳
سه اصل اساسی توسعه انسانی پایدار:    ۱۲۳
سطوح تکامل برنامه برای رسیدن به معیار    ۱۲۴
شناسایی چهار نوع منابع جامعه:    ۱۲۵
شناسایی آموزش‌های ضمن خدمت    ۱۲۶
تعلق داشتن فرآیند به جامعه    ۱۲۶
مراقبت برای حفظ عدالت و کمک به محرومان    ۱۲۶
ارتقاء سطح پایداری    ۱۲۷
افزایش توانایی جامعه برای ارائه خدمات منسجم    ۱۲۷
نتیجه گیری    ۱۲۸
عنوان کتاب: مدیریت توسعه،نشر قطره،۱۳۷۸    ۱۲۹
نظریه‌های عمده:    ۱۲۹
۱- مکتب ماشینی یا نظریه نئوکلاسیک(سازمان‌های بدون انسان)    ۱۲۹
۲- مکتب روابط انسانی یا نظریه نئوکلاسیک(انسان‌های بدون سازمان)    ۱۳۰
۳- مکتب تلفیقی یا نظریه نوین سازمان(سازمان‌های دارای انسان)    ۱۳۱
نگرشی بر توسعه و نظریه‌های عمده آن:    ۱۳۲
۱-نظریه‌های اقتصاد‌گرایانه:  برای تبیین علل و عوامل توسعه اغلب توجه خود را روی مفهوم رشد متمرکز کرده‌اند.    ۱۳۳
مدیریت توسعه در جهان    ۱۳۵
مدیریت توسعه در ایران:    ۱۳۸
توسعه و مسائل عمده آن در جهان و ایران    ۱۴۰
ویژگی‌های عام الگو‌های آرمانی توسعه:    ۱۴۱
پیشنهاد‌های راهبردی و راهکار‌ها:    ۱۴۲
راهبرد‌ها و راهکار‌های ابتکاری:    ۱۴۴
رهیافت درون زا به توسعه:    ۱۴۷
فرهنگ و تکنولوژی :    ۱۴۸
عنوان مقاله: به سوی نظریه مدرنیزاسیون ، نشرنقش‌جهان،۱۳۸۰    ۱۵۱
تمایز و تفکیک ساختاری در دوره‌های توسعه:    ۱۵۲
انسجام فعالیت‌های تمایزیافته    ۱۵۳
گسستگی در تمایز و انسجام: آشفتگی‌های اجتماعی:    ۱۵۴
عنوان مقاله: توسعه به کجا انجامید؟    ۱۵۶
عنوان کتاب: دولتهای توسعه‌گرا«پیرامون اهمیت سیاست در توسعه»،نشر مرندیز،۱۳۸۵    ۱۵۷
الف: حکومت در سطح سیستماتیک یا رژیم:    ۱۶۳
ب: حکمرانی خوب به مثابه سیاست مبتنی بر مشارکت و برخی اوقات دولت دموکراتیک:    ۱۶۳
ج: حکمرانی خوب به مثابه کارآمدی و صداقت مدیریتی/ اداری:    ۱۶۴
تعریفی جامع‌تر از دولت توسعه‌گرا:    ۱۶۷
عنوان مقاله: : توسعه همه‌جانبه و استقلال قضایی    ۱۷۲
توسعه و حقوق بشر:    ۱۷۳
حق توسعه از آرمان تا واقعیت:    ۱۷۳
استقلال قضایی و ارتباط آن با توسعه همه‌جانبه:    ۱۷۴
نظام قضایی شایسته، شرط لازم توسعه:    ۱۷۴
بخش دوم    ۱۷۷
مفهوم توسعه اجتماعی    ۱۷۷
عنوان مقاله: نگاه خرد و کلان بر توسعه اجتماعی    ۱۷۸
اولویت‌ها در « توسعه اجتماعی » ایران:    ۱۸۰
عنوان مقاله: ابعاد روش‌شناختی توسعه اجتماعی(شاخص‌های کمی و کیفی)    ۱۸۳
مفهوم توسعه اجتماعی:    ۱۸۳
تعریف توسعه اجتماعی:    ۱۸۴
وحدت و وفاق اجتماعی:    ۱۸۵
عدالت اجتماعی:    ۱۸۵
سطح زندگی:    ۱۸۶
امنیت اجتماعی:    ۱۸۶
کیفیت افراد و ظرفیت‌های انسانی:    ۱۸۷
عنوان مقاله: روند توسعه اجتماعی جهان، ۱۹۷۰-۱۹۹۵ چالش‌های توسعه برای قرن جدید    ۱۸۹
شاخص پیشرفت اجتماعی    ۱۹۰
حوزه‌های توسعه اجتماعی:    ۱۹۱
خطر‌هایی که آینده توسعه جهان را تهدید می‌کند عبارتند از:    ۱۹۳
چشم‌اندازهای آینده:    ۱۹۴
عنوان مقاله: توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟    ۱۹۵
رابطه توسعه‌ی اجتماعی و توسعه اقتصادی    ۱۹۶
عنوان مقاله: توسعه اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی    ۱۹۸
جامعه و حوزه‌های چندگانه    ۱۹۸
توسعه اجتماعی    ۲۰۴
سرمایه اجتماعی    ۲۰۵
توضیح شاخص‌های توسعه اجتماعی و تفسیر نتایج حاصله از آنها    ۲۰۵
انطباق    ۲۰۵
مهاجرت و شکاف نسلی    ۲۰۶
قصور از کج‌روی    ۲۰۶
همبستگی اجتماعی    ۲۰۶
سطح سواد    ۲۰۷
نتیجه‌گیری    ۲۰۷
بخش سوم    ۲۱۰
مولفه های توسعه اجتماعی    ۲۱۰
عنوان مقاله: شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران    ۲۱۱
روند شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی در ایران    ۲۱۲
عنوان مقاله: سخنی درباره توسعه و عدالت اجتماعی    ۲۱۵
طرح کلی بحث:    ۲۱۵
برخی از راهبردهای نظری توسعه اقتصادی:    ۲۱۶
حمایت و عدالت در ایران:    ۲۱۷
عنوان مقاله: : نسبت توسعه اجتماعی با عدالت اجتماعی    ۲۱۹
مدل‌های نظری مسلط در عرصه توسعه اجتماعی:    ۲۱۹
یکپارچه‌سازی برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی:    ۲۲۱
عنوان مقاله: عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی    ۲۲۳
برابری:    ۲۲۳
برابری رسمی:    ۲۲۳
برابری فرصت‌ها:    ۲۲۴
برابری نتایج:    ۲۲۴
عدالت اجتماعی:    ۲۲۵
در مدح نظام رفاه:    ۲۲۷
نظام رفاه زیربار انتقاد:‌    ۲۲۷
عنوان مقاله: : دورنمای آینده با تاکید بر تدوین استراتژی ملی بر مدار عدالت اجتماعی    ۲۲۸
رابطه تعاملی تصور افراد از آینده میزان رعایت، و انگیزه دستیابی به طرح مطلوب    ۲۳۲
نتیجه‌گیری: تدوین استراتژی ملی بر مدار عدالت اجتماعی    ۲۳۲
عنوان مقاله: وضعیت فعلی جامعه ایران بانظر به شاخص‌های توسعه اجتماعی    ۲۳۴
عنوان مقاله: سیاست اجتماعی،توسعه اجتماعی وضرورت آن در ایران(نقد و بررسی سند کپنهاک)    ۲۳۸
نظریه آغازین هدایت‌کننده:    ۲۳۹
نتایج تداوم الگوی زور‌مند‌مداری:    ۲۴۱
راهبرد‌های اساسی توسعه اجتماعی در ایران:    ۲۴۳
عنوان مقاله: سیاست اجتماعی، توسعه‌ی اجتماعی و نهادهای غیر رسمی    ۲۴۵
نهادهای غیر رسمی و تأثیر بر شاخص‌های اقتصادی    ۲۴۶
نهادهای غیر رسمی و تأثیر بر شاخص‌های توسعه‌ی انسانی    ۲۴۶
نهادهای غیر رسمی و شاخص‌های اجتماعی    ۲۴۷
عنوان کتاب: نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟)،نشر تیراژه،۱۳۸۳    ۲۴۸
فصل اول رفاه:    ۲۴۸
نظریه رفاه چیست؟    ۲۴۸
شادکامی:    ۲۴۸
تأ‌مین:    ۲۴۹
نیازها:    ۲۴۹
استحقاق:    ۲۴۹
رفاه عینی و ذهنی:    ۲۴۹
رفاه اجتماعی:    ۲۴۹
فصل دوم: برابری    ۲۵۰
برابری اجتماعی و آزادی فردی:    ۲۵۰
طبقه‌بندی برابری‌ها:    ۲۵۱
۳- برابری منابع    ۲۵۱
عدالت اجتماعی و توزیعی:    ۲۵۱
سیاست اجتماعی و برابری:    ۲۵۲
آزادی:    ۲۵۳
شهروندی:    ۲۵۳
تعریف شهروندی:    ۲۵۳
مارشال و حقوق اجتماعی:    ۲۵۴
تکالیف اجتماعی:    ۲۵۴
چهار آرمان شهروندی:    ۲۵۶
شهروندی بر مبنای جنسیت:    ۲۵۷
شهروندی جهانی:    ۲۵۷
شهروندی زیست‌محیطی:    ۲۵۷
شهروندی فرهنگی:‌    ۲۵۸
عنوان مقاله: : بررسی تطبیقی دیدگاه‌های توسعه و رفاه اجتماعی در ایران    ۲۵۹
توسعه اجتماعی و رفاه:    ۲۵۹
جایگاه ایدئولوژی در توسعه و رفاه اجتماعی:    ۲۶۰
چالش‌های پیش‌روی ایدئولوژی‌ها:    ۲۶۰
مکاتب رفاه اجتماعی:    ۲۶۱
۱- راست نو    ۲۶۱
۴- چپ‌کلاسیک    ۲۶۲
۴- فیمینیسم    ۲۶۳
۵- سبزها    ۲۶۳
عنوان مقاله: اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن    ۲۶۵
لوهمان:    ۲۶۷
چلبی:    ۲۶۸
خلاصه مفاهیم به کار رفته در مقاله:    ۲۶۹
نتایج تحقیق نویسنده:    ۲۷۰
پس بنا به پیشنهاد این مقاله:    ۲۷۱
عنوان مقاله: مشارکت و توسعه اجتماعی    ۲۷۳
مفهوم مشارکت:    ۲۷۵
توسعه اجتماعی و مشارکت:    ۲۷۵
۱- مقدمه:    ۲۷۷
۲- نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام:    ۲۷۷
نمایش ابعاد و توزیع سرمایه اجتماعی    ۲۸۱
عنوان مقاله: دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی    ۲۸۶
سرمایه اجتماعی:    ۲۸۶
بخش چهارم    ۲۹۳
جامعه مدنی    ۲۹۳
عنوان کتاب: جامعه سیاسی، جامعه مدنی و توسعه ملی، نشر نقش و نگار،۱۳۸۰    ۲۹۴
نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه:    ۲۹۴
گونه‌شناسی دولتها:    ۲۹۶
انواع جامعه مدنی:    ۲۹۷
رشد جامعه مدنی:    ۲۹۸
درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز:    ۲۹۹
گفتمان‌های سرنوشت‌ساز در جامعه مدنی:    ۳۰۰
عنوان مقاله: درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز    ۳۰۲
تعاریف و عناصر تشکیل دهندۀ جامعه مدنی    ۳۰۲
گفتمان های سرنوشت ساز در جامعه مدنی ایران:    ۳۰۳
عنوان مقاله: جامعه مدنی و موقعیت آن  در ایران    ۳۰۶
مفهوم کلاسیک و معاصر جامعه مدنی    ۳۰۶
پیش‌شرط‌های جامعه مدنی و موقعیت‌ آن در ایران    ۳۰۸
عنوان مقاله: تعریف و پیشینه جامعه مدنی    ۳۱۱
۱- تعریف جامعه مدنی    ۳۱۱
۲- پیشینه جامعه مدنی    ۳۱۳
۳- سابقه جامعه مدنی در اسلام    ۳۱۴
عنوان مقاله: درآمدی بر جامعه مدنی    ۳۱۶
نظریات مربوط به جامعه مدنی:    ۳۱۶
بخش پنجم    ۳۲۰
جهانی شدن    ۳۲۰
عنوان مقاله: جهانی‌سازی و توسعه اجتماعی    ۳۲۱
توسعه اجتماعی پاسخی به اثار منفی جهانی‌سازی    ۳۲۳


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.