پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

نام پایان نامه : رشته کامپیوتر::پروژه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری

فرمت: word

تعداد صفحه:۱۸۰

حجم فایل: ۱۴۵ کیلو بایت

قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۵۹۰۰  تومان

فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید “

چکیده ……………………………………………………………………………………. A
بخش اول:مدیریت شبکه های کامپیوتر ……………………………………………….. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۲
مقدمات یک شبکه ………………………………………………………………………. ۲
مزیت‌های یک شبکه ……………………………………………………………………. ۳
کارکنان شبکه ………………………………………………………………………….. ۴
مدیر شبکه ……………………………………………………………………………… ۵
سایر کارکنان ………………………………………………………………………….. ۵
فصل اول: مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………. ۶
مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………………….. ۷
مدیریت شماره‌های اشتراکی شبکه …………………………………………………….. ۹
شماره‌های اشتراک کاربری ………………………………………………………….. ۱۰
ایجاد شماره‌های اشتراک کاربری ……………………………………………………. ۱۱
شماره‌های اشتراک گروه ……………………………………………………………… ۱۶
محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… ۱۷
گروههای توکار ………………………………………………………………………… ۱۹
برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. ۱۹
فصل دوم: مدیریت شبکه ……………………………………………………………….. ۲۱
مدیریت شبکه …………………………………………………………………………… ۲۲
مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… ۲۲
محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. ۲۳
مشکلات شبکه …………………………………………………………………………. ۲۳
تنظیم و پیکربندی شبکه ……………………………………………………………….. ۲۴
فصل سوم:شبکه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… ۲۵
شبکه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. ۲۶
همگون سازی و تکرارسازی ……………………………………………………………..۲۸
فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………۳۴
عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..۳۴
Net account /synch ………………………………………………………………….۳۵
نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. ۳۵
فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… ۳۶
مدیریت منابع …………………………………………………………………………. ۳۷
منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. ۳۸
پیکربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. ۳۸
نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. ۳۹
تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. ۴۰
درک مدیریت SNMP ………………………………………………………………. ۴۱
سهمیه دیسک ………………………………………………………………………….. ۴۴
فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… ۴۵
نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. ۴۵
مدیریت منبع تغذیه شبکه …………………………………………………………….. ۴۷
مدیریت منبع تغذیه ویندوز ۲۰۰۰ ………………………………………………….. ۴۸
فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. ۵۰
ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. ۵۱
ابزارهای مدیریت مایکروسافت ………………………………………………………. ۵۱
Zero Administration ……………………………………………………………. ۵۵
Management Console ………………………………………………………….. ۵۶
فصل هفتم: مدیریت عملکرد شبکه ………………………………………………………. ۵۸
مدیریت عملکرد شبکه …………………………………………………………………… ۵۹
مشکلات بالقوه عملکرد شبکه ……………………………………………………………. ۵۹
مسائل لایه فیزیکی …………………………………………………………………….. ۶۰
مسائل مربوط به ترافیک شبکه ………………………………………………………… ۶۲
مشکلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. ۶۹
مسائل میان شبکه‌ای ……………………………………………………………………. ۶۹
فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………… ۷۱
ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………………………. ۷۲
نکته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….۷۳
مدیریت image …………………………………………………………………………۷۳
کابینت‌ها ………………………………………………………………………………….۷۴
مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….۷۴
درک SAN  ……………………………………………………………………………..۷۶
مدیریتSAN  …………………………………………………………………………. ۷۷

بخش دوم: محافظت از شبکه‌های کامپیوتری ………………………………………….. ۷۹
مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۸۰
فصل نهم: حفاظت از شبکه ……………………………………………………………….۸۱
حفاظت از شبکه …………………………………………………………………………..۸۲
تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….۸۲
حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..۸۳
رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….۸۴
تکنیک‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….۸۷
فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..۸۹
حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………۹۰
منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………۹۰
عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..۹۴
تکرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..۹۵
حفاظت از داده‌های کاربری ……………………………………………………………۹۶
تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………۹۷
ذخیره‌سازی دیسک تکرارساز …………………………………………………………..۹۹
فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………۱۰۴
پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… ۱۰۵
برنامه‌ریزی برای امنیت شبکه و داده‌ها ……………………………………………… ۱۰۶
سطوح امنیت ………………………………………………………………………… ۱۰۷
سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. ۱۰۸
ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. ۱۰۹
ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. ۱۱۱
برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. ۱۱۲
وسایل اشتراکی با کلمه رمز ………………………………………………………… ۱۱۳
ایستگاههای کاری بدون دیسک ……………………………………………………… ۱۱۵
رمزگذاری …………………………………………………………………………… ۱۱۶
حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. ۱۱۹
فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبکه‌ها ……………………………….. ۱۲۲
محافظت با استفاده از کلمه عبور……………………………………………………… ۱۲۳
تنظیمات مربوط به کلمه‌های عبور حسابهای کاربران……………………………….. ۱۲۴
مشخص کردن طول کلمه عبور ……………………………………………………….. ۱۲۵
تنظیم مدت اعتبار کلمه‌های عبور ……………………………………………………… ۱۲۶
الزام بر استفاده از کلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. ۱۲۷
تدابیر مربوط به بستن یک حساب ……………………………………………………… ۱۲۸
فصل سیزدهم: امنیت شبکه ……………………………………………………………. ۱۲۹
امنیت شبکه …………………………………………………………………………….. ۱۳۰
عملیات شبکه …………………………………………………………………………… ۱۳۰
تجزیه و تحلیل هزینه شبکه ……………………………………………………………. ۱۳۱
تکنیک‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. ۱۳۲
دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. ۱۳۴
فیلتر کردن بسته‌ها …………………………………………………………………… ۱۳۴
NAT ………………………………………………………………………………… ۱۳۵
دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. ۱۳۷
درک یک دیوار آتش ……………………………………………………………………… ۱۳۷
دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. ۱۳۹
دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… ۱۳۹
مزیت‌ها و کاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… ۱۴۰
دیوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….۱۴۱
دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….۱۴۲
دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. ۱۴۲
فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..۱۴۴
مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..۱۴۵
امنیت سطح ـ کاربر …………………………………………………………………..۱۴۵
امنیت سطح ـ مشترک …………………………………………………………………۱۴۵

فصل پانزدهم : پروتکل‌های امنیتی …………………………………………………….۱۴۶
پروتکل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..۱۴۷
Ipsec……………………………………………………………………………………..۱۴۷
L2TP …………………………………………………………………………………۱۴۸
SSL ……………………………………………………………………………………۱۴۹
Kerberos …………………………………………………………………………….۱۵۰
فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبکه‌ها ………………………………………۱۵۱
امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….۱۵۲
IPsec …………………………………………………………………………………۱۵۲
دیوارهای آتش …………………………………………………………………………۱۵۵
شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..۱۵۶
امنیت نماهای الکترونیکی ………………………………………………………………..۱۵۷
امنیت وب …………………………………………………………………………………۱۵۸
فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبکه‌ها …………………………………………………..۱۶۰
مبانی امنیت شبکه ……………………………………………………………………….۱۶۱
انواع رایج حملات ………………………………………………………………………۱۶۱
اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….۱۶۲
مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………۱۶۲
حفاظت از شبکه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………۱۶۳
مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..۱۶۴
خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….۱۶۴
اسبهای تروا ……………………………………………………………………………۱۶۴
بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………۱۶۴
بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………۱۶۵
بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………۱۶۵
تکرارکننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..۱۶۵
کرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..۱۶۶
ویروسها ……………………………………………………………………………….۱۶۶
جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………۱۶۸
نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….۱۷۱
حذف آلودگی …………………………………………………………………………….۱۷۲
فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….۱۷۳
جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..۱۷۴
جلوگیری از ویروسهای ماکرو ………………………………………………………….۱۷۵
حذف یک ویروس ماکرو …………………………………………………………………۱۷۶
چکیده
مدیریت و نگهداری شبکه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درک کامل اهمیت مدیریت شبکه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید:نصب و پیکربندی ایستگاههای کاری و سرورهاارتقاء ایستگاههای کاری و سرورهاارتقاء سیستم های عامل و برنامه های راه اندازبرنامه های کاربردی باید نصب شوند و ارتقاء یابند.وسایلی مانند هابها، سوئیچ ها و مسیریابها باید نصب و پیکربندی شوند.کابل کشی جدید باید نصب شود و کابل کشی قدیمی باید تعویض شود.ایجاد و بازبینی نسخه های پشتیبان.کنترل منابع.بروزرسانی مستندات جهت منعکس کردن تغییرات و ارتقاءها.اجزای شبکه باید در طول زمان کنترل و تست شود.جهت عیب یابی و رفع عیب در شبکه انجام دهید:مشکل را تعریف کنید
منبع مشکل را شناسایی کنید و آنرا مجزا سازیدخرابی را ترمیم کنید یا قطعات خراب را تعویض نمایید.شبکه را مجدداً تنظیم کنید.

چکیده ای در مورد محافظت از داده ها
عوامل بد می‌توانند و اتفاق می‌افتند و در نهایت سرویس‌دهنده شما می‌تواند از کار بیفتد و در حین این فرایند فایل‌های مهم شما را صدمه بزند و بدین ترتیب راه‌اندازی مجدد سستم غیرممکن شود. هر شخصی که چنین وضعیتی را تجربه کرده باشد می‌تواند ترمیم یک سرویس‌دهنده سِرور(یا هر سرویس‌دهنده دیگری) را به عنوان یک تجربه ناخوشایند برایتان بازگو کند، خصوصاً بسیاری از این تکنیک‌ها می‌توانند برای بسیاری غیر عاقلانه به نظر برسند.
می‌توانید آسیب‌پذیری را با برنامه ریزی از قبل و به کارگیری چندین مرحله ساده مشکلات مربوط به از کارافتادگی، سیستم را کاهش داده و بدین ترتیب شانس از دست دادن داده‌ها را نیز تا حد زیادی از بین ببرید.

دیواره های آتش
محصولی سخت افزاری  و یا نرم افزاری می باشد که شبکه را از دستیابی بدون اجازه کاربران خارجی حفظ می کند. اگر شبکه شما به اینترنت متصل است حتما باید از نوعی از دیواره های آتش برای محافظت شبکه استفاده کنید چون مزاحمان خارجی می توانند براحتی شبکه را دچار اختلال کنند.
فیلتر کردن بسته ها در این روش ، دیواره آتش بسته های دریافتی را بررسی کرده و بنابر اطلاعات موجود در هردهای پروتکلهایی که در ایجاد بسته سهیم بوده اند، تصمیم می گیرد که به آنها اجازه عبور به شبکه دیگر را بدهد یا خیر.

پیشگفتار
دوران ما را بدرستی عصر اطلاعات نامیده اند. در اندیشه ما، «فناوری اطلاعات» به مفهوم گردآوری، سازماندهی و پردازش داده های خام است بگونه ای که از آن «معرفت» جدید تولید شود. ظهور شبکه های کامپیوتری در دهه هفتاد میلادی تمام اسباب و لوازم تولید معرفت و دانش را فراهم کرد و به آن شتابی انفجار گونه داد شاید به کار بردن واژه «انقلاب اطلاعاتی» برای این روند تولید دانش مناسبتر باشد.
شبکه کامپیوتری چیزی بیش از یک ابزار در خدمت تولید دانش نیست ولی همین ابزار کارهایی را که ذهن بشر به جمع آوری داده آزمایش و نتیجه گیری نیاز دارد در کوتاهترین زمان ممکن محقق می شود.
دسترسی سریع و آسان به اطلاعات استفاده از قدرت پردازشی کامپیوترهای قوی و کارآمد ایجاد و بکارگیری تکنولوژی نوین ارتباطی برای تبادل اطلاعات و ایجاد نرم افزارهای هوشمند، به شکوفایی تمام شاخه های علوم مختلف انجامیده است.

 

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

5900 تومان – ok

 

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

کد مقاله :۱۴۵

 • در هنگام ئانلود کلمه عبور می خواد چی وارد کنم

  • سلام شما بعد از اینکه مبلغ را واریز کنید به صورت خودکار به صفحه دانلود مقاله خواهید رفت که هیچ گونه رمزی از شما نمی خواد
   در مورد سوالتونم اگه واضعه تر بگید بهتر می تونیم کمکتون کنیم
   در صورت هر گونه مشکل می تونید از طریق تلفنی تماس بگیرید
   با تشکر