دانلود پایان نامه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

نام پایان نامه : ::مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

رشته کامپیوتر

فرمت: word 

تعداد صفحه:۹۵

حجم فایل: ۲۳۱کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

4900 تومان – ok

فهرست مطالب
“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید ”
فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه    ۱
۱-۱- مقدمه    ۱
۱-۲- کیفیت سرویس در اینترنت    ۱
۱-۲-۱- پروتکل رزور منابع در اینترنت    ۳
۱-۲-۲- سرویس های متمایز    ۴
۱-۲-۳- مهندسی ترافیک    ۶
۱-۲-۴- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل    ۹
۱-۳- مجتمع سازی IP و ATM    ۹
۱-۳-۱- مسیریابی در IP    ۱۲
۱-۳-۲- سوئیچینگ    ۱۳
۱-۳-۳- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ    ۱۴
۱-۳-۴- MPLS    ۲۰
فصل دوم: فنآوریMPLS    ۲۳
۲-۱- مقدمه    ۲۳
۲-۲- اساس کار MPLS    ۲۴
۲-۲-۱- پشته برچسب    ۲۶
۲-۲-۲- جابجایی برچسب    ۲۷
۲-۲-۳- مسیر سوئیچ برچسب (LSR)    ۲۷
۲-۲-۴- کنترل LSP    ۲۹
۲-۲-۵- مجتمع سازی ترافیک    ۳۰
۲-۲-۶- انتخاب مسیر    ۳۰
۲-۲-۷- زمان زندگی (TTL)    ۳۱
۲-۲-۸- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR    ۳۲
۲-۲-۹- ادغام برچسب     ۳۲
۲-۲-۱۰- تونل    ۳۳
۲-۳- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS    ۳۴
فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه    ۳۵
۳-۱- مقدمه    ۳۵
۳-۲- ساختار کلی سوئیچ های شبکه    ۳۵
۳-۳- کارت خط    ۴۰
۳-۴- فابریک سوئیچ    ۴۲
۳-۴-۱- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک    ۴۳
۳-۴-۲ فابریک سوئیچ با حافظه مشترک    ۴۴
۳-۴-۳- فابریک سوئیچ متقاطع    ۴۵
فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS    ۵۰
۴-۱- مقدمه    ۵۰
۴-۲- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره    ۵۰
۴-۳- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره    ۵۲
۴-۳-۱- مشخصه سیستم    ۵۳
۴-۳-۲- تایید صحت    ۵۳
۴-۳-۳- سنتز    ۵۴
۴-۴ – زبانهای شبیه سازی    ۵۴
۴-۵- زبان شبیه سازی SMPL    ۵۶
۴-۵-۱- آماده سازی اولیه مدل    ۵۸
۴-۵-۲ تعریف و کنترل وسیله    ۵۸
۴-۵-۳ – زمانبندی و ایجاد رخدادها    ۶۰
۴-۶- مدلهای ترافیکی    ۶۱
۴-۶-۱- ترافیک برنولی یکنواخت    ۶۲
۴-۶-۲- ترافیک زنجیره ای    ۶۲
۴-۶-۳- ترافیک آماری    ۶۳
۴-۷- مدلسازی کارت خط در ورودی    ۶۴
۴-۸- مدلسازی فابریک سوئیچ    ۶۶
۴-۸-۱- الگوریتم iSLIP    ۶۶
۴-۸-۲- الگوریتم iSLIP اولویت دار    ۷۱
۴-۸-۳- الگوریتم iSLIP  اولویت دار بهینه    ۷۶
۴-۹- مدلسازی کارت خط در خروجی    ۷۹
۴-۹-۱ – الگوریتم WRR    ۸۰
۴-۹-۲- الگوریتم DWRR    ۸۱
۴-۱۰- شبیه سازی کل سوئیچ    ۸۲
۴-۱۱- کنترل جریان    ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    ۹۳
۵-۱- مقدمه    ۹۳
۵-۲- نتیجه گیری    ۹۳
۵-۳- پیشنهادات    ۹۴
مراجع     ……….۹۵

چکیده

امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه خواهیم پرداخت و قسمتهای مختلف تشکیل دهنده یک سوئیچ  MPLS را تغیین خواهیم کرد. سرانجام با نگاهی به روشهای طراحی و شبیه سازی و نرم افزارهای موجود آن، با انتخاب زبان شبیه سازی SMPL، به شبیه سازی قسمتهای مختلف سوئیچ و بررسی نتایج حاصل می پردازیم. همچنین یک الگوریتم زمانبندی جدید برای فابریک سوئیچ های متقاطع با عنوان iSLIP اولویت دار بهینه معرفی شده است که نسبت به انواع قبلی دارای کارآیی بسیار بهتری می باشد.

4900 تومان – ok