دانشنامه مدیریت شهری و روستایی

نام دانش نامه::دانشنامه مدیریت شهری و روستایی
حجم فایل ::۱۷٫۲ مگابایت
دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
فرمت :: pdf
صفحات ::این فایل شامل سه فایل به ترتیب فایل یک ۳۰۵ صفحه فایل دو ۲۷۳ صفحه و فایل سه ۳۳۹ صفحه می باشد. مجموعه=۹۱۷ صفحه

قیمت : ۱۹۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

دانلود فهرست

فهرست مندرجات
مقدمه
نامه بنیاد
مقدمه سرپرست علمی
تشکر
آبادانی١
آماده سازی زمین٨
آمایش سرزمین١٠
آموزش١۶
اتاق فکر١٧
اتحادیه بینالمللی مراجع محلی١٨
اثباتگرایی (در مطالعات شهری) ١٩
اجتماع محلی ٢٠
احیاء روستایی٢٣
احیاء زمین٢۶
احیاء شهری٢٧
اداره امور٢٨
اراضی روستایی ٣١
اراضی شهری٣٣
ارزیابی٣۵
اشتغال زنان٣٧
اشتغال شهری۴٢
اصل چهار (در ایران۴۴
اصلاحات ارضی۴۶
اطلاعات۴٩
اصناف۵١
اقتدار۵٣
اقتدار مدیریتی۵۵
اقتصاد شهری۵۶
اقدام خوب۵٨
الگوی سکونتگاهی۵٩
امنیت شهری۶٠
انقلاب سبزدانشنامه مدیریت شهری و روستایی۶۵
انقلاب(های) شهری٧١
ایمنی آمدوشد ٧٢
بازار شهری (در ایران٧۵
بازساخت شهری٨۴
بازسازی روستایی٨۶
بازیافت٩٠
باغشهر٩٣
بافت روستایی ٩٧
بانک جهانی٩٩
بحران ١٠٠
بحران شهری١٠٣
بخش١٠۴
برابری١٠۶
برنامه١٠٩
برنامه راهبردی (شهر) ١١٠
برنامه عمل١١١
برنامه(های) شهری١١٣
برنامه مدیریت شهری١٢۴
برنامهریزی راهبردی١٢۵
برنامهریزی راهبردی محیط‐ محور١٢۶
برنامهریزی زیستمحیطی١٢٩
برنامهریزی شهری١٣٣
برنامهریزی فضایی١۴٠
برنامهریزی کالبدی١۴٢
برنامهریزی مسکن١۴۵
آبنِه ١۴٨
هشت
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی١۵٠
بومشناسی شهری١۵۴
بهداشت شهری١۵۶
بهرهبرداری کشاورزی، نظام١۵٩
بهرهبرداری کشاورزی، واحد ١۶٢
بهرهوری١۶۵
بهسازی روستایی١۶۶
بهسازی شهری ١٧١
بهینهسازی، مدلها١٧۴
بیخانمانی١٧۵
بیکاری١٧٩
پاکار١٨٣
پاگاو١٨٣
پایداری اجتماعی ١٩١
پایداری روستایی١٩٢
پایداری شهری١٩٩
پایداری شهری، مدل ٢٠١
پدافند غیرعامل٢٠٣
پروژه روستایی٢٠۶
پژوهشکده سوانح طبیعی ایران٢٠٩
پیادهروی٢١٣
پیوند(های) روستایی‐ شهری ٢١۶
تأمین اجتماعی٢١٩
تجدد٢٢٢
تحلیل جنسیتی٢٢۵
تخصیصاراضی ٢٢٨
ترویج، روش(های) آموزش٢٣٢
ترویج، رهیافت(های) بدیل٢٣۵
ترویج کشاورزی٢۴۵
تصمیمسازی٢۴٩
تعاون٢۵١
تعاونی٢۵٢
تعاونی در ایران٢۵۴
تعاونی در جهان٢۵٩
تفرجگاه(های) شهری٢۶٣
تقسیمات کشوری٢۶۶
تمرکززدایی٢۶٩
تمرکزگرایی٢٧١
توانمندسازی٢٧٢
توسعه پایدار٢٨١
توسعه پایدار٢٨١
توسعه پایدار، کمیته ملی (ایران) ٢٨٧
توسعه پایدار روستایی، پارادایم ٢٨٨
توسعه پایدار شهری٢٩٢
توسعه پایدار و شهر٢٩۵
توسعه روستایی ٣٠٠
جابهجایی٣٠۵
جامعهگرایی و شهر٣٠٧
جامعه مدنی٣٠٨
جنگلداری شهری٣١٢
جهانیشدن٣١٣
جهانیشدن و روستا٣١٧
چشمانداز (جغرافیایی٣٢۵
چشمانداز روستایی٣٢٨
حکمروایی٣٣١
حکمروایی خوب٣٣٣
حکمروایی روستایی٣٣۶
حکمروایی شهری٣٣٨
حکومت محلی٣۴٠
حملونقل و محیط٣۴۴
حوزهبندی شهری٣۴٧
حوزه نفوذ شهر٣۴٩
حومه شهری٣۵٢
خانه همیار روستا٣۵٧
خدماترسانی روستایی٣۵٩
خصوصیسازی٣۶٢
خورندگی، پدیده٣۶٧
داروغه٣٧٣
نه
دانش بومی٣٧٣
٣٧٧ دستور کار ٢١
دشتبان٣٧٧
دولت الکترونیک٣٧٨
دهیاری٣٨۴
دیوانسالاری٣٨٨
رفاه اجتماعی ٣٩٣
روابط شهر و روستا٣٩۵
روابط میانسازمانی٣٩٧
روستا٣٩٩
روستا‐ شهری۴٠١
روستای جدید۴٠٣
روستای شهری۴٠۶
روستای محیطی۴٠٩
روششناسی (و شهر) ۴١٢
رهبری۴١٣
رهبری (در حکومت محلی۴١۴
زیرساخت دادههای مکانی‐ فضایی۴١٨
ساختار روستایی۴٢۵
ساختار شهری۴٢۵
ساختوساز شهری۴٢٧
سازمان حفاظت محیط زیست۴٢٩
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ۴٣١
سازمان(های) غیردولتی۴٣۴
سازمان مدیریت و برنامهریزی۴٣٧
سازمان ملل، برنامه توسعه ۴۴٢
سازمان ملل، هبیتات۴۴٣
سازمان ملل متحد۴۴۴
سازماندهی۴۴٧
ساماندهی فضایی ۴۴٩
سرمایه اجتماعی۴۵٢
سرمایه انسانی۴۵٧
سطحبندی روستایی۴۵٨
سطحبندی سکونتگاهی ۴۶٠
سکونتگاه انسانی۴۶١
سکونتگاه روستایی۴۶۴
سکونتگاه شهری۴۶۶
سکونتگاه غصبی۴۶٨
سکونتگاه غیررسمی۴۶٩
سلسله مراتب سکونتگاهی۴٧۴
سنجش زیست محیطی۴٧٧
سند چشمانداز۴٨٠
سوانح شهری۴٨٣
سیاست شهری۴٨٨
سیاستگذاری عمومی۴٩١
سیستم اطلاعات جغرافیایی۴٩٣
سیستم اطلاعات مدیریتی ۴٩٩
شبکه منطقهای، راهبرد۵٠٣
شرکت عمران شهرهای جدید ۵٠۵
شورای اسلامی شهر۵٠٨
شورای روستا و شهر۵١٢
شورایاری۵١۵
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران۵١۶
شورای محله۵١٩
شهر الکترونیک۵٢١
شهر(های) جدید (ایران‐ جهان) ۵٢٩
شهر جهانی۵٣٧
شهر سالم۵۴١
شهر قابل زیست۵۴۴
شهرداری۵۴۶
شهرداری، سازمانهای وابسته (ایران۵۵٠
شهرداری تهران۵۵۴
شهرداری تهران، سازمانهای وابسته۵۵٨
شهرداری تهران، شرکتهای وابسته۵۶٢
شهرگرایی۵۶۴
شهرنشینی۵۶۵
شهروندی۵۶٧
شهروندی، حقوق۵٧۴
ده
طراحی روستایی۵٧٧
طراحی شهری۵٧٨
طرح کالبد ملی۵٨۴
طرح هادی روستایی۵٨٧
ظرفیتسازی ۵٨٩
عدالت۵٩٣
عدالت اجتماعی (و شهر) ۵٩۵
عدالت محیطی۵٩٩
عمران روستایی (در ایران) ۶٠١
فرانوگرایی۶١٣
فضا۶١۴
فضای باز۶١٧
فضای سبز شهری۶١٨
فضای عمومی ۶٢١
فنّاوری اطلاعات۶٢١
قطب رشد، رویکرد ۶٢۶
کارآفرینی۶٢٩
کارآفرینی اجتماعی۶٣٢
کارآفرینی روستایی ۶٣۶
کاربری زمین۶۴٠
کدخدا ۶۴۵
کشاورزی شهری۶۴٨
کلانشهر ۶۴٩
۶۵٢ کمیسیون ماده ١٠٠
۶۵۶ کمیسیون ماده ۵
گردشگری شهری ۶۶٠
گروه(های) همآب۶۶٢
گونهشناسی مسکن۶۶٧
مادرشهر۶٧١
مباشر ۶٧٣
مبلمان شهری ۶٧۴
محله (شهری) ۶٧٩
محیط زیست۶٨٢
محیط زیست شهری ۶٨۵
مدیریت۶٨٩
مدیریت بحران۶٩٠
مدیریت رشد۶٩٣
مدیریت روستایی۶٩۵
مدیریت زیستبوم‐ محور٧٠١
مدیریت زیستمحیطی شهری٧٠٢
مدیریت سنتی فضا٧٠٣
مدیریت سوانح ٧٠۴
مدیریت شهری ٧٠٧
مدیریت مشارکتی٧١٠
مدیریت منابع (انسانی٧١۴
مراجع محلی (روستایی) ٧١۵
مردمسالاری٧٢١
مردمسالاری شهری٧٢۵
مرکز‐ پیرامون، مدل ٧٢٧
مرکز توسعه یکپارچه روستایی (سیرداپ) ٧٢٨
مرکز خرید شهری٧٣٠
مرکز شهر٧٣١
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران٧٣٧
مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران٧٣٩
مرمت٧۴١
مرمت شهری٧۴١
مسکن روستایی ٧۴۵
مسکن شهری٧۴٧
مشارکت٧۵۴
مشارکت (در امور شهر) ٧۵٧
مشکلات شهری٧۵٨
مطالعات شهری٧۶١
مکانمرکزی، نظریه ٧۶٢
مکانیابی٧۶٧
منافع عامه٧٧٢
منطقه٧٧۵
منطقه شهری کلان٧٧٧
منظر روستایی٧٧٨
یازده
منظر شهری٧٨٢
مهاجرت٧٨۵
مهاجرت روستایی‐ شهری٧٨٧
نابرابری جنسیتی٧٩٣
ناحیه٧٩٧
ناحیه مرکزی شهر٧٩٨
نسق٨٠٠
نگرش سیستمی٨٠۴
نوسازی٨٠۵
نوسازی روستایی٨١٠
نوسازی شهری٨١٢
نوگرایی٨١٧
نیازهای اساسی٨١٨
وابستگی، مدل٨٢١
وابستگی (و شهر٨٢٢
واحد(های) سنتی تولید جمعی ٨٢٣
واحد همسایگی٨٣١
وزارت جهاد سازندگی٨٣٨
وزارت جهاد کشاورزی٨۴٠
وزارت کشور٨۴٢
وزارت مسکن و شهرسازی٨۵١
یکپارچهسازی اراضی (روستایی٨۵۶
نمایه ٨۵٩

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

19900 تومان – خرید